Г-н мариян жечев кмет на община шабластраница1/4
Дата04.01.2018
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4
ДО

Г-Н МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ИСКАНЕ

ЗА ПРЕЦЕНКА ОВОС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ ІV, V, VI, VII, КВ. 87 НА ГР. ШАБЛА

Уважаеми господин Жечев,

На основание на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС, от Керстин и Роберт Лашет.
Моля, съгласно изискванията на същата наредба да обявите на интернет страницата си и на обществено достъпно място в общината, времето и мястото за запознаване с информацията, както и срока за представяне на писмени становища и възражения. След изтичане на 14 дневния срок за публичното обявяване, следва служебно да изпратите в РИОСВ–Варна, резултатите от общественият достъп, както и за начина на осигуряването му.


Прилагам: Информация за преценяване необходимостта от ОВОС – на хартиен и ел. носител

С уважение:

Дони Бенлиев, упълномощен представител

за Керстин и Роберт ЛашетИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ ІV, V, VI, VII, КВ. 87 НА ГР. ШАБЛА


І. Информация за контакт с възложителя:
Възложителят е Керстин и Роберт Лашет, граждани на Република Германия, с удостоверение за продължително пребиваване в Република България.
Лице за контакти.

Упълномощен представител, съгласно пълномощно от 19.26.05.2017г. – Дони Емилов Бенлиев, гр. Варна, ул. “Тодор Шишков” № 4, ап.10.

Телефон: 0876 902 335.
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението.

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за изграждане на “паркинг и обслужващи сгради”, в собствени имоти с №№ 83017.504.39, 83017.504.4230 и 83017.504.4231, с обща площ от 3, 702 дка, в землището на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Ще се изгради паркинг за каравани, с цел организиране на къмпинг. Ще се построят бани, тоалетни, малка административна сграда, всичко необходимо за съвременен, екологосъобразен туризъм и почивка.

За имотите има издадена Заповед №РД–04-354/29.08.2017г. на кмета на община Шабла за разрешаване изработването ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 87 по плана на гр. Шабла община Шабла, област Добрич.

При осъществяване на инвестиционното намерение ще се реализира ново, нискоетажно строителство с параметри:


 • плътност - 40%;

 • озеленяване - 50%;

 • Кинт – до 1,0;

 • височина – до 10 м.

Преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда на описаното инвестиционно предложение е необходимо във връзка с одобряване на ПУП-ПРЗ за инвестиционното предложение.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Туризмът е втори по значение отрасъл в структурата на местната икономика след селското стопанство. Община Шабла разполага със значителни туристически ресурси и потенциал, които за съжаление все още не са усвоени и не се използват пълноценно за генериране на доходи и устойчиво местно развитие.

Уникалните природни дадености, богатата флора и фауна, красивата и чиста природа, минералните извори и лечебната кал от “Шабленска тузла” в комбинация със значимото културно-историческо наследство и гостоприемството на местните хора предполагат активно развитие на туризма във всичките му форми – морски, екотуризъм, здравен (балнеоложки, калолечение, спа и уелнес туризъм), културно-исторически, селски, ловен и риболовен, спортен, приключенски и хоби-туризъм (водни и подводни спортове, скално катерене, сърф, яхтен туризъм и др.).

Общинската администрация в Шабла полага усилия за развитие на сектора и привличане на инвеститори. Шабла има потенциал за привличане на туристи от цял свят не само с морето, но и във вътрешността на общината и задържане на туристическия интерес през всички сезони на годината.

Основните туристически ресурси на общината се изразяват с наличието на:

 екологично чиста и съхранена територия с дълбочина от 12 км до 15 км от морския бряг към вътрешността на сушата;

 Черноморски бряг с широка плажна ивица и обща дължина около 40 км;

 ситнозърнест пясък и красиви дюни на площ от 1 976 000 м2;

 уникални скални образувания по брега и в акваторията, удобни за развитие на специфичен туризъм – гмуркане, подводен риболов, наличие на водолазен учебен център в с. Тюленово;

 Шабленска тузла - езеро с над 230 000 тона лечебна кал, уникална по състав и лечебни свойства;

 високодебитни (85 л/сек) термални минерални извори;

 наличие на влажни зони със сладководни езера (Шабленско, Езерецко, Дуранкулашко)– защитени територии със световно значение, богата флора и фауна с уникални растителни и животински видове;

 множество археологически паметници, включително наличието на най-старата каменна архитектура в света, праисторическият некропол край Дуранкулак, антична крепост край Шабла, светилището на богинята Кибела на Големия остров на Дуранкулашкото езеро, тракийски селища край с. Ваклино и много други;

 равнинен и разнообразен ландшафт с девствен характер на природата;

 оптимално съхранени и продуктивни селскостопански територии, възможности за селски туризъм в госпоприемни добруджански семейства.

По официални данни от НСИ, реализираните нощувки в местата за настаняване и подслон в Шабла за периода 2007 – 2010 година намалява от 12 560 на 9 846 броя. Общият брой туристи, посетили общината, също намалява с около 20% и за 2010 г. е 4 355, от които 3 574 българи и 781 чужденци.

Местата за настаняване в гр. Шабла, освен хотела намиращ се в центъра на града целогодишно приемат гости 6 къщи, а през летният сезон легла за почивка се предлагат още в 9 обекта категоризирани като самостоятелни стаи. Липсва възможност за къмпингуване в каравани.

С реализацията на инвестиционното си предложение, възложителят ще спомогне да се подобри негативната тенденция за намаляване на броя посетители и ще предложи още един нов за общината туристически пакет.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Площадката за реализация на инвестиционното предложение е с обща площ 3,702 дка и е собственост на възложителя. В момента територията на инвестиционното предложение е с начин на трайно предназначение “урбанизирана” и с начин на трайно ползване „Ниско застрояване“. Реализацията на инвестиционното предложение не налага промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.

Инвестиционното предложение за изграждане на къмпинг за каравани не противоречи на действащите планове за района.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

По отношение на местоположението на територията, предмет на инвестиционното предложение, границите са лимитирани в рамките на собствеността.

Мястото е подходящо избрано от гледна точка на неговото местоположение - районът в съседство е урбанизиран – стопански двор, достъпът до имота е обезпечен от съществуващ път.

Видът и начина на застрояване на обекта отговаря напълно на поемните възможности на околната среда по отношение на някои фактори и компоненти, като отпадъчни води, отпадъци и др.


5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имотът се намира в район, който е с добри възможности за изграждането на ИП.

Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи урбанизирана територия, в землището на гр. Шабла, община Шабла.

Площадката за реализиране на инвестиционното предложение граничи със стопански двор, ул. „Тимок“ и ул. „Батак“.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществят единствено и само в границите на имотите собственост на възложителя. Не се налага ползването на допълнителни площи от съседни имоти за дейности по време на строителството.


6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

изграждането на къмпинг ще се осъществи в границите на имоти, собственост на възложителя и ще съответстват на одобрен ПУП-ПРЗ. Отстоянията до границите на съседните имоти ще бъдат съобразени с предвидените в ПУП.

Къмпингът ще се превърне в едно най-красивите и спокойни места за летуване по северното ни Черноморие. Къмпингът ще се намира на 2,5км. Западно от защитена местност „Шабленско езеро“ и на 4,5 км. До Черно море. Разположението на къмпинга до едни от най-древните места в България – светилището на богинята Кибела на „Големия остров“ на Дуранкулашкото езеро, тракийски селища край с. Ваклино, ще го прави още по привлекателен за туристи от цял свят.

Къмпинг това е преди всичко това е почивка на чист въздух на специално подготвена, оградена територия. В къмпинга ще се предлагат места за настаняване, както в собствени каравани така и в палатки. Гости ще се чувстват уютно сред много зеленина и предоставяне на различни удобства. За къмпингуващите на територията на къмпинга ще има магазини за хранителни стоки, бани, тоалетни и др.


В къмпинга ще има:


 • Площадки за специални превозваеми къщи (каравана, кемпер, автоприцеп) с прекаран ток до тях. Максималния общ брой на караваните/кемпери ще е около 40бр.;

 • Площадки за туристически палатки, до палатката можете да паркирате колата си;

 • Оборудвани общи умивални, тоалетни, душ кабини„

 • Кухня на самообслужване;

 • Детски площадки;

 • Магазин, кафене;

 • Сейфове;

 • Пералня на самообслужване;

 • Места за наливане на вода и изливане на отпадъците за автокъщите;

 • Спортни площадки;

 • Оборудвани места за почивка (барбекюта, беседки)

По местоположение къмпингите може да се разделят на две групи: Къмпинги в градовете и извън тях.

С какво се отличават градските къмпинги? Къмпингите в градовете обикновено са разположени в близост до природна или историческа забележителност. Пребиваването в градски къмпинг е сериозна икономия на средства както за квартира, така и за паркиране. В повечето европейски градове е целесъобразно да оставиш колата си в къмпинга, а при изучаването на околната местност да ползваш удобния обществен транспорт, да караш велосипед или да ходиш пеша.

Къмпингът ще предлага евтин вариант на почивка, живеене на чист въздух, отлично подхожда за семейна почивка с деца, наличието на кухня ти позволява да готвиш и да икономисаш от храната.


До площадката, в който ще се реализира инвестиционното предложение, има възможност да се достигне по съществуващите улици, част от регулацията на града.

Електрозахранването на имота ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа, посредством полагане на подземен кабел и в съответствие със съгласувана схема на ел. захранване на района. При необходимост че се изгради трафопост.

Имотите са водоснабдени. Водоснабдяването на обектите в тях – бани, тоалетни и административни помещения ще се осъществи по самостоятелен проект водопровода на гр. Шабла. Допълнително изградените водоснабдителни мрежи и съоръжения ще са за сметка на възложител.

Битово-фекалните води при възможност ще се включат към ПСОВ-Шабла. С случай на невъзможност ще се събират във водоплътни черпателни шахти съгласно разпоредбите на чл. 87 от Закона за устройство на територията и предават на лица имащи съответния документ за заустването им в най–близката канализационна шахта или ПСОВ.

По време на строителството материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имота, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, а след завършване на строителната част, площадката ще бъде възстановена.

Обслужващите дейности са свързани основно с битова и стопанска дейност. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие на околната среда.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществят озеленителни мероприятия.

Основните въздействия на инвестиционното предложение са свързани с: формиране на допълнителни количества битово-фекални отпадъчни води; формиране на твърди битови отпадъци; водопотребление на допълнителни количества вода; разход на електроенергия; промяна на ландшафта.

Строителството и експлоатацията на обекта няма да засегне растителния и животинския свят, тъй като се засяга урбанизирана територия, където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус. Не е възможно унищожаване на местообитания на защитени животински видове и растителни съобщества, т.к. в настоящия момент там не съществува богато биоразнообразие.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически). Все пак при извършване на строителството следва да се извършва наблюдение за евентуално разкриване на неизвестни паметници и да се действа съобразно изискванията на ЗПКМ.


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотите граничат с улици, което удовлетворява изискванията за изграждането и експлоатацията на обекта.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква да продължи около 6 месеца, след получаване на разрешение за строеж.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на сградния фонд. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация ще се наложи след около 35 години.


9. Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По време на строителството ще са необходими площи в рамките на имота (300 кв.м) за временна строителна база, в т.ч за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството.

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; строителни блокчета/тухли; керемиди; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода. Необходимото максимално количество, през най-натоварените дни е около 10 м3 на ден.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от ремонта на съществуващите сградата. Очаквани количества около 80 м3.

На обекта няма да се формират производствени отпадъци. Поради характера на дейностите, няма да се формират големи количества опасни отпадъци. Последните ще са свързани основно при извършване на някои видове строително-ремонтни работи бояджийски, изолационни, заваръчни и др. Генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Количествата ще са минимални от порядъка на 5-6 кг.

При експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, посочени от общинските власти:

- твърдите битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще са обхванати от системата за събиране на отпадъци на общ. Шабла;

- строителните отпадъци следва да се извозват до депо за строителни отпадъци, определено от кмета на общината;

- генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми

- целесъобразно е растителните отпадъци да се компостират.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Устройството на територията ще се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии.

Строителството ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период.
12.1 Атмосферен въздух


 • да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни двигатели с вътрешно горене:

 • да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортни средства с насипни материали;

 • местата за временно складиране на насипни материали и строителни отпадъци своевременно да се почистват след оползотворяването и извозването им;

- омокряне (оросяване) на временните транспортни подходи.


 • При строителството

На база на натрупания до сега опит се очаква незначително въздействието върху качеството на атмосферния въздух от движението на строителната механизация и автотранспорт в периода на изграждане на обекта. При извършване на строителни работи въздухът се замърсява с прах и отработени газове от ДВГ на строителната механизация. Тези източници на замърсявания са неорганизирани. Влиянието на някои строителни работи върху качеството на въздуха (бояджийски, заваръчни и антикорозионни работи), при които се отделят специфични вредности, не се третира подробно т.к. практиката показва, че тяхното влияние е локално и значими въздействия могат да се появят само при големи обеми работа, каквито на обекти от този тип не се очакват.

Повишаване на концентрацията на прах се наблюдава най-често при сухо време (например през летния период). През летния период обаче строителни работи не се извършват (забранено извършване на строителни работи от 1 май до 15 октомври). Основание за този извод ни дава направената количествена оценка на емисиите на прах за малък строителен обект. Тя е извършена по методиката на СЗО при най-неблагоприятни условия: интензивна работа с тежкотоварен автотранспорт (полезен товар 17 тона с 8 колела) при сухо време (абсолютна влажност на въздуха под 25%), движещ се със скорост 20 km/h, с дневен пробег в района от 10 km. При тези условия и при емисионен фактор 21f на 1000 km, където f = S.W0,7.w0,5 (S – средна скорост в km/h; W – средно тегло на автомобила; w – среден брой колела на автомобил), дневно от един обект ще се емитират 4,12 kg прахови аерозоли. Трябва да се има предвид, че емисионният фактор за ФПЧ10 е 36% от емисионната стойност за ОСА (общо съдържание на аерозоли), което сочи, че при такова движение на строителните коли ще се отделят сравнително малки количества. При пълно безветрие този прах се отлага в рамките на обекта, при което се получава средно повърхностно натоварване около 150 mg/m2 ден за цялата площ (допустимото повърхностно натоварване на Наредба №2/1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници е 350 mg/m2 ден). На тази база може да се прогнозира, че в повечето случаи концентрациите на инертен нетоксичен прах в приземния слой ще бъдат под ПДК ср.см.(р.ср.) = 10 mg/m3). Сравнението е извършено с ПДК за работна среда по Наредба №13/2003 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа /ДВ 8/2004/, т.к. се разглежда районът на строителната площадка. Съгласно нормативните изисквания за населени места концентрациите на ФПЧ10 средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (за 2008 г.) – 50 µg/m3 не трябва да е надвишава повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Нормите за общ суспендиран прах са: средногодишна – 0,15 mg/m3; средноденонощна – 0,25 mg/m3, а максимално еднократна – 0,50 mg/m3 (Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места /ДВ 88/ 1997 г., 8/2002/.

Следва да се отбележи, че вероятността от възникването и продължителността на такива ситуации е много малка, тъй като територията е ветровита, открита и се характеризира с висока влажност предвид близостта на морето, поради което в повечето случаи не се получава превишаване на средноденонощната норма за прах. Благоприятно обстоятелство е и това, че строителните работи ще се извършват извън активния сезон (1 май – 15 октомври), когато и влажността е по-голяма. Независимо от това, като имаме предвид курортния характер на района, следва да се прилагат задължително мерки за намаляване на прахоотделянето, включени в проектите за организация и изпълнение на строителството (ПОИС – сега ПБЗ): противопрахово оросяване на пътищата и строителната площадка, покрито возене на прахоотделящи материали, редовно почистване на строителната площадка, почистване на гумите от кал при излизане на асфалтов път, изолиране (покриване) на повърхностите на насипищата на прахоотделящи строителни материали и т.н. Става дума за стандартна екологосъобразна организация на строителния процес, имаща твърде косвено отношение към предвижданията на плана. Възможно е при по-високи скорости на вятъра да се получи кумулативен ефект с праха, образуван от прилежащите територии или пренесен от други територии в района, в които се извършват подобни дейности. Следствие по-високата турбулентност обаче разреждането на емисиите ще бъде по-осезателно и емисионните показатели ще се понижат.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница