Годишник на департамента по спорт 2009Дата14.09.2016
Размер28.72 Kb.
#9747

ГОДИШНИК

НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ 2009

СЪДЪРЖАНИЕ


Фани Благоева. Осемдесет години спорт в Алма Матер ……………….............................................
Емил Прокопов, Анжелина Янева. Учебно-спортните практики за студентите от Софийския университет ...............................................................................................................................................
Евгени Йорданов. Изследване на някои страни от физическата готовност на студенти от Софийския Университет ”Св. Климент Охридски” трениращи тенис ……………………………...
Георги Игнатов. Футболът в зала в Университета. Организация и основни насоки за работа със студенти ...
Александър Гънгов, Георги Начков. Ценностни нагласи на студенти спортисти и студенти неспортуващи активно ............................................................................................................................
Анжелина Янева, Боряна Туманова, Елисавета Михайлова, Евгени Йорданов. Развитие на общофизическите качества на студентите спортуващи в часовете по спорт в Софийския университет ……………………………………………………………………………………………...
Емил Стоянов. Изследвания върху нападението на отбора от ”А“-професионална лига по волейбол-мъже в състезанията за волейболната купа на Република България ……………….…….
Иванка Костова. Неразположения при аеробни натоварвания на спортисти с невисоко ниво на функционални възможности …………………………………………………………………………...
Георги Начков. Тест за оценка на специална тренираност ..................................................................
Весела Гюрова. Игрова култура и спортно-подготвителни игри ……………………………………
Анжелина Янева. Изследване степента на усвояване на двигателните умения и връзката им с понятията при обучението по джудо в детската градина ....................................................................
Ирен Пелтекова. Организиране и провеждане на международни баскетболни първенства ……..
Ирен Пелтекова. Организационни форми и системи за провеждане на състезания по баскетбол..
Боряна Туманова. Ролята на доброволството в организацията на олимпийските игри …………....
CONTENTS
Fani Blagoeva. Eighty ages sport of Alma Mater .......................................................................................
Еmil Prokopov, Anzhelina Yaneva. Training practice of sports with students of Sofia University …………………………………………………………………………………………………………….
Georgi Ignatov. The Futsal In The University. Organization And Main Direction Of Work With Students
Evgeni Yordanov. Research some aspects of physical readiness students of Sofia University, who play tennis ……………………………………………………………………………………………………..
Aleksandar Gungov, Georgi Nachkov. Value attitudes among students-athletes and those who are not involved in sports .......................................................................................................................................
Еmil Stoyanov. Research of team’s attack of volleyball”А“professional men group in competitions for Bulgarian volleyball cup ……………………………………………………............................................
Anzhelina Yaneva, Boryana Tumanova, Elissaveta Mihailova, Evgeni Yordanov. Development of all physical qualities of students sporting in the sport’s class Sofia University ………………………..…...
Ivanka Kostova. Unwell with aerobic exercise in athletes with low level of functionality ……………...
Georgi Nachkov. Test for valuation of specially training ..........................................................................
Vesela Gyurova. Games culture and sports-training games ………………………………………………
Anzhelina Janeva. Research the step adoption motor skills and connection with notion in the judo educatgion in the kindergarten ………………………………………………….…………………….....
Iren Peltekova. Organizing and conducting of the international basketball competitions ........................
Iren Peltekova. Organization forms and system of basketball competition ..............................................
Boryana Tumanova. The rol of the voluntary of the Olympic games organization ..................................
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница