Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 годинастраница1/4
Дата24.02.2017
Размер0.72 Mb.
#15645
  1   2   3   4
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

І. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА

 • Качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование

 • Намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици

 • Реформиране на професионалното образование и обучение, обвързването му с потребностите на пазара на труда

 • Развитие на публично-частно партньорство

 • Връщане на доверието към българския учител

 • Мерки за привличане, задържане и професионално развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години

 • Мерки за задържане и професионално развитие на педагогически кадри с високо равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на народната просвета

 • Мерки за създаване на условия за продължаваща квалификация

 • Разработване на адаптационни програми за педагогически кадри в предпенсионна възраст
ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

 1. Провеждане на държавната политика в областта на образованието, за повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование, за осигуряване на равен достъп до образование.

 2. Реализиране на проекти за обогатяване на гражданската култура на учениците, повишаване квалификацията на учителите.

 3. Утвърждаване на ИКТ в образователния процес, в неговата организация, управление и контрол.

 4. Повишаване на ефективността на управлението и качеството на образователно-възпитателния процес чрез усъвършенстване на организационно-методическата и контролната дейност, административното, правно, финансово-стопанско и информационно осигуряване на столичната образователна система.

 5. Контрол относно спазване на ДОИ в държавните, общински и частни детски градини, училища и обслужващи звена.

 6. Координиране взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, неправителствените организации и структурите на социалните партньори в региона.

 7. Координиране и провеждане на квалификационни форми на директори, помощник-директори, педагогически съветници, психолози, учители, възпитатели и старши експерти на регионално ниво – подкрепа и консултиране. Мотивиране на педагогическите кадри и екипа на РИО за кариерно и професионално развитие. Изграждане на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за покриване на следните дефицити:

 • знания и умения за прилагане на учебни програми по учебни предмети и система на вътрешно и външно оценяване;

- знания и умения за работа с деца и ученици със СОП;

- знания и умения по ИКТ;

- знания и умения за работа в мултикултурна и многоезична среда;

- знания и умения за чуждоезиково обучение;

- знания и умения за справяне с агресията и насилието;

- знания и умения за превенция на зависимостите при децата и учениците;

- знания, умения и компетентности за управление на процеси в училище.


 1. Усъвършенстване технологията на утвърждаване на държавния план-прием чрез обвързване със състоянието на пазара на труда, възможностите на професионалните гимназии и средните общообразователни училища, подобряване гражданската информираност и взаимодействието на институциите и организациите, отговорни за професионалното и профилирано образование и обучение.

 2. Оптимизиране на училищната мрежа в столицата и осигуряване на условия за развитие на продължаващо обучение и образование.

10. Провеждане на последователна регионална политика за интегриране на деца и ученици от различни етнически групи.

11. Координиране на дейностите за интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, проекти и програми за включващо образование. 1. Реализиране целите на гражданско образование чрез извънкласни и извънурочни форми и дейности, проекти и програми.

 2. Координация и контрол по превенция и борба с наркоманията и зависимостите.

 3. Усъвършенстване на взаимодействието между училището и родителите с приоритет - организиране на свободното време на учениците.

 4. Децентрализация на управлението, автономия на училището и нов подход на управление, осигуряващ самостоятелност, свобода на действие и ефективност. Усъвършенстване на информационната система.

 5. Организиране и провеждане на конкурси за заемане на длъжността “Директор” на държавни, общински училища и обслужващи звена.

 6. Провеждане на последователна регионална политика съвместно с други институции за усъвършенстване на системата на делегираните бюджети.
ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Обхват на децата и учениците. Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Изготвяне на експертни становища относно постъпили за съгласуване Списък-Образец №1, Списък-Образец №1а и Списък-Образец №2 с училищни учебни планове и учебни програми за ЗИП за учебната 2014/2015 г.

септември, 2014 г.

Ст.експерти ПВ, НО, КОО, ИОСУ, ОСО, ПО, КПК

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.

Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на деца и ученици.2.

Организиране и провеждане от РИО на работна среща с директори на столични училища и детски градини с висок процент на деца и ученици от различни етнически групи.

октомври, 2014 г.


Ст. експерти НО, ПВ

Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на деца и ученици.

3.

Изготвяне на Регионална програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи в столичните ДГ и училища.

октомври, 2014 г.

Ст. експерти НО, ПВ

Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на деца и ученици.

4.

Участие на РИО в консултативна среща на тема ,,Преждевременно напускане на образователната система – предизвикателства и решения“.

октомври, 2014 г.

Ст. експерт НО

Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на деца и ученици.

5.

Поддържане на база-данни за необхванати ученици.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Мл. експерт по Програма „Старт в кариерата”

Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на деца и ученици.

6.

Изграждане на онлайн структура между РИО и столичните училища във връзка с изпълнението на чл. 51, ал. 3 от ППЗНП.

декември, 2014 г.

Ст. експерт АИ

Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на деца и ученици.

7.

Изготвяне на справки за отсъствия на учители и ученици.

край на І и ІІ срок

Ст. експерт ИО

Изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката. Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на ученици от училище.

8.

Дейности по изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик“ в модулите й за осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи и ученици от начален и прогимназиален етап на основната образователна степен, за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка:

- осъществяване на мониторинг на ниво училище;

- изготвяне и представяне в МОН на междинен отчет и доклад за реализирания напредък по изпълнение на НП за съответния модул;

- методическо подпомагане на столичните детски градини и училища при подготовка на проектните им предложения по НП за съответния модул за 2015 г.;

- оценяване на постъпилите от столичните детски градини и училища проектни предложения за 2015 г.;

- представяне в МОН на протоколите с оценки за всяко проектно предложение по НП за съответния модул.октомври, 2014 г. - юли, 2015 г.

юни, 2015 г.

юли, 2015 г.
юли, 2015 г.


Началник-отдел АПФСИО

Координатори на НП


Ст. експерти и служители на РИО

Ст. експерти и служители на РИО


Реализиране на напредък във връзка с изпълнение на целите на НП.
 1. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно

ползване.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Дейности по изпълнение на ПМС № 104 за осигуряване за безвъзмездно ползване по един комплект учебни помагала за всяко дете от подготвителна група, по един комплект учебници и учебни помагала за всеки ученик от І до ІV клас, по един комплект учебници за всеки ученик от V до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища:

- изготвяне от столичните училища и представяне в РИО на справки и информация по изпълнение графика на дейностите за осигуряване на учебници и учебни помагала, утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.септември, 2014 г. -

юни, 2015 г.

Ст. счетоводител


Спазване на изискванията и осигуряване на учебния процес с учебници и учебни помагала.

2.

Дейност на Комисията по признаване на завършени етапи на училищното обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, съгласно Заповед на министъра на образованието и науката

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
Председател на комисията

Изпълнение на заповедта на министъра на образованието и науката, качествено и в срок обслужване на гражданите.

3.

Събиране на информация и изготвяне на обобщена заявка за ЗУД на училищата за края на учебната 2014/2015 г. и за началото на учебната 2015/2016 г.

определен от МОНСт. експерт ИО, технически сътрудник – домакин, архивар, Мл. експерт по Програма „Старт в кариерата”,

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.

4.

Изготвяне на експертни становища във връзка с промени на нормативната уредба в системата на народната просвета.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Служители и ст. експерти в РИО

Изпълнение на изискванията на МОН.

5.

Дейности по спазване на чл.86, чл.87 и чл.88 от Наредба №4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета относно отчитане на документи с фабрична номерация

април, 2015 г.


Ст. експерти ОСО, ПО, технически сътрудник – домакин, архивар

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.
 1. Кадрово осигуряване.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Поддържане на електронен регистър за обявените от столичните детски градини, училища и обслужващи звена свободни работни места в сайта на РИО – София-град

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
Главен специалист

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование и ефективно обслужване на гражданите.

2.

Поддържане и актуализиране на електронна банка „Заместващи учители“ по НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“ на сайта на РИО – София-град

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
Главен специалист

Изпълнение на изискванията на НП.

3.

Организиране и провеждане на работна среща с директори на столични училища на тема: „Популяризиране на учителската професия“.

февруари-април, 2015 г.


Ст.експерт КПК

Нарастване на интереса към учителската професия.

4.

Изготвяне на предложения за удостояване с награди и отличия: Константин Величков, Неофит Рилски, Иван Рилски, награди на РИО – София-град.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
Ст.експерти ПВ, НО, КОО, ИОСУ, ОСО, ПО, КПК

Повишаване на мотивацията на педагогическите кадри от столичната образователна система

5.

Участие на РИО - София-град по подбор на кадри за работа в държавната администрация по програма на Министерство на труда и социалната политика „Старт в кариерата“.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Началник-отдели АПФСИО и ИОМД, главен специалист „Човешки ресурси“


Запознаване с целите и задачите на държавната администрация и включване в дейностите на РИО – София-град

6.

Участие на РИО - София-град по подбор на кадри за работа в държавната администрация по програма на Министерски съвет „Студентски стажове“.

април 2015 г. –

септември 2015 г.Началник-отдели АПФСИО и ИОМД, главен юрисконсулт

Запознаване с целите и задачите на държавната администрация, осигуряване възможности за професионално ориентиране, придобиване на практически опит, знания и умения, които допълват теоретичното обучение на студентите чрез включване в дейностите на РИО – София-град

7.

Организиране на конкурси за директори на общински училища

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.
Началник-отдели АПФСИО и ИОМД

Кадрово обезпечаване на директорските длъжности
 1. Планиране и реализиране на държавния план-прием.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Организиране на работна среща с директорите на професионални гимназии на тема: „Оптимизиране на държавния план-прием по професии, в съответствие с потребностите на пазара на труда“

декември, 2014 г.

Ст. експерти ПО

Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

2.

Организиране на работна среща със социалните партньори на тема: „Оптимизиране на държавния план-прием по професии за учебната 2014/2015 г. в съответствие с потребностите на пазара на труда”.

януари, 2015 г.

Ст. експерти ПО

Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

3.

Изготвяне на експертни оценки за обучение по нови професии.

януари, 2015 г.


Ст. експерти ПО

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование

4.

Организиране на работна среща с директорите на СОУ и профилирани гимназии за изготвяне на държавен план-прием в профилирани гимназии и профилирани паралелки в СОУ за учебната 2014/2015 г.

февруари, 2015 г.


Ст. експерти ОСО


Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

5.

Анализ на изпълнението на държавния план-прием след завършен VII клас за учебната 2014/2015 г. и изготвяне на мотивирано предложение за държавен план-прием за учебната 2015/2016 г.

март, 2015 г.

Ст. експерти ОСО, ПО, ИОСУ

Изготвяне на оптимален проект на държавен план-прием.

6.

Организиране и провеждане на работна среща с директорите на столични училища във връзка с дейностите за реализиране на държавния план-прием за учебната 2015/2016 г.

май, 2015 г.

Председатели на Областни комисии

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование, заповед на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на НВО.

7.

Анализ на изпълнението на утвърдения държавен план-прием след завършен VII клас и след завършено основно образование.

юли - септември, 2015 г.


Председатели на Областни комисии

Постижимост на показателите на утвърдения план-прием.

8.

Анализ на резултатите от НВО – приемен изпит след VII клас по БЕЛ и математика за учебната 2014/ 2015 г.

юли, 2015 г.


Ст. експерти БЕЛ и математика

Пропуски и постижения в усвоените знания и умения на учениците, прилагане на учебните програми по БЕЛ и математика.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница