Гл ас д-р Аглика КъневаДата20.08.2018
Размер77.76 Kb.
Развитието на част от банките от втора група в България Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 – VI.2016 г.
Гл. ас. д-р Аглика Кънева,

катедра „Финанси”, УНСС
Резюме
В статията са изследвани основни показатели за някои от банките от втора група в България Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 – VI.2016 г. Извършен е сравнителен анализ на динамиката на финансовите показатели на банките. Извеждат се основните тенденции на развитие на анализираните банки.
Ключови думи: банки, банки от втора група, финансови показатели на банките.
JEL: G210.
Development of part of the banks of second group in Bulgaria

Procredit Bank (Bulgaria) EAD, Municipal Bank AD,

International Asset Bank AD, Bulgarian American Credit Bank AD,

D Commerce Bank AD, TBI Bank EAD, Tokuda Bank AD, Texim Bank AD and Victoria Commercial Bank EAD

in the period 2007 – VI.2016
Chief Assist. Prof. Aglika Kaneva, Ph.D.

Department of Finance, UNWE
Abstract
In this paper, key indicators have been examined for some of the banks of second group in Bulgaria: Procredit Bank (Bulgaria) EAD, Municipal Bank AD, International Asset Bank AD, Bulgarian American Credit Bank AD, D Commerce Bank AD, TBI Bank EAD, Tokuda Bank AD, Texim Bank AD and Victoria Commercial Bank EAD in the period 2007 – VI.2016. A comparative analysis has been made of the dynamics of the banks’ financial indicators. The major trends of development of the analyzed banks have been outlined.
Key words: banks, banks of second group, banks’ financial indicators.
БНБ групира банките в България в три групи в зависимост от размера на активите им. Мястото на банките в групите се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от петте най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България. Към 30 юни 2016 г. Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД са част от банките от втора група.

Изследването на развитието на част от банките от втора група в България е концентрирано върху някои основни показатели за дейността на кредитните институции. Периодът на изследването е 2007 - VI.2016 г. Този период обхваща годините на глобалната финансова криза и дълговата криза в еврозоната. В настоящето изследване са използвани официални статистически данни на БНБ, както и данни от финансовите отчети на банките за съответните години. Данни за коефициента на ликвидни активи не са налични за Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Токуда банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД. За ТИ БИ АЙ Банк ЕАД не са налични данни за адекватността на капитала от първи ред. За някои показатели липсват данни за отделни години от разглеждания период.Източник: БНБФигура 1 Активи на част от банките от втора група в България Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 - VI.2016 г. (млрд. лв.)
Както се вижда от фигура 1 през периода 2007 – VI.2016 г. активите на банките нарастват. Изключение прави единствено Търговска банка Виктория ЕАД.

Източник: интернет сайтове на банките

Фигура 2 Коефициент на ликвидните активи на Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и Тексим Банк АД през периода 2007 – 2015 г. (%)
Данните, представени на фигура 2, показват че банките се придържат към надзорната препоръка за поне 20% покритие с ликвидни активи на привлечените средства от граждани и институции, различни от кредитни. Прави впечатление, че изменението на стойностите на показателя се характеризира със значителна динамика и е различно за отделните банки, въпреки че липсват данни за някои банки, както и за някои от годините от периода.

Източник: интернет сайтове на банките

Фигура 3 Обща капиталова адекватност на Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 – 2015 г. (%)

Разглежданите в анализа банки покриват нормативните изисквания за обща капиталова адекватност. Видно е, че Общинска банка АД и Токуда банк АД поддържат стойности на коефициента по-близки до минималните нормативни изисквания. И изменението на стойностите на показателя за отделните банки не е паралелно.Източник: интернет сайтове на банките

Фигура 4 Адекватност на капитала от първи ред на Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 – 2015 г. (%)

През анализирания период всички банки, включени в анализа, покриват нормативните изисквания за адекватност на капитала от първи ред. Следва да се отбележи, че Търговска банка Виктория ЕАД и Общинска банка АД поддържат по-ниски стойности, а Българо-американска кредитна банка АД - по-високи стойности и по отношение на този показател в сравнение с останалите банки. При Тексим Банк АД и по отношение на адекватността на капитала от първи ред се отчитат много по-високи стойности в сравнение с другите кредитни институции през анализирания период.Източник: БНБ

Фигура 5 Печалба след данъчно облагане на Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД през периода 2007– VI.2016 г. (млн. лв.)

Източник: БНБ

Фигура 6 Печалба след данъчно облагане на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 – VI.2016 г. (млн. лв.)
Анализираните банки отчитат понижение на печалбата след данъчно облагане през периода. Някои банки отчитат загуба, като Българо-американска кредитна банка АД през периода 2010 - 2014 г., като най-голям размер на загубата е отчетен през 2011 г., когато загубата е 34.215 млн. лв., както и ТИ БИ АЙ Банк ЕАД през 2011 и 2012 г., Токуда банк АД от 2013 до 2015 г. и Търговска банка Виктория ЕАД. Това може да се обясни с влиянието на световната финансова и икономическа криза и финансовата криза в еврозоната върху дейността на кредитните институции в България. През 2014 г. се наблюдава увеличение на печалбата след данъчно облагане на част от банките. Значително нараства печалбата след данъчно облагане на Прокредит банк (България) ЕАД и ТИ БИ АЙ Банк ЕАД към края на периода в сравнение с неговото начало.

Източник: БНБФигура 7 ROE на част от банките от втора група в България Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 - VI.2016 г. (%)
При показателя възвръщаемост на собствения капитал също се наблюдава значително понижение през анализирания период във всички анализирани банки, като единствено в ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и Търговска банка Виктория ЕАД е отчетено повишение. В по-голямата част от разглежданите банки са отчетени отрицателни стойности на показателя през отделни години от периода, като Българо-американска кредитна банка АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД. Като цяло възвръщаемостта на собствения капитал е по-ниска за всички анализирани банки през 2015 г. в сравнение с 2007 г. с изключение на Търговска банка Виктория ЕАД и ТИ БИ АЙ Банк ЕАД. Стойностите на този показател са особено ниски при Търговска банка Виктория ЕАД (-85,08% през 2015 г.).

Източник: БНБ

Фигура 8 ROA на част от банките от втора група в България Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 - VI.2016 г. (%)
Възвръщаемостта на активите също намалява през анализирания период във всички разглеждани банки. И при този показател се отчитат отрицателни стойности в по-голямата част от банките.

Източник: БНБ

Фигура 9 Брутни кредити и аванси на Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД през периода 2007– VI.2016 г. (млрд. лв.)

Източник: БНБ

Фигура 10 Брутни кредити и аванси на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 – VI.2016 г. (млрд. лв.)
Както се вижда от фигури 9 и 10, брутните кредити и аванси непрекъснато нарастват през периода 2007 – 2015 г. в по-голямата част от разглежданите банки. Най-значително е нарастването на показателя за ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и Търговска банка "Д" АД. В края на анализирания период показателят достига стойностите си от началото на периода в Общинска банка АД и Токуда банк АД.

Източник: БНБ

Фигура 11 Привлечени средства на Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД, Търговска банка "Д" АД през периода 2007– VI.2016 г. (млрд. лв.)

Източник: БНБ

Фигура 12 Привлечени средства на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Търговска банка Виктория ЕАД през периода 2007 – VI.2016 г. (млрд. лв.)
Увеличение на привлечените средства се наблюдава във всички анализирани банки с изключение на Търговска банка Виктория ЕАД. Привлечените от Търговска банка "Д" АД и ТИ БИ АЙ Банк ЕАД средства нарастват в най-голяма степен в сравнение с другите банки.

Изводите, които могат да се направят от анализа на основните показатели на банките през периода 2007 – VI.2016 г., са:

- капиталовата адекватност на анализираните банки остава много добра. Някои от тези кредитни институции поддържат по-високи стойности на съотношенията на обща капиталова адекватност и адекватност на капитала от първи ред в сравнение с други;

- през анализирания период се откроява тенденция на влошаване на печалбата след данъчно облагане, възвръщаемостта на собствения капитал и възвръщаемостта на активите на разглежданите банки, като някои банки отчитат загуба под влияние на световната финансова и икономическа криза и финансовата криза в еврозоната;

- наблюдава се както увеличение на брутните кредити и аванси, така и на привлечените средства в разглежданите банки през периода 2007 – 2015 г., като това увеличение е най-значително в Търговска банка "Д" АД и ТИ БИ АЙ Банк ЕАД.


Литература


  1. http://www.bnb.bg/

  2. Интернет сайтове на банките
Каталог: uploads -> Conference -> FormUploads
FormUploads -> Подобряване на методиката за анализ на пълната себестойност на продукцията за целите на финансовия мениджмънт на индустриалните предприятия
FormUploads -> Доктрината „too big to fail” и новата европейска регулаторна рамка в областта на кредитните институции
FormUploads -> Възможности за оценка на риска при инвестициите в жилищни недвижими имоти докторант Яна Стоенчева
FormUploads -> Нефинансовата информация във финансовите отчети – фактор за повишаване на конкурентоспособността на предприятията


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница