Граматически строеж на английския език обобщение от езиковото ниво А1страница2/2
Дата31.03.2024
Размер24.47 Kb.
#120837
1   2
U1 Grammar -- General
To like: I like, you like, he/she likes, we like, you like, they like
To drive: I drive, you drive, he/she drives, we drive, you drive, they drive
Правилата за произнасяне на това окончание са същите като за окончанието s за множествено число на съществителните.
Формите за 3 л. ед. ч. на глаголите to have и to do са: has и does, съответно.
Глаголът to be има следните форми:
I am we are
you are you are
he/she/it is they are
Отрицателните (Negative) форми на глаголите се образуват, като се добавя отрицателната частица not след спомагателния или модален глагол. Ако в изречението има само пълнозначен глагол, изкуствено се въвежда спомагателен глагол do :
I am not a student. He has not got a pen. She must not come here. I do not know the address.
Отрицателната форма на глагола can е cannot.
Много разпространени в английски са следните кратки отрицетелни форми:
are not aren’t
is not isn’t
have not haven’t
has not hasn’t
do not don’t
does not doesn’t
cannot can’t
must not mustn’t
Безличните изречения (Impersonal Sentences) са два основни вида. Тези, които съответстват на български безлични изречения като Студено е. Късно е. са образувани със „служебен” подлог It:
It is cold. It is late.
Безличните, изречения, които съответстват на българските безлични изречения с има/няма, се въвеждат с there is/isn’t за единствено число и there are/aren’t за множествено число:
There is a book on the table. There are two pens in the bag.

Словоред (Word Order)
Редът на частите на изречението в английски е фиксиран. Подлогът (The Subject) е задължителен и в невъпросителните изречения се поставя пред глагола-сказуемо (The Predicate). В повечето случаи определението-прилагателно или съществително в притежателен падеж се поставя пред определяемото. Допълненията следват сказуемото:
Michael likes Mary’s new car.
Отклонение от този словореден модел се наблюдава в повечето въпросителни изречения (Interrogative Sentences). Общите въпроси, които съответстват на българските въпроси с частицата ли, в английската граматика се наричат Yes-or-No-Questions или General Questions и се образуват с инверсия: спомагателният/модален глагол се премества пред подлога. Ако в изречението няма спомагателен или модален глагол, пред подлога се поставя форма на глагола to do. По отношение на изразяването на отрицание и въпрос, глаголът to be във всичките си употреби има поведение на спомагателен глагол:
Jane is a teacher  Is Jane a teacher?
Peter can drive.  Can Peter drive?
He’s got a cat.  Has he got a cat?
They have a new house.  Do they have a new house?
He drives a new car.  Does he drive a new car?
Въпросите с въпросителна дума се наричат специални въпроси (Special Questions) или к-въпроси (Wh-questions). Въпросителната дума се поставя в началото на изречението. Ако тя зямества подлога, инверсия не се прави. Във всички останали случаи важи правилото за инверсия при въпрос. В случай, че пред думата, която се замества с въпросителна дума, има предлог, предлогът остава на мястото си в края на изречението. В това отношение английски и български се различават:
Jane is here.  Who is here?
I have got a book  What have I got?
The students have five pencils.  How many pencils do the students have?
The flowers are for Mary.  Who are the flowers for?
Нали-въпросите (Tag Questions) се образуват, като в края на изречението, отделена със запетая, се добавя „опашка” – група, състояща се от спомагателен/модален глагол и подлог. Ако изречението е положително, формата на спомагателния глагол е отрицателна, и обратно:
There are many students in your class, aren’t there?
You aren’t angry, are you?
На общите въпроси или нали-въпросите може да се отговори с Да/Не (Yes/No) или с т.н. кратък отговор, или с комбинация от двете. Краткият отговор се състои от лично местоимение и спомагателен/модален глагол:
Are you students?  Yes, we are.
Can you drive?  No, I can’t.
Do you like this book?  I don’t.

Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница