Георги Лозанов сугестопедия-десугестивно обучениестраница1/18
Дата09.11.2017
Размер2.94 Mb.
#34217
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Георги Лозанов

СУГЕСТОПЕДИЯ-ДЕСУГЕСТИВНО ОБУЧЕНИЕ

КОМУНИКАТИВЕН МЕТОД НА СКРИТИТЕ В НАС РЕЗЕРВИ

В памет на проф. доктор Евелина Гатева, която внесе изкуството и красотата в живота и в работата ми

© 2005, Георги Лозанов, автор

© 2005, Димитър Димовски, каркатури

ISBN 954-07-2137-7

Университетско издателство „Св. Климент Охридски'

Георги Лозанов

СУГЕСТОПЕДИЯ -ДЕСУГЕСТИВНО ОБУЧЕНИЕ

КОМУНИКАТИВЕН МЕТОД НА СКРИТИТЕ В НАС РЕЗЕРВИ

София · 2005

Университетско издателство „Св. Климент Охридски

Десугестопедията е изкуство - непрекъснато вибриращо,

адаптирано изкуство Лекционно резюме 1995-2004

Съдържание

Предговор............................ „

Сугестопедията - какво е това .................... 2 ^

Малко биография. Семейство и обща дейност, къде съм работил като лекар, къде съм работил като сугестолог, лични особености. Малко

история. Опит с запаметяване 1000 френски думи. ЮНЕСКО..........Ц

Сугестопедията. Резервни възможности на ума.............. 18

Има ли мозъкът/умът целинни, необработени "земи"?

Има ли резерви?.......................... ^

Сугестопедичен резервен комплекс . ................... 35

Внушение (комуникативно) като изкуство и в изкуството.............44

Класическото изкуство като комуникативно внушение......... 45

Какво всъщност е хипнозата. Типове човешка комуникация..........48

Кога възниква хипноза ..................... ^

Какви опасности крие хипнозата .................... 52

Плацебо........ „

..........................................ои

Парасъзнание....................... ^

Релаксация ....... \л

..........................................OJ

Периферни перцепции.......................... ^

Неспецифични комуникативни средства .............. 58

Множествената личност ....................... 72

Обществената сугестивна норма................... 86

Антисугестивни бариери ........................ gg

Основи на десугестологията. Принципи и средства на

десугестивната педагогика....................... 91

Психофизиологията на лингвистичния айсберг.......... Ю5

Функционална организация на мозъка/ума ................ Ю8

Фасетна функционална структура на мозъка ................... 115

Мозък/ум........................... jj„

Теория на обучението при десугестивната педагогика.............. .122

Непсихотерапевтичен; непсихохигиенен и нефизиологичен

подход в педагогиката ......................... 2 25

Обща структура на урока по чужд език при десугестивното

обучение .............................. '

Музикална програма за начална степен на сугестопедични

курсове по чужди езици........................ 136

Разработката...........................

Първи ден след концертния сеанс................... 141

Втори ден след сеанса.........................................142

Трети ден след сеанса..........................................143

Златна пропорция.............................................148

Но какво всъщност е златната пропорция.........................148

Междупредметни връзки.......................................154

Сугестопедично обучение по всички предмети в училището

и предучилищната възраст.....................................158

Обучение по четене в първи клас................................160

Обучение по писане в първи клас................................164

Обучение по математика на учениците от първи клас...............165

Обучение по разказвателен предмет (например история)

в по-горен курс...............................................169

Резултати от сугестопедичното обучение .........................170

Резултати от чуждоезиковото сугестопедично обучение

при възрастни................................................172

Резултати от сугестопедичното обучение по четене в първи клас.....173

Резултати от сугестопедичното обучение по математика

в първи клас .................................................176

Психотерапевтични ефекти на сугестопедията.....................178

Експериментално потвърждение във Виена, Австрия, в държавния педагогически институт и в института

за изследване на ученето.......................................187

Сугестопедия - полезна история за всички........................191

ЮНЕСКО.................................................. .197

Какво обучение е нужно за преподавателя........................199

Библиография.................................................204

Научно-изследователски институт по сугестология към Ми­нистерство на образованието, основан и ръководен от д-р Лоза­нов в продлъжение на 20 години.

Всички права запазени. Освен за рецензии и статии, препе-чатването и използването на книгата като цяло или на части от нея с помощта на електронни средства, ксерография, фотокопи-ране или други системи за обработка на информацията, е забра­нено без разрешението на издателя.

Схематично и сбито изложения материал в настоящата кни­га подлежи на разширяване и подробно обсъждане, що се отнася до обучението на преподаватели (не само езиковеди), лекари, психолози и организатори. Дори в този съкратен вариант, той представлява храна за мисълта и теоретична справка за практи­ческите дейности, които подпомагат обучението, лечението и развитието, където се използва невероятно големият потенциал на мозъка и ума.

I "Най горния Й ' д| етаж на тази сграда Ж1Д беше Център по су-I гестология и разви­тие на личността

ИИ към Софийски уни­верситет, основан и ръководен от д-р Лозанов в продлъ-жение на 10 години

Училището във Викторсберг, Австрия, предоставено на д-р Лозанов от местните власти на Форарлберг, Австрия, за обу­чение и специализация на преподаватели, ръководено от него в продлъжение на 5 години.

р н и я -града по су->азви-остта I уни­вай и

£* Д-Р

)ДЛЪ-

дини

з на обу­то в

ПРЕДГОВОР

Мнозина ще се запитат защо четиридесет години след създаване­то и утвърждаването на сугестологията и сугестопедията, техни­ят автор като че ли предлага нови концепции, които напълно отхвърлят предишните. Но това всъщност не е така.

На първо място, нека отбележа, че термините не започват с „анти", а с „де". Това означава, че сугестологияга и сугестопеди­ята не са отхвърлени. Те се запазват, и като термини, и като ос­нова за разработване на практически методи, но с известна тен­денция в тях все повече да се държи сметка за вътрешната свобо­да на личността, за комуникативното освобождаване, депрогра-миране, десугестиране. Набляга се също на това, че сугестопеди­ята е метод на скритите до сега у нас резерви на личността. Ре­зултатите са толкова неочаквано положителни, че надхвърлят многократно всички други методики, както и експертите на ЮНЕСКО посочиха. И при необичайно положителните допълнителни ефекти на методиката - спокойно можем да ка­жем, че всъщност се работи в областта на резервите на личност­та, непознати до сега.

А задължителната за методиката подчертана истинска хума-низация на обучението и на взаимоотношенията в групата -създават надежди за нова култура в обществото - сега и в бъде­ще. Защото без тези хуманистични взаимоотношения, без тази нова култура - няма нови свърхрезултати. Това е един положите­лен „капан" на природата.

След като знаят, че десугестологията и десугестопедията ка­то същност на сугестопедията съществуват, колегите, които ра­ботят в тази сфера, ще направят всичко възможно да се добли­жат до новата разработка като съдържание и подход. Това ще елиминира погрешната авторитарна позиция (дори и да е в мека

форма), както я разбират някои хора или неправилно обучени преподаватели (също психолози и лекари). Организираното вече допълнително обучение и информация ще спомогнат да се разбе­рат механизмите на работа в практиката. Освобождаването и оползотворяването на резервите на мозъка/ума не се дължат на видимото влияние на преподавателя (също психолога и лекаря), а на съвместната работа между личността или членовете на гру­пата и преподавателя, основаваща се на искрено уважение. Като цяло ще се избегне кичът в сугестопедията. Следователно, пре­ориентацията на колегите от сугестопедия към десугестопедия постепенно ще се улесни.

В началото сугестопедията не се основаваше на клинични внушения, а на нашите формулировки за нормалния всекидневен живот, на комуникативните внушения като внушение на класиче­ското изкуство или на искрения и надежден, добър приятел, без настояване, само в хармонично общуване, т.е. да внушиш означа­ва да предложиш избор! Но някои неквалифицирани персони изтълкуваха сугестопедията като вид хипноза. Но сега с термина „девнушение" не е възможно да се мисли за хипноза, а за свобо­да на личността, вътрешна свобода.

Ние търсим начини не за програмирано или за наложено, а за спонтанно освобождаване на резервите (неизползвания потенци­ал) на подтиснатия от обществената сугестивна норма мозък/ум. Сугестологията е наука за спонтанното, а не принуденото осво­бождаване от фактори на потискане, ограничение или накърня­ване. Такава е и такава беше сугестологията, но някои хора не проумяха това. С термина „десугестология" вече не е възможно такова неразбиране. .·

Д-р Г. Лозанов

СУГЕСТОПЕДИЯТА - КАКВО Е ТОВА

Сугестопедията вече 40 години създава трудности на хората, които искат да разберат какво всъщност е това. Аз публикувах за първи път този термин на български език през 1966 г. (Сугестопедия -път към хипермнезия в учебния процес, сп. Народна просвета, 1966, б, 23-41). Използвах този термин на английски език за първи път през 1977 г. (Suggestopedia and memory, Proceedings of the International Psychosomatic Week, Rome, 1967, 535-539). C публикува­нето на този нов термин аз неволно си създадох трудности, защото нямаше традиционно стабилна дефиниция и трябваше постоянно да обяснявам. След основните научни публикации нямах възмож­ност до сега да опиша по-разбрано за всички за какво всъщност се отнася. Сега ще се опитам в следващите страници на тази непретен­циозна книга да запълня част от тази голяма празнина.

Малко биография

За да ме разберете добре, налага се да ви разкажа накратко кой съм аз и как науката, която създадох, е свързана с мен - не че съм много интересен, но винаги е добре да се познава авторът на по-особени изказвания.

Семейство и обща дейност

Роден съм в София на 22.07.1926 г. Баща ми беше асистент в университета, а след това училищен инспектор, директор на учи­лище и учител по. история, а майка ми - юрист. Завършил съм гимназия като първи по успех, а след това - 6 години в универси­тета в София завърших медицина и веднага след това 3 години специализирах психиатрия и неврология като се бях насочил главно към психотерапия. Подготвих дисертация в Българската академия на науките и получих специализация по физиология на

мозъка. Записах едновременно да следвам в университета второ висше по педагогика и психология. Междувременно завърших първите експерименти по сугестопедия и с това защитих дисерта­ция за доктор на науките през 1972 г. Дадена ми беше титла стар­ши научен сътрудник I ст., което за научен институт е равно на професор.

Къде съм работил като лекар

Работил съм по време на специализацията си и след това об­що 5 години в най-големите психиатрични болници в страната (Бяла и Курило), като последните 2 години бях директор на бол­ницата в Курило, 9 години работих в Градския психоневрологичен диспансер, София, психотерапия с приходящо болни, и 2 години в института за следдипломна квалификация ИСУЛ, където обуча­вах лекари по психотерапия. Едновременно с тези дейности, извън работното си време провеждах експериментална работа в Българската академия на науките върху функциите на мозъка.

Къде съм работил като сугестолог

Във връзка с лекарската си работа стигнах до изводи за дей­ствителното съществуване на значителни по обем и по качество резерви на мозъка (неоползотворени функции, които не познава­ме), за които ще стане дума, и за възможността да се създадат учебни, лечебни, възпитателни и изобщо комуникативни методи­ки за оползотворяването им. Поради изключително високата ефективност на тези методики поверяваха ми се различни науч­ни звена: създадох и ръководих 20 години държавен научно-из-следователски институт по Сугестология, който достигна 100 ду­ши щатен персонал, и който успях да снабдя с най-модерната за времето електро-физиологична лаборатория, създадох и ръко­водех 10 години Научен център (факултет) по сугестология й

развитие на личността към Софийски университет.

Създадох и ръководих 6 години в Австрия Научен институт за изследване на ученето. Сега създавам и ръководя методически де­сетки институти и учебни школи в петте континети на целия свят.

Лични особености

Бях много чувствително дете. Майка ми почина, когато бях на две години. Не я помня, но знаех за нея като личност прекрас­ни неща. Исках да бъда като нея. От най-ранна възраст и до сега винаги при трудни решения се обръщам мислено към нея и тя ка­то че ли ми отговаря.

Аз знаех и зная, че тя съществува някъде и някак си. Жи­вотът ми беше много тежък, но с нейната непрекъсната подкре­па, извличах поука и бях най-щастливият човек на земята. Бях на 18 години, когато комунистите дойдоха на власт и ме арестуваха, поставиха ме сам в килия и ме инквизираха всеки ден, защото не съм предал на полицията съществуването на младежка конспи­рация на мои приятели против тях. Накрая ме освободиха, но ме поставиха под наблюдение. Смених няколко пъти местоживеене­то си и адреса си, за да ми загубят дирите, и успях да се запиша в университета. Професор, приятел на семейството на майка ми, успя тихомълком да ме възстанови и да ме изпрати за кратко вре­ме на работа в периферията. Възстанових се, но често попадаха на мен и трябваше да сменям местоработата си или да се справям с безкрай конфликти. Навсякъде ме искаха за работа, но не мо­жеха дълго да ме -задържат поради досието ми в полицията. Но откритията ми в областта на умствените резерви станаха извест­ни. Опити за повишаване запаметяването чрез създаване на при­ятна сугестивна атмосфера вече при по-малки или по-големи гру­пи, изучаващи чужди езици, имах условия да започна едва от 1964 г. към катедрата по психиатрия при ИСУЛ. Получиха се очаквани­

те високи резултати на запаметяване. За тези резултати беше ин­формиран Научно-изследователския институт по педагогика. Ръководството на института взе решение да се започнат незабав­но експерименти под тяхно наблюдение. ~

От лятото на 1965 г. с обща заповед №2541/26.1У.65 г. на ми­нистъра на народната просвета и на министъра на народното здраве и социални грижи към Научноизследователския институт по педагогика беше създадена Научна група за проучване въпро­сите на обучението по чужди езици чрез разработената и прила­ганата от мен сугестопедия.

Научната група се подготви бързо за работа, уточни задачи­те си и през ноември същата година организира експериментал­ни курсове за изучаване на френски и английски език по сугесто-педичната методика.

Като взе пред вид изключителните резултати, получени при ескперименталното обучение по сугестопедичния метод, както и препоръките на научната група, извършила наблюдения и кон­трол върху експеримента, научният съвет на Научноизследова­телския институт по педагогика към министерството на народна­та просвета предложи на двете министрества да се създаде Науч­ноизследователска секция по сугестопедия към Научноизследо­вателския институт по педагогика при министерство на народна­та просвета.

Дейността на секцията бързо се разрастна. Така се стигна и до първия опит за запаметяване на 1000 нови френски думи за един сеанс. Окончателният резултат от писмените контролни ра­боти върху всичките 1000 думи и изрази, взети от един учебен се­анс, беше следният:

1. А. К. 53г. лекар в Правит. б-ца 100%

2. Б. П. 26 г. плановик в „Редки метали" _,к, д%%

3. Б. Г. 38 г.

архитект в Търговската палата съветник при министъра на МНП инженер-химик в НИПКИЕП секр. Протокол „Фармахим" гл. Инженер ДКНТП

97%

4. В. М. 46 г.

98% 100% 100%

96%

5. В. М. 36 г.

6. В. В. 22 г.

7. Г. Д. 60 г.

8. Л. Т. 25 г.

съдия 100%

ст. Н. С. В НИИП 100%

инженер-химик във ВМГИ 90%

служещ в НИИП 100%

служещ в НИИП 100%

счетоводител аерогара София 100% служещ в ДСО „Транс. Машиностроене" 94%

инженер в ДКНТП 98%

9. П. В. 40 г.

10. Р. В. 40 г.

11. Р. Т. 41 г.

12. РУД. 42 г 12. X. И. 29 г. 14. X. Б. 40 г.

15. Я. К. 42 г.

Среден брой на запомнените думи = 98.08%+7.39%

Дейността на секцията по сугестопедия към Научноизследо­вателския институт по педагогика значително нарастна, някои от проучванията надхвърлиха рамките на педагогическия институт. Резултатите не можеха да останат в тайна - работеше се с хора. Нашата културна общественост се заинтересува. Заинтересуваха се и в много други страни. Нашето развитие беше забелязано на­време. Направиха се допълнителни проверки. Създадоха се усло­вия за по-нататъшната ни изследователска работа, като от 6 ок­томври 1966 г. заживя самостоятелен живот първият Държавен Научноизследователски център по сугестология.

Телевизията направи едно предаване, на което 15 души, авто­ритетни граждани - учени, политици, общественици и др. потвърдиха невероятно добрите резултати от собственото си участие в мои експерименти.

Така години наред работих в създадения от мен държавен на­учен институт и в други научни институти, които посочих по-горе. Същевременно работата се развиваше, методиката се подобрява-

ше и с помощта, разбира се, на моите сътрудници и преподавате­ли. Особено голяма помощ получих от моя изключително талант­лив сътрудник проф. Д-р Гатева - музикант и лингвист, която дой­де на работа при мен на шестата година от създаването на инсти­тута и ми помогна да намеря по-добре мястото на класическото из­куство, което бях започнал да внедрявам. Помогна ми да обогатя по-добре с примери методиката, реформира учебниците, компози­ра много песни за чуждое-зиковото обучение и необ­ходимите ми за учене на математиката по моята методика детски опери. Но тя, макар и 13 години по-млада от мен, почина през 1997 г. от рак. Винаги съм й благодарен за дълбокото разбиране и значим принос към мето­диката ми и за красотата, която внесе така умело в работата ми.

Проф. Гатева - починала през 1997 г. От 11 до 16 декември

1978 г. ЮНЕСКО органи­зира 20 експерти от целия свят да проучат на място в София су-гестопедията, за да се уверят в нейната висока ефективност и да предложат какво да се прави. Видяха, тестираха, увериха се и да­доха невероятно висока оценка като същевременно предложиха незабавно да се обучат преподаватели и да се създадат междуна­родни организации под мое ръководство, които да развиват и внедряват сутестопедията.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница