Главния прокурор на Република Българиястраница1/4
Дата20.08.2018
Размер273.5 Kb.
#81312
  1   2   3   4

До

Главния прокурор наРепублика България

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД


за резултатите от ревизията, извършена във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, съгласно Заповед № ЛС-794/2006 г. на главния прокурор на Р България

Съобразно заповедта ревизията обхвана дейността на Прокуратурата за последните пет години. Настоящият доклад отразява резултатите от проверката на Върховната касационна прокуратура /ВКП/ и Върховната административна прокуратура /ВАП/. По отношение работата на останалите звена от прокуратурата проверката продължава и ще бъде приключена на по-късен етап.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА ВЪВ ВКП
І.Работната група, определена от главния прокурор провери срочността при решаването на преписките и делата, тяхното незаконосъобразно забавяне, изземване или решаване от прокурори от ВКП, когато не са от тяхна компетентност, съхранението и неоснователното задържане на някои от тях, както и неуведомяването на заинтересуваните лица, органи и институции за резултатите.

1. Установено беше, че значителна част от преписките и делата са разпределяни и решавани от съответните прокурори след задълбочено проучване и мотивирано произнасяне, и са съхранявани съгласно изискванията на закона.

Същевременно се установи, че са налице и редица проблеми, нарушения и слабости.

Част от тях са резултат от честите промени в организацията и структурата на Върховната касационна прокуратура. Те се отнасят до броя, наименованията и обхвата на дейност на отделите и другите структурни звена, техните ръководители и персонален състав, а също и на промяна в конкретните задачи и правомощия на отделни прокурори, някои от които са работили в два отдела едновременно. Друга причина, е констатираната отчасти практика, във ВКП да се съсредоточават като в първа инстанция разпределението и решаване на част от преписките и делата, по които по закон е компетентна друга прокуратура.

Към 2000 година Върховната касационна прокуратура е имала следната структура:

Със Заповед на главния прокурор № ЛС-966 от 13.08.1999 г. са съществували пет отдела: отдел „Следствен” със зав.отдел - П.Павлов /през цялото време същият е бил изпълняващ длъжността/ и три сектора към него - сектор „Организирана престъпност и корупция”, сектор „Военен” и сектор „Други престъпления”; отдел „Наказателно-съдебен”; отдел „Гражданско-съдебен”; отдел „Международна правна помощ” и отдел „Административен”. Тази структура е работила до 31.03.2004 г. Съществували са и други звена, за които не се намериха заповеди, както и фактически промени в персоналния състав и ръководствата на тези звена.

На 31.03.2004 г. със заповед на Главния прокурор № ЛС-352 от 31.03.2004 г. е извършена нова структура промяна: създава се Управление „Следствено” с пет специализирани отдела: отдел І „Престъпления против личността и правата на гражданите” със зав.отдел Ц.Йорданов, който е и ръководител на Управление „Следствено”; отдел ІІ „Организирана престъпност и тероризъм” със зав.отдел Ангел Илиев, отдел ІІІ „Икономическа престъпност” със зав.отдел Марио Стоянов, а от края на 2004 година - зав. отдел Камен Ситнилски; отдел ІV „Престъпления по служба и корупция” със зав. отдел Георги Кювлиев, отдел V „Общоопасни и други престъпления” със зав.отдел Асен Арсов, отдел VІ „Международна правна помощ” със зав.отдел Павлина Николова. Останалите отдели са: „Административен”, „Съдебен”, „Финансово-стопански”.

Със заповед на главния прокурор ЛС № 1987 от 01.12.2005 г. се въвежда нова промяна в структурата с 13 отдела, като към съществуващите се създават: отдел „Военни престъпления” със зав. отдел Николай Ганчев; отдел „Международна правна помощ”, със зав.отдел Иванка Которова; отдел „Информационно-аналитичен” със зав.отдел Павлина Николова; отдел „Защита на обществения интерес и правата на гражданите” със зав.отдел Красимира Котева; отдел „Кадри и квалификация” със зав.отдел Славка Славова и отдел „Инспекторат” със зав.отдел Малена Филипова. Определени са нови ръководители на отдел „Съдебен” и на отдел „Международна правна помощ”. Към същата заповед е приложено разпределение на прокурорите от Върховна касационна прокуратура по отдели, като част от прокурорите изпълняват професионалните си задължения в два отдела, при което втория отдел винаги е отдел „Съдебен”. Фактически и след тази заповед част от прокурорите са извършвали работа и в други отдели.

Тези промени в организацията и структурата на работа са мотивирани с необходимостта от повишаване ефективността на прокурорската работа. В някои отношения, обаче те са предизвикали обратен ефект.

2.Едновременно с това през проверявания период е съществувала неяснота и непълнота, свързана с информационно-аналитичната дейност на прокуратурата като цяло, и в частност във Върховната касационна прокуратура. Поради периодичните промени в законодателството, системата на отчет и звеното за информационно-аналитична дейност статистиката е била непълна, неточна и недобре диференцирана. Критериите и параметрите й не са били трайно определени за да се добие ясна представа за цифровото изражение и истинското състояние на работата, да се открояват и анализират проблемите и слабостите и да се насочват усилията за тяхното преодоляване. Фактически, информационно-аналитична дейност започва да се извършва през 2000 г. от двама прокурори. Впоследствие през 2005 година се създава отдел „Информационно-аналитичен” с двама прокурори. По същото време прокуратурата изцяло се компютризира.

Следващите статистически данни дават обща представа за обема на работата в отдел „Следствен” през проверявания период.

В отдел „Следствен” /Управление/ общо през периода 2001-2005 година и до 22.02.2006 г. са образувани и решени 45 004 преписки и дела, от които 44 795 в срок. Просрочени са 209 бр. преписки.

По години данните са следните:

За 2001 година са образувани и решени 4725 преписки и дела, от тях просрочени – 44;

През 2002 година – образувани и решени 4584 преписки и дела, от които просрочени 66;

През 2003 година – 3827 преписки и дела, просрочени – 44;

През първото тримесечие на 2004 година са образувани и решени общо 1087 преписки, от които просрочени – 25.

След утвърждаването на новата структура от началото на м.април до края на 2004 година показателите са както следва:

В отдел І – 2445 преписки и дела, от които взети на специален отчет /СО/ съгласно Инструкция № 1 /ИРВОПР/ – 1219.

В отдел ІІ – 153, от които 150 са решени в срок и 3 от преписките са просрочени: с около 1 година - 2 преписки, а 1 преписка не е решена и към момента на ревизията. Всички забавени преписки са на зав.отдел Ангел Илиев.

В отдел ІІІ – 6225 преписки, от които на специален отчет 5108, от тях просрочени – 26, повечето от които с 2 – 3 месеца са на прокурор Матев.

В отдел ІV – 2784 преписки, от които на специален отчет 1579, просрочени – 8.

В отдел V -3419 преписки, на специален отчет – 2251, просрочени – 2.

За 2005 година:

Отдел І – 1757 преписки, на специален отчет /СО/ - 827.

Отдел ІІ – 371 преписки, на СО – 99.

Отдел ІІІ – 4824 преписки, на СО – 3454.

Отдел ІV – 2146 преписки, на СО – 823.

Отдел V – 4292 преписки, на СО - 3143.

Отдел VІ /утвърден в края на 2004 година/ - 1044, на СО – 125.

През 2006 година за периода до 22.02.2006 г.:

Отдел І – 163, на СО – 73

Отдел ІІ – 54, на СО – 25.

Отдел ІІІ – 278, на СО – 50.

Отдел ІV – 231, на СО – 81.

Отдел V – 260, на СО – 118.

Отдел VІ – 204, на СО – 26, като повечето са по молби на лишени от свобода или задържани лица. Множество дела са били забавени за разпределяне на прокурорите от завеждащия отдел с 1–2 месеца.

Прави впечатление рязкото увеличение броя на преписките през периода от 2004 до 22.02.2006 г.

На първо място, това се дължи на въведената нова система на завеждане на преписките в деловодството. Всяка преписка пристигаща в прокуратурата се записва с нов номер, независимо от това, че материалът се отнася за вече образувана преписка, което създава впечатление и за увеличаване многократно на обема. Този начин на процедиране затруднява работата на самото деловодство и на прокурорите и не дава обективна представа за натовареността на отделните прокурори и на прокуратурата като цяло, тъй като практически се извършва неколкократно записване.

Втората причина за увеличения брой преписки е свързана с приложението на Инструкция № 1 за работата и взаимодействието на органите на предварителното производство от 2004 г. Съобразно тази инструкция голяма част от делата бяха взети на специален отчет. Поради недобрата преценка на уредбата и на необходимостта от такъв специален отчет по голяма част от делата кореспонденцията беше увеличена, което обуслови и големия брой преписки без от това да има съществена практическа полза. По този начин вземането на специален отчет в значима степен се обезсмисля и не оправдава своето предназначение за засилено внимание и наблюдение по важни дела.

При предстоящото изготвяне на инструкция с подобен предмет следва да бъдат по-ясно и по-прецизно регламентирани критериите и намален броя на делата на специалния отчет.

3.Прокурорите от ревизионната група провериха и редица дела, по които бяха установени съществени нарушения, пропуски и слабости, относно сроковете, законосъобразното решаване и компетентността при произнасяне:

А) Дела, по които са нарушени сроковете за решаване:

Пр.пр. № 2914/2001 г. на ВКП, пр.пр. № 3994/2001 г. на СГП.

Преписката е образувана от прокурор Ангел Илиев по публикация във в. „168 часа” през м.юли 2001 г. Възложена на Софийска градска прокуратура за да се проверят твърденията в публикацията, че бившият изпълнителен директор на „Булгаргеомин” И. Х. е пренасочил пари на дружеството за извършване на водни сондажи, поръчани от либийската фирма „ОДАК”, към частната фирма „Намал трейдинт” собственост на Й. Н., бивш служител на „Булгаргеомин”. Проверката е с оглед наличие на данни за престъпление по чл.203 НК - присвояване и чл.282 НК – длъжностно престъпление. Софийската градска прокуратура е възложила извършването на проверка от СДВР. След приключването й на 02.11.2001 г. материалите са постъпили отново в СГП. Прокурорът от СГП е преценил, че случаят е от компетентност на ВКП, тъй като евентуалните деяния са извършени от членове на Министерския съвет, разследването на които е от компетентност на прокурор от ВКП. След изпращането на преписката на прокурор Ангел Илиев във ВКП ревизията установи, че същата е забавена до м.април 2006 г., т.е. около 4,5 години и е стояла при този прокурор. Установено е, че с писмо изх. № 2914 от 12.04.2006 г. прокурорът Ангел Илиев я е върнал отново на СГП, за да се произнесе по нея със съответния прокурорски акт. На 18.04.2006 г. СГП е разпоредила на ДНСП извършването на допълнителната проверка, която продължава и в момента.Пр.пр. № 9738/2001 г. на ВКП, пр.пр. № 5447/2001 г. на СГП:

С постановление на прокурор от СГП от 02.11.2001 г. са отделени материали в самостоятелна преписка и е образувано сл.дело № 321/1997 г. срещу И. М. и Н. А. за длъжностни престъпления, поради това, че като длъжностни лица съответно от Търговска банка „Балканбанк” – клон Пловдив и фирма „Корн” ЕООД – Пловдив, нарушавайки служебните си задължения – единият е отпуснал, а другият е получил валутен кредит в размер на 1 млн. щатски долара на фирма „Корн”, от което са настъпили значителни вредни последици за банката. Разследването е било възложено на СпСлСл. Останалите от отделените материали са получени във ВКП от прокурор Ангел Илиев. Материалите са престояли при прокурор Илиев около 4,5 години и на 04.04.2006 г. с постановление са изпратени на СтСлС за провеждане на разследване, откъдето по разпореждане на директора на НСлС обособеното ново производство и в момента се намира за разследване при следовател от НСлС.Пр.пр. № 7462/2001 г. на ВКП, пр. РА-301/1999 г. на СГП:

По посочената преписка прокурор от СГП е прекратил производството с постановление от 16.07.2001 г., тъй като е приел, че образуваното срещу И. В. дело за документна измама в размер на 19 360 000 неден.лева, което е особено тежък случай и сумата е върната, не представлява престъпление по чл.212, ал.1, т.3 от НК. Срещу това постановление е подадена жалба от „Балканбанк” АД – София до Върховната касационна прокуратура и материалите са получени във ВКП на 26.09.2001 г. от прокурор Ангел Илиев. Те са престояли там повече от 4 години. С писмо от 11.04.2006 г. прокурор Ангел Илиев е изпратил материалите по делото на Апелативна прокуратура – София за извършване на служебна проверка за законосъобразност на постановлението за прекратяване наказателно производство на прокурор от СГП.Пр.пр. № 8769/2001 г. на ВКП:

Образувана е по повод спор за подследственост между ОП –Хасково и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив по дело за грабеж срещу три лица по чл.199, ал.1 НК. По спора се е произнесъл прокурор от тогавашната Прокуратура на въоръжените сили, който е оставил без уважение възражението на ОП – Хасково. Прокурорът от ОП - Хасково на 04.10.2001 г. е изпратил възражение срещу това постановление на прокурора от Прокуратурата на въоръжените сили до ВКП. Преписката е възложена на прокурорите Ангел Илиев и Емил Иванов. На 29.10.2001 г. прокурорът Емил Иванов е докладвал своето становище на зав.отдел Ангел Илиев и е посочил, че възражението на ОП – Хасково е неоснователно. След това преписката е престояла при прокурор Ангел Илиев над 4 години и едва на 12.04.2006 г. същият е постановил, че оставя без уважение възражението на окръжния прокурор – Хасково и е върнал сл.дело за издирване на данни за пострадалите и за преценка необходимостта от възобновяване на наказателното производство. Продължителният период през който делото за грабеж е престояло при прокурора Ангел Илиев е обезсмислило дадените указания за продължаване на разследването и на практика е блокирало същото.Пр.пр. № 8487/2002 г. на ВКП:

Преписката е образувана във връзка със сл.дело № 288/2002 г. на СтСлС, което е било образувано срещу И. М. за това, че като длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение – министър на културата, е превишил правата си като дал разрешение за преобразуването на издателство „Народна култура” ЕООД и разрешил намаляването на държавното дялово участие в капитала на дружеството, с цел да набави за другиго облага - длъжностно престъпление по чл.282, ал.2 от НК. На основание чл.48, ал.4 по тогавашния НПК, прокурорът от СГП на 24.09.2002 г. е изпратил материалите по компетентност на ВКП, тъй като прокурор от същата прокуратура е бил компетентен да проведе разследването. На 03.01.2003 г. прокурор К.Котева от ВКП е представила становище на зав.отдел Ангел Илиев, с което предлага следственото дело да бъде иззето от СтСлС и да бъде възложено за разследване на прокурор от ВКП. За периода от 24.09.2002 г. до 28.04.2006 г. по следственото дело не са провеждани никакви следствени действия. Делото е било в кабинета на прокурор Ангел Илиев. На 28.04.2006 г. прокурор Ангел Илиев с постановление е прекратил наказателното производство срещу И. М. и е отменил мярката за неотклонение „подписка”.Пр.пр. № И-9/2001 г. на ВКП:

Преписката е свързана със сл.дело № 105/1998 г. на ОСлС Варна, пр.пр. вх. № 6811/2000 г. на РП – Варна.

Предварителното производство е образувано срещу К. А. – главен специалист медицинско обслужване „Златни пясъци” АД, за това че е получил имотна облага – 700 щатски долара, която не му се следва от друго лице, а по-късно в процеса на разследването е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.214, ал.1 от НК – изнудване.

По жалба на обвиняемия до главния прокурор за необоснованост на обвинението, още преди да е приключило разследването делото е изискано и изпратено във ВКП в началото на 2001 г. Възложено е за решаване на прокурор М.Марков – тогавашен зав.отдел „Административен”.

На 06.04.2001 г., на основание чл.43, ал.5 и чл.176, ал.8 от действащия по това време НПК и заповед на главния прокурор за оправомощаване от негово име, прокурорът е отменил постановлението за привличане на обвиняем и е прекратил делото.

Постановлението с материалите по него са изпратени на Варненската прокуратура след 5 години – на 06.04.2006 г. Ревизията не можа да установи при кого и по какви причини тези материали са задържани във ВКП през този период. Случаят е възложен за допълнителна проверка на прокурори от ВКП – Малена Филипова и Димитър Генчев, които предстои да извършат ревизия във Варненската прокуратура през следващата седмица.Пр.пр. № 12243/2004 г. на ВКП:

Преписката е образувана по материали от в. „168 часа” и сигнал от група народни представители, и касае проектирането, финансирането и строителството на детска педиатрична болница /т.нар. „Царска болница”/. На 10.06.2004 г. преписката е разпределена на прокурор М. Борисова, която е извършила проверка, с оглед престъпления по чл.282 НК – длъжностно престъпление и чл.220 от НК – неизгодна сделка. По същото време и за същия случай в СГП също е започната проверка по преписка № 3030/2004 г. След като установила, че има същата проверка и в СГП прокурор М.Борисова от ВКП е обединила двете преписки, отменила е второто /дублиращо постановление на СГП/ и е изпратила преписката в СГП за продължаване на проверката на 16.07.2004 г.

Непосредствено след това преписката е изискана от тогавашния главен прокурор и е престояла при него до 05.01.2006 г., когато е предадена на прокурор, зав. отдел Ц.Йорданов. На 06.01.2006 г. прокурор Цеко Йорданов я разпределил на прокурор Ваня Несторова от ВКП, и тя с постановление е възложила на СГП да извърши проверката. Определен е нов наблюдаващ прокурор.

Проверката продължава и към момента.Пр.пр. № 12344/2004 г. на ВКП:

Преписката касае поискано от СГП становище от отдела на прокурор Ангел Илиев във ВКП относно практиката за някои престъпления, свързани с делата за фалита на банките. Това становище е изпратено на 15.09.2005 г. до СГП. По преписката през това време няма извършени никакви действия. По преписката има и второ писмо от 20.02.2006 г. до СГП с копие до Софийски градски съд, за което не беше дадено обяснение относно основанието за изпращането му от прокурор Илиев. Обективни причини за забавяне изпращането на становището не се установиха.Пр. пр. № 21946/2004 г. на ВКП:

Преписката е изпратена по компетентност във ВКП на 06.08.2004 г. с оглед наличието на данни за престъпления в Интернет, извършени от лица живеещи в България - по чл.159, ал.5 от НК. Разпределена е на прокурор Ангел Илиев и е престояла при него до 11.04.2006 г., когато същият я изпратил на ОП – Търговище по компетентност, на разпореждане. Обективни причини за задържането на преписката проверяващите не установиха.Пр.пр. № 30947/2004 г. на ВКП:

Преписката продължава да се намира в кабинета на прокурор Ангел Илиев, без да се е произнесъл по нея до настоящия момент. Проверяващите не успяха да установят причините за това, поради непредставянето на преписката от прокурора. Поради същите причини не можа да се установи и нейното съдържание и кореспонденция по нея.

По описаните по-горе случаи работната група установи като цяло, че е налице незаконосъобразно забавяне извън всякакви разумни срокове и неизпълнение на прокурорските задължения от посочените по-горе прокурори.

Невръщането на делата и задържането им с години, както и не изпращането на съответните постановления, с които са се произнесли прокурорите от ВКП, освен че влиза в сериозно противоречие със закона е необяснимо като професионално поведение, води до блокиране на делото, обезсмисля евентуални бъдещи процесуални действия и нарушава правата на заинтересуваните лица и органи.

Според проверяващите причините за това са предимно от субективен характер, отговорност за която носят съответните решаващи прокурори.

Проверката установи, че проблемите със забавянето на преписки и дела са били обект на внимание на ръководството на ВКП и в по-ранни периоди.

По повод установени данни за нарушения при изпълнение на служебни задължения и забавяне решаване на възложени преписки през периода 2001 – 2003 година, са били извършени проверки от сектор „Инспекторат” относно срочността на работата на прокурорите от Върховна касационна прокуратура – Тодор Бачев, Илона Кръстенякова, Антони Лаков и Матей Матев.

Констатациите от проверката са за нерешени, както и за решени със забавяне преписки, възложени на прокурорите през този период. Материалите от проверката са докладвани на тогавашния главен прокурор. По тях са подготвени и внесени през 2004 г. във Висшия съдебен съвет предложения за дисциплинарни производства.

С решение по дисциплинарно дело № 3/29.05.2004 г. е наложено наказание „забележка” на прокурор Тодор Бачев.

С решение по дисциплинарно дело № 1/15.07.2004 г. е наложено наказание „забележка” на прокурор Илона Кръстенякова.

С решение по дисциплинарно дело № 2/27.02.2004 г. е наложено наказание „забележка” на прокурор Антони Лаков.

С решение по дисциплинарно дело № 11/2004 г. от 03.11.2004 г. е наложено наказание „порицание” на прокурор Матей Матев.


Б. Дела и преписки:

-по които прокурори от ВКП, в нарушение на закона са изземвали правомощията на съответните прокуратури и са се произнасяли като първа инстанция;

-по които прокурори от ВКП са се намесили или разпоредили незаконосъобразни действия или решения по начин, който не съответства на вътрешното убеждение на съответния прокурор;

-по които заинтересованите лица, органи и институции не са уведомявани за резултати.1.Пр.пр. № 5536/2001 г. на ВКП

Преписката е образувана на 19.06.2001 г. на основание публикация във в. „Монитор”, озаглавена „Хазната остана без 172 млн.лева”. Възложена е на прокурор Тодор Бачев, който е разпоредил веднага проверка на СГП. След около 4 месеца на основание чл.48, ал.4 от НПК преписката отново е върната във ВКП. Там е престояла до края на м.ноември 2004 г. без по нея да са извършвани действия. Не са установени действителните причини за забавянето.

На 25.11.2004 г. прокурор зав. отдел Цеко Йорданов е преразпределил преписката за решаване от прокурор, зав.отдел във ВКП Здравко Йорданов без да сочи мотиви за това. Последният е изготвил указания и отново изпратил преписката на СГП на 27.12.2004 г. След няколкократна размяна на писма и препращане на преписката между СГП и ВКП, на 09.12.2005 г. тя е изискана от прокурор Здравко Йорданов. С постановление от същата дата той е отказал образуване на предварително производство срещу длъжностни лица от „БКК” АД за престъпление свързано с продажбата на 98% от акциите на „Булбанк” АД. Прокурорът е приел, че не са установени нарушения в процедурата и за купувач е одобрен кандидат, предложил най-висока цена – италианската банка „Уни кредо” в консорциум с германската застрахователна копания „Алианц”.

Копие от постановлението прокурорът Здравко Йорданов е предал в кабинета на главния прокурор, а преписката е върната на СГП на 27.12.2005 г., но без приложен към нея екземпляр от постановлението.

Впоследствие от СГП са изискали постановлението през м.януари 2006 г., но то отново не им е било изпратено, което се дължи според прокурор Йорданов на небрежност.

От изложеното следва извода:

-че прокурор Здравко Йорданов се е произнесъл като първоинстанционен прокурор изземвайки правомощията на прокурор от СГП;

-че не е изпратил на СГП постановлението, с което се е произнесъл и не е уведомил заинтересуваните лица, органи и институции;

-че проверката и произнасянето по преписката са прекомерни забавени, което говори за липса на контрол от съответния зав. отдел, който я е възложил.

Пр.пр. № 10301/2001 г.

Преписката е свързана със сл.дело № 280/2001 г. на СтСлСл, образувано срещу П. С. за длъжностно престъпление /чл.282 НК/ и безстопанственост /чл.219 НК/, извършени в качеството му на изпълнителен директор на Агенцията за чуждестранна помощ през периода 1990-1992 г.

След продължително разследване извън всякакви разумни срокове, делото е прекратено на 30.09.2002 г. от прокурор Ц.Йорданов, зав. отдел във ВКП, вместо от съответния прокурор от компетентната прокуратура – СГП.

Проверката установи, че липсват данни по преписката, екземпляр от постановлението за прекратяване да е изпратен на СГП, а самото следствено дело – 45 тома все още се намира във ВКП и не е върнато на СГП.

Допуснатите нарушения от прокурора /извън прекомерното забавяне/, се състоят в незаконосъобразното инстанционно произнасяне по делото и задържането на материалите, както и в неуведомяването на компетентната прокуратура с екземпляр от прокурорския акт.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница