Хакимлер 13: 1-25 Шимшон: доğушуДата21.01.2018
Размер97.08 Kb.
Хакимлер 13:1-25

Шимшон: доğушу

Гириш:


 • Шимшон бютюн хакимлерден ен зор анлашълан ве ен шашртъджъ оланъдър:

 • Саде онун доğушу мелек тарафъндан билдирилди – демек сърадан бир инсан олмаяджак.

 • Саде о даха доğуштан Раббин хизметине верилди

 • Ен чок айрънтълар онун хаятъндан анлатълъйор

 • Ама гене де...

 • Асъл ишини башарамадъ – чок зайъф бир карактере сахип иди - Раббе якън яшамадъ • Раб халкънън тарихинде не заман йени бир иш башлатмак истерсе хеп икишер киши гьондерийор:

 1. Ибрахим – Исхак = путперестлерден айрълмак

 2. Якуп – Йусуф = чоğалмак ве Мъсъра йерлешмек

 3. Муса – Йешу = сьоз верилен топраğа гьотюрмек

 4. Шимшон – Самуел = краллъğа башланмак

 5. Давут – Сюлейман = сьоз верилен бютюн топракларъ еле гечирмек

 6. Иляс – Елиша = садикан бир азънлък хазърламак

 7. Яхя – Иса = Аллахън краллъğъ башладъ

 8. Петрус – Павлус = Аллахън краллъğъ бютюн дюня ичин • Шимшон ве Йифтах

 • Йифтах ен хор гьорюлмюш бир киши ве йолсуз бир кадънън оğлу иди. – Шимшон сайгън ве Аллаха якън бир ханеден иди. Хем де доğушу мелек тарафъндан билдирилди.

 • Йифтах чок уğраштъ, кендини съктъ ве хаятънъ ийилештирди. Шимшон гене ен ийи дурумда икен капризли иди, кендини контрол едемеди ве хаятъ ийиден кьотюйе гитти.

 • Йифтах хаятънън сонунда хер шейи Раббин хизметине верди (кенди къзънъ биле) ве кенди, халкъндан бюйюк сайгънлък гьордю ве кенди касабасънда гьомюлдю. – Шимшон даха доğуштан Раббин хизметине верилди, ама она гьоре садикан яшамадъ. Хаятънън сонунда дюшманларън елине дюштю, ону кьор едип кьоле оларак чалъштърдълар ве гурбетте дженазесиз ьолдю.


А. Сон ве ен коркунч дюшман


Хакимлер 13:1

Исраиллилер йине РАБ'бин гьозюнде кьотю оланъ яптълар. РАБ де онларъ кърк йъл сюрейле Филистлилер'ин бойундуруğуна терк етти. • - язмъйор: “Исраиллилер Раббе ялвардълар” – Раб кендиси халкънъ куртармая башладъ

 • - Раб йени бир иш хазърлъйор: тезлерде бютюн дюшманларънъ йок едеджек краллар чъкарак (Саул – Давут – Сюлейман)

 • - даха ьонджеки дюшманлар:

Отниел – Арамилери йенди

Ехуд – Моавлъларъ йенди

Дебора – Кенанлъларъ йенди

Гидйон – Мидянлъларъ йенди

Йифтах - Амонлуларъ йенди

1. Филистилилер ьобюр дюшманлардан чок фарклъ иди


 • Бунларън хепси дъшаръдан гелип Исраил халкъна саде бир заман ичин баскъ яптълар

 • Филистлилер башка: бугюн хаберлерде сък сък Филистинлер адънъ ишитеджексиниз - ама о башка халк: онлар Исраил девлетинде яшаян Араплар.

 • Ама о заманки Филистлилер аслънда Гъртсия’дан гелен бир халк иди: онлар 100 сене ьондже Дебора’нън заманънда орая йерлешмейе башладълар ве ябанджъ олдукларъ ичин чок серт бир режим курдулар

 • Беш бюйюк касабада яшардълар, хер бир касаба кючюджюк бир краллък гиби, ама хепси бирбирлерини коллардълар: Ашдод, Ашкалон, Екрон, Гат, Газа

 • Не кадар бюйюк контраст: Аллахън дğшманларъ бюйюк анлашма ве бирлик ичинде яиъйорлар – ама Аллахън халкъ дурмадан бирбирлери иле чекишийорлар – гечен хафта: Ефраимлилер ич савашъ башлаттълар.

 • О заманларда демир йени йени кулланълмая башландъ – даха ьондже бютюн силахлар даха йумушак олан бакърдан иди - ве саде Филистлилер ону ьоğренмишлерди – онун ичин савашта бюйюк авантажларъ вардъ – онун ичин Исраил онларъ йенемезди.

1Самуел 13:19-20

“Бютюн Исраил юлкесинде бир тек демирджи йокту. Филистлилер, "Ибранилер кълъч, мъзрак япмасън" демишлерди. Бу неденле бютюн Исраиллилер сабан демирлерини, казма, балта ве оракларънъ билетирмек ичин Филистлилер'е гитмек зорундайдълар.”
 • Сойлу Филистлилер башка бирчок касаба да контрол едердилер, ама йерли халк онлардан азлашмаздъ – хер ан тетикте дурурдулар, ен уфак итаатсъзлъğъ джезаландърмак ичин – Исраил халкъ хер заман съкъ контрол алтъна иди.

 • Ьойле бир дюшмана каршъ ачък саваш ачмак мюмкюн деğилди – ама Раб тек кишилик бир орду калдърдъ: Шимшон.

 • Бьойлеликле Шимшон, Самуел’ин ишини хазърлаян киши олду – тъпкъ насъл Яхя, Иса Месих’ин ишини хазърладъ.

2. Биз де бугюн коркунч бир дюшманла боğушуйоруз


Шимди де Филистилерин беи касабасъна бир гьоз аталъм: хер бири Шейтанън бир тактикасънъ гьостерийор – касабаларън адларъ бизе ипуджу верийор:

(1) Гат – Тюркчеси: ‘юзюм басмак йери’ (джендере)


 • Шейтанън биринджи ве ан баштаки тактикасъ: Корку

 • Голят’ън касабасъ – насъл Голят чъктъ Исраил ордусунун каршъсъна онларла еğленди:

1Сам. 17:44

“Голят Давуд’а шьойле баğърдъ: "Бана гелсене! Беденини гьоктеки кушлара ве кърдаки хайванлара йем едеджеğим!"” • Айнъ онун гиби бугюнлерде бирчок йерде Шейтан бир аслан гиби килисенин каршъсъна чъкъп мейдан окуйор, доğрудан килисейи йутмак, йок етмек истийор

 • Бизе гелселер автоматларла сенин йюреğине корку гирмейеджек ми? Гене Иса’нън адъна садикан каладжан мъ?

 • Ама Шейтанън силахънда башка тюр корку окларъ да вар:

(1) ьолюм коркусу

(2) ач калмак коркусу, ярън ичин кахърланмак

(3) инсан коркусу, фарклъ олмак истемийоруз

(2) Газзе – Тюркчеси: ‘кечи’


 • Кечилер ескиден бери зина ичин бир сембол – зинанън гюджюню гьостерийор

 • Шимшон орада бир йолсуз кадънън янъна гидийор, сонра ону орада тутуклуйорлар, кьоле гиби чалъштъръйорлар

 • Деğил садедже зина, ама ичимизден гелен бютюн беден истеклер: йемек, уйку,

Ром 8:12-13

“Иште кардешлер, биз борчлуйуз - ама бедене борчлу деğилиз ки, беден дюшюнджесине гьоре яшаялъм. Чюнкю бедене гьоре яшарсанъз, ьоледжениз. Ама егер Рухла беденин ишлерини йок едерсениз, яшаяджанъз.”1.Петрус 4:2

“Ьойле ки, не кадар вакът калмъшса бу беденде яшамая, ону артък инсанджа истеклер ичин кулланмасън, ама ону Аллахън истеğине уйгун оларак куллансън.”


(3) Ашдот – Тюркчеси (3 анламъ вар): ‘даğътмак’, ‘еğилим (наклон)’, ‘хърсъзлък’

а. Даğътмак: контсентратсианън терси


 • бир иманлъ лазъм бютюн гючлерини бир йере топласън (“бютюн йюреğинле, бютюн джанънла, бютюн аклънлаьо бютюн гюджюнле”)

 • “Нерейе гидеджеğини билмезсен, орая чок чабук вараджан!”

б. Еğилим (наклон)


 • Тепейе ашаğъ инмек ичин не лазъм: диккатсъзлък: спирачкайъ ачък бракъйорсун, араба кендилиğинден ашаğъ инийор.

 • Ама тепейе бинмек ичин не лазъм: диккат ве уğрашмак – кендилиğинден хич бир араба йукаръя бинмез.

 • Ама гидеджеğимиз йер йукаръдадър: йени Йерушалим

 • “тепенин юзерине курулан касаба сакланамаз”

 • Иса кендиси бир балкана бинди, ьоğренджилерини де орая чаğърдъ

в. хърсъзлък


 • Шейтан ен бюйюк заман хърсъзъ

 • Скрутейп мектупларъ – ески, опитли бир старшина джин онун кардешкъзанъна акъл верийор:

“Бир адамън йюреğини чалмак ичин хер заман гюзел, генч, аз гийинмиш бир къзъ гьондермек лазъм деğил. Бен патсиентими ьойле бир дереджейе гетирдим ки, саатлердже бир кьомюр атешин корларънъ бакар, заманъ бюсбютюн унутур ве бунджа заман хич бир иш япмъйор. Бу йол даха саğлам, даха колай ве бизим ичин даха да еğленджели. Она хич бир зевк вермийоруз ве каршълък оларак гене онун джанънъ алъйоруз.”

 • Егер иманлъ хаятъмъзда хеп сорарсак: “Ей джанъм, ичинден гелийор му, буну япасън?” бир йере варамаяджаз

Ибр. 12:12

“Онун ичин, саркък еллери калдърън ве бюкюк дизлери доğрултурун. 13 Аякларънъз ичин дюмдюз патикалар япън. Ьойле ки, топал олан йолдан сапмасън, ама ийилешсин.”


(4) Екрон – Тюркчеси: ‘късърлък’

– онларън танръсъ: Баал-Зебул


 • Баал гьок танръсъ иди ве булутларъ яğдъръп топраğъ ъслатърърдъ; бьойлеликле сьозде боллук гетирирди.

 • Ама ‘Екрон’ късърлък демек – ве Шейтанън гетирдиğи бютюн шейлер късърлъктър = гериде бир шей бракмъйор.

 • Павлус, Тимотейус’а ‘евладъм’ дийор – кими иманлъ буну анламайъп санъйор ки, Павлус евли иди – ама табии ки, Тимотейус’ун евлат олмасъ демек, о Павлус’тан имана гелди.

 • Сенин иманда евлатларън вар мъ? Сенин хаятън късър мъ, мейвасъз мъ? – бугюн сенин джанън сенден алънърса, гериде не бракъйорсун, Раббе не гьостереджен?

 • “Чоджуğума ев яптъм, къзъма алтън алдъм, къзанларъмъ окутурдум...” – калъджъ олан недир? Раб сана аферин дийеджек ми? Калъджъ бир йемиш вердин ми?

Йуханна 15:16

“Сиз бени сечмединиз, бен сизи сечтим. Ве карар вердим, гидип йемиш вересиниз, йемишиниз де калъджъ олсун. Ьойле ки, Бабадан беним адъмла не дилерсениз, О сизе версин.”


(5) Ашкелон – Тюркчеси: ‘кантар йери’, ‘Пазар йери’


 • хер шей сатълък, ве инсанлар артък пара ичин хершейи сатмая хазърдър

 • адам 14 яшъндаки къзънъ гурбете сатъйор

“Бюйюк Бабил” – Аллах халкънън махпус йери


Ачъклама 18:7-17

“О кендини не кадар йюкселтирдийсе ве не кадар люкс яшадъйса,

Сиз она о кадар чеки ве аğламак верин.

Чюнкю о, йюреğинде шьойле дийор:

'Бен краличе гиби отуруйорум, дул кадън деğилим, ве асла аğламак гьормейеджем.'

8 Иште, онун ичин сенин белан бир саат ичинде сенин юзерине гелди;

Евет, ьолюм ве аğламак ве ачлък. Атешле якъладжак,

Чюнкю Раб Аллах ону даваламъштър, ве О кувветлидир."

9 Дюнянън кралларъ да онун янгънъндан чъкан думанъ гьорюндже онун ичин аğлаяджаклар, аğлайъп читмеленеджеклер. Онунла зина едердилер, люкс яшам яшардълар. 10 Онун гьордюğю чекисинден ичин узакта дуруп дийеджеклер:

"Вай, вай, о бюйюк касабая, Кувветли Бабил касабасъ,

Чюнкю тек бир саатте сенин даваламан гелди."

11 Ве дюнянън тюджарларъ онун юзерине аğлайъп яс тутуйорлар. Чюнкю артък кимсе онларън малларънъ алмъйор:

12 алтънлар, гюмюшлер, къйметли ташлар ве седеф бонджукларъ,

индже кетен, ергиван, ипек ве кърмъзъ кумашлар,

тюрлю чешит кокулу аğачлар, тюрлю тюрлю филдиши ешялар, тюрлю тюрлю

пахалъ аğачтан япълма ешялар,

бакърдан, демирден ве мермер ташъндан япълма ешялар,

13 кокулу одунлар, тютюз, парфюм ве тютсю,

шарап, зейтиняğъ, индже ун ве буğдай,

инеклер, койунлар, бейгирлер ве арабалар,

ве кьолелер - евет, инсанларън джанларъ биле.

14 Дийеджеклер:

"Сенин джанънън чектиğи йемишлер, артък хепси сенден узак олду,

бютюн яğлъ ве шъллак шейлер, артък сенден ърак олду.

Онларъ асла бир даха буламаяджан."

15 Бу шейлерле уğрашан тюджарлар о касабанън съртъндан зенгин олдулар, ве онун чектиğи чекисинден коркаджаклар. Узакта дуруп онун юзерине аğлайъп яс тутаджаклар. 16 Шьойле дийеджеклер:

"Вай, вай о бюйюк касабая.

Индже кетен, мор ве кърмъзъ рубалар гийийердин.

Алтънларла, къйметли ташларла ве седеф бонджукларъйла сюсленирдин.

17 Бунджа зенгинлик насъл да бир саат ичинде йок олду."Ачък 18:5

"Ей беним халкъм, сиз о касабадан дъшаръ чъкън! Ьойле ки, онун гюнахларъна ортак олмаясънъз, ве онун белаларъндан алмаясънъз.
 • иште бугюнлерде Аллах халкъна баскъ япан Филистлилер бунлардър

Б. Куртаръджънън доğушу бир муджизе


Хакимлер 13:2-3

Дан джинсинден бир адам вардъ. Адъ Маноах'тъ. Каръсъ късърдъ ве хич чоджуğу олмамъштъ. 3 РАБ'бин мелеğи кадъна гьорюнерек, "Късър олдуğун, чоджук доğурмадъğън халде гебе калъп бир оğул доğураджаксън" деди,Дж. Раббе аданмъш бир хаят сюрмек


Хакимлер 13:4-20

"Бундан бьойле шарап я да ички ичмемейе диккат ет, мурдар бир шей йеме. 5 Чюнкю гебе калъп бир оğул доğураджаксън. Онун башъна устура деğмейеджек. Чюнкю о даха рахминдейкен Танръ'я аданмъш оладжак. Исраил'и Филистлилер'ин елинден куртармая башлаяджак олан одур."

6 Кадън коджасъна гидип, "Янъма бир Танръ адамъ гелди" деди, "Танръ'нън мелеğине бензер гьоркемли бир гьорюнюшю вардъ. Нереден гелдиğини сормадъм. Бана адънъ да сьойлемеди. 7 Ама, 'Гебе калъп бир оğул доğураджаксън деди, 'Бундан бьойле шарап ве ички ичме, мурдар бир шей йеме. Чюнкю чоджук ана рахмине дюштюğю андан ьоледжеğи гюне дек Танръ'нън аданмъшъ оладжак."

8 Маноах РАБ'бе шьойле якардъ: "Я Раб, гьондердиğин Танръ адамънън йине гелмесини, доğаджак чоджук ичин не япмамъз геректиğини бизе ьоğрет."

9 Танръ Маноах'ън якаръшънъ дуйду. Кадън тарладайкен Танръ'нън мелеğи йине она гьорюндю. Адамън янъна варънджа, "Каръмла конушан адам сен мисин?" дийе сорду. Адам, "Евет, беним" деди.

14 "Асманън юрюнюнден юретилен хичбир шей йемесин, шарап ве ички ичмесин. Мурдар бир шей йемесин. Буйурдукларъмън хепсини йерине гетирсин."

15 Маноах, "Сени алъкоймак, онуруна бир оğлак кесмек истийоруз" деди.

16 РАБ'бин мелеğи, "Бени алъкойсан да хазърлаяджаğън йемеğи йемем" деди, "Якмалък бир суну сунаджаксан, РАБ'бе сунмалъсън." Маноах онун РАБ'бин мелеğи олдуğуну анламамъштъ.

19 Маноах бир оğлакла тахъл сунусуну алдъ, бир каянън юзеринде РАБ'бе сунду. О анда Маноах'ла каръсънън гьозю ьонюнде шашъладжак шейлер олду:

20 РАБ'бин мелеğи сунактан йюкселен алевле бирликте гьоğе йюкселди. Буну гьорен Маноах'ла каръсъ йюзюстю йере капандълар.1. Насири йемини


Сайълар 6:1-8

1. Юч шартъ вардъ:

(1) шарап ичмейеджек, юзюм йемейеджек


   • Дюня севинджи деğил, ама Кутсал Рух’ун севинджи

(2) ьолюйе докунмаяджак


   • Раб, ьолюлерин деğил, дирилерин танръсъдър

   • ьолюлери, брак, кенди ьолюлерини гьомсюнлер = Иса о кишийи чаğърдъ, онун ьоğренджиси олсун(3) сачларънъ кестирмейеджек


   • бу ен ьонемлиси иди, чюнкю кърдан хемен анлашълърдъ

   • инсанларън стандартларъна уймамак, онларън сьойледиклерине бакмамак

2. Анламъ:


 • Аслънда Леви джинсинден ве Харунун сойундан олмаян кишилер де Аллах гьоревлиси гиби яшаябилсинлер – Аллаха даха якън олабилсинлер

 • Ама бугюнлерде Йени Антлашма заманънда хер иманлъ бир Аллах гьоревлиси

 • Демек бу шартлар бизим ичин де гечерлидир

 • Бу йеминлер гечиджи иди, саде бир заман ичин – ама Шимшон’ун анасъ ону бютюн хаятъ ичин йеминли яптъ

Хакимлер 13:24

“Ве кадън бир еркек чоджук доğурду. Адънъ Шимшон койду. Чоджук бюйюйюп гелишти. РАБ де ону кутсадъ. РАБ'бин Руху Сора иле Ештаол арасънда, Махане-Дан'да булунан Шимшон'у йьонлендирмейе башладъ.” • ‘Шимшон’ сьозю, ‘Гюнеш’ демектир (Арапча: шемс)

 • Исраил халкъ бюйюк корку ве каранлък ичинде яшардъ, ама Шимшонун доğуму санки гюнешин доğмасъ гиби иди. Онунла Аллах халкънън куртулушу башладъ, Самуел’ле тамамландъ.

СОН:


 • Шимшон’ун хаятъна бакаркен, ики шей дюшюнебилриз:

 • (1) язък, чок язък – о кадар гюзел шартлар алтънда доğду ве бюйюдю, бюйюк Аллах адамъ оларак йетиштирилди - ве гене де сонуну гетиремеди.

 • (2) бютюн зайъфлъклара каршъ, Раб ону гене де кулланабилди – онун дюшюнджелери башка иди, ама Раббин планъ гене де ишлерди.
Каталог: vaaz -> hak
hak -> Хакимлер 3: 1-7 Аллах халкънън арасънда дюшманлар
hak -> А. Халкън бебеклик заманъ битти – артък йетишкин бири гиби давранаджаклардъ
hak -> Гириш: Хакимлерин текерлеğи
hak -> Хакимлер 15: 1-20 Шимшон: интикам
hak -> А. Текрарламак: Хакимлер Китабъндаки текерлек
hak -> Хакимлер 14: 1-20 Шимшон: биринджи кадън
hak -> Хакимлер 16: 1-20 Шимшон: дюшюш
hak -> Хакимлер 19: 1 21: 25 еклеме: Беняминлилерин гюнахъ
hak -> Хакимлер 9: 1-32 Авимелек – ‘Антихаким’
hak -> Гириш: Гидеон ве онун оğлу Авимелек’е бактък


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница