Годишник наДата22.01.2017
Размер91.39 Kb.
#13290


годишник

на

минно-геоложкия университет

«св. иван рилски» - софия
том 49

свитък ІІ: ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ


annual

of

university of mining and geology

st. Ivan rilski” – sofia


Volume 49

part II: mining and mineral processing
Издателска къща “Св. Иван Рилски”

Publishing House “St. Ivan Rilski”

София, 2006

Sofia, 2006

редакционна колегия
доц. д-р Венцислав Иванов – главен редактор

доц. д-р Страшимир Страшимиров – зам. главен редактор

доц. д-р Вяра Пожидаева – председател на редакционен съвет

доц. д-р Руслан Костов - председател на редакционен съвет

доц. д-р Кръстю Дерменджиев - председател на редакционен съвет

доц. д-р Десислава Костова - председател на редакционен съвет

инж. Зоя Велева

инж. Теодора Христова
редакционен съвет

на Свитък ІІ – Добив и преработка на минерални суровини
доц. д-р Кръстю Дерменджиев – председател

проф. д-р Любомир Кузев

проф. д-р Михаил Михайлов

доц. д-р Любен Тотев

доц. д-р Койно Боев

доц. д-р Паулин ЗлатановС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Георги Михайлов

Модел на добивна технология при подземно разработване на рудни находища


7

Кръстю Дерменджиев,

Георги Стоянчев

Върху една идея за камерна система на разработване и нейната проектна реализация

15

Ивайло Копрев

Атанас Атанасов


Технически средства за отделяне на добиваните блокове от скалния масив


21

Атанас Атанасов

Ивайло Копрев

Определяне стойността на разрезите при добиване на скални блокове с каменорезни машини


25

Димитър Анастасов

Челно източване в зависимост от кривината на елипсоидите и конфигурацията на загребващия орган


29

Катрин Леман

Възобновими енергийни източници и развитието на лигнитните мини в Германия, Лузатия – конфликт или шанс в бъдещето на енергоснабдяването

33

Методи Маждраков

Дванадесет методологични проблема при автоматизиране на управлението на минните работи в откритите рудници


43

Драгиша Станукич

Деян Богданович

Приложение на линейно програмиране с неопределени (размити) параметри в минното производство

49

Койно Боев

Нормативните документи на концедента – приоритетна задача при опазване на подземните природни богатства


53

Венцислав Иванов


Геомеханична оценка на масива след закриване на рудник “Росен”, Бургаски медни мини ЕАД


57

Венцислав Иванов

Сравнение на две методики за якостни изпитвания на скални образци с неправилна форма

65

Пешка Стоева

Георги Трапов

Паулин Златанов


Оценка на устойчивостта на откоси с отчитане на прекъснатостта на масива


71

Георги Михайлов

Георги Трапов

Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на масива при разработване на мощни рудни тела


75

Евгения Александрова

Пешка Стоева


Оценка на устойчивостта на непродуктивните депа в открит рудник “Неделище”

85

Михайл Вълков

Информационно – технологичен подход към една задача от кинематика на минната мулда


89

Магдалина Захариа

Корнели Дан Ене

Влиянието на кинематиката върху работата (действието) на помпи с нарастваща кухина

95

Михайл Вълков

Методът на правите в една задача от кинематика на минната мулда


99

Елена Демирева

Подземни хидроизолации


103

Юлиян Димитров

Оптимално представяне на приложните модели на минната механика


107

Любомир Георгиев, Васил Ангелов

Изследване на един математически модел на четирипроводна предавателна линия


113

Гергана Камбурова

Нов характер на формулата за протичане на взривната химична реакция


117

Гергана Камбурова

Валери Митков

Изследване чувствителността на удар на вторични бездимни барути съгласно новите изисквания на ЕС


123

Валери Митков

Изследване и определяне на най-подходящите свързващи и желиращи агенти за производство на съвременни водонапълнени експлозиви


129

Валери Митков

Гергана Камбурова

Метод, технология и съоръжения за далабориране на ненужни боеприпаси с получаване на вторичен бездимен барут


135

Димитър Христанов

Изисквания за разработване на проекти и паспорти за пробивно-взривни работи


141

Димитър Христанов

Ликвидиране на отказали заряди при взривни работи

145

Христо Стоев

Структурни подходи към параметри на взривното въздействие за оценка на риска чрез генетичното програмиране


149

Ирена Григорова

П. Цветанов

Любомир Кузев


Брикетиране на кафяви въглища с органични вещества

153

Адонис Калайдзис

Иван Нишков

Валентин Велев

Б. Денев


България и световното производство на карбонатни микропродукти


159

Мануела Ивон Фрич-Трънкъу

Реинженериг на икономическата система – подходящ инструмент за възстановяване и технологична рехабилитация в обогатяването


167

Л. Петкова

Антоанета Ботева

Изследване влиянието на йонния състав на флотационния пулп върху ζ–потенциала на колоидните разтвори от органични депресори


171

Рарес Мунтеану

Емилия Дунка

Нови благоприятни възможности за развитие на областите със затихващи функции на минната промишленост

175

СONTENTS


Georgi Mihaylov


A mining method model for underground mining of ore deposits


7

Krastu Dermendjiev

George Stoianchev
About an idea for deeper bord-and-pillar method of mining and it project realization


15

Ivaylo Koprev

Atanas Atanasov


Technical resources for extracting stone blocks from rock mаssives


21

Atanas Atanasov

Ivaylo Koprev


Determination of the value for section of stone blocks with cutting machines


25

Dimitar Anastasov
Face release depending on ellipsoid’s curve and configuration of scooped organ


29

Kathrin Lehmann


Renewable energies and the development of lignite mines in Germany, Lusatia – conflict or chance of the future of energy supply?


33

Metodi Mazhdrakov


Twelve methodological problems with the automation of management of working in open mines


43

Dragisa Stanujkic

Dejan Bogdanovic


Application of linear programming with fuzzy parameters in mining


49

Koino Boev


The normative documents of the conzedent – priority task of the underground

Natural resources preservation
53

Ventzislav Ivanov


Rock massif geomechanical assessment after closing of “Rosen” mine, Bourgaski medni mini EAD


57

Ventzislav Ivanov


Comparative analysis of two methods for strength determination of irregular shaped rock speciments


65

Peshka Stoeva

Georgi Trapov

Paulin Zlatanov


Estimation of stability of slopes by massif discontinuity


71

Georgi Mihaylov

Georgi Trapov


Study of the strain - stress state of the rock mass during mining of thick ore bodies


75

Evgenia Alexandrova

Peshka Stoeva
Stability valuation of no productive depots in open mine “Nedelishte”


85

Mihail Vulkov


The et approach towards a mining subsidence problem


89

Magdalena Zaharia

Corneliu Dan Ene


The influence of cinematic on performances of progressive cavity pumps


95

Mihail Vulkov


The strait line method in a problem of mining subsidence kinematics


99

Elena Demireva


Underground waterproofing


103

Julian Dimitrov

Optimal presentation of the applied models of the mining mechanics

107

Vasil Angelov

Ljubomir Georgiev


Investigation on mathematical model of four-conductor transmission line


113

Gergana Kamburova


Title new character of the formula for running of the blasting chemical reaction of industrial explosives


117

Gergana Kamburova

Valeri Mitkov

Research of the blow sensibility of secondary smokeless powders according to the new requirements of the EC


123

Valery Mitkov


Examination and definition of the most appropriate binding and jelliying agents for the production of contemporary water filled explosives


129

Valeri Mitkov

Gergana Kamburova


Method, technology and equipment for delaboration of needless ammunitions and receiving of secondary smokeless powder


135

Dimitar Hristanov


Requirements for working out projects and passports for blasting duties141

Dimitar Hristanov


Liquidation of explosions refused during explosion duties – reasons for their exestance and ways of their liquidation


145

Hristo Stoev


Structural approach to the parameters of the explosive influence for risk assessment through genetic programming


149

Irena Grigorova

P.Tzvetanov

Lubomir Kuzev


Brikqetting of brown coals with organic agents


153

Adonis Kaladzis

B. Denev

Valentin Velev

Ivan Nichkov


Bulgaria and the global production of calcium carbonate microproducts


159

Manuela Ivonne Fritsch-Trancău

Reengineering of economical systems – instrument for re-technologizing and rehabilitation applicable in extractive industry

167

L. Petkova

Antoaneta Boteva


Investigation the influense of ionic contante in flotation pulp at ζ-potential of the coloidal liquides from organic reagents


171

Rareş Munteanu

Emilia Dunca
Ew opportunities for the areas with mining industry on the wane
175Каталог: annual -> public html -> 2006
public html -> The mineralogical education in bulgaria as exposed in textbooks from the XIX and first half of the XX century
2006 -> Годишник на
public html -> Том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 71-72
public html -> СВ. Иван рилски” – софия том 48 Свитък I: Геология и геофизика
2006 -> СВ. Иван рилски” – софия том 49 Свитък I: Геология и геофизика
public html -> Технология на обработка на гранитни материали за единични дебелостенни изделия
public html -> Юлиян Димитров
public html -> Пластична зона на срязване и разломи на крехко разрушаване в югозападния склон на златишко-тетевенска планина


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница