Годишно тематично разпределениеДата19.01.2018
Размер240.07 Kb.
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище Град


Утвърдил

Директор:

(име и фамилия)
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА / ГОДИНА
За нови знания

НЗ

22 броя

61%

За упражнения (дейности)

Д

6 броя

17%

За преговор

П

2 броя

6%

За обобщение

О

2 броя

5%

За контролни работи

К

4 броя

11%


Изготвил:

(име и фамилия)по ред

Учебна седмица по ред1

***


Тема на урочната единица

Урочна единица за2

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми

Заб.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(7)

(8)

(9)

1
Земята, континентите и океаните – начален преговор

НП

Обяснява някои особености на Земята като планета и последиците от движенията и.

Работи с географска карта и различни графични материали.

Прави характеристика на различни географски обекти като континент и природна зона

Използва въведени в 5., 6., и 7. клас понятия; разбира многообразието и неповторимостта на природната среда. Осъзнава необходимостта от опазване и съхраняване на природното разнообразие.2
Какво знаете в началото на осми клас входно ниво

ВК

Установяване на нивата на знания по география и икономика от 5., 6. и 7. клас.
Решаване на различни по форма и отговори тестови задачи

Писмено, общо класно изпитване

Оценки от входното ниво


3

1. Тема Планетата Земя

Форма и размери на Земята

НЗ

Доказва с примери кълбовидната форма на Земята.

Описва по схема размерите на Земята (площ, дължина на полярния и екваториалния радиус, обиколка на

Екватора).

Прави изводи за влиянието на формата на Земята върху живота на нея.елипсоид;

геоид


Работи с текста и илюстрациите в учебника. Изработва (чертае) схема за мястото на Земята в Слънчевата система.

Текущи оценки от индивидуално устно изпитване и от работа в час

4
Движения на Земята.

НЗ

Доказва с примери движението на Земята около оста ѝ.

Прави изводи за последиците от движението на Земята

около оста ѝ.

Прави изводи за последиците от движението на Земята

около Слънцето и от наклона на земната ос за живота на Земята.


местно време;

часови зони;

линия на смяна на датата


Прави изводи за движенията на Земята. Изпълнява задачи, свързани с търсене, развива техниката на четене и писмена култура. Определя местното време. Изчислява местното време в различните часови зони.

Текущи оценки от устни, писмени, практически и устни изпитвания или от изпълнение на домашни работи или работа, група
5
Планетата Земя – форма и размери. Последици за природните процеси и живота на хората

Д

Прави изводи за формата и последиците от движението на Земята, за природните процеси и живота на хората на нея.

Попълва таблица и изработва графика за продължителността на деня в различните географски ширини.

Изчислява местното време в различни точки на света.


Земята като система

Пресмята и попълва таблица за продължителността на деня в различните географски ширини. Изработва/чертае/ графика за продължителността на деня в различните географски ширини. Изпълнява задачи, свързани с изчисляване на местното време в различни точки на света.

Оценки от практическа работа, текуща

работа в час, работа по групи, проекти, презентации и др.


6
2. Тема География на природата

Геосферен строеж на системата Земя

НЗ

Характеризира геосферния строеж на системата Земя.

Дава примери за взаимовръзки между атмосфера, литосфера, хидросфера, педосфера, биосфера.

Чертае модел на системата Земя.

Оценява значението на взаимовръзките в системата Земя.Природен риск

Описва геосферния строеж на Земята. Работи с текст и схеми от учебника. Изработва схеми. Изказва обобщени изводи.

Текущи оценки от устни, писмени изпитвания и от практически дейности
7
Атмосфера – състав и строеж

НЗ

Описва състава на атмосферния въздух.

Описва вертикалния строеж на земната атмосфера – тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера.

Оценява значението на състава и строежа на атмосферата за живота на Земята.

Дава примери за въздействието на човека върху състоянието на атмосферата.


Познава основните понятия и закономерности. Работи с текста и схемите в учебника. Прави изводи за значението на атмосферата за живота на Земята. Посочва примери. Осъзнава необходимостта от опазване на околната среда.

Текущи оценки от устни, писмени, практически дейности, индивидуална работа със задачи от рубриката географски преглед
8
Топлинен режим в атмосферата

НЗ

Обяснява нагряването и изстиването на въздуха.

Обяснява по схема слънчевата радиация – пряка, разсеяна, отразена и сумарна.

Обяснява влиянието на географската ширина и вида на постилащата повърхнина върху топлинния режим.

Обяснява изменението на температурата във височина.

Обяснява разпределението на слънчевата радиация по карта.


излъчване от земната повърхност; радиационен баланс; вертикален температурен градиент, изотерми

Обяснява понятията. Изяснява основни географски закономерности. Анализира и характеризира географски процеси и основни закономерности с помощта на географската карта.

Текущи оценки от устни,

от писмени, от практически изпитвания или от изпълнение на домашни работи или работа по групи9
Геосфери на Земята

Д

Прави изводи за взаимодействията между геосистемите.

Обяснява промените на въздуха в географска ширина и надморска височина.

Изчислява вертикален температурен градиент и представя промяната му чрез графично изображение.

Прави изводи за взаимодействието между геосферите. В таблица описва примерите за това взаимодействие. Показва бързина и точност при представяне на географските понятия чрез географска игра. Изчислява вертикален температурен градиент по конкретен пример

Оценки от практическа работа, текуща работа в час, в групи и др.
10
Изпарение, влажност и валежи

НЗ

Обяснява факторите, от които зависи изпарението.

Знае какво е влажност.

Разграничава видове облаци (перести, слоести, кълбести) и валежи (според мястото на образуване, агрегатното състояние и начина на изваляване).

Обяснява разпределението на валежите по карта.

Обяснява влиянието на неблагоприятни природни явления (поройни валежи, обилни снеговалежи, градушка, поледица) върху живота на човека и правилата за поведение при гръмотевична буря.


кондензационно ниво; кълбесто-дъждовни и слоесто-дъждовни облаци; изохиети

Обяснява основни географски понятия и процеси. Работи с текста и фигурите от учебника. Разпознава обекти по изображение. Оценява значението на неблагоприятни природни явления за живота на хората. Усвоява правила за разумни действия при различни житейски ситуации.

Текущи оценки от устни, от писмени, от практически изпитвания или от изпълнение на домашни работи или работа по групи

11
Обща атмосферна циркулация

НЗ

Изработва схема на общата атмосферна циркулация.

Разграничава видове въздушни маси.

Обяснява топъл и студен фронт (вкл. по схема) – образуване и време.

Работи с текст и схеми от учебника. Изработва схема. Чете тематична карта. Обяснява и сравнява атмосферни процеси и явления.

Текущи оценки от устни, от писмени, от практически изпитвания
12
Циклони и антициклони

НЗ

Сравнява циклона и антициклона и времето в тях.

Чете синоптична карта.

Изработва елементарна прогноза на времето.

Работи с текст и схеми от учебника. Изработва схема. Чете тематична карта. Обяснява и сравнява атмосферни процеси и явления. Изработва елементарна прогноза на времето.

Текущи оценки от устни, от писмени, от практически изпитвания или от изпълнение на домашни работи или работа по групи
13
Климатообразуващи фактори.

Климатични пояси и области

НЗ

Обяснява климатообразуващата роля на радиационните, циркулационните и географските фактори.

Характеризира климатичните пояси и планинската област на Земята по карта и с климатограма (териториален обхват, климатични фактори, климатични елементи, стопанска оценка).

Представя информация за влиянието на човека върху климата в различни форми.


климатични промени

Познава основните понятия и закономерности. Разграничава фактори и елементи на климата. Работи с учебника. Чете тематични карти. Характеризира климатични пояси и области. Осъзнава необходимостта от опазване на околната среда.

Текущи оценки от устни, от писмени, от практически изпитвания
14
Климат

Д

Четe синоптична карта.

Прави елементарна прогноза на времето.

Анализира климатограма и прави изводи за типа климат.

Прилага получените знания на практика, като с помощта на снимков материал прави опит за визуализиране на видовете облаци.


Прави елементарна прогноза на времето. В нова ситуация – географска игра, прави характеристика на климатичен пояс по климатограма. Чете тематична карта.

Оценки от практическа

работа, работа в час, работа по групи и от зададени презентации за домашна работа и др.15
Хидросфера. Световен океан.

Свойства на океанската и морската вода

НЗ

Познава свойствата разтворимост и топлоемкост на океанската и морската вода.

Обяснява хоризонталното разпределение на температурата и солеността на океанската и морската

вода по карта.

Оценява значението на свойствата на океанската и морската вода за климата на Земята и живота на човека.


Познава и разбира основни свойства на океанската и морска вода. Работи с текст и схеми от учебника. Обяснява и сравнява основните географски закономерности. Чете тематична карта. Прави изводи за значението на океанската и морската вода.

Текущи оценки от устни, от писмени, от практически изпитвания
16
Движения на океанската и

морската вода. Вълни. Приливи и

отливи.

Океански и морски течения

НЗ

Дефинира какво е океанска (морска) вълна.

Разграничава видове вълни –ветрови, земетръсни (цунами) и приливни.

Знае причините за образуването на приливите и отливите.

Оценява значението на вълните, приливите и отливите за живота на човека.

Дефинира какво е океанско (морско) течение.

Обяснява образуването на ветровите, компенсационните, студените и топлите течения.

Изработва схема на основните океански течения в Световния океан.

Оценява значението на океанските (морските) течения за климата на Земята и живота на човека.височина на вълната;

сила на привличане;

центробежна сила;

приливообразуваща силаПознава и изяснява основни понятия. Изработва схема на океанските течения. Оценява движенията на океанската и морската вода за живота на хората. Обяснява образуването на океанските течения и оценява значението им за климата на Земята.

Оценки от практическа работа, работа в час, работа по групи и от зададени презентации за домашна работа и др.

17
Води на сушата. Подземни води.

Езера и блата. Ледници

НЗ

Разграничава видове подземни води (грунтови, артезиански (напорни), карстови и минерални).

Разграничава видове езера (според произхода на езерната котловина, според начина на оттичане).

Обяснява образуването на блатата и ледниците (планински и континентален тип ледник) и териториалното им разположение.

Оценява значението на подземните води, езерата и ледниците за живота на Земята.Тектонски езера

Познава основни понятия. Назовава особеностите на подземните води; Познава видовете езера по снимка. Работи с елементите на учебника. Оценява значението на географски обекти.

Текущи оценки от устни, от писмени, от практически изпитвания
18
Води на сушата. Реки

НЗ

Обяснява формирането на речните води.

Обяснява връзката на хидрографските елементи на реката с релефа и климата.

Характеризира видовете речен режим по хидрограма и видове речно подхранване (снежно, смесено, дъждовно).

Оценява значението на реките за живота на Земята и въздействието на човека върху тях.

Обяснява влиянието на рискове, свързани с хидроложки природни явления, върху живота на човека и правилата за поведение при наводнение и лавина.


водно количество;

речен оттокРаботи с текст и схеми от учебника. Познава основни закономерности, процеси и явления. Познава основни понятия. Характеризира воден обект по карта. Чете хидрограма. Изработва научно съобщение за значението на реките. Усвоява правила за разумни действия при различни житейски ситуации.

Оценки от практическа работа, работа в час, работа по групи и от зададени презентации за домашна работа и др.

19
Хидросферата – водното богатство на планетата

Д

Прави изводи за връзката между климата и режима на водите.

Анализира изображения, свързани с океанските и морски течения.

Прави изводи за значението на реките и Световния океан за живота на хората.

Анализира изображения, работи в екип и прави обобщени изводи. Съставя текст и прави изводи и обобщения за връзката между климата и водите.

Оценки от практическа работа, работа в час, работа по екипи, от участие в дискусия и др.

20
Земята като планета. Геосфери на Земята

ТО

Обобщава основни знания за Земята като планета, за атмосферата и хидросферата.
Прави обобщения и изводи по една от посочените теми: Планетата Земяформа и движения, и Уникалната планета с вода и атмосфера, като ползва посочените в урока опори.

Оценки от работа в час, работа в екип, от участие в дискусия и др.

21
Какво знаете за Земята като планета, атмосферата и хидросферата

ТК

Установяване на придобити знания и умения за Земята като планета, атмосфера и хидросфера
Решава тест със задачи с избираем, свободен и структуриран отговор.

Оценка от контролна работа по скала
22
Литосфера. Състав на земната

кора

НЗ

Изработва схема на вътрешния строеж на Земята.

Характеризира състава на земната кора.

Сравнява океанския и континенталния тип земна кора.


астеносфера;

ефузивни и интрузивни скалиРаботи с текст и схеми от учебника. Познава основни понятия. Изработва схема. Сравнява, разграничава и характеризира типовете земна кора.

Оценки от практическа работа, работа в час, работа по групи и от зададени презентации за домашна работа и др.
23
Тектоника на плочите

НЗ

Обяснява тектоника на плочите.

литосферни плочи;

срединни океански вериги, океански падини, океански дъгиРаботи с учебника. Познава основни понятия. Обяснява и анализира географски процеси и явления.

Оценки от работа в час, работа по екипи, от участие в дискусия и др.

24
Ендогенни релефообразуващи процеси

НЗ

Характеризира ендогенните (вътрешни земни сили) релефообразуващи процеси – същност, тектонски движения (колебателни, нагъвателни, разломни), вулканизъм и земетръсна дейност.

Прави изводи за териториалното разположение на вулканите и земетръсната дейност.

Обяснява влиянието на земетресенията върху живота на човека и правилата за поведение.


антиклинала, синклинала;

хорст, грабенОбяснява и разграничава основни географски понятия. Работи с учебника. Прави изводи за географските процеси и явления. Усвоява правила за разумни действия при различни житейски ситуации.

Оценки от работа в час, работа по екипи, от участие в дискусия и др.

25 – 26
Екзогенни процеси

НЗ

Характеризира екзогенните (външни земни сили) релефообразуващи процеси – същност, форми, териториално разпространение.

Разпознава екзогенни форми (свлачище, срутище, дюни, пролом, алувиална низина, пещера, циркус, коритовидна долина, прибойна ниша, пясъчна коса) по описание или изображение.изветряне; ерозия; екзарация; абразия; карстов

процес; еоличен процесПознава и разграничава основните географски понятия. Характеризира и сравнява различни релефообразуващи процеси. Разпознава по изображение или описание различни екзогенни форми.

Оценки от работа в час, работа в екип, от участие в дискусия и др.

27
Литосферата – твърдата обвивка на Земята

Д

Прави изводи за процесите в литосферата.

Усъвършенства уменията си за работа със статистически материали.

Анализира дадената информация.

Анализира изображение, работи с тематична карта, с помощта на опори и снимки от урока прави репортаж –описание на земетресение, анализира снимковия материал.

Оценки от практическа работа, работа в час, работа по групи и др.

28
Земята отвътре и отвън, неспокойна и непредвидима –преговор

ТП

Систематизира основни понятия, закономерности, процеси и явления в литосферата.
Затвърдява основни знания и компетентности. Изготвя речник на основни понятия в литосферата, попълва таблици и обобщава информация.

Оценки от работа в час, работа по екипи, от участие в дискусия и др.

29
Какво знаете за релефа на Земята

ТК

Установява нивото на знания и умения от раздела „Литосфера“.
Решава тест със задачи с избираем, свободен и структуриран отговор.

Писмено оценяване по скала
30
Педосфера. Биосфера

НЗ

Характеризира почвата – същност, фактори на почвообразуването, образуване, състав и свойства.

Познава типовете почви, териториалното им разпространение и значение.

Характеризира биосферата – състав, обхват, процеси.

Дава примери за въздействието на човека върху педосферата и биосферата.зонални, азонални,

тундрови, подзолисти почвиРаботи с учебника. Познава основни понятия. Познава и характеризира почвените типове. Работи с тематична географска карта. Осъзнава необходимостта от опазване на околната среда.

Оценки от работа в час, работа по екипи, от участие в дискусия и др.

31
Природни компоненти и природни

комплекси. Природни зони

НЗ

Знае какво е природногеографски комплекс (геосистема) и неговите особености.

Познава същността на географската обвивка.

Обяснява основните закономерности на географската обвивка (зоналност, азоналност, цялостност и ритмичност).

Характеризира природните зони на Земята.природни компоненти;

пълен и непълен природен комплексРаботи с текст, схеми и фигури от учебника. Познава основни понятия. Групира и характеризира географски процеси и явления, характеризира природна зона, доказва връзката между компонентите в природата.

Оценки от работа в час, работа в екип, от участие в дискусия и др.

32
Природни комплекси на Земята

Д

Идентифицира и локализира природните зони по географска карта.

Съставя маршрут с помощта на географската карта.

Съотнася изображение към текст.

Попълва схема и проучва и оценява природните ресурси. Обобщава получените резултати за видовете природни ресурси и тяхното опазване.


Анализира различни източници на информация – таблици, текстове и снимки, съставя маршрут и прави изводи за разнообразието на природните зони, попълва схеми и съотнася изображения към тях, дава примери.

Оценки от практическа работа, работа в час, работа по групи и др.

33
Природноресурсен

потенциал на Земята

НЗ

Разграничава природно условие, природен ресурс и

видовете природни ресурси (изчерпаеми, неизчерпаеми,

възобновяеми и невъзобновяеми).

Оценява природните ресурси (енергийни, минерално-

суровинни, климатични, водни, поземлени, биологични) на Земята.


природноресурсен потенциал

Познава основни понятия. Характеризира видовете природни ресурси, оценява и прави изводи за природноресурсния потенциал на Земята.

Оценки от работа в час, работа в екип, от участие в дискусия и др.

34
Глобални проблеми на

съвременността

НЗ

Дефинира суровинно-енергийния и екологичния

проблем.


Обяснява причините за възникване и последиците от

суровинно-енергийния и екологичния проблем.

Посочва начини за преодоляване на суровинно-

енергийния и екологичния проблем.

Знае същността на идеята за устойчиво развитие.

Анализира различни източници на информация по проблемаглобални проблеми;

алтернативни източници на енергияПознава основни понятия. Работи с учебника. Дефинира основните проблеми на човечеството, като обяснява причините и дава идеи за тяхното преодоляване. Осъзнава необходимостта от опазване на природната среда.

Оценки от практическа работа, работа в час, работа по групи и от зададени презентации за домашна работа и др.

35
Природеният лик на Земята

ГО

Обобщава основни знания за Земята като планета, за нейните сфери.
Прави обобщения и изводи –отговаря на поставените въпроси и описва обект по снимка или представя презентации по предварително зададени теми.

Оценки от индивидуални и групови устни и практически изпитвания
36
Какво знаете в края на осми клас

ГК

Установяване на придобити знания и умения за Земята като планета и нейните сфери: атмосфера, хидросфера, литосфера, педосфера и биосфера.
Решава тест със задачи с избираем, свободен и структуриран отговор.

Оценка от контролна работа по скала

1 Учебните седмици се попълват в съответствие с графика на МОН за учебната година
и с учебния план на училището.
2 Съкращенията в колона 4 – Урочна единица за: ... имат следните значения: НП – начален преговор, ВК – входящ контрол, НЗ – нови знания, Д – дейност, ТП – тематичен преговор, ТО – тематично обобщение, ТК – тематичен контрол, ГО – годишно обобщение, ГК – годишен контрол.

*** Часовете се разпределят по два седмично в рамките на първия учебен срок в показаната последователност. По този начин се оформя първа част на учебното съдържание по география и икономика за 9 клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница