Глобалния екологичен фондстраница1/4
Дата01.05.2018
Размер0.7 Mb.
#67004
ТипПрограма
  1   2   3   4
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД


ФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език:

Туристически маршрут „Западен Балкан” – екотуризъм в полза на хората и природата (Опазване на световно значимото биоразнообразие на Западна Стара планина по 150 км. туристически маршрут „Западен Балкан” преминаващ през 10 малки населени места, чрез интерпретацията му, обучаване на местните хора и посетители за значимостта му, как да го опазят и превръщането му в екотуристически продукт от който да печелят.)

Име на проекта на английски език:

Tourist Trail West Balkan – Ecotourism for the Benefit of People and Nature (Protection of the globally significant biodiversity of West Stara Planina along the 150 km. long tourist trail “West Balkan” passing through 10 small settlements, through its interpretation, training the local community and visitors about its significance, how to protect it and how to use it as an ecotourism product for their benefit.)Кандидатстваща организация на български език: Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България

Кандидатстваща организация на английски език: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Branch Bulgaria

Партньори по проекта: Регионално сдружение за развитие на туризма „Северозападен Балкан”

Продължителност на проекта: февруари 2007 – февруари 2008

Общ бюджет на проекта, лева: 67 620 лв.

Сума, за която се кандидатства от ПМП: 33 800 лв. и 50% от общия бюджет

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията: Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България


2. Общи данни

Съдебно дело 2133/1993 г.; регистрирана като юридическо лице (фондация) с нестопанска цел в частна полза; Булстат: 121 294 200, Данъчен № 222 108 1792


3. Контакти (пощенски адрес, телефон, факс, e-mail, website)

София 1000, ул. Цар Симеон №42, вх. А, ап.2

Тел./факс: 983 5217

E-mail: rec-bulgaria@rec.org; www.rec.bg


4. Банкова информация. При одобряване на проекта от страна на ГЕФ ПМП, ще бъде създадена специална банкова сметка за проекта.

5. Лице за контакт: (координатор на проекта) Кристина Струканска, kstrukanska@rec.org

6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта: Миглена Тодорова, директор, л.к. №191311546


7. Мисия и стратегически цели на организацията

Регионалният Екологичен Център за Централна и Източна Европа - (РЕЦ за ЦИЕ), е независима, политически необвързана организация с идеална цел, чиято мисия е да подпомага решаването на екологични проблеми в Централна и Източна Европа. В изпълнение на тази мисия, РЕЦ за ЦИЕ насърчава сътрудничеството между НПО, правителствата, бизнеса и други заинтересовани страни, чрез подпомагане на свободния обмен на информация и общественото участие в процеса на вземане на решения за околната среда.

РЕЦ за ЦИЕ е създаден през 1990 година от САЩ, Европейската комисия и Унгария. Центърът работи въз основа на Харта, подписана от правителствата на 28 държави и Европейската комисия, както и въз основа на международно споразумение с правителството на Унгария. Централният офис на организацията се намира в Сентендре, Унгария, а 16-те и местни представителства са в следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Р Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Република Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора и Турция.

РЕЦ за ЦИЕ – клон България е основан през 1993 г. Центърът изпълнява обединяваща роля между неправителствени организации, обществения и частния сектор и други заинтересованите лица в разработката и реализацията на политики и проекти в областта на околната среда и устойчивото развитие. Основни области на дейности на организацията са:

● Биоразнообразие ● Екологична политика ● Екологично законодателство

● Изграждане на капацитет ● Местни инициативи ● Обществено участие

● Подкрепа на НПО ● Промени в климата ● Развитие на селски райони

● Транспортни политики ● Управление на отпадъци ● Устойчив туризъм


8. Кратка история на организацията и предишни постижения

8.1. Трансграничен проект „Западна Стара планина” – 2002-2006 г.

Целта на проекта е създаването на условия за сътрудничество и партньорство между България и Сърбия в опазването на общите природни ресурси и устойчивото развитие на Западна Стара планина. Проектът се стреми да укрепва сътрудничеството на различни нива: правителства, местни власти и гражданското общество като цяло. Проектът се изпълнява в рамките на Регионалната програма за екологично възстановяване на Югоизточна Европа по Пакта за Стабилност. Финансиран е от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и се изпълнява от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа, в партньорство с министерства, местни власти и неправителствени организации. Общият бюджет на проекта, за осъществяване на проектните дейности в България и Сърбия е приблизително 600,000 евро. Проектът обхваща общините Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Берковица, Вършец и Годеч от българска страна и Димитровград, Пирот, Княжевац и Зайчар от сръбска страна.

Целите на проекта са: Ефективно трансгранично управление на общите природни ресурси и Развитие на природосъобразен туризъм, земеделие и традиционни занаяти.

Някои от постиженията на проекта са:  • Подписване на споразумение за трансгранично сътрудничество от 11 кмета на пограничните общини и стартиране на процедура за създаване на Еврорегион „Стара планина”;

  • Изграждане на 150 км туристически маршрут „Западен Балкан;

  • Създаване на трансгранична мрежа от 10 туристически информационни центъра;

  • 19 финансирани малки проекти на местни неправителствени организации за опазване на биоразнообразието, развитие на екотуризма и популяризиране на природното и културно наследство;

  • Анализи на биоразнообразието, горите, водните ресурси и социо-икономическите условия в трансграничния регион;

  • Създаване на ежегодна трансгранична лятна фестивална програма, включваща най-значимите културни събития във всички общини;

  • Създаване на 3 центъра за селско развитие от сръбска страна: интерактивна ферма за местни породи в Димитровград; център за развитие на селото в Княжевац и Пирот;

  • Стартиране на процедура за обявяване на природен парк „Западна Стара планина” от българска страна и създаването на трансграничен „Парк на Мира”.


8.2. Изготвяне на документация и провеждане на обществено обсъждане за Природен Парк „Западен Балкан” – януари – юни 2006 г.

Проектът е следствие от няколкогодишната работа на РЕЦ за ЦИЕ за създаването на природен парк: внасяне на предложение за природния парк от РЕЦ за ЦИЕ, Българска фондация Биоразнообразие и Природен фонд; решение на МОСВ за целесъобразност на предложението, с което възлага изготвянето на документацията на РЕЦ за ЦИЕ и кандидатстване пред ПУДООС за тази документация. Настоящият проект е финансиран от ПУДООС и включва изготвяне на документацията, изисквана по закон за обявяване на парка: карти с площно разпределение на землищата и собствеността; обосновка и проекто-заповед за обявяване, както и информационна кампания за подготвяне на населението и провеждане на обществено обсъждане. Общият бюджет на проекта е 24,450 лева. През м. май започна информационната кампания за парка, която ще популяризира концепцията за природен парк, ще представи информация за границите и землищата, влизащи в парка. През м. май започна информационната кампания за парка, която ще популяризира концепцията за природен парк, ще представи информация за границите и землищата, влизащи в парка. Тя включва изготвянето и разпространението на информационни материали и срещи по осемте основни общини, влизащи в границите на парка. Това ще позволи на местната общност да изгради своя позиция, която да изложи на общественото обсъждане на 29 юни в гр. Монтана от 11 ч. в голямата зала на Общинския младежки дом.

Инициатива по обявяване на Западна Стара планина за природен парк е в следствие от междуправителствената спогодба от 1996 г. за създаване на Трансгранична защитена територия - „Парк на мира” между България и Сърбия и Черна Гора. От сръбска страна през 1997 е обявен природен парк „Стара планина” покриващ площ от 142,000 ха. Предстои и българската страна да изпълни своята част от спогодбата с обявяването на природен парк.

През юли 2005 г. кметовете на 11 български и сръбски общини от региона на Западна Стара планина декларираха отново желанието си за създаването на трансграничния парк с подписването на Писмо за намерения за трансгранично сътрудничество.

Предложението за природен парк, подкрепено от местните общини, е с площ 162,000 ха и включва общините Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Берковица, Вършец, Годеч, Своге, и малки територии от Димово, Макреш, Ружинци, Монтана, Враца, Костинброд и Драгоман
8.3 Зелен пакет: мултимедийно образователно помагало за основните училища

Зеленият пакет е интерактивен мултимедиен образователен инструмент за обучение на ученици по опазване на околната среда и устойчиво развитие от началните класове (5-8 клас). Зеленият пакет се състои от: наръчник на учителя с планове на уроците и текстове с екологични факти; видео касета с клипове и филми; CD-ROM с информация по различни екологични теми и игра за разрешаване на проблемни ситуации по 22 теми, обединени в 5 глави. Образователното помагало предоставя нов модел за обучение в училищата, при който учениците и учителите работят заедно, дискутират и вземат решения по време на интерактивните мултимедийни уроци. Продуктът може да бъде прилаган успешно и в извънкласни форми на обучение и на по-големи ученици. Той е разработен в периода 2002 – 2004 г. в сътрудничество с Министерство на образованието и науката (МОН) и Министерство на околната среда и водите, с финансиране от корпорация Тойота в размер на 197,000 USD (за реализация на проекта в България и Унгария). В рамките на проекта са обучени над 1400 учители от 1200 училища и са отпечатани Зелени пакети за разпространение в България. Разработен е и уеб базиран вариант на помагалото на български език - www.green-pack.org - което подпомага популяризирането на продукта сред младите хора. През 2004 с финансиране от ПУДООС (22,700 евро) в България продължава обучението на учители от цялата страна. Обучени са и учители от училищата в Западна Стара планина и са оборудвани със Зелени пакети.9. Капацитет на организацията (брой служители/доброволци) – 5 служители на пълен работен ден.

10. Финансов капацитет

Средногодишният оборот на организацията за периода 2000 – 2004 г. е както следва:в лева

2000

2001

2002

2003

2004

456123,20

1511741,65

1987202,71

2091549,67

411489,50Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница