Георги иванов русев



Дата28.10.2018
Размер37 Kb.
#104246
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

Отдел „Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел. 054/4 58 10



ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2















СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК
.№ Н4-МДТ-4023-001/ 24.02.2016г.

До ГЕОРГИ ИВАНОВ РУСЕВ



(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


































ЕИК по БУЛСТАТ











































Адрес за кореспонденция

Гр.Пловдив ул.”Свети Горазд” №14







Представлявано от

.................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Дафинка Стоянова на длъжност главен експерт в офис 2 от 8,30ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,30ч., за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации № МДТ-561/18.11.2015г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ Н4-МДТ-4023/19.11.2015г. /ПД000755/2015г./.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.



орган по приходите:


ДАФИНКА СТОЯНОВА

...........................................................



(име,подпис, печат)

Поставено на таблото за съобщения на 24.02.2016г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова…………………………

/подпис/

2 Пр.Огнянова…………………………

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на ……………..г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова………………………………

/подпис/

2. Пр.Огнянова………………………………



/подпис/

Обр. УДДд-12

Каталог: dopk
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> Адрес по чл. 8 от допк: гр. Варна, общ. Варна, 8-ми приморски полк, №128, ет. 3, а
dopk -> Списък на длъжници по змдт във връзка с чл. 32 от допк публикуван на интернет страницата на Община Ямбол
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> С ъ о б щ е н и е по чл. 32 във връзка с чл. 33 от допк
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница