Георги Николов НиколовДата16.10.2018
Размер159 Kb.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г.


НИСКОЧЕСТОТНО ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (НИСКОЧЕСТОТЕН ЕЛЕКТРОСМОГ)

Георги Николов Николов*


*9020 Варна, кв.Възраждане, бл.49, вх.1,ет.3, ап.7, Е-mail: nikolov_80@abv.bg

Резюме: Разгледано е нискочестотното електромагнитно замърсяване на околната среда (нискочестотен електросмог). Представени са резултатите от най-новите измервания на интензитета и индукцията на електромагнитните полета (ЕМП) на височина 1,80 м., направени под елктропроводни линии за различни напрежения в Р България. Коментирани са следствията от облъчване на човек с ЕМП, както и влиянието на ЕМП върху околната среда.

Ключови думи: електросмог, електромагнитно поле, интензитет, индукция.

ВЪВЕДЕНИЕ

Развитието на радиотехниката, електрониката и електроенергетиката предизвикаха увеличение на електромагнитния фон с хиляди пъти над природния такъв. Многообразието и интензитетът на съвременните източници с основание привлякоха вниманието на научните работници, както и на широк кръг от потребители и потърпевши от техниката. Появи се и нов термин – “електросмог” (сп. "Natur" -бр. 12/1990 г.), с който се обозначава съвокупността от антропогенните електромагнитни полета в жизнената и работната среда.

Електросмог с ниски честоти възниква навсякъде, където тече ток по електрическата мрежа: от електроцентралата до крайния потребител. Това е променлив ток с честота 50 херца (Hz). По-мощни източници на полета с честота 50 Hz са електропроводите и трафопостовете. Такива източници, но с малка мощност се явяват домашните електроинсталации (даже вградените в стените), всички битови електродомакински прибори. Електропроводите на ел. железници са също източници на електромагнитни полета с ниска честота.

Източници на електростатично поле в битови условия могат да бъдат [2] различни повърхности и предмети, лесно наелектризируеми при триене: мокети, линолеуми, лакирани покрития, дрехи от синтетични тъкани, обувки. Също така електростатичен заряд се натрупва на екраните на електронно-лъчевите тръби на телевизори, видеотерминали, осцилографи. Напрегнатоста на електростатичното поле в жилищните сгради меже да бъде до 20...40 kV/m.


ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА ПОД ЕЛЕКТРОПРОВОДИ


Направени са експериментални изследвания на полетата около електропроводи [1]. Измерванията са проведени на височина 1,80 m от земната повърхност, като до 200 m разстояние няма други електропроводи и метални конструкции. Резултатите от измерванията – разпределенията на интензитета на електрическото поле и на индукцията на магнитното поле са представени на фиг1 до фиг.12, заедно с профилите на съответните електропроводи.

Електропровод 110 kV
Фиг.1 Интензитет под Електропровода Фиг.2 Фиг.3 Индукция под електропровода.

Електропровод 220 kV с триъгълно разположение на фазите.Фиг.4 Интензитет под електропровода фиг.5 Фиг.6 Индукция под електропровода

Електропровод 220 kV с хоризонтално разположение на фазите.

.фиг.7 Интензитет под електропровода фиг.8 фиг.9 Индукция под електропровода

Електропровод 400 kV


фиг.10 Интензитет под електропровода фиг.11 фиг.9 Индукция под електропровода

В таблица 1 са дадени максималните стойности за интензитета и индукцията на различните електропроводи.Таблица 1.Максимални стойности на интензитета и индукцията под електропроводите

Електропровод и разположение на фазите
Макс. интензитет
Макс.индукция

kV/m

μT

Електропровод 400 kV – хоризонтално

20.025

1.726

Електропровод 220 kV –триъгълно

10.964

3.540

Електропровод 220 kV – хоризонтално

9.221

2.102

Електропровод 110 kV –триъгълно

3.207

1.352

ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА И НИСКОЧЕСТОТНИ УРЕДИ В БИТА

Основни особености на жилищните помещения са [2]: • сравнително малките размери на стаите и кухните, които “принуждават” човек да се намира близо до ел.проводници и уреди;

 • наличието на железни елементи в строителните конструкции, което води до отслабване на геомагнитното поле, но също така и до ефекта “екранирана стая” т.е. смесването на ЕМП на различните електроуреди в стаята.

В таблици 3 и 4 са дадени характеристики на електрическото и магнитното поле около някои домакински прибори. Данните показват, че въздействието на електрическото поле не е съществено, докато на близки разстояния от приборите магнитното поле влияе осезаемо.

Таблица 2 Данни за електрическото поле около домакински прибори

Електродомакински прибори

Данни за ел.поле на 30 cm от прибора (V/m)

Бойлер

260

Стереоуредба

180

Ютия

120

Хладилник

120

Миксер

100

Тостер

80

Сешоар

80

Цветен телевизор

60

Кафемашина

60

Прахосмукачка

50

Ел.готварска печка

8

Външни проникващи в сградата полета

20Гранична допустима стойност при продължителна експозиция

5000


Таблица 3. Данни за магнитната индукция около домакински прибори, Т [2]
Прибор

при работа при отстояние от прибора:
3 cm

30 cm

1 m

Радио (преносимо)

16 - 56

1

< 0,01

Микровълнова печка

73 - 200

4 - 8

0,25 - 0,6

Готварска ел. печка

1 - 50

0,15 - 0,5

0,01 - 0,04

Миксер

60 - 700

0,6 - 10

0,02 - 0,25

Ел. самобръсначка

15 - 1500

0,08 - 9

0,01 - 0,3

Перална

0,8 - 50

0,15 - 3

0,01 - 0,15

Ютия

8 - 30

0,12 - 0,3

0,01 - 0,03

Бързовар 1 kW

12

0,1

< 0,01

Тостер

7 - 18

0,06 - 0,7

< 0,01

Компютър

0,5 - 3

< 0,01
Хладилник

0,5 - 1,7

0,01 - 0,25

< 0,01

Телевизор

2,5 - 50

0,04 - 2

0,01 - 0,015

Видео

1,5

< 0,1

< 0,01

Прахосмукачка

200 - 800

2 -20

0,13 - 2

Цветен монитор

5,6 - 10

0, 45 - 1

< 0,03

Дрелка

400 - 800

2 - 3,5

0,08 - 0,2

Домашен трансформатор

135 - 150

0,6 - 1,5

0,24

БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ.

Биологичните ефекти [2] на електромагнитното облъчване зависят от честотата, продължителността и интензивността на въздействието, площта на облъчваната повърхност, общото състояние и здравето на човек. За развитието на патологични реакции в организма влияят и следните фактори: • режимите на генерация на ЕМП;

 • фактори на външната среда (температура, влажност, повишено ниво на шума, рентгеново излъчване и др.);

 • някои други параметри (възраст, здравословно състояние и др.)

ЕМП с ниска честота (3 – 300 Hz) създават така наречените нетоплинни ефекти и въздействия [3]. При тези честоти се оценява оценява плътността на електрическия ток в тъканите j, mA/m2, индуциран от приложените електрическо и магнитно полета. Установено е, че облъчване с поле с честота 50 – 60 Hz не води до значими биологични ефекти при j = 1 – 10 mA/m2. При j = 10 – 100 mA/m2, ефектите на въздействие на полето, особено върху зрението и нервната система, са ясно изразени. Когато j = 100 – 1000 mA/m2, се наблюдава стимулация на възбудимите тъкани, което създава риск за здравето. Екстрасистоли и камерна фибрилация се установяват при j > 1000 mA/m2, което представлява вече риск за живота на човека.

Като праг за хигиенно нормиране на електрически и магнитни полета с честота 50 или 60 Hz се приема стойност на индуцирания електрически ток j = 1 – 10 mA/m2 за професионално облъчване и j < 1 mA/m2 за облъчване на населението. Тези плътности на индуцирания елктрически ток отговарят на облъчване с магнитен поток: B = 0,1 – 0,5 mT (B = 1 – 5 G).

Електрическото поле предизвиква неприятни ефекти на усещане:


 • 10 – 12 kV/m – болково усещане при допир до метален предмет;

 • 8 – 10 kV/m – болково усещане при допир на деца до масивни превозни средства;

 • 4 – 5 kV/m – усещане при допир на възрастни до метални повърхности;

 • 2 – 2,5 kV/m - усещане при допир на деца до метална повърхност.

Към критериите за хигиенно нормиране на НЧ полета се прибавят случаите на лица с имплантирани кардиостимулатори. Това определя гранични стойности на НЧ полета за такива случаи на Е = 1 – 2,5 kV/m и B < 0,1 mT (1 G).

В литературата се посочват и някои други изводи от изследвания: • нискочестотни магнитни полета изменят биоелектрическите (биотоковите) характеристики на централната нервна система, както и нормалното съзряване на нервните клетки при животни;

 • при електрострес канцерогенното въздействие на някои вещества е по-силно изразено;

 • нискочестотни магнитни полета потискат освобождаването на мелатонин в кръвта (хормон, усилващ имунната система, синхронизиращ размножаването на клетките, задържа развитието на туморите);

ОБОБЩЕНИЕ


  1. Изследването на въздействието на нискочестотните ЕМП е актуално и представлява практически интерес

  2. Най-големи „замърсители” с ЕМП са електропроводните линии за високо напрежения. Под тях влиянието на електрическото поле е осезаемо до около 20-25 метра от двете им страни (фиг.1, 4, 7, 10). Това влияние е не само върху човека, а и върху другите биологични обекти. Например, от проведени научни изследвания е установено, че около 200 вида растения не могат да виреят под електропроводи. Поради въздействието на електрическото поле, не е препоръчително извършването на продължителна човешка дейност в близост до електропроводи.

  3. Влиянието на магнитното поле под електропроводите е незначително (фиг.3, 6, 9 и 12)

  4. В България недостатъчно внимание се отделя на ЕМП, възникващи в бита Концентрирането на голям брой електродомакински уреди обаче създаде качествено нов електромагнитен фон в домовете. Този фон изисква вземането на мерки за намаляване на въздействието най-вече на магнитното поле. Едни елементарни такива мерки биха могли да бъдат: увеличаване на дистанцията от електроприборите, например над 40 - 50 сm от главата до радиобудилника; намаляване до минимум броя на електроуредите в спалните помещения; изваждане щекерите на изключените прибори от контактите; използване на къси захранващи кабели и др.

ЛИТЕРАТУРА


   1. Лесов, А.,Пехливанова, В.,Кирчев, В.,Ангелов, А. Изследване на електромагнитни излъчвания с промишлена честота на въздушни електропроводни линии за високо напрежение. Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13, 2006 Anniversary Scientific Conference’ 2006 BULGARIA, стр.71–93

   2. Буторина, М.,Воробьев, П.,Дмитриева, А.и др.:Под ред. Иванова, Н.,Фадина, И. Инженерная екология и екологический менеджмент: Учебник, изд.Лотос, Москва, 2003

   3. Израел, М. Хигиенни норми за нискочестотни, радиочестотни и микровълнови лъчения. Статия.

   4. Bundesamt fuer strahlenshutz. Strahlung-Strahlenschutc. – www.bfs.de
Каталог: tu-varnascience -> images -> stories -> studentska sesiq tom1
studentska sesiq tom1 -> Зависимости между питагоровите тройки и степените на простите числа
studentska sesiq tom1 -> Приложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
studentska sesiq tom1 -> Blu-ray disc наследникът на dvd
studentska sesiq tom1 -> Система за микроконтролерно управление на линеен оптичен сензор tsl1406R
studentska sesiq tom1 -> Устройства за изследване на променливотокова верига с последователно и паралелно свързани резистор, бобина и кондензатор
studentska sesiq tom1 -> Проект на софтуерен продукт за предаване на данни и глас между компютърни мрежи зад мрежов преобразувател на адреси (nat)
studentska sesiq tom1 -> Многоядрени процесори десислава Розенова Денкова нву “Васил Левски”, факултет „Артилерия, пво и кис”
studentska sesiq tom1 -> Система за предаване на данни rds мария Костадинова нву „Васил Левски”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница