Гр. Пловдив Обект: „Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване”Дата13.11.2018
Размер201.09 Kb.
#104644
До

Директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите
гр. ПловдивОбект: Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване

Местонахождение: поземлени имоти в масиви 237 и 238 с обща площ 106,199 дка в землището на с. Зеленоково, местност „ЧЕНГЕЛЕРЕ” общ. Брезово на собствени и арендувани земи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

(по приложение № 2 към чл. 6 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения, дейности и технологии)

І. Информация за контакт с възложителя:

1. Фирма ”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: село Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдивска, вписано в Търговския регистър Агенция по вписванията с ЕИК 201868507, представлявано от управителя СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА МАВРОВА, ЕГН 8010063850, л.к. №644328465, изд. на 19.07.2012 г. от МВР – гр. София,

чрез пълномощници: Цветолюб Веселинов Пенчев и Теодора Петрова Илиева, пълнм. рег. №2446/22.04.2013г. на Нотариус рег. №737 при Р. С. София

2. Пощенски адрес за контакти гр. София, п.код 1000, общ. Столична, обл. София, ул. “Твърдишки проход” №23, офис 4

3. Лице за контакти Николай Иванов Ненков

4. Телефон за връзка: 0899/ 372 043
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението

”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД е регистриран земеделски производител, който обработва 55.00 ха земеделски земи в землищата на с. Иван Вазово, с. Горна Махала, общ. Калояново, обл. Пловдив с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив и с. Зимница, общ. Мъглиш, обл. Стара Загора, като през текущата стопанска година (2012/2013 отглежда 50.00 ха маслодайна роза, 5.00 ха лавандула. Има закупени още 90.00 ха земеделски земи в землището на с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив, които през стопанската 2013/2014 г има нaмерение да засади с нови насъждения от маслодайна роза и лавандула.

За постигането на целта, а именно повишаване конкурентоспособността си на пазара Възложителят възнамерява с настоящият проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.; Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” да кандидатства за създаването на 106,199 дка боилогична розова градина, изграждането на ограда около розовия масив и доставката и монтаж на система за капково напояване за новото трайно насаждение от маслодайна роза. За реализиране на инвестиционното предложение се предвижда да се извършат следните мероприятията в технологичен ред: предварително почистване от обраслата плевелна растителност на терена, почвена обработка и почвоподготовка и засаждане на розовите фиданки; торене (оборска тор) и бои препарати.

Пръсканията по време на растежния цикъл ще се извършват с разрешение от сертифицирация орган препарати, които не замърсяват околната среда. За създаване на масива ще бъдат използвани, както класически методи, така и съвремени нови технологии (мулчиране и зелено торене).

В процеса на отглеждането и обработката на готовата продукция няма да бъдат използвани химически торове и препарати, а ще се използват изцяло еко торове и препарати.

Инвестиционното намерение ще се реализира в землището на с. Зеленоково, местност „ЧЕНГЕЛЕРЕ” общ. Брезово на собствени и арендувани земи в следните поземлени имоти с обща използвана площ: 106.199 дка.:

Имоти както следва:ИМОТИ в МАСИВ 237

на имот

площ на имота в дка

237001

4,600

237002

5,499

237003

6,031

237004

3,499

237005

6,602

237006 /разделен/

12,698 /няма/

237007

1,998

237008

3,399

237009

3,300

237010

3,000

237011

2,000

237012

2,000

237013

2,000

237014

3,000

237015 /образуван от 237006

4,230

237016 /образуван от 237006/

4,230

237017 /образуван от 237006/

4,239

ИМОТИ в МАСИВ 238

на имот

Площ на имота в дка

238001

1,999

238002

2,000

238003

2,000

238004

4,001

238005

9,000

238006

12,799

238007

1,175

238008

3,399

238009

9,198

238010

1,000

За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващи пътища. Водата за напояване на градината ще се осигури чрез изграждане на собствен водоизточник - сондажен кладенец в рамките на имота, на който ще се монтира система за капково напояване. Предвидената за закупуване система за капково напояване е напълно съобразена с капацитета на производство на стопанството както и с европейските и международни стандарти и норми. За персонала, Възложителят ще осигури бутилирана минерална вода за питейни нужди.

Тъй като площадката е отдалечена от населеното място и съоръженията на “ЕВН България Електроразпределение АД” са далеч от имота, елзахранването ще се осъществи с дизелов агрегат - 15 kW. Предвижда се насъждението да бъде оградено с ограда, за която ще се използват дървени колове от мъждрян (Fraxinus ornus), наричан също бял ясен и оградна мрежа – също предмет на инвестиция по настоящия проект с цел предпазване на младите фиданки.

В близост няма изградени други обекти или дейности, които да правят реализирането на инвестиционното предложение недопустимо, местоположението отговаря на санитарно – хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Създаването на трайните насъждения от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване има за цел развитие на земеделското стопанство, чрез намаляване значително разхода за вода при отглеждането и обработката на по-широк спектър трайни насаждения, с което да се увеличи общото годишно производство на рози на фирмата. Ефективността на добива и дълговечността на насъжденията зависят от наличието на подходяща и прецизно функционираща хидромелиоративна система. С настоящата инвестиция се цели осигуряване на независимост на дейността по обслужването на насажденията, повишаване конкурентоспособността на пазара чрез модернизирането на производствените условия, допринасящи за производството на висококачествени земеделски продукти при ниска себестойност, подобряване опазването на околната среда чрез прилагане на екологосъобразна земеделска технология, опазваща компонентите на агро екосистемите и понижаваща ефекта на антропогенното въздействие върху тях.


 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Настоящото инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. Засаждането на биологичното насъждения от маслодайна роза със система за капково напояване ще се извърши на земеделски земи с обща площ: 106,199 дка, в землището на с. Зеленоково, местност „ЧЕНГЕЛЕРЕ” общ. Брезово, които са предидени за земеделски дейности.

 1. Подробна информация за разгледаните алтернативи.

В землището на с. с. Зеленоково, инвеститора е избрал конкретните имоти в масиви 237 и 238, тъй като част от тях са негова собственост, а останалата част от тях са наети под аренда от арендодатели, с които инвеститора има изградени бизнес отношения. Практиката е показала, че капковото напояване осигурява най- икономично използване на водните ресурси.


 1. Местоположение на площадката включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се осъществи в землището на с. Зеленоково, местност „ЧЕНГЕЛЕРЕ” общ. Брезово, с обща площ 106,199 дка. Избраното местоположение за реализирането на инвестиционното намерение, извън населеното място, осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум и неприятни миризми. Качеството и регенетивните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитените зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположена е защитена зона “Река Омуровска” с код BG0000443.

Площадката няма близост и не засяга елементи от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Допълнителна площ по време на строителството няма да се ползва. Предвид географското разположение и предмета на дейност на разглеждания Обект, не се очаква въздействие с трансграничен характер по време на изграждане и/ или експлоатацията му, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.

Уведомлението по чл.10, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони е представено като отделен документ към настоящето Уведомление.

За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващи пътища.


 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Дейностите ще са свързани с основното предназначение на обекта – създаване на биологично насъждение от маслодайна роза – дългосрочна инвестиция в землището на с. Зеленоково, местност „ЧЕНГЕЛЕРЕ” общ. Брезово, като се създадат условия за екологично земеделие на обща площ 106,199 дка. Със създаване на такъв тип насъждения се гарантира опазването на околната среда. Търсенето на екологична продукция в страната и в ЕС непрекъснато бележи възходяща тенденция, освен това ще бъдат облагородени и възстановени пустеещи изиставени земеделки земи.

Районът, където ще се реализира инвестицията се характеризира с засушавания през летните месеци, което прави напояването крайно необходимо. При използване на капково напояване се спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и подръжката на напоителната система. Тази технология позволява подаването на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер на водна маса.

С настоящата инвестиция се цели осигуряване на независимост на дейността по обслужването и обработките на насаждението, повишаване конкурентоспособността на пазара чрез модернизирането на производствените условия, допринасящи за производството на висококачествени земеделски продукти при ниска себестойност, подобряване опазването на околната среда чрез прилагане на екологосъобразна земеделска технология, опазваща компонентите на агро екосистемите и понижаваща ефекта на антропогенното въздействие върху тях.

Строително - монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, полагане на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите.

В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

Биологичното отглеждането на маслодайна роза не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзтановими физически промени в района.
 1. Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

Предложението на Инвеститора касае създаване на трайни насаждения от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване. Не съществува необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп се осъществява от съществуващи пътища. Водата за напояване на градината ще се осигури чрез изграждане на собствен водоизточник - сондажен кладенец в рамките на имота, на който ще се монтира система за капково напояване за поливане на същите. Предвидената за закупуване система за капково напояване е напълно съобразена с капацитета на производство на стопанството както и с европейските и международни стандарти и норми. За персонала, Възложителят ще осигури бутилирана минерална вода за питейни нужди.

Тъй като площадката е отдалечена от населеното място и съоръженията на “ЕВН България Електроразпределение АД” са далеч от имота, елзахранването ще се осъществи с дизелов агрегат - 15 kW. Предвижда се насъждението да бъде оградено с ограда, за която ще се използват дървени колове от мъждрян (Fraxinus ornus), наричан също бял ясен и оградна мрежа – също предмет на инвестиция по настоящия проект с цел предпазване на младите фиданки.
 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се налага.


 1. Предлагани методи за строителство.

Не се налага такова.

Технологията за напояване предвижда полагането на поливни тръбопроводи, с вградени капкообразуватели, които доставят водата във вид на капки в кореновата система на растенията. Строително - монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, полагане на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите. В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Природни ресурси, които ще се ползват по време на екплоатацията – вода за поливане на градината. Ще се ползва собствен водоизточник - сондажен кладенец в рамките на имота за захранване на системата за капково напояване на градината. Чрез системата за капково напояване се постига по икономично използване на природните ресурси. Капковото напояване доставя оптимално количество вода до всяко растениие. Чрез нея се доставят на растенията необходимите био торове и препарати във водоразтворим вид, което е лесно за усвояване.

Предвидената за закупуване система за капково напояване е напълно съобразена с капацитета на производство на стопанството както и с европейските и международни стандарти и норми. Монтирането на системата за капково напояване не е свързана с използването на строителна и тежка транспортна техника. При реализацията и експлоатацията не се формират отпадъчни води. Самото предложение има за цел ефективно използване на ресурса “свежа вода” за напояване и по този начин с неговото реализиране ще се опазва компонента на околната среда “води”.

За персонала, Възложителят ще осигури бутилирана минерална вода за питейни нужди.

Тъй като площадката е отдалечена от населеното място и съоръженията на “ЕВН България Електроразпределение АД” са далеч от имота, елзахранването ще се осъществи с дизелов агрегат - 15 kW. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп ще се осъществява от съществуващи пътища.
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

При резидбата отпадъчните клони ще се надробяват с помощта на мулчер (шрайдер), а тревата, която евентуално ще има в междуредието ще се обработва чрез надробяване. Ще се използва т.н. зелено наторяване.

Не се очаква да се генерират други отпадъци от дейността.
 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда.

При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове отрицателни въздействия върху околната среда.

Приоритет за ”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД е създаването на модерно земеделско стопанство и повишаване конкурентоспособността на стопанството при висока екологична загриженост. Изборът на подходяща система за капково напояване и земеделска техника за обезпечаване на производствената дейност и прилаганите земеделски технологии е ключов фактор за опазване, съхраняване и подобряване на компонентите на агро екоситемите. Опазването на човешкото здраве и подобряване условията на труд е постижимо благодарение на съвременната, високотехнологична, комфортна, лесна за експлоатация и поддръжка техника, която дружеството притежава.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). - не се налага извършването на други дейности свързани с инвестиционното предложение.

Не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното предложение.


14. Необходимост от други разрешения свързани с инвестиционното предложение

Проекта ще бъде съгласуван със съответните ведомства и организации.


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

По време на експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строително – монтажните работи се предвижда известно шумово натоварване и дискомфорт на околната среда, но то ще бъде минимално и локализирано в рамките на ограничения район и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Зелениково, растителния и животинския свят.


16. Риск от инциденти.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага риск от инциденти.

Ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на риска от инциденти пр работа със специализираната земеделска техника. При осъществяване на дейността рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум при провеждане на предварителен инструктаж на работниците за спазване на правилата за безопасна работа със земеделска техника, хигиена на труда и пожарна безопасност.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.


 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най- близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

ИН “Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване” ще се осъществи в землището на с. Зеленоково, местност „ЧЕНГЕЛЕРЕ” общ. Брезово в масиви 237 и 238 на собствени и арендувани земи с обща площ 106,199 дка.

Местоположението на площадката ще отговаря на всички изисквания, съгласно Наредба №7. Ще бъдат спазени изискванията за отстоянията до жилищни зони, вилни, курортни и други места за отдих, както и до предприятията и складовете бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно- защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите и територии.

Изграждането на инвестицията ще бъде съобразено със забраните и ограниченията, свързани с експлоатацията на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване. В близост не съществуват водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.

При експлоатацията на обекта не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

Предвидената инвестиция не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Не засяга защитени територии, най- близката защитена зона е “Река Омуровска” с код BG0000443. Не се очаква трансгранично въздействие.

На извадка от КВС в мащаб 1:5000 е показано разположението на масиви 237 и 238, даваща информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на собствените и арендуваните поземлени имоти.


 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в настоящия момент нито в бъдеще.


 1. Зониране или земеползване съгласно одобрени планове.

Инвестиционното намерение е с обща площ 106,199 дка, в масиви 237 и 238 в землището на с. Зеленоково, местност „ЧЕНГЕЛЕРЕ” общ. Брезово на собствени и арендувани земи.

Предмета на инвестиционното намерение е земеделска дейност в сектор растениевъдство, което ще се извършва на земеделски площи, предвидени за земеделска дейност.
 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно- охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа - най- близката защитена зона е “Река Омуровска” с код BG0000443.

Видът и капацитетът на предвидената за осъществяване дейност - „Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване”, както и местоположението на площадката не предполагат отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. На Възложителя не е известно наличието на елементи на Националната Екологична мрежа в имота, включително и в близост до него. Предвидената инвестиция не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Най- близката защитена зона е “Река Омуровска” с код BG0000443. Не се очаква трансгранично въздействие.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Предвидената земеделска дейност не нарушава качествата и регенеративните способности на природните ресурси в района.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Поради благоприятното разположение на терена, алтернативи по местоположение не са разглеждани.
ІV. Характеристика на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеделието, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Предвидените дейности по засаждане, отглеждане и напояване на трайното насаждение от маслодайна роза нямат вредно въздействие. Реализирането на инвестицията за капково напояване от ”БЪЛГАРСКИ ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ” ЕООД ще окаже благоприятно въздействие върху работниците и тяхното здраве, тъй като ще се промени цялостно начина на поливане, чрез използване на много по- малки количества вода. Това е по- добър и съвременен метод, намерил приложение в страни с високо развито в технологично отношение земеделие. Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората заети с дейността, тъй като дейността не е източник на вредни вещества, шум, електромагнитни полета или други вредни физични фактори.

Земеползването също ще се подобри, тъй като ще се промени старият начин на поливане и свързаните с него обработки на почвата. Капковото поливане ще подобри и структурата на земеделските земи и икономичното използване на природните водни ресурси. Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в обекта няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.

Въздействие върху почвата и земните недра – не се очаква отрицателно въздействие. Няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от обекта. Върху останалите компоненти на околната среда - природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, както и някои генетично модифицирани организми не се очаква въздействие от страна на изграждането на инвестицията. Не се очаква никоя от дейностите да има въздействие върху защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности. Няма очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, както и отрицателна поява на въздействие от различни видове отпадъци и техните местонахождения. Въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации – няма.


 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Предвидената инвестиция не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Няма близост и не засяга защитени територии - най- близката защитена зона е “Река Омуровска” с код BG0000443 с предмет на опазване: природни местообитания, бозайници, земноводни и влечуги, риби, безгръбначни.

Основните цели са: • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитанията на видовете, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При създаването на боилогична розова градина, изграждането на ограда около розовия масив и доставката и монтаж на система за капково напояване за новото трайно насаждение от маслодайна роза не се очаква пряко, дълготрайно както и положително или отрицателно въздействие. В близост на инвестиционното предложение няма други съществуващи и одобрени с план обекти, с които бъдещата инвестиция ще има връзка, следователно не се очаква кумулативно въздействие.


 1. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). - няма въздействие.

Предвидените дейности по засаждане, отглеждане и напояване на трайното насаждение от маслодайна роза нямат вредно въздействие върху гореописаните елементи.


 1. Вероятност за поява на въздействието.

При реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на обект “Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване” няма вероятност за поява на каквито и да е отрицателни или потенциални въздействия от дейността.


 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - няма въздействие.
 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве – няма въздействие.
 1. Трансграничен характер на въздействията – Не се очаква да има трансграничен характер на въздействие от дейността.

Приложение: 1. Информация по приложение № 2 към чл. 6 на електронен носител – 2 броя;

 2. Копие на публикувана обява за инвестиционното намерение.

 3. Копие на извадка от КВС в мащаб 1:5000 за масива, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

 4. Копие от документи за собственост и право на ползване.

 5. Копие на уведомление до Кмета на село Зелениково.

 6. Копие на уведомление до Кмета на община Брезово.

 7. Копие на пълномощно рег. №2446/22.04.2013г. на Нотариус рег. №737 при Р. С. София.

Дата:………2013 г. Възложител:………………………

/подпис/
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница