ГР. Пловдив техническо предложениеДата18.06.2018
Размер141.91 Kb.
#74249
ДО

РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63

ГР. ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия”:АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:

 • Страна, код, град, община

 • Квартал, ул., №,

 • Телефон, факс,

 • E-mail:
Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки

Обслужваща банка • Град, клон, офис

 • Титуляр на сметката

 • Банкова сметка (IBAN)

 • Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/ пълномощника:

 • Трите имена

 • Длъжност

 • Телефон / факс / e-mail:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

І. С настоящото Ви представяме оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия”. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в настоящата поръчка и одобрените документи, както и при спазване на разпоредбите на законодателството на Република България:

 • Приемаме срокът на валидност на нашата оферта, която предлагаме да бъде 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите от Възложителя.

 • Заявяваме, че сме запознати с условията и спецификацията за извършване на строително-ремонтните работи, предмет на изпълнение, с условията за финансиране и плащане на цената, както и с всички документи, включени в документацията на поръчката, и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

 • Декларираме, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка, че ще ползваме/няма да ползваме участието на подизпълнители.

(вярното се подчертава)
ІІ. Представяме документите, посочени в ЗОП и документацията за участие, удостоверяващи, че ...................................................................................................................

(попълва се наименованието на участника)

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в документацията за участие в поръчката.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще сключим договор в законоустановения срок, а до подписването му настоящото ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от наша страна.

ІІІ. Срок за изпълнение - …………………. календарни дни

ІV. Гаранционен срок - ………………… години.

V. Технико - икономически показатели, които предлагаме за изпълнение на СМР вкл. и нововъзникнали:
- часова ставка ………………………………………………. лв/чч.

- допълнителни разходи за труд ………………………….. %

- допълнителни разходи за механизация ……………… %

- доставно-складови разходи ……………………………….. %

- разходни норми за труд, механизация и материали – по УНС, ТНС и индивидуални анализи

- печалба …………………………………………………………….. %


VІ. Техническото ни предложение за изпълнение на поръчката е ………………………

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО:_______________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)
От:_______________________________________________________________________

(наименование на участника)


с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________


регистриран в Търговския регистър към АВ с ЕИК /БУЛСТАТ:___________________,

ДДС №: __________________________________________

Представлявано от __________________________________________


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като получих и се запознах с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия”,

Долуподписаният, в качеството си на УЧАСТНИК предлагам да изпълня строително-монтажните работи /СМР/ съгласно условията описани в документацията при следните единични цени без вкл. ДДС:


Видове работи

Ед. М

К-во

Ед. Цена

Стойност

 

 

 

 

 
1

Изготвяне на геодезическо заснемане

дка

6

 
2

Изготвяне на временна организация на движението, съгласуване с КАТ и реализация

бр

2

 
3

Фрезоване на асфалтова настилка 4см

м2

8000

 
4

Кръпки

м2

300

 
 

с дебелина 4см

м2

200

 
 

с дебелина 6см

м2

100

 
5

Изравнителен пласт (биндер) 4см

м2

2000

 
6

Свързващ разлив

м2

8800

 
7

Преасфалтиране с деб.4см изностващ слой

м2

6900

 
8

Повдигане или снижаване на РШ

бр

20

 
9

Повдигане или снижаване на ДШ

бр

18

 
10

Смяна на ДШ с нови самозаключващш се ДШ(комплект пръстен решетка кофа)

бр

12

 
11

Подмяна на капаци за ревизионни шахти самонивелиращи се

бр

712

Повдигане и изравняване на бордюри 50/25/15

м

150

 
13

Направа на нови бордюри 50/25/15

м

50

 
14

Извозване на строителни отпадъци до 5км

ткм

3200

 
 15

 Изкоп земни почви

 м3

 10

 
16

Извозване на земни маси до 5 км

ткм

90


ОБЩО
Непредвидени разходи 7%
ДДС 20%
ОБЩО С ДДС
Крайните единични цени за изпълнение на поръчката са с включен ДДС, същите са окончателни и включват изпълнение на всички видове СМР на 100 %, с вложени материали, извършени работи и разходи за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт и др. подобни, както и печалба за Изпълнителя. Предложените от нас единични цени са съобразени с нормите за разход на строителни материали и механизация – по УСН, норми за разход на труд – по ТНС. Същите са съобразени с предмета на поръчката съгласно приложената към документацията Техническа спецификация. Посочените единични цени са за краен продукт и важат до завършване предмета на поръчката, т.е. до пълното изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка.

Ще се придържаме към тази оферта до изпълнение предмета на поръчката, считано от крайния срок за подаване на предложенията.

Неразделна част към нашата ценова оферта са анализите и основанията за формиране на цените./При изготвяне на офертата същата следва да е съобразена с цялата документация на Възложителя, публикувана с поканата до участниците/
Дата:____________ подпис, печат: __

ДЕКЛАРАЦИЯ__ЗА__ПРИЕМАНЕ_НА_УСЛОВИЯТА_В_ПРОЕКТА_НА_ДОГОВОРА_ЗА_ОБЩЕСТВЕНА_ПОРЪЧКА'>ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….................................(посочва се наименованието на участника), вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК …………..........................................., със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в обществена поръчка с предмет: „Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

СЪМ СЪГЛАСЕН И ПРИЕМАМ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия”, който ще бъде сключен.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


 Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис

...........................................................................................


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….................................(посочва се наименованието на участника), вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК …………..........................................., със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в обществена поръчка с предмет: Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия”,
 


 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

 


 


 
Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на
изпълнените СМР)


Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство

Дата на приключване изпълнението на строителството

Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)
1.
2.

 За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства:
1. ……......................................................................................................…………………
2. …………………….......................................................................................................…
3. …………………….........................................................................................................
 Дата

............................/ ............................/ ............................
Име и фамилия

..........................................................................................
Подпис

...........................................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................ЕГН...................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………………….................................(посочва се наименованието на участника), вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК …………..........................................., със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в обществена поръчка с предмет: „Преасфалтиране на съществуващи асфалтови настилки на ул.”Бранислав Велешки”в у-тъка от бул. „Освобождение” до ул. „Войвода Руси Славов” и ул. „Войвода Руси Славов” намиращи се на територията на район „Тракия”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

 

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................

 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница