Г о д и ш е н д о к л а д за дейността на военен съд пловдивстраница1/4
Дата02.02.2018
Размер440.99 Kb.
  1   2   3   4


ВОЕНЕН СЪД – ПЛОВДИВ

ул.„Д-р Г.М.Димитров”№ 28, тел/факс:032/621 126, центр. 032/621 242

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д


ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ВОЕНЕН СЪД ПЛОВДИВ


ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Февруари 2015 година

П л о в д и в

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕI. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.................................................................. 3


1. Брой на работещите съдии във Военен съд Пловдив…............................ 3

2. Брой на служителите.................................................................................... 3

3. Становище за промени в щата..................................................................... 3
II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ВЪВ ВОЕНЕН СЪД ПЛОВДИВ............. 3

1. Брой на постъпилите дела.......................................................................... 4

2. Брой на свършените дела............................................................................ 7

3. Средна продължителност на разглеждане на делата - от

постъпване до постановяване на съдебен акт............................................................ 8

4. Структура на осъдената престъпност. Постановени осъдителни

присъди и осъдени лица.............................................................................................. 9

5.1. Сравнителен анализ на постъпленията на делата за

последните три години................................................................................................. 9

5.2. Свършени дела. Отложени дела. Дела решени в командировка.

Отменени и изменени присъди.................................................................................... 10

6. Брой на постъпили жалби за бавност........................................................ 20

7. Дела, върнати на прокурора за допълнително разследване, поради

пропуски и нарушения на досъдебното производство............................................ 20

8. Прекратени наказателни производства..................................................... 20

9. Свършени дела по реда на глава ХХVІІ от НПК..................................... 20

10. Свършени дела по чл.243 от НПК........................................................... 20
ІІІ. ДЕЛА С НАКАЗАНА /С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА/

ПРЕСТЪПНОСТ по внесени от прокуратурата наказателни

производства СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС......................................... 21


ІV. КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ............................................... 21
V. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ.............................................................. 21
VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ............... 22

1. Сграда, оборудване, проблеми................................................................. 22

2. Техническо оборудване.............................................................................. 22

VІІ. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

ДЕЙНОСТТА – организация на квалификацията на магистрати и

съдебни служители....................................................................................................... 23


I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.


1. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ СЪДИИ ВЪВ ВОЕНЕН СЪД ПЛОВДИВ.

По щат Военен съд Пловдив има председател и четирима военни съдии. Всички щатни бройки са заети.

Всички съдии са с достатъчен юридически и с над петнадесет години стаж в съдебната система. Трима от съдиите са повишени в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, а двама в ранг „съдия в АС”.

С Решение по протокол №44/09.10.2014 г. на ВСС за административен ръководител – председател на Военен съд Пловдив беше избран полк. Асен Найденов Шопов с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Същият е встъпил в длъжност считано от 17.10.2014 г.
2. БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

Щатната численост на съда е 19 души, от които 5 магистрати и 14 съдебни служители.

С Решение по Протокол №37/31.07.2014 г. т.25 щатът на Военен съд Пловдив беше намален с две заети бройки за съдебни служители и с една незаета бройка за съдебен служител.

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

С оглед осигуряване на нормално функциониране на Военен съд Пловдив и ефективно осъществяване на правораздавателната дейност /разглеждане и решаване по същество на постъпилите дела в съда, осигуряване на дежурен съдебен състав/, равномерното разпределение на обема на работата, осигуряване на взаимозаменяемост на служителите от отделните звена /включително поради отсъствие в болнични, отпуск, командировка, обучение и др./, би следвало щатната численост на съдебната администрация да бъде увеличена с две длъжности за „съдебен секретар” и две длъжности за „съдебен деловодител”.

По щат във Военен съд Пловдив няма длъжности деловодител в регистратура, няма деловодители в съдебно деловодство, няма деловодител в регистратура за класифицирана информация. При сегашната щатна численост и структура на администрацията съдът е много сериозно затруднен да осъществява основната си - правораздавателната функция, при излизане в отпуск на някой от съдебните секретари, ползване на отпуск по болест, командировка за разглеждане на дела на пункт, даване на дежурства.


II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ВЪВ ВОЕНЕН СЪД ПЛОВДИВ.
Движението на делата през 2014 година по видове е отразено в Приложение №1 - Отчет за работата на Военен съд Пловдив за 12 месеца на 2014 г.

През 2014 година организацията на работа и възникналите проблеми в Пловдивския военен съд се обуславяха от вида, обема и характера на постъпилите дела.

През отчетната година постъпиха 160 дела. От тях 33 нох дела, 32 ан дела по чл. 78а от НК и 95 чн дела.

През 2014 година бяха разглеждани 181 дела. От тях 45 нох дела, 1 нчх дело, 40 – ан дела по чл. 78а от НК и 95 чн дела.

Бяха свършени 174 дела, от които 40 нох дела, 1 нчх дело, 38 – ан дела по чл. 78а от НК и 95 – чн дела.


  1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА.

През отчетната година постъпиха 160 дела. От тях 33 нох дела, 32 ан дела по чл. 78а от НК и 95 чн дела.


При съпоставка на постъпилите дела за 2012 г. – 623 дела, 2013 г. – 734 дела и за 2014 г. – 160 дела се забелязва тенденция на сериозен спад на постъпващите дела през тригодишния период.

Подсъдността на военните съдилища, промените в стария НПК от 2000 г., 2003 г., приемането на новия НПК от 2006 г. и промяната на компетентността на военните съдилища, считано от 24.12.2008 г. предопределиха и особеността на постъпващите в съда дела. Основната част от постъпващите дела, определящи натовареността на съда, са тези, образувани по окончателни прокурорски актове по досъдебни производства, а именно нох дела, ан дела по чл.78а от НК и частно-наказателните дела по чл.243 от НПК.

С Решение по протокол № 6/06.02.2014 г. на ВСС, считано от 01.04.2014 г. беше оптимизирана структурата на военните прокуратури и военните съдилища в Република България. Бяха закрити военните съдилища в гр. Плевен и в гр. Варна, респективно и военните прокуратури към тях. Беше закрит и военно-следствения участък в гр. Хасково. Следва да се отбележи, че процесът на това престуктуриране предизвика определени притеснения у военните прокурори, военните следователи и съдебните служители, това им повлия демотивиращо в психологически и в работен аспект. Случилото се в значителна степен обуслови занижаването на активността им в осъществяването на пряката им дейност.

Другите обективни причини, допринесли за този спад в постъпленията на дела във Военен съд Пловдив са:  • Смяна във висшето ръководство на служба „Военна полиция” МО, респективно промяна в приоритетите на работа;

  • Изтекъл мандат на административния ръководител военно-окръжен прокурор и липсата на избор на титулярен нов почти осем месеца. Този факт изигра определена демотивираща роля на кадровия ресурс, което от своя страна се прояви като недостатъчна инициативност при провеждане на проверките и доразследванията по досъдебни производства;

  • Бяха изоставени добри и полезни практики, които в предходните години ВОП - Пловдив упражняваше и изразяващи се в по-активен подход от страна на прокуратурата при възлагане на проверки по реда на чл.145 ал.1 т.3 от ЗСВ на органите на РС „Военна полиция” - Пловдив и на военните следователи към ВОП - Пловдив.

Тези обстоятелства обаче са извън възможностите за въздействие от страна на Военен съд Пловдив, защото той не определя броя на разкритите престъпления, респективно не определя броя на внесените прокурорски актове. Казано с други думи, в процесуално-правен аспект наказателните съдилища не могат да се самосезират, а разглеждат и решават толкова дела, колкото бъдат образувани по внесени окончателни прокурорски актове.

По внесено в Пловдивския военен съд по окончателен прокурорски акт дело се пада средно по 1,28 лица, разпитани като обвиняем или свидетел. Това, колко частно-наказателни дела ще постъпят в съда зависи от фактическата и правната сложност на разследваните дела и преценката на органите на досъдебното производство за необходимостта от извършването на процесуално-следствени действия на досъдебното производство пред съдия.През отчетната година няма образувано чн дело по искане за вземане мярка за неотклонение "Задържане под стража" – чл. 64 от НПК и чн дело по чл.65 от НПК. През отчетната година се забелязва значително намаление спрямо предходната година на броя на постъпилите дела за разпити на свидетели и обвиняеми на досъдебното производство пред съдия – 83 дела през 2014 г. при 402 дела през 2013 г. Причините за това са посочени по-горе. Налице е намаление при другите постъпили чн дела – 12 през 2014 г., при 16 дела през 2013 г. Причините за това отново са посочени по-горе.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница