Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година


Качество на обучението по отделните учебни предметистраница2/4
Дата24.02.2017
Размер0.72 Mb.
#15645
1   2   3   4
  1. Качество на обучението по отделните учебни предмети.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Организиране и провеждане на заседания на Регионалните методически съвети (РМС) по ПВ, НО, ИОСУ и по отделни учебни предмети за планиране и организиране на работата им през учебната 2014/2015 г. и проучване на потребностите от квалификация (анкетни карти).


декември, 2014 г.

Ст. експерти НО, ПВ, КОО,ИОСУ, КПК

Планиране на дейности за методическо подпомагане и квалификация на педагогическите кадри по актуални проблеми на обучението по отделните предмети.

2.

Организиране и провеждане на съвещания с детски и начални учители и учители по учебни предмети за представяне на анализ на резултатите от учебната 2013/2014 г. и насоки за работата през учебната 2014/2015 г.

ноември, 2014 г.

Ст. експерти ПВ, НО, КОО, КПК

Методическо подпомагане на учителите, за повишаване нивото на педагогическата и професионалната им компетентност.

3.

Организиране и провеждане на обмен на постижения на национално и регионално ниво чрез работни срещи на РК – гр. София и БНК – ОМЕП и провеждане на научно-практическа конференция.


юни, 2015 г.

Ст. експерт ПВ

Обмен на положителен опит в областта на предучилищно възпитание и подготовка.

4.

Организиране и провеждане на работни срещи съвместно с Регионалните методически съвети по учебни предмети с учители от столични училища на тема „Усъвършенстване на формите и методите на преподаване и повишаване на мотивацията на учениците за учене с оглед резултатите от НВО и ДЗИ“.


декември, 2014 г. – март, 2015 г.

Ст. експерти НО, КОО, ИОСУ, ПО

Методическо подпомагане на учителите от училища, показали ниски резултати на НВО и ДЗИ.

5.

Организиране и провеждане на работни срещи по райони с представители на отдели „Закрила на детето“ и неправителствени организации на тема „Превенция на отпадане от училище при деца лишени от родителска грижа“ за създаване на партньорска мрежа.

октомври 2014 г. - май 2015 г.

Ст. експерт ИОСУ

Повишаване на обхвата и превенция на отпадането на деца и ученици.

6.

Организиране и провеждане на работни срещи на РМС по ИОСУ за изработване на образци на документи съгласно разпоредбите на чл. 26 от Наредба № 1/23.01.2014 г. на МОН.

октомври - декември, 2014 г.

Ст. експерт ИОСУ

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.

Практическо подпомагане на включващото обучение.7.

Организиране и провеждане на работна среща съвместно с Регионалния методически съвет с учители по музика на тема: „Усъвършенстване на формите и методите на преподаване и повишаване на мотивацията на учениците с оглед резултатите от състезанието „Ключът на музиката“.

януари - юни, 2015 г.

Ст. експерт КПК

Методическо подпомагане на учителите, за повишаване нивото на педагогическата и професионалната им компетентност.

8.

Организиране и провеждане на работна среща съвместно с Регионалния методически съвет с учители по хореография на тема: „Усъвършенстване на формите и методите на преподаване и повишаване на мотивацията на учениците с оглед резултатите от фолклорното състезание „Фолклорна плетеница“.

януари - юни, 2015 г.

Ст. експерт КПК

Методическо подпомагане на учителите, за повишаване нивото на педагогическата и професионалната им компетентност.

9.

Организиране и провеждане на работна среща съвместно с Регионалния методически съвет с учители по изобразително изкуство на тема: „Усъвършенстване на формите и методите на преподаване и повишаване на мотивацията на учениците с оглед резултатите за прием на ученици след завършен VІІ клас по Наредба № 11 от 28 март 2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища“.

април, 2015 г.

Ст. експерт КПК

Методическо подпомагане на учителите, за повишаване нивото на педагогическата и професионалната им компетентност.

10.

Организиране и провеждане на работна среща съвместно с Регионалния методически съвет с учители по бит и технология на тема: „Усъвършенстване на формите и методите на преподаване и повишаване на мотивацията на учениците с оглед резултатите от Олимпиадата по техническо чертане“.

януари - юни, 2015 г.

Ст. експерт КПК

Методическо подпомагане на учителите, за повишаване нивото на педагогическата и професионалната им компетентност.
  1. Системата на външно оценяване в училищата.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Организиране и провеждане на работна среща с директорите на столичните училища относно изпълнение на заповеди на министъра на образованието и науката за провеждане на НВО в IV, VII и VIII клас.


април, 2015 г.

Председатели на Регионални комисии

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование и заповеди на министъра на образованието и науката.

2.

Организиране и провеждане на работна среща с директорите на столичните училища относно изпълнение на заповеди на министъра на образованието и науката и Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организиране и провеждане на ДЗИ.

май, 2015 г.

Председател на Регионална комисия

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование и заповеди на министъра на образованието и науката.

3.

Анализ на организацията и провеждането на НВО в IV, VII и VIII клас.

юли, 2015 г.

Председатели на Регионални комисии

Изпълнение на заповеди на началника на РИО – София-град – пропуски и мерки за отстраняването им.

4.

Анализ на резултатите от ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ.

юли, 2015 г.

Ст. експерти КОО

Пропуски и постижения в усвоените знания и умения на учениците, прилагане на учебно-изпитните програми.

5.

Анализ на организацията и провеждането на ДЗИ – сесии май, август-септември.

юли - септември, 2015 г.

Председатели на Регионални комисии

Изпълнение на заповеди на началника на РИО – София-град – пропуски и мерки за отстраняването им.
  1. Системата на вътрешно оценяване в училищата.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Организиране и провеждане на работни срещи с учителите по учебни предмети и запознаването им с резултатите от НВО/ДЗИ съответствие/несъответствие на резултатите от вътрешното оценяване на учениците (анализ на резултатите от НВО).

октомври-декември, 2014 г.

Ст. експерти НО, КОО

Открояване на тенденции (силни-слаби страни) и определяне на мерки за преодоляване на пропуските.

2.

Организиране и провеждане на работни срещи на РМС с главни учители с оглед методическо подпомагане по учебни предмети при провеждане на вътрешното оценяване в училище.

ноември, 2014г. -

март, 2015 г.
Ст. експерти НО, КОО


Повишаване на педагогическата и методическа компетентност на учителите.
  1. Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск и децата и учениците със СОП.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Столичен консултативен съвет по образование.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ОСО

Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

2.

Участие на старши експерт от РИО – София-град в дейността на Съвет по осиновяване към РДСП.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПВ, НО

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

3.

Участие на старши експерт от РИО – София-град в дейността на Комисия по приемна грижа към РДСП.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти НО

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

4.

Участие на старши експерт от РИО – София-град в дейността на Комисия за детето към СО.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ОНГО

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

5.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Пробационен съвет на Областна пробационна служба.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти ПВ, БЕЛ, ФВС


Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

6.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Държавна агенция за бежанците.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерти БЕЛ

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

7.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Международна организация за предучилищно образование (ОМЕП).

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ПВ

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

8.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Областен координационен съвет в изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радона в сгради и върху здравето на българското население.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ПНЕ

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

9.

Участие на старши експерти от РИО – София-град в дейността на Областен програмен съвет на Столична РЗИ.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ПНЕ

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

10.

Организационно-координиращи дейности на НМГПП на територията на град София по прилагане на Координационен механизъм за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ОНГО

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици в социален риск.

11.

Формиране и дейност на ЕКПО към РИО – София-град.


септември, 2014 г.


Ст. експерт ИОСУ


Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности.

12.

Разработване на методика и процедура за осъществяване на дейността на ЕКПО към РИО – София-град.

.


септември, 2014 г.


Ст. експерт ИОСУ


Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности.

13.

Изготвяне на график за дейността на ЕКПО към РИО – София-град.


септември, 2014 г.

Ст. експерт ИОСУ

Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности.

15.

Методическо подпомагане и координиране на дейностите по ресурсно осигуряване на интегрираното обучение в столичните детски градини и училища.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ИОСУ


Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности.

16.

Създаване на база-данни за столичните детски градини и училища, обучаващи деца и ученици със СОП.

септември-декември, 2014 г.


Ст. експерт ИОСУ


Осигуряване на равен достъп и качествено образование. Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности.

17.

Координиране на проект „УСПЕХ” с цел осмисляне свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Началник-отдели АПФСИО и ИОМД, ст.експерти и служители на РИО

Осмисляне свободното време на учениците, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа.
  1. Целодневна организация на учебния процес.Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1.

Организационно и методическо подпомагане на столичните средищни училища при осъществяване на дейности по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОПРЧР.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст. експерт ОСО


Изпълнение целите на проекта.

2.

Методическо подпомагане на директори и учители от столични училища във връзка с организация на целодневна организация на учебния процес.

септември, 2014 г. -

септември, 2015 г.Ст.експерти НО

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование.Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница