Гражданско дружествоДата20.01.2023
Размер39 Kb.
#116344
ПБ ЕЛ БКТПОБЕКТ: БКТП 20/0,4КV, 1Х100кVА на главна железопътна линия
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Свиленград,ПИ 56677.70.1100
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  1. Обща част

Настоящият проект е изготвен въз основа на задание при спазване изискванията на следните действащи у нас нормативни документи:


- Наредба №4 от 21.05.2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – ДВ бр.5 от 2001 год.;
- Наредба №3 от 2004 година изм. и доп. бр. 108 от 19.12.2007 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;
- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи доп. ДВ. бр.92 от 22.10. 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 09.06.2015г.
- Наредба №4 от 9.06.2004 година за техническа експлоатация на електрообзавеждането;
- Наредба №4 от 14.08.2003 година за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради; ДВ. бр.17 от 22 Февруари 2005г., попр. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства обн. в ДВ бр.6 от 18.01.2011г.


2. Електрозахранване

Електрозахранването на отделните съоръжения ще става от ново изграден трафопост с мощност на трансформатора 100 кVА. Трафопоста ще бъде захранен с кабелна линия 20кV, за която ще бъде изготвен отделен проект.


В проекта е предвидено трафопоста да бъде БКТП-20/0,4кV (бетонов комплектен трансформаторен пост). Заложения трафопост ще се състои от три секции:
секция КРУ 20кV с три броя КРУ, както следва: КРУ вход 20кV, КРУ мерене 20кV и КРУ трафо 100кVА;
секция силов трансформатор 100кVA;
секция табло НН – ГРТ. В тази секция ще се монтират два броя ел. табла и кондензаторно устройство за компенсиране на cosφ.
В ГРТ поле №1 са монтирани главен прекъсвач НН и електромерите, като техния монтаж е съобразен с изискванията на местното електроснабдително дружество.
В ГРТ поле №2 са разположени изводите НН за под-таблата на обекта, както и изводите за районното осветление.
Таблата са „шкаф табла“, прислонен тип с предно обслужване и се изпълняват по приложените чертежи.
Начинът за изпълнение на заземлението е показан в графичната част към проекта. Заземяват се всички метални нетоководещи части, включително и метални обвивки на кабели. Препоръчително е сградата и съоръженията да се защитават от преките попадения на мълнии с монтирани върху сградите метални неизолирани прътове или друг тип подходящи мълниеотводи, които се присъединяват към заземители с импулсно съпротивление 10ома.
Трафопостът е бетонова конструкция, комплексна доставка и съгласно чл.369 от Наредба № Iз-1971 трябва да отговаря на I или II степен на огнеустойчивост.
Класът на функционална пожарна опасност е Ф5.1.
Категория по пожарна опасност - Ф5В.
Група на опасност – втора “Повишена пожарна опасност”.
Клас по пожарна опасност – П-IIа.
Степента на защита на стационарните ел. съоръжения при клас по пожарна опасност – П-IIа е IP 33.
Всички елементи на ел. инсталацията са изпълнени върху конструкции с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
Предвидено е помещенията на БКТП да са без прозорци, а вратите да са стоманени, снабдени със секретни брави и имат степен на огнеустойчивост минимум EI 60.
Стените на помещенията се изпълняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и огнеустойчивост REI 150.
Покривът в съответствие с проекта трябва да е лек, изпълнен от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
Препоръчително е наклонът на килиите към маслоприемника да бъде 2%. Не е задължително изпълнение на чакълено легло за трансформатори съдържащи до 1000kg масло.
Килията на трансформатора е отделна и изолирана от другата част на БКТП.
Препоръчва се изпълнението на борд не по-малък от 0,05м към маслосъбирателя. Също такъв борд се изпълнява и към прага на вратата.
Съгласно представения ситуационен план и дадената от възложителя информация в близост /не по-малко от 10м/ до бетоновия комплектен трансформаторния пост няма сгради /включително от IV и V степен на огнеустойчивост/, а 20кV кабел в участъка от ЖР стълб до новия БКТП е разположен в изкоп, като не пресича и не е в близост /не по-малко от 3м/ до технологични тръбопроводи с леснозополими течности, горими газове и горими течности.
Преминаването на кабелите през стени и въвеждането им в ел. таблото се осъществява с метални тръби, които са уплътнени с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
В помещенията ще се осигури аварийно светодиодно светление с вградени акумулаторни батерии, осигуряващи минимум един час автономна работа на осветителите. Конструктивните елементи на осветителите се предвижда да са от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
Препоръчва се при монтажа на ел. съоръжения /табла/ върху стена от клас по реакция на огън А2, да се използват анкерни /метални/ дюбели.
Връзките във всички шинопроводи /медни или алуминиеви/ задължително да бъдат неразглобяеми, изпълнени чрез заваряване или запресоване, а ако се използват винтови съединения в местата на присъединяване на шините към апаратите да са осигурени със средства срещу саморазвиване.
Да се представят съответните сертификати задаващи класа по реакция на огън на всички предвидени в проекта електрически съоръжения.
В трансформаторния пост, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971, приложение2 т.65 да се предвидят следните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар в трансформаторното помещение:
прахов пожарогасител 12kg/ВС – 1бр.
пожарогасител с СО2 (въглероден диоксит) 5L – 1бр.
и за всяко електроразпределително устройство (чл. 68 (d)) прахов пожарогасител 6 kg /АВС – 1бр.
Извършването на монтажа на комплексно доставения трафопост и апаратура да се осъществи отчитайки и изискванията посочени в паспорта на съоръженията.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница