Годишен доклад 2012: важното накратко 1Дата15.04.2017
Размер136.25 Kb.
#19221

годишЕН доклад 2012: ВАЖНОТО НАКРАТКО 1

Агенцията на ЕС по наркотиците насочва вниманието към сложния пазар на стимуланти и изобилието от прахове и таблетки


(15 ноември 2012 г., ЛИСАБОН, ЕМБАРГО: 10,00 ч. западноевропейско/лисабонско време) В Европа се установява все по-сложен пазар на стимуланти, който предлага на употребяващите наркотици голямо разнообразие от прахове и таблетки. Кокаинът, екстази и амфетамините продължават да бъдат най-важните наркотици на пазара на стимулантите, но се конкурират с нарастващ брой нови синтетични наркотици като катиноните — една от най-големите групи нови наркотици, за които понастоящем се съобщава в Европа. Други стимуланти също са обект на наблюдение, като са налице признаци, че продължава да нараства пазарният дял на метамфетамина. Процесите на европейския пазар на стимуланти са разгледани в Годишен доклад 2012: състоянието на проблема с наркотиците в Европа, представен днес от Агенцията на ЕС по наркотиците (ЕMCDDA) в Лисабон (1).

От гледна точка на употребяващите тези наркотици са в известна степен „взаимозаменяеми продукти“, посочва Агенцията, а фактори като достъпността, цената и чистотата влияят върху избора на употребяващите и причиняват колебания на пазара. Наред с това в доклада се посочва, че вероятно


в много случаи употребяващите не са наясно какво точно купуват.

Сесилия Малмстрьом, европейският комисар, отговарящ за ЕMCDDA, заявява: „Стимулантите и синтетичните наркотици имат централно значение за ситуацията с наркотиците в Европа, тъй като създават динамично изменящ се пазар, който е податлив на колебания и се контролира трудно. Повече от всякога днес младите хора са изложени на изобилие от прахове и хапчета. Данните от центровете за спешна помощ, токсикологичните доклади и центровете за лечение за употреба на наркотици показват, че употребяващите не винаги познават добре рисковете, свързани с тази употреба.”

„В борбата срещу тези нови предизвикателства“, добавя директорът на ЕMCDDA Волфганг Гьоц, „е особено важно да развиваме нашето разбиране за здравните и социалните последици, произтичащи от възникващите тенденции, и да разработваме мерки за намаляване на търсенето на наркотици. Решаващо значение за постигането на тази цел има наличието на по-съвършен криминалистичен и токсикологичен анализ, както и необходимостта от активна работа с тези, които са най-силно застрашени“.


Кокаин — нови признаци за намаляване на употребата и статута на наркотика


През последното десетилетие кокаинът се утвърди като най-често употребявания незаконен стимулант в Европа, макар че повечето употребяващи живеят в малък брой държави в западната част на ЕС. Около 15,5 млн. европейци (на възраст между 15 и 64 години) са опитвали кокаин някога през живота си, а около 4 млн. са употребявали наркотика през последната година (глава 5, таблица 8). Употребата на кокаин остава важен елемент от проблема със стимулантите, но новите данни потвърждават изложения в миналогодишния доклад анализ, съгласно който това вещество вероятно губи популярността и образа си на наркотик, отразяващ висок обществен статут.

Някои държави все още отчитат ръст на употребата на кокаин, но данните от нови проучвания, посветени на употребата на този наркотик, разкриват някои положителни процеси в държавите, характеризиращи се с високи равнища на разпространение на употребата. Например Дания, Ирландия, Испания, Италия и Обединеното кралство (петте държави с най-високи равнища на разпространение на употребата) отчитат известен спад на употребата на кокаин през последната година сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години), който отразява аналогична тенденция, установена в Канада и Съединените щати (глава 5, фигура 10, фигура GPS-14, част ii). Вероятно потенциалните употребяващи понастоящем са по-информирани за отрицателните последствия, свързани с употребата на кокаин. Освен това е възможно ниската чистота на предлагания кокаин да мотивира някои употребяващи да преминат към употреба на други стимуланти. От общо 23 държави, които предоставят данни за тенденциите по отношение на чистотата на кокаина, 20 са отчели намаляване на чистотата на наркотика между 2005 и 2010 г. Поддържаният от ЕМCDDA индекс на средната чистота на кокаина в ЕС е намалял с 22 % през този период (фигура PPP-2).

Докладът показва, че броят на задържанията на кокаин в Европа продължава да намалява и е достигнал 88 000 през 2010 г. в сравнение със 100 000 задържания през 2008 г. (таблица SZR-9). Задържаните количества кокаин също намаляват на европейско равнище. След като достигнаха максимален обем от 120 т през 2006 г., те намаляха приблизително наполовина до 61 т през 2010 г. (таблица SZR-10) (глава 5, таблица 7). Този рязък спад на задържаните количества от наркотика вероятно отразява разнообразяване на методите за трафик на кокаин, което прави по-трудно задържането на пратки от него. Също така е възможно той да се дължи на промени, засягащи ресурсите и приоритетите на органите, прилагащи законодателството в областта на наркотиците в държавите, които извършват задържанията.

Наличните данни за намаляване на броя на употребяващите наркотици, които търсят лечение за проблеми, свързани с употреба на кокаин, също свидетелстват, че вероятно популярността на този наркотик намалява. Около 15 % от употребяващите наркотици, които постъпват за специализирано лечение, посочват кокаина като основен проблемен наркотик (фигура TDI-2, част ii). Нови данни за тенденциите по отношение на лицата, постъпващи на лечение за проблеми, свързани с употреба на кокаин, разкриват незначително намаляване на броя им (фигура TDI-3, част ii).


Нови данни разкриват, че MDMA се завръща на пазара на „екстази“


Около 11,5 млн. европейци (на възраст между 15 и 64 години) са опитвали „екстази“ някога през живота си, а около 2 млн. са употребявали този наркотик през последната година (глава 4, таблица 6). Обявените днес данни потвърждават съдържащото се в миналогодишния доклад заключение, че MDMA (най-известният наркотик от групата вещества, обозначавани като „екстази“) се завръща (2) след регистрирания през последните години недостиг на веществото, когато таблетките, продавани като „екстази“, често съдържаха други вещества (напр. mCPP, BZP или мефедрон). Намаляването на производството на MDMA се свързва с успешните мерки за ограничаване на отклоняването на PMK — вещество прекурсор, необходимо за това производство. Но понастоящем производителите на наркотика намират алтернативни химикали, които използват като изходен материал за синтез на MDMA. Таблетките, продавани като „екстази“, все още имат разнообразен състав, но на пазара по-често се предлагат прахове и таблетки, съдържащи високи дози MDMA.

Метамфетаминът заема нови територии на европейския пазар на стимуланти


Употребата на амфетамини (понятие, което включва както амфетамина, така и метамфетамина) остава като цяло по-малко разпространена от употребата на кокаин в Европа. Около 13 млн. европейци (на възраст между 15 и 64 години) са опитвали амфетамини някога през живота си, а около 2 млн. са употребявали тези наркотици през последната година (глава 4, таблица 5). Най-новите данни за тенденциите показват, че употребата на амфетамини през последната година сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години) е като цяло стабилна или низходяща (глава 4, фигура 7). Амфетаминът е по-широко употребяваният от двата наркотика. Но употребата на метамфетамин, която в миналото беше рядко срещана в Европа и ограничена предимно в Чешката република и Словакия, понастоящем се разраства.

В последните годишни доклади на ЕМCDDA се изтъква нарастващата достъпност на метамфетамина и разпространението на този наркотик в нови територии в Северна Европа, където той отчасти заменя амфетамина като предпочитан от употребяващите стимулант (Латвия, Швеция, Норвегия, Финландия). Освен това ЕМCDDA изтъква, че през 2010 г. Германия, Гърция, Кипър, Унгария и Турция също отчетоха признаци на проблемна употреба на метамфетамин, макар че оценяваните равнища на употребата са ниски.

Публикуваните днес данни за задържанията сочат, че обемът на производството нараства и метамфетаминът заема нови територии на европейския пазар на стимуланти. Между 2005 и 2010 г. количествата метамфетамин, задържани в Европа (в 25 държави от ЕС), са нараснали от 100 на около 600 кг (таблица SZR-18). През същия период броят на задържанията на метамфетамин е нараснал повече от три пъти от около 2 200 на около 7 300. Държавите, които са отчели рязко нарастване на броя на задържанията на този наркотик между 2009 и 2010 г., включват Германия, Естония, Латвия и Австрия (таблица SZR-17).

Други изнесени днес данни, пораждащи загриженост, са свързани с първите, макар и спорадични, съобщения за пушене на метамфетамин в Европа, както и с достъпността на „кристален метамфетамин“. Известно е, че пушенето на метамфетамин, което досега беше извънредно рядко срещано в Европа, е особено увреждащо здравето. В началото на 2013 г. ЕМCDDA ще предприеме в отговор на актуалните тенденции „преглед на тенденциите“, посветен на този наркотик, който е предизвикал значителни проблеми извън Европа (напр. в Австралия, Япония, Нова Зеландия, САЩ).


4-MA — нов стимулант от групата на амфетамина, който се проучва след регистрирани смъртни случаи


Европа реагира на нарастващата загриженост, породена от употребата на стимуланта 4-метиламфетамин (4-MA), като официално поиска разследване на здравните и социалните рискове, произтичащи от това вещество (вкл. участието на организираната престъпност). Процедурата за оценка на риска ще бъде проведена в Лисабон през тази седмица от научния комитет на ЕMCDDA с участието на експерти от Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата. Понастоящем веществото не е предмет на мерки за контрол съгласно законодателството за контрол на наркотиците в повечето държави членки на ЕС (вж. съвместния доклад) (3).

Процедурата за оценка на риска е вторият етап от триетапна правна процедура, чрез която Европа наблюдава нови наркотици и предприема съответните мерки. Тя беше открита по повод смъртни случаи, свързани с употребата на това вещество в Белгия, Нидерландия и Обединеното кралство (последните две държави са предприели мерки за контрол на веществото), както и на съобщения за задържания, извършени в 14 европейски държави. След срещата докладът за оценка на риска ще бъде предоставен на Европейската комисия и Съвета на ЕС и на негова основа Съветът може да вземе решение за поставяне на наркотика под контрол на цялата територия на ЕС.

4-MA принадлежи към групата на синтетичните фенетиламини и има близко родство с амфетамина. На незаконния пазар веществото се продава като амфетамин или смесено с този наркотик. Това означава, че въпреки липсата на достатъчно доказателства за наличие на конкретно търсене на 4-MA е възможно употребяващите амфетамин да са застрашени в по-голяма степен от наркотика, ако той стане по-широко достъпен.

Повече от 50 нови наркотика са установени до момента през 2012 г. — става дума за все по-разнообразни и слабо проучени вещества


Съобщенията за установени нови наркотици в ЕС продължават да постъпват с темп от приблизително едно вещество седмично. Общо 49 нови психоактивни вещества бяха официално нотифицирани за първи път през 2011 г. чрез системата на ЕС за ранно предупреждение (EWS) (4). Това представлява най-големият брой вещества, нотифицирани за една година, като през 2010 г. са нотифицирани 41 вещества, а през 2009 г. — 24 вещества. Предварителните данни за 2012 г. не показват признаци на спад — до момента са установени повече от 50 вещества.

Синтетичните катинони (напр. мефедрон, MDPV), които наподобяват въздействието на кокаина, са една от двете най-големи групи наркотици, установени чрез EWS (другата група са синтетичните канабиноиди, които се съдържат например в продуктите, продавани като „спайс“) (5). Сред процесите, регистрирани през 2011 г., особено внимание привлича нарастването на броя и разнообразието на отчетените вещества. Всички нови наркотици, нотифицирани през миналата година, както и наркотиците, нотифицирани до момента през 2012 г., са синтетични.

Наред с нарастващото многообразие на установените вещества, принадлежащи към по-обичайните групи нови наркотици, данните, изнесени от ЕМCDDA, разкриват, че нотифицираните вещества включват и наркотици, принадлежащи към по-слабо проучени групи (вж. глава 8, фигура 20 — „Други вещества“). Освен това в доклада на Центъра се констатира, че „броят на продуктите, съдържащи повече от едно психоактивни веществавърви към нарастване“, като извършените задържания и покупки с изследователска цел разкриват, че в пробите се съдържат както контролирани вещества, така и вещества, по отношение на които не са предприети мерки за контрол. Пример за това е установеното наличие на PMMA в продукти, продавани като „легални стимуланти“. Този наркотик, който е поставен под контрол в Европа въз основа на проведена през 2002 г. оценка на риска на равнище ЕС, е свързан с висок риск от свръхдоза и представлява сериозна заплаха за употребяващите (6).

ЕМCDDA посочва, че наличните до момента данни за равнищата на употреба на тези вещества са били оскъдни, но понастоящем провежданите от отделните държави (напр. Ирландия, Испания, Обединеното кралство) представителни проучвания, обхващащи новите наркотици, осигуряват предварителни данни за разпространението на употребата им. Макар че отчетените равнища на общата употреба на тези вещества остават относително ниски, налице е потенциал за нарастване на употребата сред определени групи. Проведено през 2011 г. проучване Евробарометър на нагласите на младите хора към наркотиците съдържа оценката, че средно 5 % от младите респонденти (на възраст между 15 и 24 години) са посочили, че са приемали „легални стимуланти“ някога през живота си, макар че равнищата в отделните държави варират (7).

Рекорден брой онлайн магазини, продаващи „легални стимуланти“


В представения днес доклад са изложени резултатите от проведеното през 2012 г. интернет проучване на ЕМCDDA, посветено на онлайн магазините, продаващи „легални стимуланти“, в рамките на което беше установен рекордният брой от 693 онлайн магазина, за които се твърди, че продават психоактивни продукти в държави от ЕС; за сравнение през януари 2010 г. са установени 170 магазина. Макар че три естествени продукта (кратом, салвия и халюциногенни гъби) заемат първите три места сред десетте най-често предлагани онлайн „легални стимуланти“, останалите седем вещества са синтетични (вж. глава 8, таблица 10).

В резултат на интернет проучването беше установено рязко нарастване на броя на интернет магазините, които предлагат синтетични катинони (напр. MDPV или 4-MEC). Това показва, че онлайн търговците търсят заместители на мефедрона, който вече е поставен под контрол в ЕС. До момента повечето нови наркотици са предназначени за употребяващите, които приемат наркотици за развлечение. Въпреки това в някои държави проблемно употребяващите наркотици приемат и нови наркотици. Данните, предоставени от Унгария, показват, че в случаи на недостиг на хероин употребяващи опиоиди си инжектират синтетични катинони (мефедрон, MDPV).


„По-старите нови“ наркотици не трябва да се пренебрегват


Докато вниманието е насочено предимно към традиционните и утвърдени на пазара наркотици или към появата на нови вещества, редица от „по-старите нови“ наркотици също се утвърдиха на пазара и не бива да се пренебрегват, предупреждава ЕМCDDA. Тези вещества включват GHB, GBL, кетамин, мефедрон и PMMA (8), във връзка с които се съобщава за наличие на интензивна употреба или повишена достъпност в определени райони. С тези наркотици се свързват отрицателни въздействия върху здравето, включващи развиване на зависимост сред хронично употребяващите, както и някои неочаквани проблеми като разпространението на жлъчно-каменна болест сред употребяващите кетамин. Тези процеси подчертават необходимостта информационните системи в областта на наркотиците на отделните държави да бъдат по-внимателни към възникващите тенденции и здравните проблеми с тези вещества.

Проактивни ответни действия: държавите разработват различни инструменти за преодоляване на заплахата от новите наркотици


В Европа се работи по разнообразни мерки за намаляване на търсенето и предлагането на нови наркотици (вж. глава 8). Бързината, с която се появяват и разпространяват новите психоактивни вещества, е предизвикателство за действащите в отделните държави законодателни процедури за контрол на наркотиците (9). В Годишния доклад са приведени примери за няколко държави, които са реагирали чрез „новаторски изменения на техните законодателства или политики по правоприлагане“ (вж. глава 1). Преобладаваща тенденция в много държави е мерките за наказателно преследване да се насочват към предлагането, а не към употребата на наркотици.

Ирландия (2010 г.), Румъния (2011 г.) и Австрия (2012 г.) приеха нови наказателни закони, които въвеждат санкции за неразрешено разпространение, продажба и реклама на нови психоактивни вещества. Други държави приеха изменения в действащите законодателства с цел укрепване или ускоряване на процедурите за поставяне на наркотици под контрол. Например чрез изменения на действащия закон за наркотиците в Полша (2010 г.) е забранено разпространението на нови вещества, а в Унгария (2010 г.) и Финландия (2011 г.) са създадени комисии за оценка на риска, които подпомагат дейността на органите, вземащи решения. Съответно през 2011 и 2012 г. Обединеното кралство и Унгария въведоха в действие нови процедури, с което станаха поредните държави, прилагащи „временни мерки за контрол“ на вещества. Тези мерки за контрол се въвеждат за периода до допълнителното проучване на вредите, свързани с употребата на съответния наркотик, и вземането на решение за въвеждане на постоянни санкции.

През последните години редица държави въведоха законодателни мерки за контрол на семейства химични вещества (общи мерки за контрол), вместо на отделни вещества. Нови мерки в тази област са отчетени от: Люксембург (2009 г. относно синтетичните канабиноиди), Италия (2011 г. относно синтетичните канабиноиди и катиноните); Кипър (2011 г. относно синтетичните канабиноиди, катиноните и фенетиламините), Дания (2012 г. относно синтетичните канабиноиди, катиноните, фенетиламините и триптамините) и Франция (2012 г. относно катиноните).

Законодателните мерки в областта на наркотиците обаче не са единственият подход за преодоляване на предизвикателствата, произтичащи от тези нови вещества. Държавите използват например законодателството за лекарствата или за безопасност на потребителите, за да водят борба с това явление. Нормативните разпоредби за безопасност на потребителите, които изискват пуснатите в продажба продукти да са етикетирани в съответствие с очакваната им употреба, са използвани като основание за изземване на продукти, продавани като „спайс“ в Италия, и на мефедрон, етикетиран като „соли за баня“ и „храна за растения“ в Обединеното кралство (преди поставянето на мефедрона под контрол съгласно действащия в страната закон в областта на наркотиците).

С поглед към бъдещето Европейската комисия разработва с помощта на държавите членки на ЕС, ЕМCDDA, Европол и Европейската агенция по лекарствата ново законодателство за по-ефективна борба срещу появата на нови психоактивни вещества в ЕС (10).

В своя коментар във връзка с доклада европейският комисар за вътрешни работи Сесилия Малмстрьом отбелязва: „Новият анализ на ЕЦМНН е особено полезен, тъй като подчертава проблемите, свързани с наркотиците, които са общи за целия Европейски съюз, и обосновава нашите текущи усилия за укрепване на стратегическия и оперативния подход на Европа към трафика и употребата на наркотици. Особено съм впечатлена от бързината на процесите, които наблюдаваме в областта на синтетичните наркотици. Мисля, че всички осъзнаваме необходимостта от решителни и координирани действия, за да реагираме ефективно в тази област.“

Бележки


(1) Годишният доклад за 2012 г. може да се намери на 22 езика на: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Представените в доклада данни са за 2010 г. или за последната година, за която има данни. Цитираните в този прес бюлетин фигури и таблици са поместени в Годишния доклад или в Статистическия бюлетин за 2012 г.: www.emcdda.europa.eu/stats12

(2) Вж. www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/mdma

(3) Вж. www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs. Вж. също публикувания днес Съвместен доклад за 4-MA.

(4) Вж. www.emcdda.europa.eu/news/2012/2

(5) Вж. www.emcdda.europa.eu/drug-profiles

(6) Вж. www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments/pmma

(7) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf

(8) Вж. оценките на риска на: www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments

(9) Вж. www.emcdda.europa.eu/news/2011/12

(10) Европейската комисия разработва нов инструмент, който ще замени Решение 2005/387/ПВР на Съвета.Лице за контакт: Kathy Robertson, връзки с медиите

Cais do Sodré, 1249-289 Лисабон, Португалия • Тел. (351) 211 21 02 00 • Факс (351) 218 13 17 11
press@emcdda.europa.euwww.emcdda.europa.eu

BG — Nº 10/2012
Каталог: system -> files -> attachments
files -> Cepu international Italia partner of the Medical University of Sofia invest in Bulgaria
files -> Програма за специалност медицинска генетика 2016г. Въведение
files -> Семестриални такси на студентите : специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт”
files -> Договор № Д/2012 г., Проект № Д
files -> На научния проект (изписва се)
files -> Зимен семестър медицински факултет
files -> Летен семестър медицински факултет
attachments -> Обръщение волфганг Гьоц (Wolfgang Götz), директор
attachments -> Годишен доклад 2012 Г.: основни акценти 2


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница