Г възложител: Община Долна Митрополия изпълнителДата19.11.2018
Размер422.5 Kb.ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


Образец №7

Проект!

ДОГОВОР

……………….. г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Долна Митрополия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: „Инженеринг – проектиране и строителство на обекти, собственост на община Долна Митрополия“
Днес, .............2016 г., в гр. Долна Митрополия, между:

 1. Община Долна Митрополия, адрес: гр. Долна Митрополия, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №39, БУЛСТАТ 000413725, ИН по ЗДДС BG000413725, представлявана от ПОЛЯ ВАСИЛЕВА ЦОНОВСКА – Кмет на Община Долна Митрополия и АНЕТА ПЕТРОВА БОЕВА – главен счетоводител, наричана за краткост Възложител

И

2. ...................................., представлявано от ............................................, със седалище и адрес на управление: ................................................, ЕИК (БУЛСТАТ) номер по ДДС ....................................наричано за краткост Изпълнител,

съгласно Протокол от ............2016г. на комисията, назначена със Заповед № …/ …………..2016 г. на кмета на Община Долна Митрополия, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши приема да извърши обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и строителство на обекти, собственост на община Долна Митрополия“, включващ следните подобекти:  1. Подобект № 1 : „Ремонт на ОДЗ „Незабравка“ – с.Горна Митрополия;

  2. Подобект № 2 : „Ремонт на мост на ул. „Л.Димитрова“ в с.Гостиля;

(2) Обхватът на поръчката за всеки от подобектите, посочени в ал.1 включва следните дейности:

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, съгласно техническите спецификации към обявата за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.2. Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на всеки подобект в съответствие със:

 • Техническата спецификация към обявата за възлагане на обществена поръчка – Приложение №1 към Договора;

 • Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо всички видове дейности, които ще се изпълняват – Приложение № 2 към Договора;

 • Инвестиционните проекти по т. 1.1. по-горе и приложените към тях остойностени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностни сметки.

1.3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.

(3) Дейностите по ал. 2 следва да бъдат реализирани в съответствие с действащото законодателство, да бъдат извършени съгласно техническите спецификации и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Техническите проекти следва да бъде изготвени, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от дейностите, предписани за изпълнение и посочени в Приложение №1 към настоящия договор.

(2) Проектите следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. В обяснителните записки към тях следва подробно да бъдат описани необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. Към всеки от проектите следва да бъдат представени и анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в КСС.

(3) Техническите проекти следва да бъдат надлежно съгласувани при необходимост с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, одобрени от главния архитект на Общината, както и следва да бъде издадено разрешение за строеж, когато е необходимо, съгласно ЗУТ.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни строително-монтажните дейности за конструктин.вно укрупване на обектите, посочени в чл. 1, в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

(2) Строителните и монтажните работи трябва да бъдат извършени със строителни материали, съоръжения и оборудване, които да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г.).

(3) Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от изрично посочени от двете страни лица.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да доставя само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обектите и само такива, които са заложени в инвестиционните проекти със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата стойност за изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3, възлиза на ...................... лв (...........................................) без включен ДДС или ............................ лв (...............................................................) с включен ДДС.

(2) Цената по ал. 1 е формирана от предложените стойности на отделните подобекти и дейности, включени в тях както следва:

2.1. Подобект № 1 : „Ремонт на ОДЗ „Незабравка“ – с.Горна Митрополия – обща цена в размер на .......... (……........………..) лв. без ДДС, или ................................ (………………………......) лв. с ДДС включваща:

 • Изготвяне на инвестиционен работен проект ……………….. (………………………..........…..) лв без ДДС, или ............................................ (………………………………….........) лв с ДДС;

 • Изпълнение на СМР: …………………….. (……………………………..) лв. без ДДС, или .................................. (……………………….........) лв. с ДДС;

 • Упражняване на авторски надзор: ……………….. (………………………..........…..) лв. без ДДС, или ............................................ (………………………………….........) лв с ДДС.


2.2. Подобект № 2 : „Ремонт на мост на ул. „Л.Димитрова“ в с.Гостиля; – обща цена в размер на ........... (……........………..) лв. без ДДС, или ................................ (…………………………………….....) лв. с ДДС;

 • Изготвяне на инвестиционен работен проект ……………….. (………………………..........…..) лв без ДДС, или ............................................ (………………………………….........) лв с ДДС;

 • Изпълнение на СМР: …………………….. (……………………………..) лв. без ДДС, или .................................. (……………………….........) лв. с ДДС;

 • Упражняване на авторски надзор: ……………….. (………………………..........…..) лв. без ДДС, или ............................................ (………………………………….........) лв с ДДС.

(3) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и не подлежи на промяна. В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 2 от настоящия договор.

(4) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана (крайна за времето на изпълнение на Договора).

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 5, както следва:

1. Авансово плащане в размер до 30 % (тридесет процента) от договорената стойност на на съответния подобект с ДДС. Авансовото плащане се извършва в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя за стойността на авансовото плащане;

2. Междинни плащания за действително завършени дейности в размер до 80% (осемдесет) от стойността на съответния подобект въз основа на подписани от представител на Възложителя и Изпълнителя протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане дейности и видове СМР. Изплащането се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на отчетната документация - Приемно предавателен протокол (за инвестиционния проект) и/или актувани с протокол – обр. №19 действително извършени и подлежащи на разплащане строителни работи – за СМР и представяне на фактура. От всяко междинно плащане се приспада част от аванса в размер на 30% от стойността на извършените СМР.

3. Окончателно плащане на договорената сума за всеки подобект се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след след подписване и представяне на Протокол за приемане на съответния подобект, екзекутивна документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане окончателни видове СМР, приемно-предевателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива, както и остатъка от аванса.(2) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези дейности, които са са отразени в съответния протокол за обема извършена работа, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Сроковете за плащане се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 7 (седем) календарни дни, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

(4) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по неговата банкова сметка:

IBAN ………………………………………..

BIC …………………..

при ………


(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език,в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда използването на подизпълнители, директни плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП.


ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение №2), неразделна част от договора:

1. Срок за изготвяне на инвестиционните проекти ___________________ (словом_______________) календарни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на Възлагателно писмо придружено с цялата необходима информация и документи, необходими за изпълнение на дейността от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Срок за изпълнение на предвидените в проектите СМР ____________________ (словом_______________) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) на първия подобект до подписването на акта по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ ( Констативен протокол за приемане на СМР.) за изпълнени СМР и на двата подобекта.

3. Срок за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР - от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемането на обекта специализирана комисия, назначена от Възложителя.(2) Сроковете определени в чл. 9, ал. 1 могат да бъдат удължени, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП.

(3) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУТ, Техническата спецификация и действащата нормативна база.

(2) Във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора

(3) Да разработи технически проекти за всеки един от подобектите в обем и съдържание съгласно изискванията на Техническата спецификация и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чрез квалифицирани лица; Проектната документация да бъде придружена с обяснителна записка, статически изчисления и оразмеряване, количествени сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях, ведомости, графични приложения и др.

(4) Да представи проекта в три екземпляра на хартиен и електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или еквивалентни. При основателни възражения по проектната документация от страна на Възложителя, предявени в сроковете предвидени в този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

(5) Ако някоя от институциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване на проекта по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен незабавно и за своя сметка да допълни, поправи или преработи проекта съобразно дадените от съответната институция указания.

(6) Да изпълни строително-монтажните работи съгласно техническите параметри, заложени в договора и приложенията към него, без дефекти и недостатъци.

(7) При изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или сертификати, които се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

(8) Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са не по-малки от посочените в чл. 20 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(9) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрените инвестиционни проекти и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(10) Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка през цялото време за строителство следните дейности и разходи:


 1. Обезопасяване на строителната площадка;

 2. Изграждане на временно ел. захранване със съответните подтабла;

 3. Изграждане на временно осветление на Площадката;

 4. Поддържане и заплащане на временното захранване с ел.енергия и вода;

 5. Временни санитарни помещения и почистване;

 6. Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище;

(11) По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към техническия проект на обекта.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението на СМР по настоящия договор.

(13) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(14) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощени негови представители възможност да извършват контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(15) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички негови нареждания във връзка с изпълнението на предмета на договора.

(16) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за приемане на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(17) Да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства при вземане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

(18) Своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване.

(19) Да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;

(21) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

(22) Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните участници;

(23) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

(24) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

(25) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

(26) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(27) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.

(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

(4) Да поиска удължаване на крайния срок за изпълнение на работите по договора в предвидените в ЗОП случаи; в случай че климатични или други обективни условия попречат на възможността му за работа. За целта той трябва да представи мотивирано писмено искане, в което да изложи подробно причините, поради които крайният срок не може да бъде спазен. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни доказателства като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да предостави необходимата първоначална информация и документи, свързани с изпълнението на поръчката, както и при поискване да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни и графични материали, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на дейностите по договора;

(2) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съгласно одобрения график;

(3) Да осигури и упълномощи свой квалифициран служител при изпълнение на договора, който да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да подписва документите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в 5 (пет) дневен срок от датата на сключване на договора, както и при всяка следваща промяна, за името и длъжността на упълномощеното лице, както и да посочи името и данните на лицето, упълномощено от сдруженията на собствениците на сградата, което има право да подписва актове и протоколи.

(4) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

(5) Да приеме в срок изпълнените работи;

(6) Да заплати в договорените срокове и при условията на настоящия договор дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(7) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, чрез Уведомително писмо, при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

(8) Да съхранява проектните разработки, като няма право без знанието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва каквито и да било промени в тях;

(9) Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при необходимост от упражняване на авторски надзор, както и при възникване на проблеми от проектантско или изпълнителско естество. Уведомлението е минимум 48 часа предварително за авторски надзор или посещение на обекта по друга обективна причина;


Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

(3) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.

(4) Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки;

(5) При установяване на грешки и непълноти в изготвените технически проекти, да изиска същите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане, в срок от 10 (десет) работни дни. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя констативен протокол, в който посочва констатираните недостатъци. Дейностите се считат за изпълнени след окончателно приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изготвения проект без забележки;

(6) При упражняване на авторския надзор, да изисква изработването на допълнителни чертежи на детайли в процеса на строителството на обекта, при необходимост;

(7) При възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на същите, да изиска дефектите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.

(8) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

 Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи;


VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА.

ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 13. (1) Приемането на извършената работа по изработване на инвестиционните проекти се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвените технически проекти в три екземпляра на хартиен носител и в един на електронен носител при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или еквивалентни, което се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол. Към всеки от проектите следва да бъде представена обяснителна записка, както и проектно-сметна документация, която да включва количествени сметки по всички части: Общи и подробни Количествено-стойностни сметки, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в нея. Приемането на отделните етапи, както и на цялостния проект става с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(3) В 10 (десет) дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи писмени възражения по проекта и да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане и обсъждане на нередовностите. Забележките се отстраняват в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаването им в писмен вид, факс или по електрона поща, по реда на закон за електронния документ и електронния подпис. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по своя вина грешки и пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предаването на проекта или от заинтересуваните ведомства по чл. 121, ал. 2 от ЗУТ при съгласуването му, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

(4) В случай че не са констатирани непълноти и/или несъответствия, или след отстраняване на всички нередовности от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по ал. 3, страните по настоящия договор подписват протокол за приемане на проекта.

(5) След подписване на приемо-предавателния протокол за изготвения проект без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се стартират процедурите по съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции, съгласно нормативните изисквания.

Чл. 14. (1) В процеса на изпълнение на строително–монтажните работи на обекта установяването на подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване от определени представители на двете страни на протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР. Протоколите се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се проверяват и подписват от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В Протоколите за действително извършени СМР се посочват видовете изпълнени СМР, количеството, цените и общата им стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по своя преценка и в съответствие с нормативите, всички измервания, проби, представяне на анализи за цени, доказателства и документи, които са му необходими за целите на проверката. Преди подписване на протоколите за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР се представят за проверка всички актове и протоколи, изготвени в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба (Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3/31.07.2003г. и др.).

(2) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа;

(3) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протоколите за действително извършените СМР, се извършва след пълна проверка на място и по документи.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

(5) В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1.  Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани недостатъците си.

2.  Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3.  Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.(6) Окончателното приемане на изпълнените СМР, предмет на договора се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията и съставяне на акта по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ ( Констативен протокол за приемане на СМР.)

Чл. 15. Дейностите по упражняване на авторски надзор се считат за приети след приемане на обекта и подписване на протокол между изпълнител, инвеститорски контрол и проектант за окончателно извършена работа по авторски надзор.
VІІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качественото изпълнение на строи­телните, инсталационните и монтажни работи в рамките на възможните пропуски по БДС, при спазване на валидните по договора нормативи, предписания и правила за строителство.

(2) Гаранционните срокове за извършените видове СМР от настоящия договор са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на завършване на обекта – деня, следващ окончателното приемане на обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционните срокове след получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 5 (пет) календарни дни след получаване на известието.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на годност на вложените материали.

(5) Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

Чл.17.(1.) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка;

4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 20-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

5. когато след започване на работа, и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че има отклонения от предвидените в договора ангажименти;

6. в случай че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора;

7. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба;

8. в други случаи предвидени в закон;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, той не е в състояние да изпълни своите задължения по него. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.

Чл. 18. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

(2) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора.

(3) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 10% (десет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% (десет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5% (нула цяло и пет десети процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10% (десет процента) от цената на договора.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.
ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.Чл.20. (1) Ако при извършване на проектирането и строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.21. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.22. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен по изключение при спазване на условията на ЗОП.

Чл.23. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл.24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.26. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 27. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация;

2. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към него;

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра, един ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и влиза в сила с подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Поля Цоновска …………………………………..

Кмет на Община Долна Митрополия ……………………………….
Анета Боева

Главен счетоводител
Съгласувал:

Веселка Иванова

Юрисконсулт
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704

e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bgКаталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница