Global marketsДата25.07.2016
Размер92.05 Kb.


Т А Р И Ф А

TARIFFЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ,

FOR THE FEES AND COMMISSIONS

НА ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД

OF IF “GLOBAL MARKETS” OOD


І. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

I. OPERATIONS WITH FINANCIAL INSTRUMENTS
1. За приемане и обработка на поръчки за сделки с финансови инструменти от ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД („ИП”) - такса:

1. For reception and processing of orders for transactions with financial instruments of IF “GLOBAL MARKETS” OOD (“IF”)

- fee:


  1. За сделки на БФБ -15 лв. за физически, и юридически лица;

  2. За сделки на Prague Stock Exchange 1500 CZK за физически и юридически лица;

  3. За сделки, реализирани на други европейски пазари – 10 EUR за физически и юридически лица;

  4. За сделки, реaлизирани в САЩ – 10 USD за физически и юридически лица, като сделки, реализирани на NYSE и AMEX, се таксуват допълнително с комисионна 0,01 USD за всяка ЦКTарифата за сделки, реализирани на пазари с други валути, ще бъде определяна според актулания за деня курс

1.1. For transactions on BSE - BGN 15 for individuals and legal entities;

1.2. For transactions on Prague Stock Exchange 1500 CZK for individuals and legal entities;

1.3. For transactions on other European markets – 10 EUR for individuals and legal entities

1.4. For transactions in USA – 10 USD for individuals and legal entities, as transactions on NYSE and AMEX are charged additional fee 0,01 USD per every stock.
The Tariff for transactions on markets with other currencies will be determined according to the actual daily rate of exchange.

2. За промяна на условията по вече подадена поръчка - такса:

2. For amendment of the conditions upon a submitted order – fee:
 • 5 лв. за физически и юридически лица;

 • BGN 5 for individuals and legal entities;

3. За отмяна на поръчка - такса 10 лв.

3. For cancellation of an order – fee BGN 10.

4. Месечна такса за поддържане и обслужване на клиентски подсметки във валута при трети лица, както следва:


    • 25 лв за всяка сметка, поддържана в лева.

    • 12 EUR за всяка сметка сметка, поддържана в EUR

 • 250 CZK за всяка сметка, поддържана в CZK

 • 15 USD за всяка сметка, поддържана в USD
4. Monthly fee for maintaining and administration client`s subaccounts in currency at third party as it follows:

25 lv. for every account,maintained in BGN

12 EUR for every account, maintained in EUR

250 CZK for every account, maintained in CZK15 USD for every account, maintained in USD
5. За поддържане на клиентски подсметки към сметката на ИП за съхранение на безналични финансови инструменти – такса /за всяка емисия/:

5. For maintenance of clients sub-accounts to the IF`s account for safe-keeping of dematerialized financial instruments – fee /for each issue/:
 • 1 лв. месечно за местни физически и юридически лица;

 • BGN 1 per month for resident individuals and legal entities;

6. За издаване на депозитарна разписка (удостоверителен документ) за финансови инструменти по подсметка, открита към сметката на ИП (съхранение на финансови инструменти, търгувани на чужди пазари) – такса:

6. For issuance of a depository receipt (certifying document) about financial instruments on a sub-account, opened to the account of the IF (safe-keeping of financial instruments, traded on foreign markets) – fee:
 • 5 лв. за физически лица;

 • BGN 5 for individuals;
 • 20 лв. юридически лица.

 • BGN 20 for legal entities.

7. За прехвърляне на акции от подсметка при ИП към подсметка при друг инвестиционен посредник - такса:

7. For transfer of shares from the sub-account with the IF to a sub-account with another investment intermediary – fee:
 • 50 лв. за физически и юридичеси лица;
 • BGN 50 for individuals;
8. За предоставяне на допълнителна информация по изпълнение на сделките - такса:

8. For giving additional information for the execution of the transactions – fee:
 • 5 лв. за местни физически и юридически лица.

 • BGN 5 for resident individuals and legal entities.

9. За посреднически сделки по покупко-продажба на корпоративни ценни книжа /акции, облигации и права, свързани с тях/ на регулиран пазар или извън регулиран пазар и по сделки с компенсаторни инструменти.

9. For intermediate transactions on purchase-sell of corporate securities /shares, bonds and rights, related with them/ on a regulated market or over-the-counter and on transactions with compensatory instruments.9.1. За сделки на БФБ


9.1. For transactions on BSE -


комисионна 2 %

commission 2%

9.2. За сделки в чужбина

9.2. For transactions on foreign markets
комисионна 2 %

commission 2%;

9.3.Такси за трансфер и обмяна на валута при сделки в чужбина1,45% от обема на инвестираните средства (минимално 20 USD, максимални 100 USD)

Обмяната на валута в рамките на превода между отделните сметки се извършва според валутния курс на банките, в които се съхраняват конвертираните парични средства
9.3. Fees for currency exchange at transactions on foreign markets1,45% from the invested funds (minimum 20 USD, maximum 100 USD)
Currency exchange between two separate accounts is made according to the exchange rate of the banks that keep the converted cash.10. Предоставяне на инвестиционна консултация – 50 лв.


10. Providing investment advice – BGN 50
11. Управление на индивидуални портфейли –месечна такса: 25 лв.

11. Management of an individual portfolio – monthly fee: BGN 25

12. Поемане на емисии на ценни книжа -

12. Undertaking of issues of securities -
по договаряне;

upon agreement;

13. Посредничество на управляващи дружества, инвестиционни дружества и пенсионни фондове при сключване на сделки с финансови инструменти - по договаряне;

13. Intermediation to management companies, investment companies and pension funds in conclusion of transactions with financial instruments – upon agreement;

14. Други услуги във връзка с операции с финансови инструменти (в рамките на лиценза на ИП) – по договаряне;

14. Other services related with operations with financial instruments (within the frameworks of the license of the IF) – upon agreement;

Бележка: За всички случаи, при които дължимите суми се изплащат с пощенски запис или по банков път се заплаща допълнителна такса в размер на 3.00 лв.

Note: In all the cases, where the due amounts shall be paid with a postal order or via bank way, an additional fee in amount of BGN 3.00 shall be paid.IІ. ДРУГИ УСЛУГИ:II. OTHER SERVICES:

1. За извършване на справки по операции с финансови инструменти след писмено искане на клиента1:

1. For inquiries upon operations with financial instruments after a written demand by the client¹:

1.1 По справки за текущия месец -

1.1 On inquiries for the current month -
такса:

fee:
 • 10 лв. + 1 лв. на счетоводна операция или извлечение;

 • BGN 10 + BGN 1 on an account operation or excerpt;

1.2 По справки за текущата година -

1.2 On inquiries for the current year -
такса:

fee:
 • 20 лв. + 1 лв. на счетоводна операция или извлечение;

 • BGN 20 + BGN 1 on an account operation or excerpt;

1.3 По справки за минали години -

1.3 On inquiries for previous years -
такса:

fee:
 • 35 лв. + 1 лв. на счетоводна операция или извлечение.

 • BGN 35 + BGN 1 on an account operation or excerpt.

2. Фотокопиране на документи -

2. Photo-copying of documents -
такса 1 лв.

fee BGN 1.

3. За издаване на удостоверение пред трети лица -

3. For issuance of certificate before third parties -
такса:

fee:
 • 10 лв. за физически и юридически лица;

 • BGN 10 for individuals and legal entities;
.
4. За специални куриерски услуги -

4. For special courier services -
по договаряне.

upon agreement.


V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

§ 1. Регламентираните в тази Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго;

§ 1. The fees and commissions regulated in this Tariff shall apply for the cases, where not stipulated another;

§ 2. За невключените в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисионни;

§ 2. For the specific services, not included in this Tariff, separate fees and commissions shall be agreed;

§ 3. На основата на специална договореност или при извършване на допълнителна работа или поемане на необичайни отговорности към отделни клиенти, ИП си запазва правото да събира такси и комисионни, различни от посочените в настоящата Тарифа;

§ 3. On the grounds of a special agreement or upon accomplishment of additional work or undertaking of unusual responsibilities to particular clients, the IF reserves the right to collect fees and commissions, different from the ones, indicated in this Tariff;

§ 4. Освен посочените такси и комисионни наредителят заплаща и всички разноски в страната и чужбина, в т.ч. пощенски, куриерски и телеграфни услуги;

§ 4. Except the indicated fees and commissions the person, who gives the order shall pay also all the expenses in the country and abroad, including post, courier and telegraph services;

§ 5. За целите на начисляване на дължимите възнаграждения по Тарифата едноличните търговци ще се третират като юридически лица;

§ 5. For the purposes of accounting of the due remunerations upon the Tariff the sole-traders shall be threatened as legal entities;

§ 6. ИП събира своите такси и комисионни авансово или в момента на извършване на услугата.

§ 6. The II shall collect its fees and commissions in advance or in the moment of execution of the service.

§ 7. Настоящата Тарифа е утвърдена от Управителите на ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД с Протокол от 08.04.2008 г.

§ 7. This Tariff is approved by the Managers of II “GLOBAL MARKETS” OOD with Protocol dated 08.04.2008.

§ 8. Управителите на „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД си запазва правото да променя настоящата Тарифа със свое решение, като промените влизат в сила от датата на приемането им. За всички настъпили промени в Тарифата клиентите на ИП се уведомяват своевременно и по подходящ начин.

§ 8. The Managers of IF “GLOBAL MARKETS” OOD reserve the right to amend this Tariff with its resolution, as the amendments shall enter into force as of the date of their acceptance. About all amendments in the Tariff the IF`s clients shall be notified timely and in an appropriate way.
ЗА ИП „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД:

FOR IF “GLOBAL MARKETS” OOD:


___________________________

_______________________
/Павел Кочалка,

/Pavel Kocalka,
Управител/

Manager/

___________________________

________________________
/Чавдар Драгиев,

/Tchavdar Dragiev,
Управител/

Manager/
1 Тези такси се дължат при искане на справки извън случаите, в които е налице нормативно определено задължение за ИП да изпраща потвърждения и периодични отчети / These fees shall be due on demand of an inquiries outside the cases, in which legally determined obligation of the IF to send confirmations and periodical reports exists.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница