Главна медицинска сестра и Старша медицинска сестраДата02.06.2018
Размер40.56 Kb.
#71073
О Б Я В Л Е Н И Е

Многопрофилна болница за активно лечение “Света Петка” - АД гр. Видин ул. ”Цар Симеон Велики“ № 119


На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения, Правилник за устройството дейността и вътрешния ред в МБАЛ “Света Петка” АД, Правилник за провеждане на конкурси в МБАЛ “Света Петка” АД и Заповед на Изпълнителен Директор № РД-00-319/31.01.2018 година обявява конкурс за назначаване на Главна медицинска сестра и Старша медицинска сестра (лаборант, акушерка, рехабилитатор) в следните отделения:


 1. Главна медицинска сестра

 2. Старши клиничен лаборант в Клинична лаборатория

 3. Старши рентгенов лаборант в Отделение по Образна диагностика

 4. Старша медицинска сестра в Отделение по Трансфузионна хематология

 5. Старша медицинска сестра в Отделение по Кардиология

 6. Старша медицинска сестра в Отделение по Вътрешни болести

 7. Старша медицинска сестра в Отделение по Пневмология и фтизиатрия

 8. Старша медицинска сестра в Отделение по Нефрология

 9. Старша медицинска сестра в Отделение по Нервни болести

 10. Старша медицинска сестра в Отделение по Педиатрия

 11. Старша медицинска сестра в Отделение по Кожни и венерически болести

 12. Старша медицинска сестра в Отделение по Психиатрия

 13. Старша медицинска сестра в ОАИЛ

 14. Старша медицинска сестра в Отделение по Хирургия

 15. Старша медицинска сестра в Отделение по Ортопедия и травматология

 16. Старша акушерка в Отделение по акушерство и гинекология

 17. Старша медицинска сестра в Отделение по Ушно-носно-гърлени болести

 18. Старша медицинска сестра в Отделение по Очни болести

 19. Старша медицинска сестра в Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

 20. Старши рехабилитатор в Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

 21. Старша медицинска сестра в Отделение по Спешна медицина

II. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване по разработена тема:


За Главна медицинска сестра – “Организация на дейностите и структурата на МБАЛ “Света Петка” АД. Управление на човешките ресурси. Медицинска и икономическа ефективност на дейността на МБАЛ “Света Петка” АД “.
За Старша медицинска сестра – “Програма за повишаване на качеството на здравните грижи в отделението/лабораторията. Управление и контрол на разходите и качеството на здравните грижи в условията на ограничен финансов и човешки ресурс“.
III. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
За Главна медицинска сестра


 1. Да има завършено висше образование образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър по “Управление на здравните грижи”;

 2. Да е член на БАПЗГ;

 3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

 4. Да не е пенсионер, като и да не придобива право на пенсия в годината на провеждане на конкурса.


За Старша медицинска сестра (лаборант, рехабилитатор, акушерка)

1. Да има завършено висше образование образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър по “Управление на здравните грижи”;

2. Да е член на БАПЗГ;

3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

4. Да има минимум 5 /пет/ години трудов стаж по специалността;


 1. Да не е пенсионер, като и да не придобива право на пенсия в годината на провеждане на конкурса.

IV. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурса

 2. Автобиография;

 3. Копие от документи за завършено образование специалност, квалификация, правоспособност;

 4. Документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност за срок над 3 месеца, заверен от психодиспансер;

 5. Трудова характеристика от последен работодател за кандидатите, неработещи в лечебното заведение;

 6. Свидетелство за съдимост;

 7. Удостоверение за членство в БАПЗГ;

 8. Документ за стаж трудов и/или осигурителен;

 9. Писмена разработка на темата в отделен запечатан плик;

Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата;

V. Място и срок на подаване на документи

Заявлението, придружено от другите документи за участие запечатани в плик № 1 и писмена разработка, запечатана в плик № 2 се подават в деловодството на МБАЛ ”Света Петка“ АД гр. Видин в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от публикуване на обявата.

Документите се приемат и завеждат в отделен регистър, в който се вписва входящ номер, дата и час на подаване.

VI. Допускане до конкурс

Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, определена със заповед от Работодателя.

Комисията в срок от 3 /три/ дни след изтичане на крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса разглеждат подадените документи по реда, в който са постъпили.

Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса.

На недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказ. В седемдневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Работодателя, който в 3 /три/ дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

На допуснатите кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.


За справки и допълнителна информация: 094/602131, вътр. 350 или 222

Краен срок за подаване на документите 16:30 часа на 06.03.2018 г.
Каталог: userfiles -> file
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
file -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
file -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
file -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
file -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
file -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница