Годишно тематично разпределение час на класа за клас 32 седмици Х 1 час = 32 часаДата22.01.2019
Размер113 Kb.
#110760
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Час на класа за 1. клас


32 седмици х 1 час = 32 часа

От тях задължителни :

 • Патриотично и нравствено възпитание и изграждане на национално самочувствие – 4 часа

 • Толерантност и диалог – 1 час

 • Безопасност на движението по пътищата – 16 часа

 • Защита при бедствия , аварии и катастрофи и оказване на първа помощ – 4 часа

 • Превенция на насилието, справяне с гнева и мирно решаване на конфликти – 1 час

Дата

Тема на урочната единица

Тематична област

Очаквани резултати от обучението

Методи, използвани при работа

Бележки или коментари

1.
Здравейте, приятели от първи клас


 • Адаптиране към класа и училището

 • Изграждане на положителна нагласа към учителя

 • Съпреживяване на празника, посветен на първия учебен ден

запознаване, представяне на дейностите
2.
Моето училище • Усвояване на знания за училището и ученическите задължения

 • Изграждане на положително отношение към училището

 • Получаване на информация за съучениците в класа

разказ, довършване на изображение дискусия, свързване
3.

Нашият клас
Толерантност и диалог

 • Разширяване на информацията за съучениците

 • Изграждане на положително отношение към децата от класа

 • Формиране на култура

за принадлежност към колектив

представяне, разказ, оцветяване, изписване на познати букви, запаметяване

Групова работа
Включване на дейности за превенция на агресията

4.
Знам къде са пътните превозни средства /Кой къде се движи/
Безопасност на движението по пътищата


 • Именуване на участниците в движението и местата, където се движат

 • Разпознаване на отделните елементи на пътя

 • Усвояване на знания за правилните места за пресичане

беседа, дискусия, лепене, свързване

Работа със стикери

Практическо занятие5.
Моят безопасен път до училище и обратно /Безопасен маршрут по улиците/
Безопасност на движението по пътищата

 • Описване на отделните елементи на пътя

 • Осмисляне на най-безопасния път от дома до училището

 • Представяне на маршрута с цел трайно запаметяване

представяне, разказ, лепене, рисуване

Работа със стикери
Групова работа
Практическо занятие

6.
Моят робот знае безопасен път до училище /Вече ходя на училище/
Безопасност на движението по пътищата


 • Разграничаване на елементите на пътя за движение на автомобили и пешеходци

 • Затвърдяване на знанията за местата за пресичане

 • Осмисляне на важността на поведението на участниците в движението

дискусия, свързване, рисуване, оцветяване
7.
Знам къде съм /Къде играта е опасна/
Безопасност на движението по пътищата


 • Усвояване на знания за местата, подходящи за игра

 • Разграничаване на опасните и безопасните места на пътя

 • Заостряне на вниманието към опасните места на пътя

беседа, дискусия, оцветяване, ограждане

Практическо занятие


8.
Как да сме задружен клас, как да учим лесно в час
Патриотично и нравствено възпитание


 • Усвояване на знания за правилното поведение в училище

 • Изграждане на положително отношение към съучениците

 • Проява на критично отношение към негативните постъпки

дискусия, свързване, оцветяване

Запознаване с училищен правилник
Включване на дейности за превенция на агресията

9.
Спешни случаи
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

 • Адекватно реагиране при спешни случаи

 • Усвояване на знания за медикаменти от първа необходимост

 • Проява на съпричастност към пострадало дете

беседа, лепене, ограждане

Работа със стикери
Включване на дейности, свързани с първа помощ

10.
Пешеходна пътека /Къде, кога и как пресичам/
Безопасност на движението по пътищата


 • Затвърдяване на знанията за правилните места за пресичане

 • Заостряне на вниманието към опасностите извън местата за пресичане

 • Усвояване на знания за правилно поведение при пресичане

дискусия, разказ, ограждане

Практическо занятие


11.
Аз не пресичам сам /Още правила за пресичане/
Безопасност на движението по пътищата


 • Усвояване на знания за необходимите действия, предхождащи пресичането

 • Осмисляне на важността на тези действия

 • Затвърдяване на знанията за правилно поведение при пресичане

беседа, дискусия, лепене

Работа със стикери12.
Коледна украса


 • Формиране на умения за работа в екип

 • Усвояване на знания за празника и спецификата при подготовката му

 • Планиране, съпреживяване и извършване на добрина

рязане, лепене, рисуване, изработване на картичка

Групова работа
Организира-не на Коледно тържество

13.
Писмо до Дядо Коледа
Превенция на насилието


 • Усвояване на знания за празнуването на Коледа по света

 • Осмисляне важността на избора на желания

 • Изграждане на ценностна система

беседа, разказ, рисуване, писане

Организира-не на Коледно тържество

14.
Стихийни бедствия
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

 • Усвояване на знания за стихийните бедствия

 • Разграничаване на видовете бедствия

 • Адекватно реагиране при настъпване на бедствие

беседа, лепене, свързване

Работа със стикери

Допълване със знания за поведение при терористична заплаха15.
Лична хигиена


 • Осмисляне на значението на личната хигиена

 • Затвърдяване на навиците за поддържане на хигиената

 • Изграждане на негативно отношение към липсата на хигиенни навици
разказ, дискусия, свързване, лепене

Работа със стикери

16.
Огънят – приятел или враг
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

 • Усвояване на знания за щетите, които може да причини огънят

 • Заостряне на вниманието към рисковете при игра с огън

 • Адекватно реагиране при опасност от пожар

дискусия, разказ, писане, лепене, ограждане

Работа със стикери
Измерване на изходяща диагностика /Работна карта

17.
Важни сигнали при бедствия
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

 • Разпознаване на сигнал за бедствия и аварии

 • Усвояване на знания за правилно реагиране при сигнал за бедствие

 • Осмисляне важността на адекватното поведение

беседа, разказ, свързване, рисуване
18.
Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците /Светофар, Какво ни казва светофарът/
Безопасност на движението по пътищата


 • Разграничаване на видовете светофари

 • Разпознаване на допълнителните приспособления на светофарите

 • Усвояване на знания за светлините на светофара

разказ, дискусия, свързване, ограждане

Наблюдение в района на училището

(по възможност)19.
Двуколесни превозни средства за деца
Безопасност на движението по пътищата


 • Затвърдяване на знанията за светлините на светофара

 • Формиране на умения за преценка кой може да премине

 • Осмисляне на необходимостта от спазване на правилата

дискусия, оцветяване, свързване

Наблюдение в района на училището

(по възможност)20.
Мартенски празници
Патриотично и нравствено възпитание


 • Припомняне на легенди за мартеницата

 • Изграждане на национално самочувствие, свързано със самобитния български празник

 • Поддържане на навиците за изразяване на любовта към семейството

беседа, изработване на мартеница,

изрязване, писане, рисуване, оцветяванеОрганизира-не на майките за посещение на изложбата от портрети

21.
Денят на Освобождението
Патриотично и нравствено възпитание


 • Затвърдяване на чувството за национална гордост

 • Усвояване на знания за Освобождението на България

 • Преклонение пред подвига на загиналите

беседа, ограждане, лепене, изрязване, запаметяване рецитиране

Работа със стикери
Групова работа

Организиране на рецитаторски конкурс22.
Знам къде са другите /Участници в движението/
Безопасност на движението по пътищата


 • Разпознаване на участниците в движението

 • Именуване на участниците и местата, където се движат

 • Осмисляне важността на спазването на правилата от всички участници
беседа, разказ, оцветяване, ограждане, аргументира- не, свързване

Практическо занятие


23.
Специални автомобили
Безопасност на движението по пътищата


 • Запознаване на специалните автомобили

 • Осмисляне на значението им за здравето и безопасността на хората

 • Адекватно реагиране при подаден сигнал от специален автомобил

беседа, дискусия, ограждане, лепене

Работа със стикери

24.
Вълшебните думи


 • Усвояване на знания за правила в общуването

 • Изграждане на положително отношение към околните

 • Формиране на умения за изразяване на загриженост и внимание

дискусия, лепене, драматизира-не

Работа със стикери
Включване на дейности за превенция на агресията

25.
Бал на буквите


 • Систематизиране на знанията за звукове и букви

 • Съпреживяване на празника на грамотността

 • Възпитаване на отношение към книгите
изработване на покана и рамка за снимка, рисуване

Организира-не на Празник на буквите

26.
Предпазни огради
Безопасност на движението по пътищата • Усвояване на знания за предпазните огради

 • Осмисляне на предназначението и важността им

 • Затвърдяване на знанията за подходящите за пресичане места

беседа, оцветяване, аргументира- не, лепене

Работа със стикери
Наблюдение в района на училището

(по възможност)27.

Пътни знаци
Безопасност на движението по пътищата

 • Усвояване на знания за пътните знаци

 • Разграничаване на видовете пътни знаци

 • Насочване на вниманието към знаците по пътя

беседа, дискусия, свързване
28.
Моят домашен любимец


 • Усвояване на знания и умения за домашните любимци и грижите, които изискват

 • Възпитаване на отношение на обич и грижовност към животните

беседа, свързване, писане, попълване на липсваши думи
29.
Вече мога сам
Безопасност на движението по пътищата


 • Затвърдяване на знанията за правилно поведение на пътя

 • Систематизиране на знанията за училището и родното място

 • Възпитаване на чувство за принадлежност към колектив

ограждане, писане, попълване на липсващи думи, свързване
30.
Какво още знам
Безопасност на движението по пътищата


 • Систематизиране на знанията за безопасност на движението по пътищата

 • Затвърдяване на знанията за правилно поведение на пътя

 • Адекватно реагиране в различни пътни ситуации

попълване на думи, заучаване на реплики, драматизира-не

Групова работа

31.
Кирил и Методий
Патриотично и нравствено възпитание • Възпитаване на чувство на национална гордост

 • Усвояване на знания за създаването на славянската азбука

 • Осмисляне на значимостта на делото на Кирил и Методий

беседа, разказ, оцветяване, рецитиране, пеене, украсяване на стаята

Групова работа
Измерване на изходяща диагностика /Работна карта

32.

Пътешествие в страната на правилата
Безопасност на движението по пътищата


 • Затвърдяване на знанията за безопасност на движението

 • Адекватно реагиране при сигнал за бедствия и аварии

 • Спазване на правилно поведение в училище и на пътясвързване, аргументира-не, лепене, ограждане, оцветяване

Провеждане на

Разработил: …………………………………………..

(Име, фамилия, подпис)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница