Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община ЦаревоДата09.01.2017
Размер309.33 Kb.
СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

1 - 2/2008 г.Относно: изменение на Общ устройствен план (ОУН) на Община Царево

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

СЪГЛАСУВАМ

Изменение на ОУП на Община Царево

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

поради следните мотиви. 1. Предвижданията на изменението на ОУП не противоречат на режима на природен парк "Странджа", определен със Закона за защитените територии (ЗЗТ) и заповедта за обявяването му.

 2. Изменението на ОУП не предвижда нови устройствени зони и друго строителство в защитените територии от други категории, в рамките на природния парк, които да противоречат на режимите им, определени в ЗЗТ и съответните заповеди за обявяването им.

 3. Изменението на ОУП не предвижда нови устройствени зони за строителство в защитени зони "Караагач" с код BG 0000143 и "Босна" с код BG 0000208, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 4. Не се предвижда застрояване върху природни местообитания с код 2110 "Зараждащи се подвижни дюни", 2120 "Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбреоюната ивица (бели дюни)", 2130* "Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), 7220* "Извори с твърда вода с туфести формации", 9180* "Смесени гори от съюза Липа и Бряст върху сипеи и стръмни склонове", 91АА* "Източни гори от космат дъб", 9ISO* "Западно понтийски Букови гори", предмет на опазване в защитена зона "Странджа" с код BG 0001007.

 5. Незначително е отрицателното въздействие върху природни местообитания 6110* "Отворени калцифилни и базифилни тревни съобщества", 6210* "Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества от варовик - важни местообитания на орхидеи", 6220* "Псевдостепи с житни и едногодишни растения", приоритетни за опазване в защитена зона "Странджа" с код BG 0001007.

I

 1. Не се очаква значителна фрагментация и промени в структурата на защитени зони „Странджа", предвид обстоятелството, че по-голямата част от устройствените зони са разположени в съседни на населените места територии.

 2. Не се очаква значително отрицателно въздействие и нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и на видовете, предмет на опазване в защитени зони "Странджа".

 3. Предвидени са конкретни условия и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на изменението на Общия устройствен план на Община Царево (спрямо проекта, разгледан в представените последни преработени доклади за ЕО и ОС, разгледани на заседанието на МК на 31.07.2008 г.).

 4. Получените становища, бележки и предложения в резултат на консултациите и общественото обсъждане по доклада за ЕО и при обществения достъп до доклада за ОС са отразени по подходящ начин в тези доклади и в предвидените мерки.

и при следните мерки и условия:

I. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на изменението на Общия устройствен план на Община Царево

А. Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква OB ОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на околната среда) и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на Закона за биологичното разнообразие) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.

Инвестиционните предложения, планове, програми и проекти, свързани с инфраструктурни обекти (пътища, мостове, хидротехнически съоръжения, съоръжения свързани с електростабдяване, водоснабдяване и отвеждане на отпадни води и др.), както и тези, предвидени в производствено-устройствените зони и устройствена зона 69/Од (определена за голф-селище) в землището на с. Варвара, които са в съответствие с параметрите предвидени в изменението иа ОУП на Община Царево, да се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, на основание чл. 31, ал. 3, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.Б. При окончателния вариант на проекта за изменение на ОУП на Община Царево да бъдат съобразени следните мерки и условия:

 1. Да се отразят точните граници на защитените територии в община Царево, в т.ч. на защитена местност „Пирен" и границите на бившите буферните зони около резерватите, прекатегоризирани в защитени местности /ЗМ/, както следва: ЗМ "Странджански дъбрави", около резерват "Тисовица"; ЗМ "Горна Еленица", около резерват "Силкосия"; ЗМ "Странджанска зеленика", около резерват "Узунбуджак".

 2. Да се въведат ограничителни режими и специфични норми при усвояването на природните дадености (етажност, гъстота на застрояване и пр.), да се разработят конкретни мероприятия за вписване на жилищните структури и на устройствата, обслужващи обитаването, в специфичния за тези територии природен и земеделски ландшафт.

 3. Да се очертаят ясно границите на рекреационните зони, да се посочи техния рекерационен капацитет и да се формулират режимните изисквания към .дейностите, предвидени за осъществяване във всяка зона.

2

4. Да се преценят възможностите за нови източници на питейни води в съответствие


с новото зониране на местата за обитаване.

 1. Да се запази максимално като основен приоритет развитието на природния ландшафт на територията на общината.

 2. Да се конкретизира идеята за съхраняване на определени участъци от културно-историческия ландшафт. Да са посочени обектите и териториите, за които ще се прилагат съответните режими на опазване.

 3. Да се предвиди възможността за създаване на зелени коридори и последващо използване на рекултивираните обекти (нерегламентирани сметища и др.).

 4. Да се предвиди развитие на зелените системи в населените места в съответствие с приетите нормативни документи и с оглед подобряване на качествата на околната среда

 5. При очертаното слабо до средно по степен въздействие върху защитени зони "Странджа" с код BG 0001040 за опазване на дивите птици и "Странджа" с код BG 0001007, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, се препоръчват следните смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на изменението на Общ устройствен план на Община Царево:

9.1. В землището на с. Резово при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва:

- в устройствена зона 95/Ов да се запазят дървесните микрогрупировки покрай


доловете, с цел осигуряване на биокоридор и опазване на местообитанията за
размножаване на влечуги и земноводни.

- в зона „А" по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на


устройствена зона 96/Ов, да се предвиди по нисък процент на интензивност на застрояване
като се оставят и отделни сектори без застрояване, с цел опазване на уникален крайбрежен
ландшафт, местообитания: 1240 „Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове
Limonium\ 8220 ^азмофитна растителност по силикатни скални склонове", 6210*
,л7олуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia)
(важни местообитания на орхидеи)",
както и местообитания на видове: безгръбначни-
(Lycaena ottoman, Glaucopsyche alexi), птици - полска бъбрица (Anthus campestris),
червеногърба сврачка {Lanius collurio), ливаден дърдавец (Cr ex er ex) и малък креслив орел
(Aquila pomarina), земноводни и влечуги - балканска чесновница (Pelobates syriacus
balcanicus),
черноврата стрелушка (Coluber rubriceps).

- в устройствена зона 96/Ов да се осигури запазване на местообитание 6220*
„Псевдостепи с о/ситни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea",
находища на орхидеи и да не се урбанизира част от зона А, покрай скалните
местообитания в крайбрежната част;

- в зона „А" по ЗУЧК на устройствена зона 97/Ос, да се предвиди по нисък


процент на интензивност на застрояване, с цел опазване и нефрагментиране на
местообитания: 6210* ,Полу естествени сухи тревни и храстови съобщества върху
варовик
(FestucoBrometalia) (валени местообитания на орхидеи)", 6220* „Псевдостепи
с житни и едногодишни растения от клас
Thero Brachypodietea", местообитания на
видове ендемични безгръбначни животни, двата вида сухоземни костенурки, както и
осигуряване биокоридор на мигриращите видове птици.

- в устройствена зона 97/Ос да се осигури запазване на местообитания 6210*


,лПолу'естествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco -
Brometalia) (важни местообитания на орхидеи)", 6220* „Псевдостепи с житни и
едногодишни растения от клас
Thero Brachypodietea".

3

9.II. В землището на с. Синеморец при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва: • в зона „А" по ЗУЧК на устройствена зона 89/Ов, да се предвиди запазване на неурбанизирани участъци, с цел опазване на местообитание 6210* ,Долуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) c находища на орхидеи и растителни съобщества покрай доловете;

 • в устройствена зона 91/Ов да не се предвиждат за урбанизиране запазените фрагменти от тип местообитание 6510 „Низинни сенокосни ливади", с цел опазване местообитанията на ливаден дърдавец (Crex er ех) и да се предвиди запазване на дървесните микрогрупировки покрай доловете, с цел запазване целостта на биокоридор за сухоземни и блатни костенурки и предотвратяване на генетична изолация на популациите им, опазване хранителни местообитания на прилепи и птици.

- в зона „А" по ЗУЧК на устройствена зона 92/Ос, да се предвиди запазване на неурбанизирани участъци, източно от шосето Резово-Ахтопол, с цел ограничаване и минимизиране на въздействието върху местообитания 2110 „Зараждащи се подвижни дюни", 2120 „Подвижни дюни с Airjunophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)", 1170 „ Скалисти съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна /рифове/", 1240 „Стръмниморски скали, обрасли с ендемични видове Limonium",

9.III. В землището на гр. Ахтопол при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва: • в устройствени зони 79/Ов, 87/Ок, да се предвиди запазване на фрагменти от пасищни и ливадни съсбщества, с цел осигуряване на отворени пространства като биокоридор за мигриращите видове птици и двата вида сухоземни костенурки.

 • във всички устройствени зони да се предвиди запазване на растителността покрай долове и на части от продължителнопроизводни горски съобщества, които да се включат в зелените системи на отделните устройствени зони.

 • да се предвиди по-нисък процент на интензивност на застрояване в устройствена зона 79/Ов, граничеща със ЗМ „Наково кладенче";

9.IV. В землището на с. Варвари при разработването на ПУП за отделните устройствени зони се препоръчва:

в зони 68/Ос, 69/Од, 73/Ос и 76/Ов да се запазят части от продължителнопроизводните горски и пасищни съобщества, местообитания 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори" и 6210* ,Долуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco - Brometalia) c находища на орхидеи, които да се включат в зелените системи на устройствените зони; 1. Да не се допуска застрояване в новопредвидените с това изменение на ОУП устройствени зони на отстояние до 150 м около р.Караагач, р. Велека, залива Силистар, р. Бутамята и р. Резово, с изключение на землищата на с. Кости и с. Бродилово, с цел опазването на природни местообитания и местообитания на видове в защитени зони „Странджа".

 2. Да се предвиди обходен път около Царево и около Ахтопол и изваждане на голяма част от транспорта от центъра на градовете.

 3. Проучване на възможностите за осигуряване на терени за „буферни" паркинги в населените места по крайбрежието с цел ограничаване на движението (шума) на МПС в контактната с морето зона.

 4. Да се определят границите на водните обекти — публична държавна собственост. Границата трябва да бъде определена по реда на чл. 155, ал. 1, т. 1 от Закона за водите с участието на представители на Басейнова дирекция и общината.

14. Да се нанесат заливаемите ивици (тераси) на водните обекти след тяхното
определяне по реда на Закона за водите.

4

В. При прилагането на изменението на плана да се изпълняват следните мерки и условия:

1. Изграждането „хай-тек"- високо-технологични паркове е една отлична


перспектива за намаляване на замърсяването на въздуха с отпадъчни газове, получавани
следствие на горивни процеси. Би следвало да бъдат направени проучвания за изграждане
на соларна или хибридно-соларна ТЕЦ, която би могла в значителна степен да реши
енергийните проблеми на община Царево. Замяна на твърдите горива в битовия и
обществен сектор с природен газ.

 1. Приоритетно изграждане на нови канализационни системи и пречиствателни съоръжения към тях за недопускане замърсяване на подземните води; реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в град Царево, гр. Ахтопол и др. населени места и курортни обекти. При невъзможност отпадъчните води да се отведат на градска ПСОВ, за отделни курортни обекти да се предвидят локални ПСОВ. Предвиждане на възможности за изграждане на допълнителни пречиствателни съоръжения към новите функционални зони. В тази връзка да се спазват стриктно забраните и ограниченията в Закона за водите — от чл. 125 до чл. 132.

 2. Да се предвидят процедури по регулационно отреждане на трасета на напоителните канали.
 1. Да се сведе до минимум унищожаването на високопродуктивни земеделски земи -3 до 5 бонитетна категория.

 2. Приоритетно да се осигуряват залесителни мероприятия в ерозираните земи чрез създаване на нови защитни горски насаждения (противоерозионни, мелиоративни и др.).

 3. Да не се допуска непрекъснатост на застрояването на крайбрежната зона.

 4. Да се закрият и рекултивират нерегламентираните сметища на територията на община Царево.
 1. Приоритетно развитие на крайбрежния туризъм с вземане на всички мерки за опазване на плажовете, дюнните образувания, защитените природни обекти и 100 метровата крайбрежна ивица при осигуряване на свободен или регулиран достъп до тях.

 2. Да се изготви документална обезпеченост на зелените площи с подробни градоустройствени планове, които да регламентират териториалния обхват, регулационните граници и други характеристики на парковите територии.
 1. При проектиране на зелените системи в урбанизираните територии да има задължително изискване за запазване на характерни части от съществуващата растителност и да се формират растителни съобщества, които да съответствуват на потенциалните местообитания на съответните територии.

 2. В отделните устройствени зони чрез създадените зелените системи да се формират растителни клинове, които да се свързват с естествената растителност на съседните територии. Да се съхрани съществуващата горска растителност в долове и дерета, които са изключително важни биокоридори, местообитания и рефугиуми за видове предмет на опазване в защитени зони „Странджа".

 3. Да се състави кадастър на зелените площи, да се паспортизират елементите на зелената система въз основа на ландшафтно-таксационен анализ и оценка на растителността, да се инвентаризират свободните площи.
 1. Да се възстановят и реконструират съществуващите паркове и градини с подходящи видове растителност.

 2. Да се цели запазване в максимална степен на съществуващата дървесна и храстова растителност в новите функционални зони.

 3. При изготвянето на Подробните устройствени планове да се разработват алтернативни варианти, с които да се осигурява минимално въздействие на биологичното разнообразие в предвидените за урбанизация зони.

5

 1. При устройване на зона 69/Од (предвидена за голф-селище) в землището на с. Варвара, да не се засяга горско-дървесна растителност, местообитание 91МО „Яалакано-панонски церово-горунови гори ".

 2. Да се осигури опазване на културно-историческото и архитектурно наследство в селищата чрез консервация, възстановяване и реконструкция, и правилна интерпретация в новото строителство.

 3. Да се осигури въвеждане на цялостна система за разделно събиране на отпадъци в общината.

 4. При проектиране на зони за отдих и релаксация (ваканционните селища) да се отчита наличието на външни източници на шум (основно транспортните потоци по пътната мрежа).

 5. Проектирането на новото пътно трасе Ахтопол-Бродилово-Кости да се съобрази с изискванията за шум и се предвиди обход на с.Бродилово.

 6. Доизграждане на водопроводните мрежи в гр. Царево и гр. Ахтопол. Изграждане на водопроводна мрежа в новите квартали, хотели и ваканционни селища, предвиждане на буферни резервоари.

22. Да се предвиди изработването на ландшафтно устройствени и
паркоустройствени планове.

 1. До определянето на заливаемите ивици (тераси) на водните обекти, за всеки конкретен случай, при преценяване по хидроморфологични и хидрометрични данни и дадености на района, е необходимо нанасянето им на картите и на терена да се изисква задължително при разглеждането на проектите на ПУП и за строителството, за да бъдат спазени ограниченията и забраните, съдържащи се в чл. 134 и 143 на Закона за водите.

 2. За озеленяване, залесяване и затревяване да се използват само местни видове и генотипове (такива, срещащи се в Странджа) или на традиционни културни видове.

П. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на изменението на Общия устройствен план на Община Царево

1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството като възложител


на изменението на плана или по упълномощаване на Община Царево да изготвя годишен
доклад по наблюдението и контрола при прилагането на плана, включително на мерките за
предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на
прилагането на плана, който да представя в МОСВ всяка следваща година, не по-късно от
1 март.

2. При наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при


прилагането на изменението на плана да се отчитат следните мерки и индикатори:

Компоненти и фактори на околната среда

Индикатори

Единица мярка

Срокове

ноншпоринг

(отговорници

санкции)

Климат и

атмосферен

въздух


Концентрации на вредни вещества в приземния въздух край транспортните артерии

mg/m3

По утвърден план

ИАОС,

РИОКОЗ,


РИОСВ

Контрол


общината

Проходимост на транспортните артерии

бр.МПС/час

Периодично

Контрол община

Газифицирани жилищни, курортни

бр.

Периодично"

Общината

6
Инсталации за използване на алтернативни енергийни източници

бр.

Периодично

Общината

Годишна употреба на твърдо

тона

Годишно

Общината
гориво за отопление


Консумация на

kWch

Периодично

Общината
електроенергия


Повърхностни и

Дължина на реконструираната

km

Годишно

В и К Бургас

подземни води

водопроводна мрежаОбщината

Водоснабдени урбанизирани

% и l/d-жит.
В и К Бургас
райониОбщината

Загуби на питейна вода

m3/d
В и К Бургас

Общината

Качество на водата за питейно-

показатели mg/1

Ежедневнен

В и К Бургас
битово водоснабдяване
контрол на водата след ПСПВи

РИОКОЗ, Общината


периодичен за

собствени

водоизточници

Количество на използваната вода

Q=m3/d; nrVy;

По утвърденза питейни нужди

Сезон на лятно натоварване

Несезон


Q= m3/d; Q= т3/сезон; 1/жит.а Q= m3/d~; Q= m /сезон; 1/жит.а

план
Урбанизирани територии и

% територия,

По утвърден

В и К Бургас
население, включени

към водопроводната мрежа

Собствен водоизточник


Q= m3/d; 1/s Q= m /сезон

% територия Бр. q- 1/sплан

Общината

Изграждане на Питейни

бр., вид,

Годишно

В и К Бургас
пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения, реконструкции

капацитет
Общината

Дължина на реконструираната

km

Годишно

В и К Бургас
канализационна мрежаОбщината

ПС за канални води и др.

бр., капацитет

Годишно

В и К Бургас
съоръженияОбщината

Урбанизирани територии и

% територия,

Годишно

В и К Бургас
население, включени към канализационната мрежаОбщината

7
ПСОВ, модулни локални пречиствателни съоръжения

бр., капацитет

Годишно

В и К Бургас Общината

Качество на отпадъчните води, зауствани във водоприемник след ПСОВ

pH,

mg/dm -БПК5, ХПК, неразтворени вещества, Nt (в t.4.N-NH4, N-N02, N-NO3, Norg); Pt (в т.ч. Р-Р04)Периодично по утвърден план

В и К Бургас

Общината


Басейнова

дирекция


Черноморски

район


РИОСВ

Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване

mJ/d ; пгУу

Периодично или по утвърден план

В и К Бургас Общината, БДЧР РИОСВ

Качество на повърхностните и подземни води

концентрации на замърсители mg/dm3, БПК5, ХПК - N-NH4, N-N02, N-NO3, Р-Р04

Периодично или по утвърден план

В и К Бургас

Общината,

БДЧР

ИАОС,


РИОКОЗ,

РИОСВ


Количества вода за поливни цели

nrVd ; m3/y

Периодично или по утвърден план

Общината

Геоложка основа и почви

Инженерно-геоложки проучвания в зоните за урбанизиране за всеки отделен обект

бр.

При

проектиране тоОбщината

Степен на ерозия на земите

%

Периодично или по утвърден план

Общината

Рекултивирани площи на неорганизирани сметища

% терени; дка

Ежегодно

Общината

Реализирани проекти за рекултивация на земите засегнати от строителство

бр. проекти; дка

рекултивирана

площ


Ежегодно

Общината

Растителност

Изпълнени проекти за озеленяване в предвидените за урбанизиране територии

бр; дка

Периодич

ни

проверкиОбщина

Растителни видове, използвани за озеленяване и паркоустройство на свободните от застрояване територии
Периодич

ни

проверкиОбщината

Зелена площ на жител в урбанизираните територии

т1

Периодич

ни

проверкиОбщината

вотински

Фрагментирани

бр, площ

Периодич

ДЛ Кости,

т

местообитания
ни проверки

ДЛ Царево ДПП

Странджа, РИОСВ,

Обшината


датени

Видово

бР.

Периодични

ДЛ Кости,

итории и и

разнообразие
проверки

ДЛ Царево

ДПП


Странджа,

РИОСВ,


Общината
Спазване на приетите режими за
Периодични

ДЛ Кости,
управление на ЗТ по смисъла на ЗЗТ и на 33 по смисъла на ЗБР
проверки

ДЛ Царево,

ДПП


Странджа,

РИОСВ,


Общината
Нарушени земи вследствие на

дка

Периодични

Общината,
неправилна експлоатация
проверки и мониторинг

РИОСВ
Издадени решения/становища за ПУП в рамките на ЗТ/33

бр.

Периодични

проверки


мониторинг

Общината
Отнети земи за урбанизиране от

дка

Периодични

Общината,
територията на ЗТ/33

-

проверки и мониторинг

ДЛ Кости, ДЛ Царево, ДПП

Странджа, РИОСВ


Нарушени местообитания и

бр., площ

Периодични

Общината
хабитати
проверки и мониторинг

ДЛ Кости, ДЛ Царево ПП Странджа РИОСВ
Поддържане на зоните за

%, дка от

Периодични

Общината,
вторична сукцесия в

застроените

проверки и

ДПП

■;•■

урбанизираните територии (зелени клинове)

територии

мониторинг

Странджа
Състояние на влажните зони

видово

Периодични

Общината,
около реките

разнообразие, бр.

проверки и

РИОСВ,нарушени местообитания

мониторинг

ДПП

Странджа


9
Състояние на местообитанията, хабитатите и видовете

видово

разнообразие, бр. нарушени местообитанияПериодични

проверки


и мониторинг

Общината, ДЛ Кости, ДЛ Царево, ДПП

Странджа, РИОСВЛандшафт

Изсечени дървета при строителните работи

бр.

Периодичен контрол и проверка

Общината

Изпълнени проекти за паркоустройство

бр.; дка

паркоустроена

площ.


След

завършване на строителните работиОбщината

Използвани растителни видове за озеленяването
По време на проектиране и изпълнение на проектите

Общината

Рекултивирани терени

дка

Периодично

Общината

Материално и

културно


наследство

Наличие на паметници при изкопните работи
Наблюдение по време на извършване на изкопните

Общината

Настанителен капацитет

бр. легла

Периодично

Общината

Рекреационно натоварване на териториите

кв. м/курортист

При

проектиране и изпълнениеОбщината

Плажове

кв.м;

кв.м/ курортистПериодично

Общината

Осигуреност с вода за питейни нужди

куб.м/жит.
Общината ВиК

Качество на водата за питейни нужди

съответствие с нормите
Общината

ВиК,


РИОКОЗ

Разход на вода за питеино-битово водоснабдяване

куб. м/ден
Общината, В и К

Нива на шум от транспорта

сШ(А)

Периодично по утвърден план

Общината

Отпадъци

Изпълнение на общинска програма за управление на отпадъците
Ежегодна отчетност

Общината

Нерегламентирани сметища за БО

дка заета площ, капацитет, бр.

Периодични проверки

Общината

Закрити и рекултивирани нерегламентирани сметища

площ, дка,бр.

Периодични проверки

Общината

Депа за строителни отпадъци.

дка заета площ, бр.

Периодични проверки -

Общината

10

Физични фактори (шум, вибрации)

Нива на шум от транспорта

dB(A)

Периодично по утвърден план

ИАОС,Общин ата

Устройство

Площ и местоположение на

м^/обитател

Контрол по

Контрол -

на териториите

отделните зони. Функционално
време на

отдел ТУС в
зониране в съответствие със ЗУТ, ЗУЧК и подзаконовите нормативни документи Съответствие с налични природни ресурси и дадености
проектиране и строителство

Общината

Заложени с ОУП занижени

Кинт, Пл.на

Контрол по

Контрол -
параметри на застрояване

застр., % мин озел.площ, Н

време на проектиране и строителство

отдел ТУС в Общината

Урбанизирани зони осигурени с

% територия

При

Общината
транспортни комуникации
проектиране и строителство
Замърсяване на околната среда

Стойности на

Годишно или по

Общината
вследствие реализиране на дейностите

показатели за качество на околна среда

утвърден график
Изградени пешеходни и

km

Ежегодно

Общината
велосипедни алеи до морските плажове / съгл. чл. 14 от ЗУЧК

-Промени в земеползването

% на земеделските

При

Общинатаземи и земите от

горския фонд,

% на земите от ЗТ

и 33


% на земите

променилистатута си.

проектиране, и строителство; Проверки на място по сигнал
3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда да се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.
Дата: 07.08.2008

11

Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и
no-date -> Екологично сдружение “Хаберлеа” До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница