Годишен план за провеждане на часа на класа в единадесети класДата20.11.2017
Размер242.34 Kb.

Годишен план за провеждане на часа на класа в единадесети клас

.............................................................................................................................................................................

(име на училището, населено място)

УТВЪРЖДАВАМ:

..............................................(подпис и кръгъл печат)

..............................................(име и фамилия на директора)

..............................................ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

УЧЕБНА 2017 – 2018 ГОДИНА

36 учебни седмици – 1 учебен час седмично – 36 учебни часа годишно

Минимален брой часове по тематични области съгласно рамкови изисквания при организиране на часа на класа – Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование:

Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe

7

Толерантност и интеркултурен диалог

1

Финансова и правна грамотност

2

Защита на населението при бедствия, аварии, и катастрофи;

оказване на първа помощ3

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията;

мирно решаване на конфликти2

Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита

2

Превенция и противодействие на корупцията

2

Здравно образование

6

Гражданско образование

4

Екологично образование

3

Дейности за развитие на класа

4

Общо

36

  • В таблицата е посочен минималният брой часове за занимания и дейности по посочените тематични области. В зависимост от спецификата на класа, възрастта на учениците и конкретния контекст е възможно и комбиниране на теми и дейности от различни тематични области.

  • В остатъка от часове, предвидени за часа на класа, се осъществяват занимания и дейности, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, за развитие на класа като общност, за ученическото самоуправление и др.

по ред

Учебна седмица/месец

Тематична област

Тема

Компетентности като очаквани резултати

Понятия:

Занимания и дейности:

Забележка

1.

1 – IX

Дейности за развитие на класа

Запознаване с Правилника за вътрешния ред в училището

Формира позитивно отношение към училищната институция; спазва всички правила, има отговорно отношение към образованието.

отговорност;
ценност; компетентност;
задължение

дискусия;
беседа
2.

2 – IX

Дейности за развитие на класа

Избор на ученически съвет

Спазва основни правила за общуване, прилага умения за вземане на решение и правилен избор.

самоуправление; групови отговорности; авторитети

работа в малки групи; обсъждане
3.

3 – X

Финансова и правна грамотност

Нужди и желания

Разпознава задължителните общински и местни данъци, задължителните вноски за осигурителната и данъчната система.

местен данък; приходи;
задължения; обществени финанси; публични финанси

беседа; дискусия; анализ

4.

4 – X

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията;

мирно решаване на конфликтиТехники за овладяване на гневните емоции

Разпознава различни емоционални състояния, умее да показва асертивно поведение, показва емоционална интелигентност при решаване на конфликтни ситуации.

гняв;
конфликт; емоционална интелигентност

тренинг; дискусия; работа по групи

Психолог, педагогически съветник.

5.

5 – X

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

оказване на първа помощПсихологическа помощ и подкрепа при природни бедствия.

Разпознава основните признаци на психична травма, психологическа подкрепа, постравматично разстройство.

стрес;
паника;
ситуативен шок; дистрес

дискусия; беседа

Доброволци от БЧК.

6.

6 – X

Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe

1 ноември – Ден на народните будители

Запознат е с делата, живота и творчеството на будителите за формиране на национално самосъзнание и самочувствие.

патриотизъм; достойнство; национално самочувствие

филм;
разказ;
беседа;
радиопредаване
7.

7 – XI

Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита


Поведение при терористична заплаха

Запознат е с основните механизми за защита при терористична заплаха и безопасно сърфиране в социалните мрежи.

киберзащита; безопасно в социалните мрежи; филтриране на информацията8.

8 – XI

Здравно образование

Психично здраве и личностно развитие

Демонстрира умения за

критично осмисляне на

влиянието на средата –

семейството, връстниците,

групата, значими хора и образи, средствата за

масова информация,

култура, традиции,

социални норми, ценности,

митове, вярвания върху

личността (начина, по

който човек възприема

себе си и другите,

неговите избори и

поведение);

умее да изяснява и отстоява собствените

ценности и избори.семейство; връстници;
свобода

беседа; дискусия;

работа по групи


9.

9 – XI

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

оказване на първа помощМерки за пожарна безопасност при поддържане и управление на автомобил

Посочва местата в автомобила, където е възможно възникване на пожар в автомобила и за гасенето.

причини за пожар; безопасно поведение

беседа; дискусия
10.

10 – XI

Екологично образование

Вода, почва,

въздух


Интерпретира информация

за замърсяването на въздуха в големи градове

и населени места;

коментира замърсяването

на въздуха от транспорта,

индустрията и бита; определя понятието „Горещи точки на

замърсяване“; познава основните

замърсители на въздуха - фини прахови частици,

серни и азотни оксиди, тропосферен озон и др., както и специфични замърсители -серводород, амоняк, летливи органични съединения, фреони.


замърсители на въздуха;

фини прахови частици;

серни и азотни оксиди;

тропосферен озон и специфични замърсители; серводород;


амоняк;

летливи органични

съединения;
фреони


дискусия; беседа;
филм
11.

11 – XII

Гражданско образование

Демократично

гражданствоОсъзнава статуса на гражданина и ролята му в публичния живот, разбира спецификата и

значението на

гражданското общество и

различните форми на

гражданска активност; осъзнава отговорността на

отделния индивид в гражданското общество.гражданска активност; гражданско общество

работа по групи; дискусия
12.

12 – XII

Толерантност и интеркултурен диалог

Глобализация – какво точно представлява

Разбира какво означава отслабване на държавния суверенитет, нарастваща мобилност, отваряне на границите, капитали и взаимна зависимост.

права на човека;
международни задължения;
принципи на икономическа политика;
световна банка;
международен валутен фонд

дискусия; работа в малки групи; симулативна игра
13.

13 – XII

Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe


Коледа – Рождество Христово

Осъзнава

спецификата на

празника, на

подготовката за него; усвоява умения за работа

в група, екип при

изработването и

украсяването на стаята; планира и осъществява

благотворителна кампания.празник;
традиция


проучване;

дискусия;

изработване;

планиране и

осъществяване на благотворителност


Организиране на празник.

14.

14 – I

Гражданско образование

Социална справедливост и солидарност

Осъзнава справедливостта

и солидарността като основания на обществения

живот в контекста на

европейските ценности и проявява готовност за

солидарни действия с нуждаещи се.


социална политика; социални дейности; равнопоставеност; толерантност; социално значими политики

дискусия; рефлексия; работа по групи;
тренинг
15.

15 – I

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията;

мирно решаване на конфликтиМирно решаване на конфликти

Придобива умения за разпознаване на стиловете на поведение при конфликт. Запознава се с типичните подходи на реакция при конфликт.

съперничество; избягване; компромис; приспособяване; сътрудничество

работа по групи; дискусия
16.

16 – I

Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита

Безопасно сърфиране в интернет (киберзащита)

Знае за опасностите в интернет пространството, подлага на съмнение всяка информация в интернет, разпознава сайтове със съмнително и опасно съдържание.

киберзащита; киберзаплахи; киберпрестъпления; вируси;
превенция

работа с компютър и програми; беседа

Занимание в библиотека, лекция от специализиран представител.

17.

17 – I

Дейности за развитие на класа

Моят клас, успех и дисциплина, общи дейности

Има положително отношение към училището като институция, познава ученическото самоуправление, екипна дейност и поставя самооценка за напредъка си.

клас;
екип;
поведение;
оценка;
самооценка

дискусия; рефлексия
18.

18 – II

Гражданско образование

Права на човека

Познава равнищата на

публичното управление и

познава правомощията на

местни властови

институции и процедурите

за взаимодействие на гражданите с тях.публични финанси; местна власт


работа по групи
19.

19 – II

Превенция и противодействие на корупцията

Разпознаване на корупцията

Усвоява умения за разпознаване на корупция, методи за спиране на порочните практики; прозрачност на дейностите, предотвратяване на корупционни дейности.

ценности;
правила;
прозрачност на действията

дискусия; работа в малки групи
20.

20 – II

Гражданско образование

Междуличностни

отношенияПоказва умения за изслушване, задаване на

въпроси, перифразиране,

даване и приемане на

обратна връзка, споделяне

и др.; решаване на конфликт;

изясняване на собствените

и чуждите ценности и

очаквания във взаимоотношенията; изразяване на обич и

близост.


взаимоотношения; приятелство;
обич;
привързаност

дискусия; работа в малки групи;
тренинг
21.

21 – III

Здравно образование

Хранене и здраве

Диференцира индивидуални, семейни и

културално обусловени

различия по отношение начина на хранене; умее да анализира

влиянието на средата – семейство, приятели,

национални традиции,

върху личния избор на начин на хранене;

умее да анализира и

оценява следствията от използването и

съчетаването на

различните видове храни.меню;
хранителен ражим; съвместими и несъвместими храни

беседа; дискусия
22.

22 – III

Финансова и правна грамотност

Моят бюджет

Знае как се съставя бюджет, съставя план на разходи, определя баланс.

приходи разходи; баланс

беседа;
работа по групи
23.

23 – III

Интеркултурно образование

Културни

различия,

толерантност и

конструктивни

взаимодействия


Познава културно-

историческите основания

на религиозната и

междуетническа-та

толерантност;

разбира съхраняването на

културно-историческото

наследство като споделена

отговорност на различните

културни общности.междуетническа толерантност; културна общност

работа по групи
24.

24 – III

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

оказване на първа помощПравила за поведение и действия на учениците при бедствия, аварии, катастрофи.

Загуба на съзнаниеИзброява причините за изпадане в състояние на загуба на съзнание, разпознава белезите, познава действия за оказване на първа помощ.

припадък;
колабс;
шок
Представител на служба пожарна безопасност.

25.

25 – IV

Екологично образование

Потребление и

отпадъци


Формулира кръговратa на

материалите и обяснява

различни начини за обработване и

рециклиране; изброява различни прости

и многокомпонентни

материали, използвани във

всекидневието;

коментира понятията.отговорност за опазване на околната среда, солидарност

работа по групи; дискусия; проекти
26.

26 – IV

Екологично образование

Биологично

разнообразиеРазграничава различни

устойчиви практики за

възобновяване на

природните ресурси и

формулира ползите за обществото, в това число

финансови и социални; сравнява биологичното

разнообразие в естествена

екосистема и агро-

екосистема;

посочва основните заплахи при превръщането на

определени територии в

агро-екосистеми;

познава термина

монокултура;

разграничава понятията

трансгранична защитена територия, Национална

екологична мрежа Натура 2000, Европейска мрежа Натура 2000, Парк на мира.


разграничава понятията

трансгранична защитена

територия; Национална

екологична мрежа; Натура

2000;
Европейска мрежа; Натура 2000;
Парк на мира


работа по групи; разработване на проекти
27.

27 – IV

Екологично образование

Енергия и климат

Използва източници на

обществено достъпна

информация за възможните въздействия

върху атмосферата и

околната среда от

производството на енергия

от различни източници при

работа по различни проекти;

проверява хипотези и

аргументира възможни

решения и обосноваване

на позиции за балансирано

и щадящо природата

потребление на енергийни

ресурси; работи в екип за обсъждане на идеи и участва в дейности, свързани с промяна в

потребителското поведение с цел

намаляване на емисиите

на парникови газове в атмосферата;

описва механизми.


глобално затопляне; парникови газове; вредни емисии

дискусия; беседа;
филм
28.

28 – V

Превенция и противодействие на корупцията

Антикорупционни органи

Формира активна гражданска позиция към актуални проблеми на гражданското общество, данъци, гражданска позиция .

полиция;
данъчна администрация; подкуп;
корупционни схеми

дискусия; беседа
29.

29 – V

Здравно образование

Моята физическа активност

Анализира влиянието на

личното поведение и

навици върху различните

системи и здравето;

демонстрира здравословни

избори във връзка с

промените, които

настъпват в процеса на

растежа и развитието.


физическа активност; здравословен режим

дискусия; беседа
30.

30 – V

Здравно образование

Последици при употребата на психоактивни вещества

Описва влиянието на

психоактивните вещества

върху репродуктивното

здраве и бременността.твърди наркотици;
зависимост;
здраве

дискусия; филм

Медицинска сестра

31.

31 – V

Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe

24 май - Ден на славянската писменост и култура

Разбира важността на

активната позиция на

гражданина, умее да уважава историята, традициите, културата и да изпитва национална гордост от това, което са оставили Св. Св. Кирил и Методии.


писменост;
култура;
традиции; функционална грамотност

дискусия

Участие в празнично шествие.

32.

32 – V

Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

Разбира важността на

активната позиция на

гражданина, преклонение към националните герои и уважение на националната памет.


национални герои; национална памет; достойнство

дискусия

Участие в поклонение на паметника на Ботев.

33.

33 – VI

Гражданско образование

Власт, политика и демократични ценности

Разбира важността на

активната позиция на

гражданина и неговото

взаимодействие с

институциите за

преодоляване на

негативни обществено-

политически явления и създаване на възможности

за устойчиво политическо,

икономическо и социално развитие; осъзнава значението.власт;
активна гражданска позиция;
устойчиво политическо, икономическо развитие

дискусия
34.

34 – VI

Здравно образование

Сексуално здраве и полово предавани болести

Умее да договаря безопасни сексуални

отношения;

показва умения за предпазване от нежелана

бременност, познава болести,

предавани по полов път,

ХИВ/СПИН;

има нагласа за отговорно сексуално поведение

спрямо себе си и другите.отговорно сексуално поведение

работа по групи; дискусия; беседа

Медицинско лице

35.

35 – VI

Екологично образование

Общество и околна среда

Обяснява механизмите, с

които разполагат

институциите и

гражданското общество за прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда; участва в обществени кампании на екологична тема и в дейности на организации, занимаващи се с опазване на околната среда; демонстрира солидарност.обществени кампании; доброволчески инициативи

работа по групи; разработка на проект

Участие в ден без тютюнев дим.

36.

36 – VI

Дейности за развитие на класа

Отчитане на резултатите от учебната годинаКласен ръководител: ..........................................................

(име и фамилия, подпис)

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:


  1. Книга за учителя, гражданска защита за гимназиален етап – Георги Казаков и колектив, фондация Пайдея

  2. Сборник с образователни материали за обучение при бедствие, аварии, катастрофи и пожари – Костадинова К., Тотева Ф. и др., 2004 г.

  3. Ебърли Ш., Етикет за малки и големи деца, Слънце 2013 г.

  4. Инструкция за провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на народната просвета, 2015 г.

  5. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в сила от 11.10.2016 г. обн., ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница