Х а р т а на клиентаДата22.01.2019
Размер97 Kb.
#111408
ОБЩИНА МАДАН

гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул.”Обединение” № 14, тел.:0308/31-37, факс: 23-79

w
УТВЪРЖДАВАМ,

КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН:

/ АТ.ИВАНОВ/
ww.bulgaria.domino.bg/madan ;www.madan.bg email: madan@unacs.bg


Х А Р Т А
НА КЛИЕНТА


Хартата на клиета на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 година. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация , приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003 година.

Създаването на Харта на клиента в Община Мадан е стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията.Основна цел е подобряване достъпа до административни услуги и повишаване на качеството им, постигнато чрез насърчаване участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите, начина им на предоставяне, необходимото качество и стандарти на изпълнение.

МИСИЯ

 • Общинска администрация Мадан е разработила и внедрила Система за управление на качеството по международният стандарт ISO 9001:2000. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система , община Мадан цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 • Облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, чрез прилагане на организационния принцип ”едно гише”

 • Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиената

 • Осигуряване предоставянето на качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин в контекста на по-широката реформа в държавната администрация


НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

 • Облекчаване дългите процедури;

 • Изграждане на по-ефикасна организация

 • Създаване на оптимална антикорупционна среда. Пресичането на прекия контакт между искащия услугата и извършващия услугата на експертно ниво ще подпомогне значително осъществяването на тази цел.

 • Създаване на дружелюбна, делова обстановка за клиентите на административни услуги

 • Подобряване на координацията между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури

 • Подобряване на механизмите за комуникация и обратна връзка от клиентите, което да доведе до повишено участие на клиентите и техните представители/например НПО/ в разработване на механизми на обслужване


Ние Ви предлагаме:

 • Високо квалифицирани служители, ориентирани към потребителя;

 • Лесно достъпни услуги с информационно обслужване в пълен обем и по достъпен за Вас начин;

 • Постоянен достъп до ръководните организационни структури на Общината;

 • Възможност за изказване на Вашите мнения, относно административните услуги и качеството на обслужването от страна на служителите на Община Мадан.


Равнопоставеност

 • Коректното отношение, независимо от раса, пол, възраст, религия, политически убеждения или други фактори, които нямат отношение към безпристрастното изпълнение на функциите на Общината. Личните интереси по никакъв начин не трябва да противоречат на служебните задължения


Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • Като ни посетите или ни пишете на адреса на общината:

гр. Мадан,обл. Смолян, ул.”Обединение” № 14

 • Ангажираме се да ви предоставим необходимата информация за предоставяните от Община Мадан административни услуги в пълен обем и по достъпен за Вас начин.

Подробности за извършваните от нас административни услуги, необходими документи и дължими такси може да по може да намерите на :

e-mail: www.bulgaria.domino.bg/madan, www.madan.bg • През 2003г. е създаден Център за услуги и информация на граждани/фронт-офис/ в Община Мадан, с ясно изразена структура на обслужване. Бързото изпълнение на поетите от нас задължения е продиктувано от високите критерии, поставени от населението на Общината. Обслужваме Ви с пълна конфиденциалност, а защитата на личните Ви данни е наш приоритет;

 • Центърът за услуги и информация с граждани работи непрекъснато и е с работно време от 8:00 – 17.00 часа;

 • За улеснение на Гражданите има открита приемна на Кмета в Петък от 09.00 до 12.00 часа за срещи с гражданите, изразили желание да отправят исканията си лично. Гражданите трябва да усещат присъствието на модерната администрация и така да се решават обществени проблеми;

 • В община Мадан функционира и горещ телефон 0308/31-37;

 • Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и /или изменение в предоставяната информация;

 • Когато имате оплакване или проблем с административното обслужване в Община Мадан, очакваме да ни информирате за това, за да можем да отстраним евентуални нередности и пропуски. Ангажираме се да извършим проверка, както и да Ви информираме за резултатите от нея;

 • За жалби и сигнали, включително и корупция, свързани с работата на Общинската администрация, за да има адекватно разрешаване на всеки проблем. Всеки сигнал се документира;

 • Сигнали за бедствия и аварии – Гражданска защита действа в зависимост от създалата се ситуация по предварително разработени схеми;

На Интернет страницата на община Мадан – e-mail: www.bulgaria.domino.bg/madanq,www.madan.bg

там може да получите необходимата Ви информация за състоянието и развитието на Общината. Можете свободно да изказвате мнения и предложения.


Нашите отговорности към Вас при

предоставяне на услуги

 • Да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас, да ви изслушваме с внимание, зачитайки личното ви достойнство;

 • Да спазваме осемте стратегически принципа на административно обслужване;

 • Да се отнасяме към всички потребители равнопоставено, честно и любезно;

 • Да осигуряваме пълна информация;

 • Да въведем механизми за обратна връзка с клиента и извличане на поуки от направените коментари

 • Измерване и публикуване на оценките за удовлетвореност на клиентите;

 • Да насърчаваме достъпа до услуги от ръзлични канали;

 • Да работим съвместно, за да предоставим усъвършенствани, комплексни услуги;

 • Да създаваме и популяризираме стандарти за обслужване и да публикуваме резултатите от дейността според тези стандарти;

 • Да спазваме конфиденциалност относно Вашите запитвания; да вземаме отношение по всяко предложение и сигнал, които не са анонимни или недоказани, относно качеството на работа на нашите служители, и да Ви уведомяваме за предприетите мерки;

 • Да Ви осигурим ясен и лесно достъпен начин да изразявате Вашите мнения, препоръки, коментари, похвали и оплаквания от качеството на предоставяните административни услуги;И тъй като с Вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция като очакваме от Вас:


 • Коректно отношение към служителите на Община Мадан;

 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

 • Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация

 • Обективно изказани мнения, относно работата на служителите на Общината, предложения и идеи.

 • Да ни предоставяте своевременно пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга, както и допълнителна информация

 • Да ни уведомявате своевременно за промени в обстоятелствата,касаещи вас или друго лице,за което подавате молба.


Неслучайно девизът на българската държавна администрация е „С лице към хората”. Администрацията дължи своето съществуване на гражданите и бизнеса, и на принципи като откритост, прозрачност, комуникативност – това са сред основните стандарти за работа на служителите в Община Мадан

Само с такова лице обществото ще вярва и ще разчита на своята администрация.
гр.Мадан, 14.10.2008 г.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница