Гр. Казанлък Сугласувал: УтвърдилДата22.07.2016
Размер114.04 Kb.
#588
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАТИ БОЛГАРИЯ”

гр.Казанлък

Сугласувал:…………………….. Утвърдил:.............................

/ПДУД: Св.Маркова/ /Директор: П.Дукова/ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на учебния материал по Английски език

втори клас

2 часа седмично
Учебник:”Blue skies for Bulgaria”

Преподавател:................................

/С.Иванова/

Дата/Месец

Тема

Лексика

Граматика

Четене, Писане

Слушане / Ч, П, Сл. /

Забележки

Септември

Unit 1: Greeting and introduction:

Позравявам и се представям.

1. Hello. I am ( I`m)…

This is…..

2. Hello. I`m… This is…..

3.Aa, Bb, Cc, Dd aplle, boy,cat, duckНови изрази:

Hello, I`m, This is..Нови думи: apple, boy, cat, duck.


Present Simple (to be)

Сл: Поздравяване с новите думи.

Good morning song

ABC typical song

Ч:Запознаване с думите от речника чрез картите с картинки.

П: Въвеждане на буквите Аа, Вв, Сс, Dd и думи, започващи с тях.
Октомври

Unit 2

Greeting and introduction:

Приятели и съученици. Запознанство и представяне.

1.Good morning

2. Good afternoon.

3.Dd,Ee,Ff elephant, frog, girl,duckНови изрази:

Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodbye, Hi, How are you?, Fine , tnank you.Нови думи: frog

elephant,How are you?-специален въпрос, отговор, команди.

Сл: Слушане на драматизиран диалог.

Alfabet song

Greetings song

Ч: Четене на изрази с новите думи

П:Въвеждане на буквите Dd,Ее,Ff, и думи, включващи новите букви.

Дата/Месец

Тема

Лексика

Граматика

Четене, Писане

Слушане / Ч, П, Сл. /

Забележки
Unit 3

Identifying objects. The classroom.

Числата от 1до 10.

Питам за хората. Представям се.

Пиша букви.

1.Who`s this?. It`s Mark.

2. What`s your name? My name is…….

3.Gg,Hh,Ii

girl,house,insect


Нови изрази:

What`s this? It`s a/an…. Yes, No,

That`s right, How

many?.


Нови думи:girl, house,insect,ice-cream

Numbers-one,two, three, four, fiveWho`s this?-специален въпрос

Сл: Въпросителна интонация.

Alphabet song.Ч: Нови думи и изрази.

П:Въвеждане на буквите Gg,Hh,Ii и думи,включ-ващи новите букви.


Ноември

Unit 4

Приятели и съученици.

Представяне ,запознанство,приятелски раэговор.


Нови изрази:

Who`s this?,My name`s..,What`s your name?Нови думи:jar,kite,lion, who, picture…

Специални въпроси:

Who`s this?

What`s your name?


Четене и раэбиране на новите думи
Сл:Аlfabet song

Въпросителна интонацияП:Въвеждане на новите букви: Jj,Kk,LlUnit 5

Identifying and describing objects. Toys. Colours

Разпознаване и описание на предмети. Играчките. Цветовете.

1.What`s this? It`s a car.

2. What`s colours…? It`s orange.

3.Mm,Nn,Oo.

Moon,nose,orange


Нови изрази:

What`s colour…?Нови думи:

Bag, ball, bike, doll, moon,nest,orange colours- black, yellow, blue, red, orange, green, grey, white
to be -въпросителна форма

Сл.Въпросителна интонация.

Alfabet song.

Нови думи, цветовете.

Ч:Четене на инструкции с новите думи

П:Писане на новите буквиRr, Ss, Tt, Uu и новите думи

Декември

Unit 6

Identifying and describing objects. Colours.

Разпознаване и описание на предмети.

Цветовете.

1.A new toy

2. Toys. Sing

3.Pp,Qq,Rr.

pen,queen,robotНови изрази

You`re welcome. I`ts great! Open the bag. It`s for you. My

favorite toy.

Нови думи

Boy, favorite toy, new, open, toy,robot,pen,queen.Качествени прилагателни имена

Сл :Диалог, , нови думи,

Alfabet songЧ: Четене на диалог

П: Числа, свързване на

думи с картинки

Unit 7

Counting. Asking about numbers. Identifying objects quantity. Following.

Comands Разпознаване на количество предмети. Броене. Команди.

1.Count with Alf

2.Games

3.What`s this? What`s these? 4.ComandsCount to ten

5.Ss,Tt,Uu

Skateboard,train,umbrella


Нови изрази:

Clouse the door. Knock the door.. Sit down. Stand up

It`s time for… You`re late.. Hurry up!

What are these?

They`re ..

You`re..


Нови думи:

again, clouse, door, game, school,trainumbrellaskateboardКоманди.Специални въпроси:

How many


Сл:Числа, песен, диалог, команди

Ч: Четене на драматизиран диалог

П: Числа.
Януари

Unit 8

Identifying wild animals

Диви животни

Wild animals. Is this an elephant? Are these lions?

1.Is this an elephant?

Yes, it is?

No, it isn`t

Vv,Ww,Xx


vase,window,box

Нови изрази:

Is this an elephant? Are these lions?Нови думи

Animal, bear, monkey, tiger, lion, , funПредлози за място: in, on, near) прил. Имена( my, your)

Положителен и отрицателен отговор.

Синтактичен модел_ The book is on the table


С:Имена на животни.

Диалог. Alfabet songЧ: Четене на диалози

П: Писане на въпросително изречение.
Unit 9

Identifying rooms. Identifying objects.

Разпознаване на предмети от дома. Моят дом. Моята стая.

1.Where are they?

2.The singing room. Sing.

3.My flat/ house. My rooms.

Yy,Zz

yo-yo,zebraНови изрази:

Where`s


He, she, , Where are they?

Нови думи:

Rooms( bathroom, bedroom, dining room, armchair, sofa, Tv,…),zoo,zebra,yo-yo

Показателни местоимения

This/ These
Сл: Alfabet song

Ч:Четене на диалозите

П:Писане на думи при отговор на въпрос.

Февруари

Unit 10

Location1- the house. Identifying people. Affirming and denying1.

Местоположение на предметите в дома. Израз на потвърждаване и отрицание.

1.Where are you?

2. Prepositions (in, on , near)

3. Who are you?Нови изрази:

Where are you? Who are you?Нови думи:

near, on, splash, tank, pussycat..
Предлози за място(in, on, near)

Синтактичен модел:

The book is on the table.


Сл:Стихотворение,диалози.

Ч:Четене на диалози.

П:Писане на думи при отговор на въпрос. Кръстословица.Unit 11

Location .

The playground. Asking about numbers

Наличие и разположение на предмети. Задаване на въпроси и числа.

1.In the bedroom.

2.Where`s the kite? It`s ( behind, in front of you, under) the rob

3.How many swing are there?

There is one.Нови изрази:

How many swing are there? There`s one. There are three.


Нови думи:

Behind, in front of, under, bench, roundabout, slide, swing.Конструкции:

There is

There are….

Предлози за място:

Behind, in front of, under.


Сл:Заповедна форма. Предлози. Интонация на въпросително и положително изречение.

Ч:Четене на описание в свързана реч.

П:Предлози. Отговор на въпрос.Unit 12

Talking about age.

Talking about shapes.

Identifying objects, the party.

(Разговаряме за възраст, празници, рожден ден, форми на предмети)

1. How old are you?

2. Happy birthday.

3.Shapes.Quiz 3

Нови изрази:

How old are you? I`m seven.

Happy birthday!

Нови думи:

Shapes:


Circle, square, star, triangle, balloon, cake, friend, hat, present.

Четене:

Четене на новите думи с проверка на разбраното.Писане:

Писане на думи.


Март

Unit 13

Asking about possesions. Affirming and denying.

Моите неща – въпроси за притежание и отрицание,.

1.Have you got a pencil?

Yes, I have.

No, I haven`t.

2.I`ve got a car.

I haven`t got a doll.

3.Carol`s got a computer.

Revision.Test 2


Нови изрази:

Have you got a pencil?

Yes, I have.

No, I haven`t.

Has Mark got a bike?

Yes, He has.

No, He hasn`t.

Нови думи:

computer, rubberКонструкция:

Have you got?

I haven`t got….

Синтактичен модел:

I have a book.


Слушане:

Диалог, нови думи.Четене:

Четене на конструкциите с новите думи.Писане:

Писане на думи.

Unit 14

Identifying family, numbers.

Разговарям за семейството и неговите членове.

Mark`s family

1.This is his/ her bike.

2.My family. 3.Teddy`s family.Нови изрази

Mark`s family.Нови думи:

family:


brother, sister, dad, mum, her,alive, boat, fish, lake, his,


His ,Her, My

Слушане:

Нови думиПисане:

Писане на местоименията.Четене:

Четене на описание. Рима.

Unit 15

Telling about the time.

Identifying objects; the bathroom, the bedroom.

Разговаряме за времето.

Разговаряме за дома и стаите.

1.Good night.


2.What time is it ?. It`s five o`clock.
3..Games.

Comands


Нови изрази:

Good night!, What time is it?, It` s seven o`clock.Нови думи:

Clock, cupboard, lamp, lunch, now, Teddy, timeЧислата 11-12

Специален въпрос:

What`s the time?


Слушане:

Нови думи.

Слушане с четене.

Четене:

Четене с разпознаване на думи.Писане:

Кръстословица


Април

Unit 16

Identifying insects . Affirming and denying.

Насекоми и животни. Израз на потвърждение и отрицание.

1 .How many legs?

2. I`ve got two legs

3. Are they ….?

Yes, they are.

Are the ….?

No, they aren`t aren`t

Quiz 4Нови изрази:

What are this?

They`re…

Are they…..?

Yes, they are.

No, they aren`t.Нови думи:

Bee, leg, butterfly, lizard, spider, mosquitoМножествено число на същ. име : неправилна форма- mosquitoes


Слушане:

Диалог.


Нови думи.

Четене:

Четене на диалогПисане:

Писане на изречения и думи.

Unit 17

Talking about clothes. Describing people and things.

Разговаряме за хората и облеклото им. Броя до 20.

1.Count with Alf.

2. Games

3.Clothes
Нови думи:

Numbers 11-20

Clothes:

Dress, shirt, shoes, trousers, T- shirt, go back, finish, make, spinner, start
Числата от 13-20

Слушане:

Нови думиЧетене:

Четене на новите думиПисане:

Писане на отговор на въпрос.


Май

Unit 18

Talking about nationality.

Holidays.

Разговаряме за националности и празници в различните срани.

1.Welcome to Bulgaria

2 .I`m from Bulgaria. I`m Bulgarian.

3. Holidays


Нови изрази:

Welcome to Bulgaria.

I`m Bulgarian.

Нови думи:

Nationalities

-British, Bulgarian

Holidays:

Christmas, Easter, Guy Fawkes

Night
Преговор на глагола “ To be”, положителна , отрицателна и въпросителна форма.

Слушане:

Слушане на диалогЧетене:

Четене на диалог

Unit 19

Dramatized story. Talking about health

Talking about what one can/can`t do.

Драматизация на приказка. Здравето. Какво можем и не можем да правим.

1.The warm mitten.

2. The warm mitten.

3. Dramatization story.Нови думи:

Cold, dance, happy, inside, full, Funny Bunny, mitten, outside ,warmГлагола- can, положителна и отрицателна форма на глагола.

Синтактичен модел:

I can sing.


Слушане:

Слушане на приказката.Четене:

Четене на диалог.Писане:

Нови думи и изрази.

Unit 20

Talking about nature. Flowers.

Разговаряме за природата и цветята.

1.Blue skies

2. Flowers.

The traffic rulers. Games

3.Revision

4.Revision

5. Revision


Нови думи:

bird, clouds, daisy, garden, poppy, rose, sky, violet, tulip..Нови изрази:

Have you nice holiday!

Bye.

Traffic light.
Преговор на всички изучавани конструкции

Слушане:

Слушане на стихотворение.Четене:

Четене на драм. Диалог.Писане:

Нови думи
Приложения
Unit 1:

I am Bulgarian rhyme

I am British rhyme

To be explanation.

To be practice

To be test

To be flashcards

Blue skies flshcards (apple, boy, cat, dog flashcards)

Alphabet flashcards (Aa,Bb,Cc,Dd )

ABC words list (a…apple,b…boy,c…cat,d…dog)

Hello” and “This is…” trace worksheets
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване
2013 -> Св. Климент Охридски” Исторически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница