Годишно тематично разпределение по учебния предмет „История и цивилизации“ за класДата09.08.2018
Размер177 Kb.
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет „История и цивилизации“ за 6. клас

УТВЪРДИЛ

Директор:………………………………………….(Име, фамилия, подпис)Месец
-
Седмица


Тема

Вид на урока

Очаквани резултати
компетентности на ученика на ниво учебна програма


Нови понятия

Контекст и дейности за развиване на ключови компетентности

Междупредметни връзки

Оценявания:
методи и форми

Забележ-

ка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Септември

4

Какво знаем за праисторията и античността?

О

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

 

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.

Развива основни умения, като езикова и дигитална грамотност.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

4

Какво знаем за праисторията и античността?

О

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

 

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.

Развива основни умения, като езикова и дигитална грамотност.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

Септември

5

Тест за установяване на входното ниво

К

-

 

 

 

входен тест

 

5

Въведение в Европейското средновековие.

НЗ

Използва хронологични и пространствени ориентири при определяне на епохата на Европейското и на Българското средновековие.
Разпознава основни черти на епохата на Средновековието.

Патриарх.
Папа.
Средновековие.

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Развива умения за работа с географска/историчес-

ка карта.


Спомага за ориентиране в динамично променящите се граници на европейските държави.

Изработване на хронологични таблици, линии на времето.

 

Октомври

1

Новите народи.

НЗ

Определя причините и последиците от Великото преселение на народите.

Миграция.
Варвари.
Федерати.
Номади.
Степи.

Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

Изгражда разбиране за единство на околна среда, бит и всекидневие на хората.

Изработване на хронологични таблици, линии на времето.
Изработване на историческа карта.

 

1

Византия –несломимостта на империята.

НЗ

Използва пространствени ориентири при локализирането на Византия.
Описва форми на държавно управление – Византия.
Описва исторически личности по зададени показатели – Юстиниан I

Стратег.
Тема.
Хиподром.

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.

Развива техники на четене.
Чрез разширяване обхвата на използваните понятия обогатява езиковата култура – разбиране на смисъла.

Създаване на речник с исторически понятия.
Организиране на ролеви игри.

 

2

Франките и тяхната държава.

НЗ

Използва пространствени ориентири при локализирането на Франкската държава.
Описва форми на държавно управление – Франкската държава.
Описва исторически личности по зададени показатели – Карл Велики.

Граф
Епископ
Династия
Помазване

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

Развива умения за работа с географска/историческа карта.
Спомага за ориентиране в динамично променящите се граници на европейските държави.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

2

Арабите и началото на тяхната цивилизация.

НЗ

Използва пространствени ориентири при локализирането на Арабския халифат.
Описва форми на държавно управление – Арабски халифат.

Мюсюлмани.
Коран.
Халиф.
Шериат.

Описва появата и развитието на религии и техните основни елементи.

Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по определени теми в интернет.
Изготвя мултимедийна презентация по определена тема.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

3

Създаване и укрепване на българската държава.

НЗ

Определя последиците от Великото преселение на народите.
Използва пространствени ориентири при локализирането на Стара Велика България и новосъздаденото българско ханство.
Описва личността на хан Аспарух по зададени показатели.

Кесар.

Описва живота на исторически личности по зададени показатели.

Обогатява писмената култура на учениците.
Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

3

Създаване и укрепване на българската държава.

НЗ

Извлича информация от исторически източници за развитието на средновековното българско ханство.
Дава примери за успехите на средновековната дипломация.
Описва личността на хан Тервел по зададени показатели.
Разпознава паметници от епохата – Мадарски конник.

 

Различава причини и последици за значими събития в световната и българската история.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и извлича информация от урочна статия в учебника по история.

Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, учебник.

 

4

България през първата половина на IX век.

НЗ

Описва форми на държавно управление в българското ханство.
Описва по зададени показатели личността на Крум и Омуртаг.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности и събития чрез ИКТ.

Кавхан

Описва живота на исторически личности по зададени показатели.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, учебник.

 

4

Славяните и възникването на техните държави.

НЗ

Определя причините и последиците от Великото преселение на народите.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.

Мисионери.

Установява синхронност и асинхронност между събития, процеси и личности.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, учебник.

 

Ноември

1

Промените във Византия и Западна Европа през IX в.

НЗ

Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.
Търси и подбира информация за личности и събития чрез ИКТ.

Василевс.
Реликви.

Различава причините и последиците за значими събития в световната и българската история.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, учебник.

 

1

Християнизация на българската държава.

НЗ

Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Описва по зададени показатели личността и делото на княз Борис I.
Описва промените в българското общество в резултат на покръстването.

Автономия.
Княз.

Различава причини и последици за значими събития в световната и българската история.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работи с разнообразни източници на информация.

 

2

Историческа лаборатория

У

Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Разпознава паметници от епохата с национално и световно значение - "Златната църква" в Преслав.

 

Описва характерни паметници на националната и световната култура.

Развива умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на архитектурната среда.

Представяне с помощта на ИКТ на виртуална разходка в средновековен град или музей.

 

2

Управлението на цар Симеон Велики

НЗ

Използва пространствени ориентири при локализирането на България и териториалните промени в развитието ѝ.
Описва личността и делото на цар Симеон Велики.

 

Описва живота на исторически личности по зададени показатели.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

3

Цар Петър и неговите наследници. Войните на Самуил.

НЗ

Познава най-значимите военни конфликти в българската средновековна история.
Описва по зададени показатели личността на цар Самуил.

Аскетизъм.
Комит.

Различава причините и последиците за значими събития в световната и българската история.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

3

Особености на Ранното средновековие – V – Х в. (Обобщение)

О

Търси и подбира по зададени показатели информация за исторически процеси, събития и личности.

 

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

4

Тест

О

 

 

 

 

 

 

4

Християнската църква.

НЗ

Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
Познава основни елементи на християнството.

Ерес.
Йерархия.
Схизма.

Описва появата и развитието на религиите и техните основни елементи.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.

Формира отношение към етичните кодекси и кодексите на поведение, общоприети в различните общества и общности.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

Декевмри

1

Християнството и другите религии

У

Посочва ценности, общи за християнството и исляма.
Описва разпространението и утвърждаването на християнството и исляма.

 

Описва появата и развитието на религиите и техните основни елементи.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.

Формира отношение към етичните кодекси и кодексите на поведение, общоприети в различните общества и общности.

Организиране на ролеви игри.

 

1

Обществото в Западна Европа през IX - X в.

НЗ

Обяснява основни характеристики на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от епохата.
Обяснява системата на васалитета в Западна Европа.

Ангария.
Рицар.
Васал.
Феод.
Сеньор.

Изработва разширен план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

Развива основни умения, като езикова и дигитална грамотност.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

2

Животът в Западна Европа през средните векове.

НЗ

Извлича информация от различни исторически източници за живота на хората през Средновековието.

 

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Развива основни умения, като езикова и дигитална грамотност.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

2

Обществото във Византия и неговото всекидневие.

НЗ

Извлича информация от различни исторически източници за живота на хората през Средновековието.
Дава примери за празници, обичаи и развлечения на хората през Средновековието.

Прония.
Церемониал.

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Развива основни умения, като езикова и дигитална грамотност.

Провеждане на групово проучване.

 

3

Общество и всекидневен живот на българите до Х - XI в.

НЗ

Описва промените в българското общество в резултат на покръстването.
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието на средновековните хора.

Архонт.

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

3

Общество и всекидневие (обобщение).

У

Обяснява основните характеристики на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от епохата.
Дава примери за празници, обичаи и развлечения на хората през Средновековието.

 

Дава примери за взаимни влияния между различни култури.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

Януари

2

Контролна работа

О

 

 

 

 

 

 

2

Култура и културно наследство на християнска Европа.

НЗ

Разпознава достиженията на средновековните цивилизации.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за културата и културното наследство от епохата.

 

Описва характерни паметници на националната и световната култура.

Развива умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на архитектурната среда.

Виртуална разходка до значими културни обекти.

 

3

Делото на Св. св. Кирил и Методий и техните ученици.

НЗ

Обяснява по зададени показатели делото на Св. св. Кирил и Методий и техните ученици.

Евангелие.

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и извлича информация от урочна статия в учебника по история.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

3

Златният век на българската култура.

НЗ

Дава примери за влиянието на българската средновековна култура в славянския свят.

 

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и извлича информация от урочна статия в учебника по история.

Представяне с помощта на ИКТ на виртуална разходка в средновековен град или музей.

 

4

Средновековно културно наследство.

У

Търси и подбира информация по зададени показатели за културата и културното наследство от епохата.

 

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

Развива умения за извличане на информация от произведения на изкуството.

Посещение на музей и музейни сбирки от национално и регионално значение.

 

4

Обобщение.

О

 

 

 

 

 

 

Февруари

1

Тест – Средновековните общества.

О

 

 

 

 

 

 

1

Възстановяване на империята в Западна Европа.

НЗ

Дава примери за централизация на държавната власт в Западна Европа.

 

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.

Извлича информация от различни текстове.

Обобщения в схеми на сходни тенденции.

 

2

Централизация на държавната власт във Франция и Англия.

НЗ

Дава примери за централизация на държавната власт в Западна Европа.
Описва по зададени показатели личността на Уилям I Завоевателя.

Парламент. Харта.

Установява синхронност и асинхронност между събития, процеси и личности.

Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по определени теми в интернет.
Изготвя мултимедийна презентация по определена тема.

Изработване на хронологични таблици, линии на времето и обобщаващи схеми.

 

2

Кръстоносните походи – начин на живот.

НЗ

Разграничава причините и последиците от Кръстоносните походи.
Познава значимите военни конфликти през периода XII - XV в.

Свещена война.

Различава причините и последиците за значими събития в световната и българската история.

Развива умения за работа с географска/историческа карта.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

3

Кръстоносците и културният обмен.

О

Извлича информация от различни исторически източници за дейността на рицарските и монашеските ордени.
Разбира ролята на поклонничеството за културния обмен между хората.

 

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Ролеви игри.
Дискусии в класа.

 

3

Византия и България през XII в.

НЗ

Разбира ролята на династията на Асеневци за възстановяването на българското царство.

Селджуци.
Нормани.
Печенези.

Изработва разширен план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изработване на презентации.

 

4

Управлението на Асеневци.

НЗ

Описва по зададени показатели личността на цар Калоян.
Извлича информация от различни исторически източници за развитието на българската държава.

Деспот.

Изработва разширен план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Организиране на ролеви игри.
Презентация пред класа.

 

4

Управлението на Асеневци.

НЗ

Описва по зададени показатели личността на цар Иван Асен II.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.

 

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.
Изготвя мултимедийна презентация по зададена тема.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

Март

1

Последното столетие на Средновековната българска държава.

НЗ

Описва по зададени показатели личността на цар Иван Александър.
Извлича информация за развитието на българската държава от различни източници.

 

Описва живота на исторически личности по зададени показатели.

Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.
Изготвя мултимедийна презентация по зададена тема.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

1

Обобщение - политически промени и новости в Европа през X – XII в.

О

Припомня си най-важното, което е научено за Балканите и българската държава през XIV век.

 

Установява синхронност и асинхронност между събития, процеси и личности.

Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.
Изготвя мултимедийна презентация по зададена тема.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

2

Контролна работа

О

Осмисля основните събития през последните години на българската държавност и завладяването на българските земи от османските турци.

 

Установява синхронност и асинхронност между събития, процеси и личности.

Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.
Изготвя мултимедийна презентация по зададена тема.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

2

Обществото в Западна Европа.

НЗ

Представя по зададени показатели ролята на мъжа и жената в обществото.
Разпознава промените, настъпили в западноевропейското общество през XV век.

Инквизиция.
Орден.

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

3

Градовете.

НЗ

Посочва причините за възхода на градовете.
Описва основните дейности на градските жители на базата на различни исторически източници.

Гилдия.
Комуна.

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

3

Обществата във Византия и България през XII – XIV в.

НЗ

Описва всекидневието на българското население на основата на разлини исторически източници.
Посочва положителни резултати от стопански и културни взаимодействия на българите с други европейски народи.

 

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Дава примери за взаимни културни влияния.

Проследява взаимодействието на националната културна идентичност с европейската.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

4

Развитие на културата през XII – XIV в.

НЗ

Описва ролята на университетите като средища на ново образование.

Житие.
Трубадур.

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Изработване на мултимедийни презентации.
Работа с разнообразни източници на информация.

 

4

Материална култура.

НЗ

Търси и подбира примери чрез ИКТ за паметници на романското и готическото изкуство.
Разпознава паметници на националната култура със световно значение.
Дава примери за православни културни и книжовни центрове.

Готика.
Миниатюра.

Описва характерни паметници на националната и световната култура.
Дава примери за взаимни влияния между различните култури.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

Представяне с помощта на ИКТ на виртуална разходка в средновековен град или музей.

 

5

Игри и забавления.

НЗ

Разпознава промени, настъпили в западноевропейското общество през XV век.

 

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Проследява взаимодействието на националната културна идентичност с европейската.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

Април

2

Легендите и приказките от Средновековието.

НЗ

Разпознава промени, настъпили в западноевропейското общество през XV век.

 

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Проследява взаимодействието на националната културна идентичност с европейската.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

2

Средновековните общества.

О

Разпознава промени, настъпили в западноевропейското общество през XV век.
Описва всекидневието на средновековните общества на основата на различни източници.

 

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Проследява взаимодействието на националната културна идентичност с европейската.

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.

 

3

Завладяването на Югоизточна Европа от османските турци.

НЗ

Проследява по карта османското завоевание на българските земи.

 

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

Развива умения за работа с географска/историческа карта.
Спомага за ориентиране в динамично променящите се граници на европейските държави.

Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, учебник.

 

3

Падането на България под османска власт.

О

Извлича от различни исторически източници информация за събития в българската история.

 

Изработва разширен план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

Чрез разширяване обхвата на използваните понятия обогатява писмената си и езикова култура.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

4

Тест

О

 

 

 

 

 

 

4

Устройство на Османската империя.

НЗ

Използва пространствени ориентири при определяне границите на Османската империя и българското пространство в нея.
Описва устройството на Османската империя.

Дискриминация.
Толерантност.

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

Развива техники на четене.
Чрез разширяване обхвата на използваните понятия обогатява езиковата култура - разбиране на смисъла.

Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, учебник.

 

Май

1

Стопански и обществени отношения в Османската империя.

НЗ

Описва устройството на Османската империя.
Описва мястото на българите в системата на османската държава.
Дава примери от всекидневието за традициите на различните религиозни общности в българските земи.

Харадж.
Тимар.

Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели.

Развива техники на четене.
Чрез разширяване обхвата на използваните понятия обогатява езиковата култура – разбиране на смисъла.

Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, учебник.

 

2

Българите в Османската империя.

НЗ

Проследява на карта преселенията от и към българските земи.
Познава основни характиристики на стопанския и обществения живот в селото и града.
Разбира ролята на семейството и рода за съхраняване на народността.

Демография.
Конак.
Ктитор.

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Формира отношение към етичните кодекси и кодексите на поведение, общоприети в различните общества и общности.

Организиране на ролеви игри.
Провеждане на полеви проучвания – интервюта, изследвания и пр.

 

2

Православната църква – обединител на българския народ.

НЗ

Разбира ролята на християнската религия за съхраняване на българската народност.
Обяснява по зададени показатели ролята на манастирите за съхраняване на българския народ през XV – XVII в.
Посочва примери на светци – мъченици за християнската вяра.

 

Описва принадлежност към общност въз основа на религия и език.

Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното пространство.

Провеждане на проучване.
Изготвяне на краен продукт.

 

3

Съпротивата на българите срещу османската власт.

НЗ

Представя съпротивителните действия на българите срещу османската власт.

 

Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

Изгражда отношение към инициативността, активността, независимостта в обществения живот.

Организиране на ролеви игри.

 

4

Историческа лаборатория – упражнение.

У

Извлича информация от исторически източници.

 

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

Обогатява писмената култура на учениците.
Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

1

Югоизточна Европа под османска власт.

О

Обобщава основните характеристики на развитието на българите под османска власт.

 

Изработва разширен план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

Обогатява писмената култура на учениците.
Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.

Изготвяне на индивидуален доклад.
Провеждане на групово проучване.

 

Юни

1

Тест

О

 

 

 

 

 

 

2

Годишен преговор

О

 

 

 

 

 

 

2

Годишен преговор

О

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТИЛ: .................................................

(име, фамилия, подпис)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница