Г-н Цветан Цветанов, Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред



Дата15.08.2018
Размер24.8 Kb.
#79449



straight connector 2




Изх. 872/6.03.2018г.

ДО

Г-н Цветан Цветанов, Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

44-то Народно събрание на Република България
ДО

Народните представители членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред



С Т А Н О В И Щ Е

От Български център за нестопанско право (БЦНП), ул. „Христо Белчев“ №3, ет.2



ОТНОСНО:

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, вх. номер 702-01-14


УВАЖАЕМИ Г-Н ЦВЕТАНОВ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация в обществена полза, която подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Ние сме участвали в разработването и обсъждането на редица закони, имащи отношение към дейността на юридическите лица с нестопанска цел като Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за социалното подпомагане, Закона за нормативните актове и много други.
С настоящото становище изразяваме удовлетвореността си от решението на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред за сформиране на Работна група, която да разработи и предложи изменения в Законопроекта за мерките срещу изпирането на пари между първо и второ четене в Парламента. Смятаме, че тази стъпка бе не само необходима, но и задължителна с оглед разработването на мерки, съответни на международните стандарти в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, отчитащи състоянието на неправителствения сектор в страната предвид включването на ЮЛНЦ като задължени лица по законопроекта и, най-вече, на реално приложими и работещи.
Провеждането на конструктивен диалог със заинтересованите страни в процеса на разработване на нормативен акт е задължителен елемент от нормотворческия процес съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). В резултат на проведените дискусии в рамките на Работната група смятаме, че бяха приети важните предложения за промяна в основните текстове на законопроекта, засягащи ЮЛНЦ като категория задължени лица. Предложените изменения бяха съобразени с изпратените становища по Проекта на ЗМИП от страна на БЦНП, а също и от редица представители на юридически лица с нестопанска цел от цялата страна – както в хода на задължителната 30-дневна обществена консултация (съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА), така и при внасянето на законопроекта в Народното събрание.
Подкрепяме направените и одобрени на второ четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предложения за редакции в текста на Законопроекта за мерките срещу изпирането на пари и се надяваме същите да бъдат приети е Пленарна зала. Също така, надяваме се по примера на сформираната Работна група, принципите на откритост, съгласуваност и участие на заинтересованите страни (чл. 26 ЗНА) да бъдат спазени и при последващите действия, свързани с разработване на подзаконовата нормативна рамка и приложението на изискванията на закона. Ние сме готови да окажем експертна подкрепа в тези процеси.

За връзка с нас може да се свържете с Надя Шабани на тел.: 02 981 66 17 или на електронна поща: nadya@bcnl.org.




С уважение,


Надя Шабани,

Директор на БЦНП



­straight connector 3­



Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница