Град калофер 2016 Г. Участие на читалищните самодейци в обичая „Парен петелДата17.08.2018
Размер66.5 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ
ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.26а/4/ от ЗНЧ

ПРИ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1869” ГРАД КАЛОФЕР – 2016 Г.

1. Участие на читалищните самодейци в обичая „Парен петел”- 01.01.2016г.

2. Тържествено събрание и концерт посветени на 168 -годишнината от рождението на Христо Ботев в големия читалищен салон - 05.01.2016г.

3. Богоявление и Йорданов ден - участие на гайдарският оркестър в празничния ритуал - 06.01.2016г.

4. Участие на читалището в митинг поклонението в чест на 168 годишнината от рождението на Ботев на централния площад -06.01.2016г.

5. Участие на кукерския състав и Гайдарският оркестър в Перник Сурва – гр.Перник и спечелване на награда на Регионален исторически музей Перник - 31.01.2016г.

6. Национален празник на Република България – 03.03.2016г.

7. Участие на кукерски и гайдарски състав във Фестивал на маскарадните игри в Стара Загора – 05.03.2016г.

8. Участие на кукерски и гайдарски състав в Общински кукерски празник в Карлово – 12.03.2016г.

9. Кукерски празник в Калофер, организиран от Читалището - 13.03.2016г.

10. Участие на кукерския състав в кукерския празник в град Априлци - 20.03.2016г.

11. Боядисване на великденски яйца с традиционни и съвременни техники на багрене – 28.04.2016г.

12. Участие на гайдарския състав, смесения хор и детска танцова формация „Росна китка” в празника на овцевъдите „Заблеяло ми е агънце” на Петропавловски манастир – 07.05.2016г.

13. Участие на Читалището в „Седмица на спорта и физическата активност” в община Карлово като съорганизатор – 23-29.05.2016г.

14. Общоградско честване на 24 май - ден на българската култура

15. Участие на читалищните самодейци - гайдари и смесен хор в Празника на розата - гр.Карлово – 27.05.2016г.

16. Участие на гайдари в празник на розобера с. Ясеново – 28.05.2016г.

17. Участие на деца от гайдарския състав в Детски етнофестивал в Хасковски минерални бани. Присъдена специална награда на състава – 31.05.2016г.

18. Годишен концерт на читалищните колективи, посветен на 140 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета 31.05.2016г.

19. Митинг-заря в памет на Ботев и падналите за свободата на България - 01.06.2016г.

20. Ден на Ботев - национално поклонение в памет на Ботев. Общоградски митинг - 02.06.2016г.

21. Участие на читалищните състави на събора Рожен – 15.07.2016г.

22. Празник на Калоферската дантела, художествена програма – 15.08.2016г.

23. Участие на Смесен хор, Гайдарски състав и детска танцова формация „Росна китка” в празника по случай 25 годишнината на парк „Централен Балкан” - 01.10.2016г.

24. Участие на Детска танцова формация „Росна китка”, Смесеният хор и Гайдарският състав в организирания от сдружение „Калиферови хайдути” събор „Хайдутът” в местността „Бяла река” – 29.10.2016г.

25. Ден на народните будители – откриване на обновения детски отдел на читалищната библиотека, с участието на новосформираната детска вокална група – 01.11.2016г.

26. Коледен спектакъл „Вълчи нощи”, с участието на всички читалищни състави. – 21.12.2016г.

10.04.2017 г. Изготвил:

Гр. Калофер /А.Първанова/

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1869г.”

гр. Калофер за 2017г.

Като важен фактор в обществения живот на град Калофер, културата е критерий, който определя не само идентичността и самочувствието ни, но и качеството на живот и приноса на всеки един жител на града във всички останали сфери на обществото.Настоящият план за развитие на читалищната дейност в град Калофер за предстоящата 2017г. е създаден в изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за народните читалища.


 1. ОСНОВНА ЦЕЛ

Програмата за развитие на читалищната дейност в град Калофер цели обединяване на усилията за развитие и институционално укрепване на читалище „Христо Ботев – 1869г.” като местен общностен център с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции чрез:

 • Обогатяване на дейността и усъвършенстване на предлагания културен продукт и услуги;

 • Съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство;

 • Утвърждаване на читалището като място за информация, общуване, успешни социални практики.

Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и финансиране на читалищната дейност.  1. Визия

Читалище „Христо Ботев – 1869г.” да бъде онова духовно огнище, което да запази и доразвие българските традиции, да създаде привлекателни форми на работа, запознаващи хората с историческото наследство, да приобщи младежите за дейности и изяви, популяризиращи българското културно наследство.  1. Мисия

Читалището трябва всеотдайно да воюва за разпространяването на непреходните духовни ценности, чрез развиване на творчески способности на населението, чрез формиране на културни потребности и траен интерес от страна най-вече на подрастващите поколения. Да изгради добри обществени партньорства, които да работят за обединяване на всички обществени институции.


 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ ПО ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ

Програмата за развитие има за цел да подпомага организирането и реализацията на читалищната дейност, за създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, ползващи нейните услуги.

  1. Опазване културно-историческото наследство и националните традиции;

 • Осъществяване на културния календар на читалището;

 • Създаване на кръжок по плетене на Калоферска дантела;

 • Разработване на проект по програмата “Живи човешки съкровища” към Юнеско с предмет „Калоферската черга”;

 • Възстановка, с помощта на самодейните състави на традиционни обреди и обичаи, свързани с празници от народния календар, като Богоявление, Сирни заговезни и Коледа;  1. Развитие на любителското художествено творчество и на школи и клубове по интереси;

 • Организиране и оборудване на Дневен детски център;

 • Организиране на езикова школа с изучаване на английски и немски език;

 • Организиране на кръжок по рисуване;

 • Оргнизиране на спортни занимания и възстановяване на клуба по ориентиране;

 • Подпомагане и развитие на съществуващите музикални и танцови школи:

  • Школа за изучаване на народни инструменти – гайда и тъпан;

  • Школа за изучаване на народни хора „Росна китка”.  1. Информационно - библиотечна дейност

 • Обновяване на библиотечния фонд;

 • Организиране на литературни четения съвместно с училищата, по определени поводи и годишнини, с активното участие на ученици, учители и родители с цел създаване на траен интерес у децата да четат от хартиен носител, а не само от интернет;

 • Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на необходимата литература в библиотеките;

 • Работа с най-малките деца от подготвителните групи към детските градини, с цел зараждане на интерес към книгата, преди постъпването им в първи клас;

 • Работа по проекта „Глобални библиотеки”.  1. Поддържане и обогатяване на материално-техническата база;

   1. Организиране и извършване на неотложни ремонтни дейности със собствени средства и доброволчески труд на членове на читалището;

   2. Изграждане на пожароизвестителна система и привеждане на техническото състояние на сградата към противопожарните норми за обществена сграда;

   3. Извършване на техническо обследване на сградата;

   4. Обследване за енергийна ефективност на сградата;

   5. Изготвяне на проекти за финансиране по различни програми:

 • Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата” по Национална схема за зелени инвестиции Към Национален доверителен Еко Фонд;

 • Проект по „Програма за развитие на селските райони” Мярка 7;

 • Министерство на културата – направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства”.  1. Развиване сътрудничеството с останалите читалища на територията на общината, региона и страната.  1. Поддържане на активно партньорство с местната власт, общинската администрация и с културните институции.  1. Подобряване финансовото състояние на читалището чрез иновативни политики.

 • Увеличаване броя на членовете на читалището;

 • Осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за по-ефективно участие на самодейните състави и изпълнителите в местни и национални програми, конкурси и фестивали;

 • Реклама на дейностите, предлагани в читалището. По-широко оповестяване, от страна на читалищното ръководство, на предлаганите дейности и мероприятия, лични срещи с хората, с цел привличане на обществения интерес;

 • Търсене и насърчаване на интересни инициативи със социална и благотворителна насоченост, свързана с определени празнични събития от културния календар;

 • Организиране на обучителни семинари по теми, свързани с желанията на местното население;

 • Привличане на учениците в селата, където няма училища за работа през лятото в дейности, осмислящи свободното им време;

 • Организиране на регулярни срещи с други читалища за споделяне на добри практики и иновативни идеи;

 • Използване на медиите за популяризиране на дейностите и постиженията на читалището;

 • Ангажиране на местното население в съживяването на добрата българска традиция за дарителска и благотворителна дейност.

 1. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2017г. на културните прояви в град Калофер, чиито организатор или съорганизатор е НЧ „Христо Ботев – 1869”

  1. 5-6 януари – Национално честване на 169-та годишнина от рождението на поета – революционер и публицист Христо Ботев;

  2. януари – Участие на Кукерския състав в международния фестивал „Перник – Сурва – 2017”;

  3. 3 март – Национален празник на Република България – общоградско честване;

  4. февруари – март – Сирни Заговезни – традиционен кукерски празник, концерт и общоградско увеселение;

  5. 6 май – Ден на храбростта и българската армия – общоградско честване;

  6. 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура;

  7. 24 май – 2 юни – Ботеви дни 2017г.;

  8. 31 май – Годишен концерт на читалищните колективи, посветен на подвига на Ботев и неговата чета;

  9. 1 юни – Тържествена заря – проверка в памет на Ботев и загиналите за свободата на България;

  10. 2 юни – Ден на Ботев – митинг-поклонение;

  11. 1 ноември – Ден на народните будители – общоградско честване;

  12. 22 декември – Коледна изява на Читалището.

 2. ДЕЙСТВАЩИ САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ В НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1869” гр.КАЛОФЕР

  1. Смесен хор с ръководител Недка Шопова – хоноруван служител;

  2. Гайдарски състав с ръководител Наню Лазаров – щатен служител;

  3. Детска танцова формация „Росна китка” с ръководители Невена и Динко Добреви – хонорувани служители;

  4. Детска вокална група с ръководител Донка Цветкова – хоноруван служител;

  5. Кукерски състав с ръководител Мирослав Докторов – хоноруван служител.

 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и съхраняването на културно -историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на традиции, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на нашия град и родния ни край.

07.11.2016г. Изготвил: А.Първанова

гр. Калофер председател на НЧ „Христо Ботев–1869”
СЪСТАВ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1869” гр. КАЛОФЕР
  1. Антоанета Иванова Първанова – председател

  2. Величка Христова Терзиева

  3. Димитър Петков Мирчев

  4. Иванка Тодорова Тонева

  5. Мирослав Тодоров Докторов

  6. Наню Димитров Лазаров

  7. Недялко Тонев Тонев

СЪСТАВ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯНА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1869” гр. КАЛОФЕР


 1. Тодор Иванов Диклиев – председател

 2. Виктория Петрова Гаджева

 3. Цветана Драгомирова Петкова

Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница