Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д астраница1/9
Дата22.01.2019
Размер0.64 Mb.
#111125
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

"Я м б о л е н" А Д
Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

П О

О К О Л Н А С Р Е Д А(КР № 143/2006 г. на "Ямболен" АД, гр.ямбол)

за 2016 г.

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д П О

О К О Л Н А С Р Е Д А

(КР № 143/2006 г. на "Ямболен" АД, гр.ямбол)

2016 г.1.Увод


 • Наименование на инсталацията: Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 148 MW, включваща:

- Котел БМ-35 № 1

- Котел БМ-35 № 2

- Котел БМ-35 № 3

- Котел БКЗ-75

- Котел към Инсталация за производство на ПЕТ.


 • Адрес по местонахождение на инсталацията: 8600 гр.Ямбол, ул."Ямболен"№35

 • Регистрационен номер на КР: 143

 • Дата на подписване на КР: 25.06.2007 г.

 • Дата на влизане в сила на КР: 14.07.2007 г.

 • Оператор на инсталацията: "Ямболен" АД, гр.Ямбол

 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 8600 гр.Ямбол, ул."Ямболен" №35, тел.046/66-13-66, факс 046/66-13-52,

e-mail: yambolen@abv.bg

 • Лица за контакти:

инж. Златанка Христова Велчева - инспектор "Екология"

 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицата за контакти: 8600 гр.Ямбол, ул."Ямболен" №35, тел.046/66-13-66, факс 046/66-13-52, e-mail: yambolen@abv.bg

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите:

Инсталацията ТЕЦ при "Ямболен" АД произвежда в комбиниран цикъл водна пара с параметри температура 440 оС и налягане 4,0 МРа с четири парни котли за промишлени нужди и електроенергия с честота 50 Hz и напрежение 6 KV посредством два турбогенератора.

Химически очистената вода се подава в деаератор, в който се осъществява термична деаерация посредством пара с налягане 0,12 MPa до 104 оС.

След деаератора водата посредством захранващи помпи с налягане 0,6 MPa се подава към подгревател високо налягане, където се подгрява до 145 оС. Оттам тя постъпва в економайзерния блок на работещия парен котел, където се загрява до 250 оС при работното налягане на парния котел - 4,0 MPa.

Изпаряването се извършва в екранните тръбни снопове, а сепарацията на парата от водата - в барабана.

Парата се прегрява двустъпално до 440 оС в паропрегревател.

Производството на електроенергия се осъществява в комбиниран цикъл, при който парните турбини задвижват електрогенераторите, произвеждащи ток, като част от парата постъпва към промишлени производства след ОУ. Налягането и температурата на парата след ОУ са доведени до параметрите за подаване на парата към потребителите - налягане 1,7 или 1,5 Mpa и температура 260-270 оС.

1
Захранващата парните котли вода се очиства химически във ВПИ на принципа на йонообмена по показатели, отговарящи на действащите наредби за захранваща вода на котлите.

Технологията е безотпадна.

В инсталацията за производство на ПЕТ гранулат от вложения в процеса аморфен полимер се получава кристален полимер, който е суровина за производство на бутилки за хранително-вкусовата промишленост.

Основният апарат, на който се извършва процеса, е барабанната сушилня. Технологията е безотпадна.


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите:

Съгласно Условие 4 на КР капацитета на инсталациите по Условие 2 на КР е както следва:

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 148 MW, включваща котли БМ-35 №1, БМ-35 №2, БМ-35 №3 и БКЗ-75 е с годишен производствен капацитет 1180000 MWh топлинна енергия.

Инсталацията за производство на ПЕТ е с годишен капацитет 4500 тона ПЕТ гранулат спрямо КР.

За 2016 г. ТЕЦ няма реализирано производство, а също така и инсталацията за ПЕТ гранулат .
 • Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда включва инспектор "Екология" и началниците на съответните производствени звена.

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

Инсталациите са разположени на територията на РИОСВ - Стара Загора.

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите.

Инсталациите са разположени на територията на Басейнова дирекция - Пловдив.

2.Система за управление на околната среда
В "Ямболен" АД екологията е с изградени традиции. Налична е изискуемата документация, свързана с разрешителните режими за водоползване на подземни води и за заустване на отпадни води, разрешителни за дейности с отпадъци и други. Екологичната политика на фирмата се състои не само в изготвянето и притежаването на необходимата документация, а и в спазването на екологичните норми.
Основни елементи на системата са:


 • Структура и отговорности:

Във връзка с условия 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3 от КР са актуализирани списъците с отговорните лица и лицата от персонала, които изпълняват конкретните дейности по условията на КР. При настъпилата през годината промяна на персонала и/или отговорностите списъците съответно са актуализирани. Същите се съхраняват при инспектор "Екология" и началниците на производствени участъци. Във връзка с това се изпълнява инструкцията за структура и отговорност, регламентираща дейността.


 • Обучение

Изготвени са програми за обучение, които се актуализират при необходимост.


2

 • Обмен на информация :

Поддържа се актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното (инструкция по Условие 5.3.1).

Актуализира се списъка на органите (лицата), които трябва да бъдат уведомявани при възникване на рискови ситуации (Условие 5.3.2).


През 2016 г. не сме уведомявали по Условия 7.1, 7.2 и 7.3 поради това, че не сме имали аварийни ситуации.


 • Документиране:

Актуализира се списъка с нормативни актове по околна среда, отнасящ се до работата на инсталациите (Условие 5.4.1).

Документирани са и е актуализиран списъка на всички инструкции и лицата, отговорни за изпълнението му.
 • Управление на документи:

Изпълнява се инструкция за актуализация на документите в съответствие с Условие 5.5.1. Документите се актуализират при промени в нормативната уредба, промяна на КР, промяна на работата на технологичното и пречиствателно оборудване и други обстоятелства, налагащи актуализация.

Невалидната документация се изземва и заменя с актуална.
 • Оперативно управление:

Спазват се всички инструкции, изисквани от КР.


 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Прилагат се инструкциите за мониторинг на техническите и емисионните показатели и за периодична оценка на съответствието. При наличие на несъответствие на установените показатели със заложените такива в КР се анализират причините и се предприемат коригиращи действия, които се документират в оперативни журнали.


 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Прилагат се всички изискващи се инструкции съобразно КР, касаещи противодействието на възможните аварийни ситуации. Има план за управление при кризи и авариен план за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, пожари и крупни производствени аварии. Изискващите се инструкции са предоставени на лицата, отговорни за съответните дейности. Актуализира се своевременно и списъка на органите, които трябва да бъдат уведомявани при аварийни ситуации.


 • Записи:

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и се прави оценка на съответствие със заложените показатели в КР по отношение на пречистване на отпадните води.

ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2016 г. и съответно не е излъчвала емисии в атмосферата.

Работата на ВПИ на централата е била свързана единствено с производство на обезсолена вода за допълване на котлите и осигуряване на необходимите условия за отсъствие на корозия.

През 2016 година линията за производство на ПЕТ не е работила поради липса на поръчки.


3


 • Докладване:

Съгласно условията в КР ежемесечно докладваме в БД - Пловдив и РИОСВ - Стара Загора показателите от собствения мониторинг на пречистените отпадни води, извършени от Акредитирана лаборатория.

Получените резултати от мониторинга предоставяме и в двете институции - Басейнова дирекция - Пловдив и в РИОСВ - Стара Загора.
 • Актуализация на СУОС:

При актуализация на настоящото разрешително или други налагащи това обстоятелства, ще бъде актуализирана и системата за управление на околната среда.
Изградена е система за управление на околната среда, но тя частично се прилага, тъй като ТЕЦ няма производство.
3.Използване на ресурси
3.1.Използване на вода
По отношение на инсталацията ТЕЦ при "Ямболен" АД.

На площадката на ТЕЦ при "Ямболен" АД има монтирани два водомера - на вход ТЕЦ и на вход ВПИ, обхващащи всички входни технологични води в централата. Посочените водомери са представени на схема в приложенията към КР.

Като основен консуматор на вода в централата са парните котли на инсталацията.

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването, за ремонт и поддръжка на тръбопроводната система (по Условие 8.1.3 и 8.1.4) са разработени, но предвид това, че ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2016 г. същите не са прилагани.
 • Годишни изразходвани водни количества (по инсталации) за производство на единица продукт.

ТЕЦ при "Ямболен" АД не е работила през отчетната 2016 г. и съответно информация за изразходвани водни количества не можем да подадем.


Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-17
dokumenti-17 -> Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
dokumenti-17 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-17 -> Доклад по околна среда 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №445 Н1/2014г
dokumenti-17 -> Доклад по околна среда (гдос) 2016 година За изпълнение на условията, залегнали в комплексно разрешително
dokumenti-17 -> Доклад за 2016 г на „ вратица враца ад формат на годишния доклад (ГД): Увод Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил
dokumenti-17 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите за 2016 г., За които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г
dokumenti-17 -> Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница