Глобална антикорупционна политика: бизнес отношения с чуждестранни публични длъжностни лица Cast of Charactersстраница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.63 Mb.
#6715
  1   2   3   4   5


Глобална антикорупционна политика: бизнес отношения с чуждестранни публични длъжностни лица
Cast of Characters


Name

Function

Ethnicity

Gender

Age

SAI Global's use

Ferko Bauer

Tri-Elek Sales Manager

Non-US, non-Brit

M

45-55
Simon Halstead

Visiting Manager

British-London

M

30
Eliza Bremin

Procurement officer

Non-US, non-Brit

F

30+
Josef Furdal

Consultant

Non-US, non-Brit

M

40+
Tomaz Horvat

Government official

Non-US, non-Brit

M

45-50


EVENT 00010

1 of 5

Introduction

Video Event

Branch from

First event in training00010_0001_NARRATOR

NARRATOR (VO): Meet FERKO BAUER. MR. BAUER is the sales manager of Tri-Elek, a local firm that was acquired nine months ago by a growth-oriented company with offices around the world.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Запознайте се с ФЪРКО БАУЪР. Г-Н БАУЪР е мениджър по продажби в Трай-Елек, местна фирма, която е придобита преди девет месеца от разрастваща се компания с офиси по целия свят.


00010_0002_NARRATOR

BAUER is meeting his new boss for the first time--SIMON HALSTEAD, who works for the parent company and is the regional director.
БАУЪР среща новия си шеф за пръв път – САЙМЪН ХОЛСТЕД, който работи за компанията-майка и е регионален директор.


00010_0003_NARRATOR

Sales have been booming at Tri-Elek and HALSTEAD has come to learn about the company's operations. He hopes to share Tri-Elek's success secrets with other divisions.
Продажбите в Трай-Елек процъфтяват и ХОЛСТЕД научава за дейностите на компанията. Той се надява да сподели тайните на успеха на Трай-Елек с други подразделения.


00010_0004_MR.

MR. BAUER: Mr. Halstead?


Г-Н БАУЪР: Г-н Холстед?


00010_0005_MR.

MR. HALSTEAD: Mr. Bauer? Good morning. [He folds his newspaper and rises to greet MR. BAUER.]


Г-Н ХОЛСТЕД: Г-н Бауър? Добро утро. [Сгъва вестника и се изправя, за да поздрави Г-Н БАУЪР.]


00010_0006_MR.

MR. BAUER: [as the two shake hands] Welcome to our country. A thousand apologies. The traffic has been particularly bad today. These old streets were not designed for cars, and now there are more cars than ever.


Г-Н БАУЪР: [двамата се ръкуват] Добре дошли в нашата компания. Хиляди извинения. Днес трафикът беше ужасен. Старите улици не са направени за автомобили, а сега те са повече от всякога.


00010_0007_MR.

MR. HALSTEAD: Please, I'm the one who should be apologizing.


Г-Н ХОЛСТЕД: Моля ви, аз съм този, който трябва да се извини.


00010_0008_MR.

MR. BAUER: Oh, for what?


Г-Н БАУЪР: Но защо?


00010_0009_MR.

MR. HALSTEAD: I have to admit, I just got so far behind in reading all your reports that I knew I would never catch up. So I said to myself, why don't I go by for a visit and find out first hand what I've been missing?


Г-Н ХОЛСТЕД: Трябва да призная, толкова изостанах с четенето на всички ваши отчети, че разбрах, че никога няма да успея да наваксам. Така че си казах защо просто не отида на посещение и разбера от първа ръка какво съм пропуснал.


00010_0010_MR.

MR. BAUER: Well I'm glad you made it, and once again, I am sorry that you had to wait for me.Г-Н БАУЪР: Ами, доволен съм, че го направихте, и още веднъж съжалявам, че се наложи да ме чакате.00010_0011_MR.

MR. HALSTEAD: You know, while I was waiting, I did take the opportunity to catch up on some of the local news.


Г-Н ХОЛСТЕД: Знаете ли, докато чаках, се възползвах от възможността да се осведомя за някои местни новини.


00010_0012_MR.

MR. BAUER: Oh good.


Г-Н БАУЪР: Това е добре.


00010_0013_MR.

MR. HALSTEAD: Actually, what I read wasn't good. Unfortunate, really. One of your government ministers has been charged with corruption. He is accused of soliciting bribes in exchange for awarding a large government contract.


Г-Н ХОЛСТЕД: Всъщност това, което прочетох, не беше добро. Даже злощастно. Един от министрите ви е подведен под отговорност за корупция. Обвинен е за искане на подкупи в замяна на осигуряване на голяма правителствена сделка.


00010_0014_MR.

MR. BAUER: [shaking his head] I'm familiar with the case. Ten years ago you needed a bag of cash to get something done around here. And as you can plainly see, not everyone has changed with the times, but I can assure you, it's REALLY not like that anymore.


Г-Н БАУЪР: [клати глава] Запознат съм със случая. Преди десет години беше необходима торба с пари, за да накараш някой да свърши нещо тук. И както явно виждате, не всички са се променили с времето, но мога да ви гарантирам, че нещата вече НАИСТИНА не стоят така.


00010_0015_MR.

MR. HALSTEAD: That's good to hear.


Г-Н ХОЛСТЕД: Радвам се да го чуя.


00010_0016_MR.

MR. BAUER: [gesturing towards the door] Shall we? I have planned a full day for you. First to my office, then we'll meet some people who are important to our business.


Г-Н БАУЪР: [показва вратата] Ще започнем ли? Планирал съм натоварен ден за вас. Първо в офиса ми, след това ще се срещнем с някои хора, които са важни за нашия бизнес.


00010_0017_NARRATOR

NARRATOR (VO): SIMON HALSTEAD comes from a country where there are strong anti-bribery laws. He doesn't realize it, but what he is about to learn about Tri-Elek's operations could affect him for the rest of his life.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): САЙМЪН ХОЛСТЕД е от държава, в която има сурово антикорупционно законодателство. Той не го осъзнава, но това, което предстои да научи за дейностите на Трай-Елек, може да му повлияе за цял живот.
EVENT 00030

3 of 5

Introduction

Matchframed Audio Event

Branch from

Learner selects at 00020

Graphic

Business transaction in a foreign country00030_0018_NARRATOR

NARRATOR (VO): Our company believes that corruption harms people, businesses, economic development, and society. Therefore, we do not want to be involved in corrupt dealings of any kind, in any country. We want everyone who works for us, including third parties, to obey the laws where we do business.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Нашата компания счита, че корупцията вреди на хората, на предприятията, на икономическото развитие и на обществото. Затова не искаме да бъдем замесвани в каквито и да било корупционни отношения, в която и да било държава. Искаме всеки, който работи за нас, включително трети страни, да се подчинява на законите на местата, където извършваме дейност.


00030_0019_NARRATOR

But while conducting business transactions overseas, you may find yourself in a troubling situation.
Но, докато вършите търговски сделки в чужбина, може да се окажете в неприятна ситуация.


00030_0020_NARRATOR

Maybe you will be asked for a bribe.
От вас може да бъде поискан подкуп.


00030_0021_NARRATOR

Maybe you will suspect that a third party you've hired is paying a bribe.
Може да заподозрете, че трета страна плаща подкуп.


00030_0022_NARRATOR

Or maybe you'll find yourself unsure about what constitutes a bribe, or whether someone is a foreign public official.
Или може да не знаете с точност какво представлява подкуп и дали някой е чуждестранно публично длъжностно лице.


00030_0023_NARRATOR

This course will help prepare you to deal with these troubling situations, and it will answer your questions about what is covered by anti-bribery laws.
Този курс ще ви подготви да се справяте с тези неприятни ситуации и ще ви разясни проблемите, свързани със антикорупционното законодателство.
EVENT 00040

5 of 5

Introduction

Matchframed Audio Event

Branch from

Learner selects at 00035

Graphic

International business people00040_0024_NARRATOR

NARRATOR (VO): No matter where you work or what your specific job responsibilities are, this training will help you reduce the risk of violating anti-bribery laws when conducting international business transactions.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Независимо къде работите или какви са вашите конкретни работни задължения, това обучение ще ви помогне да намалите риска от нарушаване на антикорупционното законодателство, когато участвате в международни бизнес взаимоотношения.


00040_0025_NARRATOR

When you have completed the training, you should be able to:
Когато приключите с обучението, трябва да може да:

 • разбирате и спазвате общите забрани в антикорупционното законодателство
 • 00040_0027_NARRATOR

 • recognize situations in which anti-bribery laws may apply; and
 • разпознавате ситуациите, в които е възможно да е приложимо антикорупционното законодателство, и
 • 00040_0028_NARRATOR

 • seek assistance from appropriate company resources when situations involving possible bribery arise.
 • потърсите помощ от подходящите ресурси в компанията, когато възникнат възможни ситуации на подкупи.EVENT 00100

n/a

Main Menu

Matched Frame Audio Event

Branch from

Learner selects at xxxxxAudio:

Audio:

00100_0030_NARRATOR

NARRATOR (VO): This is the Main Menu. You can return to this screen at any time by selecting "Menu". The course unfolds chapter by chapter, so use this Main Menu to select the chapters in order. Later, you can return to any chapter for review.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Това е главното меню. Можете да се върнете в този екран по всяко време, като изберете "Меню". Курсът се развива глава по глава, така че използвайте това главно меню, за да изберете главите подред. По-късно можете да се върнете за преглед на всяка глава.


00100_0031_NARRATOR

After you have completed all of the chapters, take the Final Quiz. You must pass the Final Quiz to receive credit for taking this training.
След като завършите всички глави, трябва да положите финалния тест. Трябва да преминете успешно финалния тест, за да получите признание за завършване на това обучение.


00100_0032_NARRATOR

At any time, you can select "Resources" for more information.
По всяко време може да изберете "Ресурси" за повече информация.


00100_0033_NARRATOR

To begin, select "Anti-Bribery Law".
За да започнете, изберете "Антикорупционно законодателство".Глава 1:

Антикорупционно законодателство


EVENT 10020

2 of 8

Anti-Bribery Law

Video Event

Branch from

Learner selects at 1001010020_0034_NARRATOR

NARRATOR (VO): The two men begin their day of meetings in MR. BAUER's office.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Двамата мъже започват срещите си в офиса на Г-Н БАУЪР.


10020_0035_MR.

MR. BAUER: So that's why I think this economy is poised for growth. [emphatically] There will be a lot of new business for those who know how to capture it.


Г-Н БАУЪР: Ето защо мисля, че този отрасъл ще се разраства. [недвусмислено] Ще има много нови възможности за бизнес за тези, които знаят как да се възползват.


10020_0036_MR.

MR. HALSTEAD: Yes. We were eager to be a player in this market. That's why I pushed for the acquisition of Tri-Elek.


Г-Н ХОЛСТЕД: Да. С нетърпение очаквахме да станем фактор в този пазар. Ето защо настоявах за придобиването на Трай-Елек.


10020_0037_MR.

MR. BAUER: You are obviously an astute businessman. You're going to be pleased with your investment in us.


Г-Н БАУЪР: Очевидно сте прозорлив бизнесмен. Ще бъдете доволен от инвестицията си в нас.


10020_0038_MR.

MR. HALSTEAD: We're already pleased. Sales have been excellent. Congratulations. Care to share your secret?


Г-Н ХОЛСТЕД: Вече сме доволни. Продажбите са отлични. Поздравления. Бихте ли споделили вашата тайна?


10020_0039_MR.

MR. BAUER: I know how to build good customer relationships. You might say that the seeds I've been planting are bearing fruit. I've e-mailed you about some of our more successful client meetings.


Г-Н БАУЪР: Знам как да изграждам добри връзки с клиентите. Може да се каже, че семената, които посях, жънат успех. Изпратих ви имейл за някои от нашите по-успешни срещи с клиенти.


10020_0040_MR.

MR. HALSTEAD: I know, but I just haven't had time to read them all. I get over a hundred e-mails a day, sometimes more. Tell me about your customers.


Г-Н ХОЛСТЕД: Знам, но нямах възможност да прочета всички. На ден получавам над сто имейла, понякога повече. Разкажете ми за вашите клиенти.


10020_0041_MR.

MR. BAUER: We've got a nice mix of commercial and government contracts. The government contracts have been particularly lucrative for us.


Г-Н БАУЪР: Реализирали сме чудесна комбинация от търговски и правителствени сделки. Правителствените сделки са особено доходоносни.


10020_0042_MR.

MR. HALSTEAD: They usually are. [half kidding] You didn't sow any seeds with that government minister I read about this morning, did you?


Г-Н ХОЛСТЕД: Обикновено са. [почти шеговито] Не сте сели семена с онзи министър, за когото прочетох тази сутрин, нали?


10020_0043_MR.

MR. BAUER: What do you mean?


Г-Н БАУЪР: Какво имате предвид?


10020_0044_MR.

MR. HALSTEAD: You know... buying some government business?


Г-Н ХОЛСТЕД: Нали знаете... плащане за държавни поръчки?


10020_0045_MR.

MR. BAUER: Oh, you mean paying bribes? Certainly not. As I said, we have laws against that sort of thing.


Г-Н БАУЪР: А, имате предвид плащане на подкупи? Абсолютно не. Както казах, имаме закони срещу такива неща.


10020_0046_MR.

MR. HALSTEAD: We have some tough anti-corruption laws in my country too. I'm glad to know we're both on the same page.


Г-Н ХОЛСТЕД: И в моята страна има сурови закони срещу корупцията. Радвам се, че сме на едно мнение по въпроса.


10020_0047_MR.

MR. BAUER: We certainly are. [looks at watch] Listen, I've arranged for you to meet an important customer and a few other people today. We should get going.


Г-Н БАУЪР: Определено е така. [поглежда часовника] Вижте, планирал съм да се срещнете с важен клиент и още някои хора днес. Трябва да тръгваме.
EVENT 10030

3 of 8

Anti-Bribery Law

Matchframed Audio Event

Branch from

Learner selects at 10020

Graphic

OECD logo10030_0048_NARRATOR

NARRATOR (VO): Bribery of government officials is nothing new--it's been going on for thousands of years. Today, however, legal authorities and international bodies recognize that government corruption damages societies and economic development, and they are taking measures to combat it.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Подкупването на държавни служители не е нещо ново – то съществува от хиляди години. Днес обаче международните организации и правоохранителните органи съзнават, че държавната корупция вреди на обществото и на икономическото развитие, и вземат мерки за борба срещу нея.


10030_0049_NARRATOR

One such international body is the Organisation for Economic Cooperation and Development, or OECD. Several years ago, the OECD recognized that multilateral cooperation was needed to fight corruption, so an anti-bribery convention was adopted.
Една такава международна организация е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Преди няколко години ОИСР призна, че за борба с корупцията е нужно многостранно сътрудничество, така че беше приета конвенция срещу подкупите.


10030_0050_NARRATOR

Since its inception, more than three dozen countries have become a party to the convention. Countries seek OECD recognition because they want it to be known that they take a firm stance against corruption.
От нейното приемане насам повече от тридесет и шест страни са станали част от конвенцията. Държавите търсят членство в ОИСР, защото искат да покажат твърдата си позиция срещу корупцията.


10030_0051_NARRATOR

As a result of the OECD convention and other international agreements, numerous countries have adopted new laws or updated existing ones to combat bribery and other forms of corruption.
В резултат на конвенцията ОИСР и други международни споразумения много страни приеха нови закони за борба с подкупите и други форми на корупция.EVENT 10050

6 of 8

Anti-Bribery Law

Matchframed Audio Event

Branch from

Learner selects at 10040

Graphic

two businesspeople shaking hands10050_0052_NARRATOR

NARRATOR (VO): Legal authorities and international bodies that call for outlawing the bribery of foreign public officials also encourage countries to cooperate with each other.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Правните органи и международните организации, които апелират за криминализиране на подкупването на чуждестранни публични длъжностни лица, също насърчават държавите да си сътрудничат.


10050_0053_NARRATOR

The investigation and prosecution of anti-bribery law violations are not limited to the country where the actual bribe took place. Acts contributing to a bribe can take place in different countries. People may even be forced to return to the country where the alleged crime occurred to answer to the charges.
Разследването и осъждането на нарушения на антикорупционното законодателство не се ограничават до държавата, където в действителност е извършен подкупът. Действия, които допринасят за корупция, могат да се случват в различни държави. Възможно е също лицата да бъдат заставени да се върнат в държавата, където се смята, че е извършен подкупът, за да отговарят на обвиненията.


10050_0054_NARRATOR

Fighting corruption isn't always limited to bribes involving public officials, either. While this course focuses on public-sector bribery, the practice of bribing private-sector employees is being targeted as well.
Борбата с корупцията също не винаги е ограничена до подкупи, които включват публични длъжностни лица. Въпреки че този курс се съсредоточава върху публичния сектор, практиката на подкупване на служители от частния сектор също е под надзор.


10050_0055_NARRATOR

Our company policy is not to pay bribes--either to government officials or purely private parties.
Правилата на нашата компания са да не плащаме подкупи – независимо дали са на държавни служители, или на изцяло частни лица.
EVENT 10060

7 of 8

Anti-Bribery Law

Matchframed Audio Event

Branch from

Learner selects at 10050

Graphic

International business10060_0056_NARRATOR

NARRATOR (VO): The key points to remember from this chapter are:


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Ключовите моменти, които трябва да запомните в тази глава, са:


 • 10060_0057_NARRATOR

 • Paying foreign public officials and private-sector employees to influence business deals is illegal in most countries.
 • плащането на чуждестранни публични длъжностни лица и служители от частния сектор с цел повлияване на бизнес сделки е незаконно в повечето държави.
 • 10060_0058_NARRATOR

 • Many countries cooperate with each other to prosecute violations of anti-bribery laws, including allowing their own citizens to be extradited to face charges elsewhere.
 • Много държави си сътрудничат, за да преследват нарушаването на антикорупционното законодателство, включително позволяване на екстрадирането на собствени граждани, които да бъдат съдени другаде.
10060_0059_NARRATOR

Our company is committed to obeying all anti-corruption laws of the countries in which we are based or in which we do business. If you have questions about anti-bribery laws, do not try to determine what to do on your own. Seek out the appropriate company resource for guidance.
Нашата компания е поела ангажимента да спазва цялото антикорупционно законодателство в държавите, където се намираме и където извършваме дейност. Ако имате въпроси относно антикорупционното законодателство, не се опитвайте сами да разберете как да постъпите. Потърсете помощ от съответните ресурси в компанията за напътствие.
EVENT 10070

8 of 8

Anti-Bribery Law

Video Event

Branch from

Learner selects at 1006010070_0060_NARRATOR

NARRATOR (VO): Mr. Bauer is proud of Tri-Elek's sales successes, and he assures his new boss that his methods are above-board. In the next chapter, Mr. Halstead experiences first-hand the methods of which Mr. Bauer is so proud.


РАЗКАЗВАЧ (ГЛАС): Г-н Бауър се гордее с успешните продажби на Трай-Елек и уверява новия си шеф, че неговите методи са съвсем безупречни. В следващата глава г-н Холстед става пряк свидетел на методите, с които г-н Бауър толкова се гордее.
Каталог: project
project -> Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
project -> Project Достоевски Радослав Парушев Трейлър Съдържание
project -> Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
project -> Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
project -> И радиационна защита
project -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
project -> Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница