Гл ас д-р Аглика Кънева унсс катедра „Финанси”Дата29.09.2017
Размер130.76 Kb.
ТипАнализ
Усвояване на средствата по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 в България
Гл.ас. д-р Аглика Кънева

УНСС

катедра „Финанси”
Резюме
В доклада е представена ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България. Разглеждат се някои от основните проекти одобрени за реализация по програмата. Извършен е анализ на усвояването по към момента по програмата като цяло и по приоритетни оси.
Ключови думи: ЕС, фондове на ЕС, ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура".
Анализът на усвояването на средствата по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014 - 2020 г. в България се прави въз основа на данни за бюджетирани, договорени и усвоени средства общо по програмата и по приоритетните й оси към момента. Използва се информация от Министерството на финансите и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. Периодът на изследване е от началото на действие на програмата до момента.

 1. Основни характеристики на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България

През програмен период 2014-2020 г. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" в България се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Бюджетът на програмата е 1 887.587 млн. евро, от които 1 604.449 млн. евро финансиране от ЕС и 283.138 млн. евро национално съфинансиране. Средствата, отпуснати по линия на Европейския фонд за регионално развитие, са 540.896 млн. евро или 28.66%, а от Кохезионния фонд - 1 346.691 млн. евро или 71.34%. Отпуснатото по програмата финансиране представлява 21.39% от общия бюджет на структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз за България от 8 825.944 млн. евро. През програмен период 2014-2020 г. средствата от Европейския съюз в България се разпределят чрез девет оперативни програми. Най-голям е размерът на определените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура".

Общата цел на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г., както и на ОП "Транспорт“ през програмен период 2007-2013 г., е развитие на устойчива транспортна система. За постигане на общата цел на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. са формулирани седем специфични цели: • Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа;

 • Отстраняване на „тесните места” по пътната Трансевропейска транспортна мрежа;

 • Увеличение на използването на интермодален транспорт;

 • Увеличение на използването на метро;

 • Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи

 • Подобряване на управлението на железопътната мрежа;

 • Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОП "Транспорт“ 2007-2013 и за изпълнение на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа.

В програмата са формулирани следните приоритетни оси:

1. Развитие на железопътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа;

2. Развитие на пътната инфраструктура по основната и разширената Трансевропейска транспортна мрежа;

3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт;

4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта;

5. Техническа помощ1.

Потенциалните бенефициенти на програмата за 2014 - 2020 г. са: Национална компания „Железопътна инфраструктура", Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", Агенция "Пътна инфраструктура", "Метрополитен" ЕАД, "Пристанищна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Основните документи, свързани с ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г., са Стратегия „Европа 2020”, Национална програма за реформи, Национална програма за развитие: България 2020, Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство“, Насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.2. Одобрените за финансиране проекти по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България

Одобрените за финансиране проекти по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България включват: • фаза 2 на разширение на Линия 2 на метрото в София в участък между метростанция "Джеймс Баучер" и метростанция "Витоша";

 • разширение на метрото в София по Линия 3, етап I в участъка Бул. Владимир Вазов – централна градска част – ул. Житница;

 • изграждане на Лот 3 – Лот 3.1 и Лот 3.3 на автомагистрала „Струма” и тунел „Железница”;

 • фаза 2 на изграждане на лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път" на автомагистрала "Калотина-София";

 • Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно Море“;

 • проектиране и внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура";

 • Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.;

 • количествена оценка на риска и подобряване на ефективността на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение.2

3. Анализ на усвояването на средствата по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България

В таблица 1 са представени бюджетираните, получени от ЕК и усвоени средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България към 30.09.2016 г.


Таблица 1

Бюджетирани, получени от ЕК и усвоени средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България към 30.09.2016 г. (млн. евро)


ОП / Фонд

Бюджет

Получени средства от ЕК

Извършени плащания

Публични разходи, декларирани пред ЕК

ЕС финансиране

Национално съфинасиране

Общо

Предварително финансиране

На основание изпратени заявления за плащане

Общо

ЕС част

НС част

Общо

Общо по програмата

1 604.449

283.138

1 887.587

75.409

29.179

104.588

97.246

17.161

114.407

46.549

ЕФРР

459.762

81.134

540.896

21.609

29.179

50.788

65.173

11.501

76.674

46.549

КФ

1 144.687

202.004

1 346.691

53.800

-

53.800

32.073

5.660

37.733

-

Източник: МФ


Както се вижда от таблица 1 полученото от Европейската комисия финансиране е 104.588 млн. евро, от които 75.409 млн. евро предварително финансиране и 29.179 млн. евро по изпратени от българска страна заявки за плащане. По ЕФРР от Европейската комисия са преведени 50.788 млн. евро, а съответно по Кохезионния фонд - 53.800 млн. евро за България. По Кохезионния фонд до момента от ЕК е получено само предварително финансиране. Усвоените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България към 30.09.2016 г. възлизат на 114.407 млн. евро., което представлява 6.06% от бюджета на програмата в размер на 1 887.587 млн. евро. Усвояването по Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 76.674 млн. евро или 14.18% от бюджетираните средства. По Кохезионния фонд усвоеното финансиране е на стойност 37.733 млн. евро или 2.80% от отпуснатия бюджет.

В таблица 2 са представени бюджетираните, договорени и усвоени средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" по приоритетни оси през програмен период 2014-2020 г. в България.


Таблица 2

Бюджетирани, договорени и усвоени средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" по приоритетни оси през програмен период 2014-2020 г. в България (млн. евро)


Приоритетна ос

Бюджетирани средства

Договорени средства

Усвоен средства

Общо

Финансиране от ЕС

Финансиране от НФ

Общо

Финансиране от ЕС

Финансиране от НФ

% на договаряне

Общо

Финансиране от ЕС

Финансиране от НФ

% на усвояване

Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа

632,945

538,003

94,942

19,317

16,419

2,898

3,05

0,131

0,111

0,020

0,02

Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа

632,945

538,003

94,942

438,303

372,558

65,745

69,25

43,957

37,363

6,593

6,94

Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт

396,695

337,191

59,504

361,264

307,075

54,190

91,07

76,054

64,646

11,408

19,17

Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта

64,080

54,468

9,612

3,143

2,671

0,471

4,90

0,620

0,527

0,093

0,97

Техническа помощ

47,667

40,517

7,150

17,734

15,074

2,660

37,20

0,000

0,000

0,000

0,00

Общо по програмата

1774,332

1508,182

266,150

839,761

713,797

125,964

47,33

120,762

102,647

18,114

6,81

Източник: ИСУН 2020


Данните показват, че най-голям е размерът на заделените средства по приоритетни оси Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа, като средствата по двете оси са на близка стойност от 632.945 млн. евро. Договорени са 47,33% от от бюджета на програмата. Най-висок е процентът на договорени към бюджетирани средства по приоритетна ос Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт - 91,07%, следвана от приоритетна ос Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа с 69,25% и Техническа помощ с 37,20%. По останалите две приоритетни оси Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта делът на договорените средства в бюджета е много малък съответно 3,05% и 4,90%.

Според информацията от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, които са по-актуални, до момента усвояването по програмата е 6,81%. Най-висок е дела на усвоените в бюджетираните средства по приоритетна ос Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт - 19,17%. На следващо място е приоритетна ос Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа с 6,94%. Процентът на усвояване по останалите приоритетни оси е много нисък - Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта с 0,97%, Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа - 0,02% и 0% по приоритетна ос Техническа помощ.4. Проблеми по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България

Някои от проблемите по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България са: • авансовите плащания, които по регламент са предвидени по 1-1,5%, а фирмите се нуждаят от около 15%;

 • свързани със съфинансирането на жп проекти – тъй като Национална компания "Железопътна инфраструктура" се смята за носеща приходи организация, тя е задължена да съфинансира проектите си.

Усвояването на средствата по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" през програмен период 2014-2020 г. в България към момента може да се оцени като добро. Продължават дейностите от предходния програмен период за изграждане на пътна инфраструктура.

Литература


 1. Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г.

 2. http://2020.eufunds.bg/ - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020

 3. http://www.eufunds.bg/

 4. http://www.minfin.bg/

 5. http://www.optransport.bg/

1 Вж. Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г., с. 21-24

2 http://www.optransport.bg/


Каталог: uploads -> Department -> FormUploads
Department -> 1. Направление: Икономическа характеристика на бизнес организацията
Department -> Бизнес анализи и проекти, упл-1 г., 2 сем. Прием: 09/2014
Department -> Финансираща организация: унсс (номер на договора: нид-10./2008) Ръководител
FormUploads -> Екологичен транспорт и ролята му в развитието на туризма сандра Апостолова – докторант
FormUploads -> Анализ на паричните потоци на транспортните предприятия доц д-р Росица Иванова унсс катедра “Счетоводство и анализ”
FormUploads -> Развитие на пътническият железопътен транспорт в българия доц д-р Борислав Арнаудов катедра „Иконoмика на транспорта и енергетиката“
FormUploads -> Стиляна Велинова Стратиева унсс резюме: Предвид ролята на управлението на информационните потоци за ефективността на управлението на веригата на доставките (увд) в здравеопазването настоящият доклад
FormUploads -> Гл ас д-р Аглика Кънева унсс катедра „Финанси”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница