Хакимлер 17: 1 18: 31 Биринджи еклеме: Мика ве путларДата22.12.2018
Размер121.38 Kb.
Хакимлер 17:1 - 18:31

Биринджи еклеме: Мика ве путлар

Гириш:


 • Артък Хакимлер китабънън сонуна гелдик. 300 сенелик тарих гьордюк. Бу заман ичинде Исраил халкъ гиттикче даха фазла Раббин стандардъндан айрълдъ, кенди йолундан гитти.

 • 12 хакимин хаятларъна бактък, онларън алтъсъ даха ьонемлидир, даха узун анлатълъйор: Отниел, Ехуд, Дебора, Гидеон, Йифтах ве Шимшон

 • Биз бютюн о замана бир ад верирсек: “Исраил халкънън Кенанлашмасъ” – Раб онларъ чаğърдъ, Кенан топракларъндаки халкаръ ковсунлар – ама ону япмадълар

 • Кенди стандартларънъ башкаларъна гечиремедилер – башкаларъ онларъ кенди стандартларъна уйгун яптълар

 • Ве бьойледже Исраил халкънън тарихи бизим ичин де бир уяръдър: “Сен башкаларъ мъ деğиштирийорсун – йокса онлар сени ми деğиштирийорлар?” Онлар сенин фикирлерине ми уйуйорлар, йокса сен онларън фикирлерине ми уйуйорсун?

 • Ве шимди китабън сонунда ики еписод гьореджез: онлар бизе гьостерийиор, Исраил халкъ не кадар дюштю, не кадар Кенан халкларъна бенземейе башладъ

 • Бугюн биринджисине бакаджаз – бьолм 17 ве 18 – Мика адънда бир адамъ гьореджез – онун яптъğъ путперестлик коркунч тарих олайлара капъ ачъйор

 • Буну бир тиятро ойуну гиби ишлейеджез: онда дьорт башрол вар

(1) Мика адънда бир адам

(2) онун анасъ

(3) бир Левили – онун адънъ анджак ен сонунда ьоğренеджез

(4) Дан джинси – ьондже о джинстен гьодерилен 5 джасус, сонра онларън бютюн ордусу


А. Йени бир тапънма системи курулуйор (17:1-6)


Хак 16:1

1 Ефрайим'ин даğлък бьолгесинде Мика адънда бир адам вардъ.

2 Мика аннесине, "Сенден чалънан, ланетледиğини дуйдуğум бин йюз парча гюмюш вар я, иште о гюмюшлер бенде, онларъ бен чалдъм" деди. Аннеси, "РАБ сени кутсасън, оğлум!" деди.

3 Мика бин йюз парча гюмюшю аннесине гери верди. Аннеси, "Оğлумун бир ойма пут, бир де дьокме пут яптърабилмеси ичин гюмюшюн тамамънъ РАБ'бе адъйорум" деди, "Гюмюшю сана гери верийорум."

4 Гюмюшю Мика'дан гери алан кадън, ики йюз парчасънъ айъръп куйумджуя верди. Куйумджу бундан бир ойма, бир де дьокме пут яптъ. Путлар Мика'нън евине гьотюрюлдю.

5 Мика'нън бир тапънма йери вардъ. Ьозел аиле путларъ ве бир ефод* яптърмъш, оğулларъндан бирини де кâхинлиğе атамъштъ.

6 О дьонемде Исраил'де крал йокту. Херкес диледиğини япъйорду. • О заман тапънак Шило адънда бир йердейди - Бу Раббин буйруğуна гьоре иди. Раб хер заман садедже бир йер сечти – ве Муса’нън заманъндан Давут’ун заманъна кадар Шило’дайдъ – сонра Йерушалим’е гечти

 • Бурада окудук, насъл бу Мика йепйени бир тсентър курду ве ханги методла

А. Мика’нън анасъ

1. Белли ки, чок зенгин бирисийди:


 • онда 1100 парча гюмюш вардъ – Шимшон’ун хахатънъ хатърларсанъз: Филистли бейлер Делила’я онун беш катънъ вердилер – ве дедик бу 20 милйон Лева япардъ – демек бу кадънда 4 милйон левалък гюмюш вардъ: 1100 парча

2. О пара чалънъйор ве кадън хемен не япъйор?


 • Раббе данъшаджаğъна, она дуа едеджеğине ланет окуйор – “Ким бу парайъ чалдъйса, онун бойнуна рак гелсин...”

 • Късаджасъ: бир иманлъ гиби давранмъйор – бир Кенанлъ гиби давранъйор

 • Ейуб не деди: “Раб верди, Раб алдъ, онун адъ мубарек олсун!”

 • Даха сонра: Саул – онун ешеклери кайболду, хизметчиси дийор

1.Самуел 9:6

"Бак, бу касабада сайгън бир Аллах адамъ вардър" дийе каршълък верди, "Бютюн сьойледиклери бир бир йерине гелийор. Шимди она гиделим. Белки гидеджеğимиз йолу о бизе гьостерир." • Сенин башъна бир шей гелди ми, насъл реактсия гьостерийорсун: иманлъджа мъ, йокса Кенанлъджа мъ?

3. парайъ чалан кенди оğлу иди


 • Кадънън оğлу Мика херхалде о ланеттен коркту, чюнкю хемен кендини ачъкладъ: “Бен чалдъм” – ве парайъ чевирийор

 • Кадънън джевабъ бизе чок шей гьостерийор: "РАБ сени кутсасън, оğлум!" – не бу? Башкасъ чалсайдъ, ьойле ми конушаджайдъ? –“Йок бир шей, олаğан шейдир бу. Хатасъз кул олмаз, алданмаян бир тек Аллах!” – чюнкю онун евлатчаğъзъ ону яптъ

 • Лазъмдъ ону джезаландърсън: Муса’нън канунуна гьоре икиси лазъмдъ Шилоя гитсинлер, орада Мика суч курбанъ кеседжейди – парайъ чевиреджейди + 20%

 • Кутсал Китапта сък сък гьорюйоруз, насъл бюйюк Аллах адамларъ биле евлатларъна тербийе вермийорлар, ве ондан бютюн халк ичин коркунч дурумлар мейдана гелийор: башкахин Ели’нин оğулларъ, Самуел’ин оğулларъ ве Давут’ун оğлу Авшалом (ич саваш, бинлердже ьолю)

 • “ана йюреğи” деркен – кендине, оğлуна ве бютюн Аллах халкъна коркунч белалар гетирийор

 • махалледе къзанлар лазъм ьоğренсилер ки, “Бен не япарсам, онун каршълъğъ вар” – уйуштуруджу саттън мъ, махпуса даладжан – калсън – ама ‘ана йюреğи’ не япъйор: ен хъзлъ адвокатлар тутуйор, рюшвет верийор, хатта топлантъя биле гелийор дуа еттирийор

 • бу белки бюйюк бир ьорнек, ама ен кючюк темаларда башлъйор: къзан сенден ики лева чалъйор – къзъйорсун, баğръйорсун – сонра: сен де ону аğър джезаландъраджаğъна “Йок бир шей, къзандър” дийорсун

4. ьондже парайъ Раббе адъйор, сонра пут япъйор


Бурада юч коркунч гюнах гьорюйоруз:

а. кадън санъйор, путларла Раббе хизмет едилебилир


 • Хакимлер китабъ Исраил халкънън о коркунч дурумуну гьостерийор – онлар ичин путперестлик артък нормал бир шей олмая башладъ

 • (а.4-5) “Куйумджу бундан бир ойма, бир де дьокме пут яптъ. Путлар Мика'нън евине гьотюрюлдю. 5 Мика'нън бир тапънма йери вардъ. Ьозел аиле путларъ ве бир ефод* яптърмъш,”

 • Ве гене гьорюйоруз: бир ефод – Гидеон’н башлаттърдъğъ олай артък бюйюдю

 • Юнлю я да зенгин оланлар, кендини бюйютюрюп кенди тапънма системини куруйорлар

Хакимлер 8:27

“Бьойледже ефод Гидйон иле аилеси ичин бир тузак олду. ” – онунла чок кьотю бир ьорнек верди, бютюн халкъ кьотю йола башлатърдъ – “Не истийон я? Мадем Гидеон гиби Аллах адамъ биле яптъ, бен насъл япмаяджам?”


б. кадън Аллаха сьоз вермекле дюрюст деğилдир


 • ьондже айет 3те дийор: “гюмюшюн тамамънъ РАБ'бе адъйорум” – ама сонра не япъйор: “ики йюз парчасънъ айъръп куйумджуя верди” - ее? о 900 парчая не олду?

 • О кадън сербест иди, о парайла не истерсейди япабилирди – ама бир кере ададъктан сонра, ону кулланамаяджактъ

Мезмур 15:4

“Йемин етмишсе, зараръна да олса, йемининден дьонмез.” • Йени Ахит заманънда Раб ьойле нумаралара чок аğър джеза верди: Хананя ве Сафира – ики иманлъ айнъ нумара яптълар – Раб онларъ хемен ьолдюрдю

 • Ким дерсе “Раббе хизмет едийорум” ама буну япаркен икийюзлюлюк япараса, кендини чок коркунч бир дурума сокуйор

в. кадън кенди оğлуна хизмет верийор


"Оğлумун бир ойма пут, бир де дьокме пут яптърабилмеси ичин гюмюшюн тамамънъ РАБ'бе адъйорум" (айет 3)

 • “Ханемде калсън, ябанджъя гитмесин” кафасъ – о кадън лазъмдъ о парайъ алъп Шило’даки тапънаğа гетирсин

 • Ону япаджаğъна, кенди евлатджаğъзъна верийор – яни; Раббин сечтиğи киши деğил, беним джинсимден бири о рухсал гьорев япаджак

 • БГ’а бу коркунч бир хасталък, пастор кенди евладънъ, торунуну анвона биндирийор – сен не билийорсун? Белки де Раб ону сечмеди


Б. Мика

1. ‘иманлъ’ (в кавички) бир ханеден гелме


 • Онун адъ: Мика = Тюркче ‘Ким Раббе бензер?’ демектир – чок гюзел бир ад – затен о адда бир оейгамбер вардъ даха сонра

 • Демек анасъ ону доğуруркен, лазъмдъ Рабби танъсън – кенди евладъна ‘иманлъджа’ бир ад верийор – ама не язък ки, она Раббин тербийесини вермеди

 • Бугюнлерде яшасайдъ: арабасънда балък стикер вар, бойнунда бюйюк хач ве евинде ‘християнски календар’ – ама бютюн аклъ фикри дюняда, харекетлери де имансъзлар гиби.

 • Махалледе кач тане Иса адънда кзанлар вар – ама хепси Раббин йолунда йюрюмюйорлар

 • Доğдуктан сонра кими кере къзанларъ топлантъя гетирийорлар, б,з онларъ берекетлейелим – ама сонра онлара Раббин тербийеси верилмедими, хепси бошуна

2. карактерсиз бир киши


 • Ким кенди анасъндан пара чалъйор? – бу екмек парасъ деğилди, 4 милйон лева

 • Сонра: анасъ путларъ япмайъ теклиф единдже, хич каршъ коймуйор, хемен разъ гелийор

 • Ве ен коркунджу: хич де рахатсъз олмуйорлар – хърсъзлък япъйор, ялан сьойлюйорлар, сьозюнде дурмуйорлар – ве гене де ‘Раб бени берекетлийор’ дийе дюшюнюйорлар

3. анасънън йолуну девам едийор


 • Йепйени бир тапънма системи куруйорлар, кенди файдасъ ичин – лазъмдъ Раббе бойун еğсин, Шилоя гитсин

 • ‘Ьозел аиле путларъ ве бир ефод’ яптърмъш – ьозел аиле путларъ: Ибр.: “Терафим” – бунлар айнъ заман геледжеğини ьоğренмек ичин кулланълърдъ - фалджълък

Зекеря 10:2

“Ойса аиле путларъндан алънан янътлар боштур, Фалджълар ялан гьорюмлер гьорюр ве герчек янъ олмаян дюшлер анлатарак бошуна авутурлар. Бу йюзден халк сюрю гиби даğънък, съкънтъ чекийор, чюнкю чобан йок.” • Анасъ кенди чоджуğуну о гьоревин башъна койду – Мика да кенди оğлуну кахин япъйор

 • Адам кенди кендине чок гюзел бир фирмаджааз курду: геленлере фал окуйор, онлар да мемнун, “Ааа, не истийон, Раббе данъштък я!” – хепси чок рухани гьорюнюрдю – ама тек бир коджаман ялан иди.

В. Левили адам


Хакимлер 17:7

“Яхуда'нън Бейтлехем Кенти'нде, Яхудалъ бир аиленин янънда гечиджи оларак яшаян генч бир Левили вардъ. 8 Адам йерлешеджек башка бир йер булмак юзере Яхуда'нън Бейтлехем Кенти'нден айрълдъ. Ефрайим'ин даğлък бьолгесинден гечеркен Мика'нън евине гелди. 9 Мика, "Нереден гелийорсун?" дийе сорунджа адам, "Яхуда'нън Бейтлехем Кенти'нден гелийорум, Левили'йим, йерлешеджек йер аръйорум" деди.

10 Мика, "Бенимле кал" деди, "Бана данъшманлък ве кâхинлик яп. Сени беслейеджем, сенеде бир такъм гийси, он парча да гюмюш веририм." Левили кабул етти. 11 Мика иле калмая разъ олду. Мика да она оğлу гиби даврандъ. 12 Генч Левили'йи кâхинлиğе атаярак евине алдъ. 13 Мика, "Шимди билийорум ки, РАБ бана ийи давранаджак" деди, "Чюнкю бир Левили кâхиним вар."”

1. адам генч иди


 • Левилилер, кахинлер гиби Леви джинсинден идилер, ама Харун’ун джинсинден деğил – онларън гьоревлери даха басит: тапънакла илгили ешялара бакмак – башкаларъ илахиджи иди – хем де халкъ Мусанън канунуну ьоğретиреджеклерди

 • Левилилер ен еркен 30 яшънда гьореве башлаяджаклардъ – ама бу адам генчти; белки 18-20 яшънда – демек даа чоок беклейеджейди, асъл ишине башламак ичин,

 • Ама беклемек истемеди, кендине фърсат арадъ – ону да Мика’нън янънда булду

 • Мика она деди: “Бана данъшманлък ве кâхинлик яп” аслънда: “Бана бир баба ол” – ама даха сонра асъл роллар анлашълъйор: “Мика да она оğлу гиби даврандъ.” – Мика гене де хершейи контрол едийор.

2. адам кендини сатъйор


 • Рухсал хизмет япъйор, пара каршълъğънда – ким даха фазла верирсе, она куллук едеджек

 • Иса кендиси бизи уярдъ: кираланмъш чобанлардан узак дуралъм

Йуханна 10:13

“Шимди, кираланмъш ишчи неден качъйор - чюнкю анджак кираланмъштър ве кенди койунларъ ичин дюшюнмез.” • Бир тарафта Раб кендиси буйурду ки, ким саде Раббин ишийле илгиленирсе, килисе тарафъндан дестекленсин

1.Кор. 9:13-14

“Йокса билмез мисиниз, кутсал шейлерле гьоревли оланлар, Аллах евинден бесленирлер. Ве курбан йеринде хизмет еденлер, ондан йерлер. Айнъ онун гиби Раб буйурду ки, 'ийи хабер'и яянлар, 'ийи хабер'ден бесленсинлер.” • Ама бюйюк бир фарк вар: Кимиси пара алъйор, Раббин ишини япабилмек ичин – башкасъ Раббин ишини япъйор, пара алмак ичин

 • Асъл Раббин ишчиси сормуйор, бана пара верен оладжак мъ – башлъйор Раббин ишини япсън ве сонрасъ ичин Раббе гювенийор

2.Кор. 3:17

“Бирчок кишинин яптъğъ гиби япмъйоруз. Онлар Аллахън сьозюню тиджарет япмак ичин кулланъйорлар. Биз гене Месихте, Аллахън гьондердиğи кишилер гиби ве Аллахън ьонюнде дюрюстлюкле конушуйоруз.” • Ама бурадаки Левили ьойле деğил – даха сонра башка кишилер геледжек, она даха ийи бир иш теклиф едийорлар – о да Мика’йъ бракаджак онларън пешине такъладжак

3. Мика’нън да асъл дюшюнджеси белли олуйор


Хакимлер17:13

“Мика, "Шимди билийорум ки, РАБ бана ийи давранаджак" деди, "Чюнкю бир Левили кâхиним* вар." • Махалледе сък сък гьорюйоруз: “Аллах адамъдър, онунла сефте яптън мъ, ишлер су гиби йюрюйеджек” – “Насъл бу йола далдъм, ишлерим чок ийи гидийор” – я да там терси: “Не билейим, бу йол галиба беним ичин деğил. Наш топлантъя гиттим, късметим капандъ.”

 • Мика’нън анлайъшъ нейди: “Лазъм Аллахъ ьойле манипулира япайъм да, бени берекетлесин”

 • Бютюн Хакимлер заманъндаки анлайъшъ буйду – бугюне кадар ен коркунч янлъшлък да будур: Раббе ‘берекет алмак’ ичин хизмет етмек

 • Бу затен аслънда хизмет етмек биле деğилдир, ким бьойле дюшюнюрсе кендине хизмет едийор.

 • Сана Хаваккук китабъндан бир сору: - бурада

Хаб 3:17-18

 • бурада анлатъръйор бир кьойлю, бакалъм онун башъна не гелди, ве насъл реактсия гьостереджек

“Инджир аğачларъ томурджукланмаса,

Асмалар юзюм вермесе,

Зейтине верилен захмет боша гитсе де,

Тарлалар екин вермесе де,

Саяда хич койун калмаса,

Ве ахърларда инек калмаса,

Бен йине РАБ сайесинде севинеджеğим,

Куртулушумун Танръсъ сайесинде севинчтен джошаджаğъм.” • Бьойле шей олур му? Адам фалит олмуш, бир шейджиğи калмамъш – ве севиньотен джошаджаймъш! - Неден? “Раб сейесинде” – сен севинмийорсун фукара олдуğуна, ама Раббин Раб олдуğуна севинийорсун

 • Бугюнлерде бюйюк килиселерде ‘берекетленмек’ ен бюйюк шей олду, ‘зенгинлик мюждеси’ денилир она – бу сахте бир ьоğретиштир, о кулаğа хош гелийор ама она алданмаялъм

 • Иман етменин тек себеби:

Апо 4:20

“Чюнкю нейи гьордюк, нейи дуйдук, бу меселелери конушмадан дурамайъз” • Биз иман етмийоруз, бирханги файда казанмак ичин, ама хакикатъ анладък дийе

Г. Дан джинсинден кишилерХакимлер 18:1-21

“О дьонемде Исраил'де крал йокту ве Дан джинсинден оланлар йерлешеджек йер арардълар. Чюнкю Исраил джинслерин арасънда кендилерине дюшен пайъ хенюз алмамъшлардъ. 2 Бьойледже араларъндан беш джесур савашчъйъ йолладълар, топракларъ араштъръп билги топласънлар. Адамлар Ефрайим'ин даğлък бьолгесинде булунан Мика'нън евине гелип геджейи орада гечирдилер.

3 Мика'нън евинин янъндайкен генч Левили'нин сесини танъдълар. Еве яклашарак она, "Сени бурая ким гетирди? Бурада не япъйорсун? Бурада не ишин вар?" дийе сордулар.

4 Левили Мика'нън кендиси ичин яптъкларънъ анлаттъ. "Бана вердиğи парая каршъ она кâхинлик едийорум" деди.

5 Адамлар, "Лютфен Танръ'я данъш, бу йолджулуğумуз башарълъ оладжак мъ, билелим" дедилер.

6 Кâхин, "Рахатлъкла гидин, Аллах йолджулуğунузу дестеклийор" дийе джевап верди.

----

18 Адамларън Мика'нън евине гирип ефоду, ьозел путларъ, ойма ве дьокме путларъ алдъğънъ гьорен кâхин, "Не япъйорсунуз?" дийе сорду.19 Адамлар, "Сус, сесини чъкарма" дедилер, "Бизимле гел. Бизе данъшманлък ве кâхинлик яп. Бир адамън евинде кâхинлик етмек ми ийи, йокса Исраил'ин бир бойуна, бир оймаğъна кâхинлик етмек ми?"

20 Кâхинин йюреğи севинчле долду. Ефоду, ьозел путларъ, ойма путу алъп топлулуğун ортасънда йюрюмейе башладъ.

21 Топлулук чоджукларънъ, хайванларънъ, деğерли ешяларънъ алъп йола чъктъ.

1. Дан джинсинден оланлар Раббин истеğинден чок узак


 • Кенди топракларънъ алмадълар, кендилерине йер аръйорлар

 • Дан кючюк бир джинс иди, Раб онлара апачък гьостерди, онларън йери нереде оладжак дийе

 • Йешу 19:40-46

Йешу 19:40-46

“Йединджи кура бой сайъсъна гьоре Даноğулларъ оймаğъна дюштю.

41 Мюлклеринин сънъръ ичинде калан кентлер шунлардъ: Сора, Ештаол, Ир-Шемеш,

42 Шаалаббин, Аялон, Йитла,

43 Елон, Тимна, Екрон,

44 Елтеке, Гиббетон, Баалат,

45 Йехут, Бене-Берак, Гат-Риммон,

46 Ме-Яркон ве Яфа'нън каршъсъндаки топракларла бирликте Раккон.” • Бунларън йери даха фазла Филистлилерин топракларъндайдъ, ама дюшюнмедилер онларла савашсънлар, орадан чъкъп башка йер арадълар кендилерини

 • Раб сенин ичин бир йер хазърладъ, орада калдън мъ, о сени коруяджак - ама башка йере гитмейе калктън мъ, хеп алданаджан

2. затен карар вермишлер не япсънлар, ама гене де ‘Раббе данъшмак’ вар


 • Левилийе данъшъйорлар: “Аджаба ишимиз йюрюйеджек ми?” – бунлар терорист гиби аскерлер

 • Аслънда Левили лазъмдъ десин: “Хайър, бу йола чъкмайън. Раббин истедиğи башка бир шей” – ама о заман онун кафасънъ кеседжейдилер

 • Сен планънъ бозмая хазър деğилсен, хич Раббе данъшма – кендини алдатма

 • Биз Раббин планъ ичин ми яшъйоруз, йокса Рабби кенди планларъмъзън ичине съğсърмая мъ бакъйоруз?

3. Мика’нън бютюн хаяллери суя дюштю


Хакимлер 18:24-25

Мика, "Кâхиними, яптърдъğъм путларъ алъп гиттиниз" деди, "Бана не калдъ ки? Бир де, 'Не олду? дийе соруйорсунуз." - "Кес сесини!" дедилер, "Йокса ьофкели адамларъмъз салдъръп сени де, аилени де ьолдюрюр."

 • Исраил халкъ не кадар дюштю: Мика адънда бир киши (адънън анламъ: “Ким Раббе бензер?”) ПУТЛАР ичин аğламая ве ялвармая башлъйор

 • Айнъ Якуп’ун кайнатасъ Лаван гиби давранъйор: “Бабанън евини чок ьозледиğин ичин бизден айрълдън. Ама илахларъмъ ничин чалдън?"” (Яр 31:30)

4. бютюн сучсуз бир халка салдъръйорлар


Хакимлер 18:27-29

“Даноğулларъ Мика'нън яптърдъğъ путларъ ве кâхини янларъна аларак Лайиш юзерине йюрюдюлер. Баръшчъ ве хер шейден хаберсиз олан касаба халкънъ кълъчтан гечирип касабайъ атеше вердилер. 28 Бейтрехов якънъндаки вадиде булунан Лайиш Кенти'нин ярдъмъна гелен олмадъ. Чюнкю кент Сайда'дан узактъ, башка бир кентле де илишкиси йокту. Даноğулларъ касабайъ йениден куруп орая йерлештилер. 29 Якуп'ун оğлу олан аталаръ Дан'ън анъсъна касабая Дан адънъ вердилер.” • Бу касаба бютюн Исраил’ин ен кузей (север) тарафънда булунурду – оранън халкъ Сайда халкъ иди

 • Раб деди ки, йеди Кенанлъ миллети о топраклардан ковсунлар дийе, ама Сайдалълар онларън арасънда деğилди

 • Онларън салдъръшъ сучту – ама кендилери ону Рабден джевап ве берекет сайдълар

5. йени бир тапънма системи куруйорлар


Хакимлер 18:30-31

“Ойма путу орая диктилер. Муса оğлу Гершом оğлу Йонатан иле оğулларъ сюргюне кадар онлара кâхинлик еттилер. Танръ'нън Тапънаğъ Шило'да олдуğу сюредже Мика'нън яптърдъğъ пута таптълар.”
 • Мика’нън башлатърдъğъ кючюк бир шейди, Данлълар гене йепйени бир касаба ве йени бир тапънма системи куруйорлар

 • Исраил тарихине бакарсак гьореджез, насъл бу Сюлеймандан сонра халкън бьолюнмесине себеп олуйор

 • Ен коркунч шей: ен сонунда о Левили адамън адъ бизе билдирийор: Йонатан – хем де онун сойу – Гершом оğлу – МУСА оğлу

 • Демек Муса’нън торунларъндан бири бу йени путперест тсентърън башъ олду – Муса алтън данайъ къръп дьоктю – Йонатан гене Раббе аданмъш гюмюштен путлар яптъ

 • Даха коркунч бир дюшюш дюшюнемейиз


СОН:


 • Бютюн бу олайън ен коркунч тарафъ недир: Херкес мутлу – ишлер йюрюйор – “Шюкюр Раббе, ийийиз” – Аллахджаğъзъм дуаджаğъзъма джевап верди

 • Левили ишсиз бир деликанлъ икен, бютюн Исраилде конушулан бир Аллах адамъ олуйор

 • Данлълар хич проблемсиз зенгин бир касабайъ еле гечирийорлар

 • Сен кенди хаятънъ насъл ьолчюйорсун: Дюняджа ‘башаръ’ мъ, йокса Раббин истедиğини япмак мъ?
Каталог: vaaz -> hak
hak -> Хакимлер 3: 1-7 Аллах халкънън арасънда дюшманлар
hak -> А. Халкън бебеклик заманъ битти – артък йетишкин бири гиби давранаджаклардъ
hak -> Гириш: Хакимлерин текерлеğи
hak -> Хакимлер 13: 1-25 Шимшон: доğушу
hak -> Хакимлер 15: 1-20 Шимшон: интикам
hak -> А. Текрарламак: Хакимлер Китабъндаки текерлек
hak -> Хакимлер 14: 1-20 Шимшон: биринджи кадън
hak -> Хакимлер 16: 1-20 Шимшон: дюшюш
hak -> Хакимлер 19: 1 21: 25 еклеме: Беняминлилерин гюнахъ
hak -> Хакимлер 9: 1-32 Авимелек – ‘Антихаким’


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница