Гр. Бяла Инвеститор: Община БялаДата24.10.2018
Размер311.54 Kb.
#96877


МЕГАЛИТ ЕООД София

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ, ПЪТИЩА И ГЕОДЕЗИЯ

1618 София, Бул.Цар БорисІІІ 215 Тел (+359 2) 5561 00; (+3592) 566977
Обект: "Рекултивация " на съществуващо сметище­

гр. Бяла

Инвеститор: Община Бяла
Фаза: Работен проект
Проектант: ­

/инж.С. Младенова/

Управител:

/инж.К. Панов/София, септември, 2002г

Обект : Рекултивация на съществуващо сметище – гр. Бяла

Част: Рекултивация

Фаза: Работен проектСЪДЪ РЖАН И Е

А. КНИЖА


І. Обяснителна записка

1 . Обща част

1 .1 Съществуващо положение

2. Рекултивация на съществуващото сметище

2. 1 Вертикална планировка

2.1.1 Технология на изпълнение на вертикалната планировка

2.2 Техническа рекултивация

2.3 Биологическа рекултивация

3. Отвеждане на повърхностните води

4. Газоотвеждаща система

5. Третиране на инфилтриралите води

6. Система за наблюдение и мониторинг.

7. Изисквания за качеството на вложените материали.

ІI. БХТПБ

ІІІ. Количествени сметки

Б. ЧЕРТЕЖИ

1. Съществуващо положение- геодезическа снимка

2. Надлъжен профил през сметището

3. Напречни профили през сметището от І ÷ ІІІ

4. Вид на сметището след приключване на рекултивацията

5. Детайли
Обект: Рекултивация на съществуващо сметище - гр. Бяла

Част: Рекултивация

Фаза: Работен проект
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


1. Обща част

Настоящият проект е изготвен въз основа на договор с Община Бяла и Ф-ма "MЕГАЛИТ" ЕООД гр. София. Целта на разработката е да се рекултивира старото сметище за ТБО от гр. Бяла. По този начин се премахват всякакви предпоставки за замърсяване на околните терени и подземни води и се постига максималното му вписване в околния терен.
1.1 Съществуващо положение

Сметището е разположено на 200 м. югозападно от гр. Бяла непосредствено до гробището. До сметището се стига по съществуващ път. Теренът върху който са извозвани битовите отпадъци от гр. Бяла е с постоянен наклон 10% изток-запад.

В момента продължава извозването на отпадъци на сметището; В източната част е направено частично рекултивиране чрез запръстяване и затревяване. Частично е оградено и няма обслужващи сгради и съоръжения.

2. Рекултивация на съществуващото сметище.


Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляванеколичеството на отделящия се инфилтрат и подобряване ландшафта на района.Рекултивацията протича в следната последователност:

 • вертикална планировка

 • техническа рекултивация

 • биологическа рекултивация

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап.
2.1 Вертикална планировка
Вертикалната планировка включва преоткосиране на депонираните вече стари ТБО с оглед извършване на същинската рекултивация. Преоткосирането включва изкопаване и. преместване на отпадъците като се оформят откоси:2%, 1:3 /на напречните профили/и : 1:3 , 4 %, /на надлъжния профил/.С приетите наклони се постига по-плавно вписване на рекултивираното сметище към околните терени, а също и оттичане на повърхностните води към охранителните канавки.

С вертикалната планировка се оформя тялото на сметището така, че да поеме изкопаните стари отпадъци при преоткосирането.


2.1.1. Технология на изпълнение на вертикалната планировка
Преди да започнат изкопните работи по преоткосирането трябва да се приложат напречните профили през депото. На тях са посочени местата на охранителните канавки, граници и коти на предепонираните отпадъци, котите на рекултивационния слой в крайният му вид и мястото на газовите кладенци.

Преоткосирането започва от най-високата част на съответния профил. По този начин оформянето на откосите става отгоре надолу. За извършване на изкопните работи са необходими следните машини: • еднокошов багер с права лопата с V=l м3.

 • самосвали за извозване на изкопаните земни маси.

 • Булдозер за разстилане ,валиране и оформяне на проектния профил.

В същата последователност се получава забой ІІ. Височината на всеки забой е максимум 3м. Изкопаните отпадъци се товарят на самосвали, които ги транспортират до определеното място за предепониране. Преоткосирането и предепонирането започват от западната част на сметището.

Разриване го и уплътняването става с два броя булдозери.Техният ход напред и назад трябва да бъде не по-малко от 4 пъти по едно и също трасе.

Обемът на изкопните и насипните работи от вертикалната планировка са определени с напречни профили и са показани в таблица 1.


таблица 1профили

F /м2/

Fср/м2

L /м/

Vср / м3/

Vср / м3/

А -А

50
100

5000

5000

1-1

90


80

45

З600

8600

2-2

70


45

45

2000

10600

з-з

20


10

45

450

11000

О
От закриване на старо сметище

9000
Общо:

20000 мз

2.2. Тeхническа рекултивация.


След приключване на вертикалната планировка се пристъпва към изграждане на горния изолиращ екран,който се състои от следните пластове по реда на полагането им: • изравнителен слой пръст - 0,20 м.

 • газов дренажен слой от чакъл - 0,50м.

 • минерален запечатващ слой от глина- 0,50 м.

 • дренажен слой за чисти води от чакъл -0,50м.

 • слой от почва - 0,70м

 • слой от хумус - 0,30м.

Необходимите количества материали за рекултивационния слой са показани в таблица 2таблица 2

Рекултивационен слой

ед.м.

сметище

Площи

м2

20000

Пръст-0.20 м

м3

4000

Газов дренаж-0.50м-чакъл / 5-40мм/

мЗ

10000

глина - 0.50м

мЗ

10000

Дренаж за чисти води-0.50м-чакъл /5-40мм/

мЗ

10000

Пръст-0.70 м

мЗ

14000

Xумyc-0.30м

мЗ

6000

Изравнителният слой положен върху тялото на сметището дооформя повърхността на преоткосираните отпадъци като окончателно се прецизират наклоните.

Газовият дренаж се предвижда от чакъл /5÷40мм/ с дебелина 0.50 м. В този слой се разполагат хоризонталните тръби на Газовия кладенец.

Минералният запечатващ слой от глина се предвижда за защита на отпадъчното тяло на сметището от проникване на повърхностни води и като бариера за газовите емисии.

Дренажният слой за чисти води изпълнен от чакъл /5÷40мм/ и с дебелина 0.50м играе ролята на площен дренаж за преминалите през по- горните слоеве чисти атмосферни води. Тези води изтичат в охранителните канавки.

Рекултивиращият почвен слой се проектира в съответствие с предвиденото по-нататъшно използване на територията на депото.

Предвижда се дебелината на този слой да бъде 0.70м, достатъчна за развитие на кореновата система при затревяване или засаждане на храсти.

Върху рекултивиращия почвен слой се полага и слой от хумус -0.30м.


2.3.Биологическа рекултивация.

Биологическата рекултивация се извършва след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване. IIредвид местоположението на старото сметище се предвижда то да бъде рекултивирано за неземеделски нужди.

Биологическата рекултивация се извършва на два етапа:

І етап включва: чистене на камъни, разбиване на буци, подравняване с гребло.С тези манипулации се постига допълнителна предпосевна подготовка на почвата.Целта е да се получи ситнозърнеста структypa. Това дава възможност семената да бъдат в непосредствен допир с почвата. Непосредствено преди засяването на тревното семе , в почвата се внасят азотни торове /30÷40кг./дка./ Така подготвената почва се оставя 10-12 дни да улегне, след което се пристъпва към засяването. Засяването на тревното семе е препоръчително да се извърши късно през пролетта Т.е.втората половина на месец май. Засяването на семената да бъде равномерно /25кг./дка./,като след това се зариват с 1гребло и се притъпкват с дъска или ръчен валяк. Тревната смес се състои от: • пасищен райграс -10%

 • ливадна власатка- 60%

 • ежова главица -20%

II етап включва: поливане- в началото 6 поливки през 3 дни с норма 10 л/м2, след това-2 поливки през 7 дни по 20л/М2


3 Отвеждане на повърхностните води.

За отвеждане на стичащите се по рекултивираните откоси атмосферни води но време на дъжд се предвиждат охранителни канавки около рекултивираното сметище.Канавките се проектират като земнонасипни с трапецовидно напречно сечение. Предвидени са 3 броя охранителни канавки.

Охранителна канавка 1 с L=210м и охранителна канавка 2 с

L=70M. заустват в слабо изразен овраг, който ще отвежда водите в по-долу разположеното дере.

Охранителна канавка 3 с L=230M в горната си част изпълнява ролята и па крайпътна канавка. Същата зауства в дере.4.Газоотвеждаща система

За отвеждане на образувалият се биогаз от тялото на депото се предвижда изграждане на два газови клaденеца. Те се състоят от вертикална и хоризонтална част. Преди полагане на рекултивационния слой се изгражда вертикалната част на газовите кладенци. Най- ниско разположения слой от рекултивацията е така наречения площен газов дренаж, който се изгражда от чакъл /5÷40мм/ с дебелина 0.50м В този слой са разположени радиално НDРЕ тр. Ф 125 перфорираникоито улавят отделилият се биогаз и го насочват към вертикалната част па газовия кладенец. Газовите кладенци са от така наречения "пасивен" тип поради малкия обем и малка височина на депонираните отпадъци. Този тип кладенци завършва с вентилатор, който се задвижва от създалата се тяга във кладенеца.
5. Инфилтрираните води от сметището
В разработката не се предвижда улавяне и третиране на инфилтрат от тялото на депото.

От направения оглед около сметището, и по специална в най-ниската точка на дерето разположено западно от него не установено изтичане па инфилтрат. Предвид малкият обем на сметището, големият период на експлоатация и малката площ която заема, аналогично на други сметища се приема, че количеството на инфилтрата е минимално и не представлява опасност за подземните води. След рекултивацията на сметището ще спре притокът на атмосферни води през тялото му и по този начин количеството на инфилтрата чувствително ще намалее. Предвид конфигурацията на естествения терен под сметището установен от топографска карта е невъзможно той да бъде уловен чрез дренажна система.


6. Система за наблюдение и мониторинг
Мониторинг се извършва за някои от компонентите на околната среда. За контрола на подземните води се предвижда изграждане на 2 бр. контролни кладенци : в най- ниската част на сметището и в най-високата част, но извън замърсения с отпадъци терен. Провеждането на мониторинг на подземните води ще става по време на извършване на рекултивацията и след окончателното рекултивиране на цялото сметище.Пробовземанията се правят на всеки 6 месеца. При изразени колебания на подземните води честотата на измерванията трябва Да бъде увеличена. Извършва се мониторинг и на състоянието на рекултивираното сметище.Това трябва да става ежегодно като се отчитат настъпилите промени: степен на слягане, поява на пукнатини и свличания.
7. Изисквания за качество на вложените материали
Материалите, които се предвижда да бъдат вложени при извършване на рекултивацията са пръст, инертни материали и хумус.

Инертните материали и пръстта ще се докарват на обекта от депо /склад/ и отговарящи на определени изисквания.

Пръстта /подхумусния хоризонт/трябва да отговаря на следните

критерии: • съдържание на хумус-равно или по-голямо от 0.5% /или със съдържание на органичен въглерод равно или по-голямо от 0.3% /, определено в средна проба / "наредба №26-ДВ бр.89/22.1 0.1996г./

 • нормите за допустимо съдържание на олово, мед и цинк в почвата в зависимост от активната реакция на почвата /рН/ във водна суспензия да са с

 • нормата за допустимо остатъчно съдържание на хербецида атразин е 0.1 мг. На 1 кг. Почва, а ,на симазин-0.2 мг. на 1 кг. Почва след изтичане на употребата им.

 • радиоактивност-до 10 гр./тон

 • общо количество соли - до 0.3%

 • механичния състав да е 30-50% физична величина.

Изискванията към качествата па хумуса са следните:

 • съдържание на хумус, равно или по-голямо от 1% /или със

съдържание на органичен въглерод,равно или по-голямо от0.6%,определено в средна проба /Наредба №26 /ДВ бр.89/22.IО.1996г/

 • да отговаря на изискванията за съдържание на олово,мед,цинк,арсен,допустима радиоактивност, общо количество соли опоменати при подхумусния слой.

Проучванията относно качествата на вложените насипни материали са задължение на инвеститора и се извършват непосредствено преди полагането им
Съставил……………………..

/ инж. С . Младенова /


Обект:Рекултивация на съществуващо сметище гр.Бяла

Част :Рекултивация

Фаза: Работен проект
КОJIИЧЕСТВЕНА CМETKA


Техническа рекултивация на сметището

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ

Ед.м.

К-во

Ед. ц.

С-ст

1Изкоп с багер на ТБО на транспорт 11 превоз

на 200м със самосвал при утежнени условия

м3

200002Разриване и уплътняване с булдозер на ТБО

м3

200003Изкоп с багер на З.почва на транспорт и превоз

със самосвал за:

-глинен слой

м3

10000-изравнителен слой- 0.20 м

м3

4000-подхумусен слой - 0.70м

м3

14000-хумус - 0.30м

м3

60004

Доставка на чакъл (d= 5 -40)мм за:

- газов дренаж - 0.50м

м3

10000- дренаж за чисти води - 0.50м

м3

100005

Разриване с булдозерна 100м -т.З+Т.4

м3

54000Съставил……………………..

/ инж. С . Младенова /


Обект:Рекултивация на съществуващо сметище-гр.Бяла

Част: Рекултивация

Фаза: Работен проект

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №2


Охранителна канавка – необлицована №1 - L =210 м

Охранителна канавка- необлицована № 2 – L= 70м

Охранителна канавка- необлицована № 3 - L=235 м.
Наименование

ед. м.

К-во

Ед. Ц.

C-cт

1

Изкоп с трапецл сечение за охр. канали

м3

3002

IIланировка на изкопа

дка

1.5


Съставил……………………../ инж. С . Младенова /

Обект:Рекултивация на съществуващо сметище-гр.Бяла

Част: Рекултивация

Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №3


Биологична рекултивация


Наименование

Ед.м.

К-ство

Ед.Ц.

С-ст

1Затревяване І етап- ръчна обработка на 0.3 м дълб.,култивиране ,брануване, разкопаване с мотика ,торене.

дка

202

Затревяване ІІ етап- подравняване с гребло ,засяване на

семе ,ръчно зариване на семето :20% с гребло и80%-с

Дъсчени заривачки,претъпкване-20% с дъска и 80% с валяк

дка

203Затревяване -ІІІ етап-плевене, валиране, торене,косене,

изнасяне на тревата.

дка

204

IIоливане на нови тревни площи с 6х 10 л. /м2

дка

205

Поливане на нови тревни площи с 2х20 л. /м2

дка

206

Тревна смеска

25 кг/дка

кг

5007

Азотни торове 30 кг/дка

кг

6008

Вода
м3

2000


Съставил……………………../ инж. С . Младенова /


Обект:Рекултивация на съществуващо сметище-гр.Бяла

Част: Рекултивация

Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №4


Газови кладенци - 2бр


Наименование

ед.м.

К-ство

Ед. ц.

С-ст

А

Газов кладенец -вертикална част

1

Изкоп машинен в отпадъци /2х50мЗ/

м3

1002

Доставка на плътна НDРЕ тр. ФЗ 15 /2хЗ м/

мl

6З

Доставка на перфорирана НDPE тр. ФЗ 15 /2х4м/

мl

84

Монтаж на НDPE тръби Ф З 15 /2х7м/

мl

145

Доставка и монтаж на обсадна БСТОlIова тръба Ф 1250 /2х2м/

мl

46

Засипка от трошен камък /2х50мЗ/

м3

1007

Доставка и монтаж на вентилатор

бр.

2Б

Газов кладенец N!! I-хоризонтална част

8

Доставка на перфорирани IШРЕ тр. Ф 125

мl

959

Монтаж на НDPE тр. Ф 125

мl

9512

Доставка и монтаж на стоманен капак Ф 1250/2xl/

бр

2


Съставил……………………../ инж. С . Младенова /

Обект:Рекултивация на съществуващо сметище-гр.Бяла

Част: Рекултивация

Фаза: Работен проект
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №5
Контролни кладенци за мониторинг на подземните води
Наименование

ед.м.

К-ство

Ед. Ц.

С-ст

1

Сондиране на контролен кладенец в з.п.Ф133 ,Н=20м

MI

402

Доставка и монтаж на РVС тр. Ф 63 плртна

мl,

363

Доставка и монтажна РVС тр. Ф 63 перфорирана

MI

44

Доставка и монтаж на стоманена тр. Ф 133 плътна

Ml

1.25

Доставка и монтаж на геодезическа марка

бр

26

Доставка и монтаж на муфа Ф63 РУС

бр

67

Доставка и монтаж на скоба

бр

368

Доставка и монтаж на медна мрежа ФО.5

м2

19

Доставка и монтаж на геотекстил

м2

110

Доставка 11 полагане на обсипка промит пясък

м3

0.211

Доставка и полагане на обсипка от бетон

м3

0.212

Доставка и монтаж на метален капак Ф 133MM

бр

213

Доставка и монтаж на метален капак Ф 60мм

бр

2


Съставил……………………..

/ инж. С . Младенова /
ОБЯСНИТEЛНА ЗАПИСКА
БЕЗОПАСНОСТ ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА

БЕЗОПАСНОСТ /БХТIIБ/
В изпълнение на "Правилника по безопасност и хигиена на труда при извършване на строителните и монтажни работи от 1998год , Изпълнителя съставя Инструкция по БХТПО за работите при конкретните особености и условия, съгласувана от експлоатацията на предприятието на територията, на което се изпълняват СМР.
I.Обща част
Предвид естеството на обекта: "Рекултивация на съществуващо сметище - гр. Бяла ", мероприятията по БХТПБ са в зависимост от извършваните дейности обособени в следните групи:


 • изкопи /преоткосиране па стари отпадъци/;

 • насипи /от стари и нови отпадъци и полагане па рекултивационния слой/;

При започване изпълнението на СМР на обекта и работните места, строителната организация осигурява здравословни и безопасни условия за труд, при спазване на Наредба №7 от 23.12. 1999год., съобразено със специфичността на строителните работи. Също така се подсигуряват условия за битово и хигиенно обслужване на работещите и личните предпазни средства и работно облекло, при спазване на Наредба N23 от 19.04.2001 год..

По време па строителството строго се спазват изискванията и разпоредбите в Правилника по БТ при строително - монтажните работи Д-02-001, както и всички други такива. Тук се посочват някои общи изисквания, които се спазват.

Забранява се назначаването и допускането на работа на: • Работници, които не са навършили 18 год.

 • Работници, които не са преминали предварителен медицински преглед

 • Работници, които не притежават документ за правоспособност и квалификация за съответната работа или нямат необходимата дейност.

 • Работници, които не са инструктирани и обучени по БХТП0

 • Работници, които не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки и лични предпазни средства.

 • Работници, които имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа.

 • Работници, преместени от друго работно място без да са преминали

инструктаж за работа при новите условия. .


2.Съществуващи, възможни рискове за безопасността и здравето при работа на територията на съществуващото депо и мероприятия по безопасност и хигиена
По време па изпълнението на СМР в района на обекта съществуват следните опасности

 • Опасност от свличания па земни маси и пропадания в ями.

 • Опасност при работа със строителни и транспортни машини,повдигателни съоръжения и механизми;

 • Опасност от,наднормени шум, вибрации;

 • Опасност от ухапвания от насекоми и влечуги;

 • Опасност от запрашаване на въздуха и от вредни за здравето газове; Опасност от наранявания при работа с инструменти, механизми и

др.

 • Биологична опасност от паразитни и инфекциозни зарази от контакт с отпадъци;

 • Опасност от обгаряния от пожар и взрив;

За да се избегнат аварии и злополуки е необходимо да се спазват всички правила, регламентирани в действащите правилници, наредби и нормативи по ТБТПБ при изпълнение на СМР. При евентуална трудова злополука или авария, да се уведомява Н-к обекта /неговия заместник/ и специалиста по БТ и да се прилага наредбата за трудовите злополуки.

Изпълнителят осигурява аптечки по площадките с необходимите средства за оказване на първа помощ и създава организация за долекарска първа помощ.

Изпълнителя поставя необходимите знаци и табели съгласно Наредба № 4, съответстващи на различни видове опасности. Необходимо е да се осигурят изискванията за здраве и безопасни условия при работа, съгласно Наредба № 7 и списъка с нормативните изисквания към нея.


3. БЕЗОПАСТНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ СМР.
3.1.Безопасност при работа със строителни машини

Изпълнителят ангажира технологично необходими и технически из правни строителни машини за обекта имащи паспорт и съответните инструкции и обслужвани само от правоспособни, квалифицирани машинисти.

За да се избегнат нещастни случаи и трудови злополуки по време на строителството е необходимо да се спазват най-строго:

Всички разпоредби и норми съгласно раздел І-ви на глава IV от

правилника Д-02-001

При извършване на изкопни работи с багер да не се подкопава изкопа и допуска образуването на козирка.

Забранява се товаренето на изкопна маса ако водача на автотранспортното средство не е слезнал от кабината

При свършване на работа, багерът се изтегля на безопасно от изkопа разстояние

Забранява се навлизането на хора в обсега на действие на строителните машини.

При преместването на машините от едно място на друго се осиrурява необходимия подход и възможност за преместване под ръководството и указанията на техническият ръководител, за да се избегне непредвидени аварии-респективно злополуки.

При проливни дъждове, гръмотевици и лоши атмосферни условия се спира работата на машината и изтегля обслужващия я персонал

При направа на насипи, булдозерът не трябва да се доближава на по-малко от 1 м от ръба на насипа със спуснат нож поради опасност от свличане.

При използването на подемно-транспортни машини се спазват изискванията на раздел ІІ от Правилника Д-О2-00 1 и в съответствие с наредба N31

След приключване на работа със строителните и транспортите машини, обслужващия персонал е длъжен да ги остави в състояние и на места, изключващи и най-малката възможност за пускане в действие, самозадвижване, преобръщане или други непредвидени аварии

Самоходните, прикачените и транспортни строителни машини, движещи се на траекторията и по пътищата на строителната площадка, трябва да отговарят на всички изисквания от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, а водачите им да спазват най­-стриктно този правилник
3.2 Товаро-разтоварни работи.Складиране и съхранение на материали.
Товаро-разтоварните работи и складирането и съхранението на материалите се изпълнява в съответствие с изискванията на Правилника за товаро-разтоварни работи и глава ІІІ , раздел ІІ на ПБТ при СМР.
3.3.Изкопни работи
Пo време нa строителството се извършат изкопи на открито. Преди започването им е необходимо подробното запознаване с правилника по БТ – глава VІ, раздел ІІ, ІІІ, и ІV на Д- 02 -001

Съгласуват се с експлоатационният персонал на фирмата по сметоизвозването всички налични подземни съоръжения и се маркират на място.

Организацията - изпълнител осигурява безопасна работа на работниците и машините, както и безопасен и удобен достъп до работната площадка.

При наличие на едрогабаритни метални отпадъци заровени в отпадъците се нарязват и предават за вторични суровини.


3.4.Насипни работи
Насипни работи ще има при изпълнението на вертикалната планировка, обратните насипи. При извършването им да се спазва следното:


а/ Ръководителят и помощният персонал извън обсега на маневриращите транспортни разтоварващи материали. .

б/ Да стоят извън обсега на действие на машините, извършващи разриването и уплътняването на насипите.

в/ Не се допуска влизането в района на площадката па лица, пряко неангажирани с работа

г/ При изпълнение на насипните работи, стриктно да се спазват предписаните в проекта.

4. Общи изисквния по противопожарна охрана.
На обекта да се осигурят необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения съгласно изискванията на приложение 2 на Противопожарните строително-технически норми / Глава ХVІІІ,чл..605 от / Д-О2-00 1 /.

Подръчни противопожарни уреди и съоръжения съгласно изискванията на работната площадка да се зачисляват на лицата определени от техническия ръководител за отговорници по противопожарна охрана, на които се възлага контрола и отговорността за поддържане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения.

Достъпът до подръчните противопожарни уреди и съоръжения за пожарогасене и до пожарните кранове и хидранти да се поддържа винаги свободен.

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни вещества.
5.Специално работно облекло
Изпълнителят осигурява специално работно облекло и JIIIC, съобразно специфичната дейност, която извършва и срещаните опасности в съответствие с изискванията на Наредба № 11 за специалното работно облекло.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница