Гр. Долна баня Ноември, 2005 Съдържаниестраница1/8
Дата11.01.2018
Размер1.26 Mb.
#43716
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

2007 г. – 2013 г.

Гр. Долна баня

Ноември, 2005

Съдържание

I.Въведение

1.Увод................................................................стр.5

2.Източници на информация .......................стр.11

II.Анализ на социално икономическото развитие на община Долна баня.................................................................................стр.12

1.Природно-географска характеристика ......стр.12

2.Демографско развитие ................................ .стр. 15

3.Социален сектор ............................................стр.22

4.Здравеопазване ...............................................стр.26

5.Образование ....................................................стр.27

6.Култура.............................................................стр.29

7.Спорт.................................................................стр.30

8. Икономическо развитие...............................стр.32

9. Туризъм............................................................стр.45

10.Изграденост и състояние на техническата

инфраструктура ........................................стр.50

11.Околна среда .................................................стр.59

12.Институционална изграденост...................стр.64

13.НПО .................................................................стр.66

III.Цялостна стратегия за общината

1.S.W.O.T анализ .................................................стр.67

2.Визия .................................................................стр.72

3.Приоритети, специфични цели и мерки..... стр.72

IV. Организация на изпълнението.............................стр. 87

V. Използвана литература..........................................стр.91

VI. Приложение №1...................................................... стр.92

VII. Приложение №2 ....................................................стр.93

VIII. Приложение №3 ...................................................стр.94

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

СЪКРАЩЕНИЕ - ДЕФИНИЦИЯ

БВП Брутен вътрешен продукт

БДС Брутна добавена стойност

ДДС Данък добавена стойност

ДМА Дългосрочни материални активи

ЗРР Закон за регионалното развитие

МСП Малки и средни предприятия

НПО Неправителствена организация

НПР Национален план за развитие

НСИ Национален статистически институт

НСРР Национална стратегия за регионално развитие

НЦТР Национален център за териториално развитие

ОбС-Общински съвет

ОбПрЕЕ-Общинска прогрома за енергийна ефективност

МОН – Министерство на отбраната и науката

ДАМС-Държавна агенция на младостта и спорта

БФС-Български футболен съюз

СОУ-Средно общообразователно училище

ОДЗ- Обединено детско заведение

ИА-Изпълнителна агенция

КАТ- Контрол по автомобилите и транспорта

ДАИ- Държавна автомобилна инспекция

ТБО-твърди битови отпадъци

ПГ-Професионална гимназия

ДОВДЛРГ-Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени родителски грижи

НП”ОСПОЗ” –Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

НБД”Население”- Национална база Население

ВУЗ-Висше учебно заведение

БТ-Бюро по труда

ЕТ-Едноличен търговец

ТП –териториално поделение

МСП-малки и средни предприятия

ВЕЦ- водно електрическа централа

ЗМСМА-Закон за местното самоуправление и местната администрация

РИОСВ-Районен инспекторат по околната среда и водите

ООН-Организация на обединените нации

ЕООД-Еднолично дружество с ограничена отговорност

АД-Акционерно дружество

I. ВЪВЕДEНИЕ

1. Увод

През месец февруари 2005г започна разработването на Плана за развитие на община Долна баня 2007-2013г, съгласно изискванията на Закона за регионално развитие.При разработване на Плана бяха сформирани работни групи, включващи специалисти от общинска администрация, експерти и ръководители на част от институциите, намиращи се на територията на Общината. По време на работния процес бяха проведени консултации със Здравко Сечков, експерт по местно икономическо развитие от Фондация за реформи в местното самоуправление.

При разработване на плановия документ целенасочено бяха привлечени хора от общината – представители на различни местни органи, бизнес средите и нестопанските организации, активно се включиха гражданите като даваха мнения и предложения за бъдещото развитие на община Долна баня. Основна цел бе да се осигури максимално обществено съгласуване на заложените приоритети и мерки за периода 2007-2013г, както и да се осигури максималната публичност при разработването на Плана за развитие.

На това място Общинска администрация Долна баня изразява своите благодарности към всички лица, които с информация и идеи, както и с отделеното време спомогнаха за разработване на настоящия план.

Планът е основен стратегически документ, имащ за цел да бъде основно ръководство при развитието на общината за периода 2007-2013г, като подпомага работата на Общинска администрация и Общински съвет.Планът има за цел и да благоприятства създаването на подходяща среда за развитието на местния малък и среден бизнес. Настоящият документ е своеобразно продължение, допълнение и актуализиране на Общинската стратегия за периода 1999-2006г. Приоритетите и целите, залегнали в общинския план са съгласувани с приоритетите и целите, заложени в Националната стратегия за регионално развитие.Настоящият план е разработен с цел да се определят приоритетите в развитието на общината за периода 2007-2013г, като същевременно се набележат реалистични мерки за постигане на благоприятна среда за развитие на частния бизнес.

Планът не е документ, описващ и анализиращ изчерпателно ресурсите и ситуацията в общината, но представя онези аспекти, които имат най-съществено значение за бъдещото развитие на Долна баня. Планът е структуриран в няколко части, като най-голям акцент се отделя на визията, определените приоритети и изведените от тях мерки. Важна особеност за реализиране на поставените цели е те да бъдат текущо измервани, анализирани и евентуално актуализирани, като бъдат съобразени със съществените промени, които биха могли да настъпят през плановия период.Структура на изложението

Няма универсални и съвършени икономически конструкции за всички времена и всякакви планови документи за развитие ! Механизмите, които работят при едни обстоятелства, не работят при други. Основното е да се установят и анализират причините за неуспехите или успехите.

Плана е гъвкав документ, отворен за ежегодна актуализация в съответствие с настъпилите промени. Този документ има за цел да въвлече в участие повече хора, особено специалисти в понататъшното му актуализиране.

Функции:

- Да определя приоритетите – приоритетите трябва да бъдат съобразени с наличните ресурси на общината и тяхното ефективно използване;

- Да осъществява координация - задължително условие за успешното развитие на Долна баня е максималната координираност между вижданията за икономическо и социално развитие, за екологична целесъобразност, за навлизане в нови сфери на дейност;

- Да маркира основните мерки и дейности за плановия период, както и да посочва възможностите за тяхното изпълнение.

Тук трябва да се отбележи факта, че дефинираните дейности трябва да бъдат ежегодно преразглеждани с цел да се провери тяхната актуалност и степента им на реализация към момента, както и да се съпоставят с настъпилите изменения в околната среда и ако се налага да бъдат адаптирани към нея.

Планът за развитие на Община Долна баня и програмите за реализацията на този план се разработват в съответствие с националната законова рамка на регионалното развитие и на регионалната политика и по-специално с изискванията на Закона за регионалното развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.; Законите за общинските бюджети, за местното самоуправление и местната администрация, и други. Отчетени са и конкретните указания и изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при разработването на планове за общинско развитие.

При формулирането на основните цели и приоритети на Плана за развитие на Община Долна баня са отчетени основните постановки и приоритети на Националните планове за икономическо и за регионално развитие, за развитието на земеделието и селските райони, Националната стратегия за регионално развитие, както и на Плановете за развитие на Югозападния район за планиране и на Софийска област.

Планът е основен стратегически документ за развитието на общината за периода 2007-2013 г., имащ за цел да подпомага работата на Общинската администрация и Общинския съвет. Настоящият документ е своеобразно продължение, допълнение и актуализиране на Общинската стратегия за развитие през периода 2000-2006г.

Настоящият план е разработен с цел да се определят приоритетите в развитието на общината за периода 2007-2013 г., като същевременно се набележат реалистични мерки за постигане на благоприятна среда за развитие на частния бизнес. Планът не е документ, описващ и анализиращ изцяло и изчерпателно ресурсите и ситуацията в общината, но представя онези аспекти, които имат най-съществено значение за бъдещото развитие на Община Долна баня. Общинският план е структуриран в няколко части, като водещ акцент е отделен на визията, приоритетите и изведените от тях мерки. Важна особеност за реализиране на поставените цели е те да бъдат текущо измервани, анализирани и евентуално актуализирани, като бъдат съобразени със съществените промени, които биха могли да настъпят през плановия период.

Планът е гъвкав документ, отворен за ежегодна актуализация в съответствие с настъпилите промени. Този документ има за цел да въвлече в участие повече хора, особено специалисти в по-нататъшната му актуализация. Разработването на план за развитие на общината трябва да се разглежда и като елемент от конкретизацията и актуализацията на Плана за развитие на Софийска област и на Националния план за регионално развитие за периода до и след присъединяването ни към Европейския съюз. Поради това считаме, че основните приоритети, залегнали в Общинския план и имащи надобщинско значение, е целесъобразно да намерят полагащото им се място в актуализираните варианти на областния план за регионално развитие, а тези с надобластно значение - и в Националния план. Така ще бъдат осигурени по- добри и по-реалистични възможности за финансовото осигуряване на реализацията на важни проекти в общината, а оттам и за цялостното повишаване степента на обществено-икономическото развитие на България и за приближаването й към европейските стандарти на регионално развитие.

Процесът по присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) е важно допълнително основание за изграждане на стратегии за регионално развитие в страната и специално на плана на община Долна баня. Регионалното развитие и търсенето на пътища за намаляване на различията в развитието на отделните страни и на регионите в тях, са едни от най-важните приоритети на ЕС и направления на подпомагане. Договорът за ЕС издига утвърждаването на икономическото и социално сближаване до равнището на един от трите водещи приоритета на ЕС. Поради това голяма част от средствата както на структурните фондове на ЕС, така и на предприсъединителните фондове (отнасящи се до страните - кандидатки за членство в ЕС) са ориентирани под една или друга форма към подпомагане на регионалното развитие и постепенното намаляване на различията в това отношение.

За да може България да се развива ефективно в посока на присъединяване към Европейския съюз и да се възползва от предприсъединителните фондове на съюза, а в бъдеще и от структурните му фондове, тя трябва да изпълнява поетото към ЕС задължение да извършва аргументирано, финансово осигурено и бюджетно разпределено дългосрочно икономическо програмиране и планиране както на национално, така и на регионално ниво.

В плана за развитие на Община Долна баня са отразени и постановките на Европейските харти за местно самоуправление и за населените места, както и на Европейската декларация за правата на жителите на населените места. Според тази декларация свободните граждани, които поемат солидарно и отговорно обществените си задължения имат право на сигурност, незамърсена и здравословна околна среда, заетост, жилище, мобилност, здраве, спорт и свободно време, култура, устойчиво развитие и т.н.

Много важно и не последно по ред основание за изграждане на настоящия общински план е ясното съзнание на ръководството на общината, че регионалното стратегическо планиране и управление би трябвало да се превърна в основен подход както за мобилизиране на местните инициативи и ресурси, така и за привличане на инвестиции за реализиране на приоритетните проекти за развитие с общинско и надобщинско значение.

Подход при разработването на Плана за развитие на Община Долна баня Планът за развитие на Община Долна баня има за цел:

- да очертае визията, философията и перспективите за устойчиво развитие на общината, ориентирани към духа на Единна Европа;

- да очертае насоките на промени в отделните сфери на социално-икономическия живот в общината;

- да формулира приоритетните цели на развитието;

- да набележи необходимите действия за реализация на желаните промени чрез възможно най-ефективно използване на наличните ресурси;

- да ориентира, интегрира и мотивира усилията и действията на различни институции, организации и структури, които имат влияние върху хода на социално-икономическите и други промени в общината.

Общинският план се базира на нормите на добрата практика на стратегическото регионално планиране в условията на пазарната икономика и по-специално на принципа на индикативност, а не на директивност на разработваните планове и стратегии. Едновременно с това се осигурява възможност за по-широко участие и съпричастност на местната общественост при подготовката и вземането на решения за развитието на общината.

Разработването на плана премина последователно през следните фази:  • Предварителни проучвания: В тази фаза бяха проучени наличните документи за стратегическо планиране в общината/Стратегия за развитие на община Долна баня 2000-2006г./ и събрана актуална статистическа информация. Бяха създадени и разпространени анкети за допълнителна информация от общината;

  • Проучвания и консултации: Организирани бяха познавателни проучвания на общинската територия и проведени беседвания с кмета и заместник кмета. Бяха направени профилирани консултации с общинска администрация. За консултиране с общественото мнение беше направено допитване до определени граждански групи и неправителствени организации и местния бизнес;

  • Междинно съгласуване: В работни срещи с представители на общинска администрация бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети.

Общинският план за развитие представлява по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Стратегията за развитие на общината, изработена през 2000 година. Планът е разработен в период, когато Република България приключи преговорите за присъединяване към Европейския съюз и навлезе в периода на бързи трансформации, както на организационни структури, така и на регулиращи регионалното, устойчиво и балансирано развитие документи. До началото на 2007 година страната ни трябва да разработи всички необходими планови и регулиращи документи за да е в състояние да започне активното си участие като равноправен член на ЕС с усвояването на вече определената финансова рамка за периода 2007 – 2009 година.

Именно в този контекст е разработен Планът за развитие на Община Долна баня, който отговаря на основните изисквания на регионалната политика на България в периода преди пълноправно участие в ЕС:  • съответствие с регламентите на ЕС;

  • дългосрочност на целите и приоритетите;

  • краткосрочност на програмата за реализация и индикативната финансова таблица в рамките на специфични периоди – в конкретния случай - периодът до края на 2007 г.;

  • възможност за развитие в следващия период – 2007 – 2013 година, когато средата за реализация на конкретните мерки ще бъде променена и същевременно постигането на целите ще се основава на постигнатото в периода 2005 – 2007 година.

Важен елемент на изграждането на плана на Общината е анализът на състоянието на наличните ресурси и възможности. Особено внимание е обърнато на ефективността от използването на природните, културни, демографски, екологични и инфраструктурни дадености и на реалните възможности, които съществуват и които общината може да използва за своето по-ефективно бъдещо развитие.

Оценката на развитието на местната икономика и на цялостното обществено-икономическо развитие на общината е основана на специфичното прилагане и адаптиране на възможностите на SWOT- анализа към проблемите на оценката на регионалното развитие. Този анализ включва взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Този анализ се прилага все повече в планирането на регионалното развитие. Значението му се подсилва много от факта, че той се смята за задължителен елемент на плановете, свързани с ползването на структурните и предприсъединителните фондове и инструменти на ЕС.

Основен принцип на SWOT-анализа е разделяне на обекта на анализ (в случая Община Долна баня) от средата, в която функционира този обект (в случая това са околните общини от Софийска област, както и други съседни региони). В този контекст при разработването на плана за развитие на общината са анализирани от една страна силните и слаби страни на отделните елементи на развитие на общината, а от друга страна са изследвани възможностите и заплахите от страна на околната за общината среда. Целта на този анализ е да се оцени кои направления на развитие на общината са най- ефективни, в кои може да се постигне най-добър успех и хармонично развитие, чрез използване на силните си страни и благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или намаляване на действието на слабите страни и външните заплахи.

Позитивните вътрешни условия, по които общината или определено направление на нейното развитие има предимства, представляват нейните силни страни. Оценката на положителните страни на конкретното направление на развитие или на общината като цяло се прави по следната таблица:Оценка на състоянието

Слабо

Задоволи-телно

Добро

Много добро

Отлично

Стойност в точки

От 0

до 2


От 2,01

до 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10


Противоположни на положителните страни са слабите страни на общината, т.е. негативните вътрешни особености и условия, които затрудняват дейността й. Необходимо е в плана слабите страни да се оценят реално, за да се предприемат мерки за тяхното избягване или за ограничаване на тяхното действие. Слабите страни се оценяват по следната скала:

Оценка на влиянието на слабите страни

Слабо

Средно

Значително

Силно

Много силно

Стойност в точки

От 0

до 2


От 2,01

До 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10


Възможностите на външната среда включват благоприятните настоящи или бъдещи условия в обкръжаващата среда. Оценката на възможностите на околната среда при извършването на SWOT – анализа на отраслите и общо за общината се извършва на база на следната таблица:

Оценка на възможностите

Слаби

Задоволителни

Добри

Много добри

Отлични

Стойност в точки

От 0

До 2


От 2,01

до 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10


Негативните тенденции в обкръжаващата среда предопределят заплахите за развитие на общината. Приета е следната скала за оценка на съществуващите заплахи в отрасъла или в обществено-икономическото развитие на общината като цяло:

Оценка на съществу-ващите заплахи

Слаби

Средни

Значителни

Големи

Много големи

Стойност в точки

От 0

до 2


От 2,01

до 4


От 4,01

до 6


От 6,01

до 8


От 8,01

до 10


Резултатите от SWOT-анализа позволяват по-точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, както и периодична оценка на позицията на общината и предприемане на мерки за коригиране на състоянието. Между елементите на този анализ има отделни полезни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.

SWOT-анализът на общината е представен в количествен и графичен вид чрез даване на оценки на отделните фактори и разполагането им върху координатна система/стр.68-72/. По абсцисата от ляво на дясно се разполагат силните и слабите страни, докато по ординатата отгоре надолу са възможностите и заплахите. В резултат на оценката на четирите фактора се очертават четири основни ситуации със съответните им препоръчителни стратегии.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница