"Хенри Форд", гр. София” одобрявамстраница1/5
Дата21.02.2017
Размер0.98 Mb.
#15418
  1   2   3   4   5
Професионална гимназия по транспорт и енергетика

"Хенри Форд", гр. София”

========================================================


ОДОБРЯВАМ : ...........................

(инж.Таньо Стойчев)
Директор на ПГТЕ „Хенри Форд” гр.София
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Ремонт на санитарни възли и вертикални щрангове в общежитието на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", гр. София”


Настоящата покана е публикувана в АОП и на интернет страницата на училището
www.pgtehford.com/profil_na_kupuvach_publichna_zop.html 

СОФИЯ, 2015 г.

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", гр.София”, която е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП.


2. Място и срок за изпълнение на поръчката

Общежитие на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", гр. София” на адрес: гр.София, ул."Хайдут Сидер" № 8.

Предложеният от участниците срок на изпълнение на всички дейности по договора не може да бъде по-дълъг от 30.10.2015г.
3. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на поръчката е 96 775 лева без ДДС.Участниците задължително изготвят офертните си предложения при съобразяване с прогнозната стойност на поръчката. Прогнозната стойност е максималния финансов ресурс, предвиден от Възложителя.

Участници в процедурата, чиято цена надвишава максималния финансов ресурс, предвиден от Възложителя, се отстраняват от участие.

В случай, че няма нито едно предложение, което да отговаря на изискванията на Възложителя, процедурата се прекратява.
4. Финансиране и плащания по договора за изпълнение на СМР

Необходимите средства за разплащане по договора за изпълнение на СМР се очаква да бъдат осигурени от Министерството на образованието и науката (МОН) като първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Всички плащания по сключения договор за изпълнение на СМР се извършват по банков път в лева. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Проекто-договор за изпълнение на СМР – Образец 14.


Предвидено е авансово плащане в размер на 30% от ценовата оферта на Изпълнителя, в срок съгласно предложението на участника.

Предвидени са междинни плащания в размер до 90 % от цената по сключения договор на база приети актове за извършена работа.

Окончателното плащане ще се извърши след приемане на обекта, съгласно ЗУТ, и издаване на фактура от Изпълнителя, в която се приспада полученото авансово плащане.

Забележка: Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите, всички работи, приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП.
5. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.


6. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни след крайния срок за подаване на оферти.


7. Документацията за участие

Документацията за участие и образците към нея могат да се изтеглят от сайта на училището, профил на купувача: www.pgtehford.com/profil_na_kupuvach_publichna_zop.html.


8. Непълнота на документацията за участие

За нерегламентираните условия по провеждането на процедурата в настоящата документация за участие, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

9. Описание предмета на обществената поръчка

Предмет на настоящата поръчка е ремонт на санитарни възли и бани в общежитието на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", гр. София.

Количествата СМР, които ще се изпълняват, са съобразно количествената сметка, изготвена от възложителя и приложена към тази документация.


Предвидени са за основен ремонт 25 броя санитарни възли и бани.

Основните ремонтни дейности, които са предвидени за изпълнение в баните са: демонтаж на санитарен фаянс, разбиване и сваляне на облицовката от фаянсови плочки по стените, разбиване на настилката от теракотни плочки, направа на изравнителна замазка по под, подмяна на съществуващата ВиК инсталация с нова, направа и преместване на лампени излази, направа на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон, направа на нова облицовка от фаянсови плочки по стени, както и на настилка от теракотни плочки по под, доставка и монтаж на нов санитарен фаяс.

Към всяка баня има предверие, което също е предвидено за ремонт. Ремонтът включва демонтаж на теракотни плочки по под и монтаж на нови плочки и цокъл.

За подмяна са предвидени и вертикалните щрангове, които минават през санитарните възли, които ще се ремонтират.

Всеки участник следва да представи попълнена по всички позиции количествено-стойностна сметка. Участниците следва да представят крайна цена за изпълнение на поръчката по приложената Количествено – стойностна сметка. За допълнителни видове строително-монтажни работи (СМР) образуването на цената следва да се извършва по посочените в Ценовото приложение на кандидата показатели за ценообразуване.
10. Технически условия и изисквания при изпълнението

Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени строителни материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

За обекта на поръчката няма изготвени техническите проекти, тъй като те не са задължителни по ЗУТ.

Оглед на обекта може да се извършва от всички желаещи участници съвместно с представител на училището след предварително заявяване от 9.00 часа до 12.00 часа, всеки работен ден в срок до крайния срок за подаване на оферти, съгласно публичната покана за настоящата обществена поръчка.

СМР на обекта се извършват по предложения от участника линеен график.

Готовите СМР се заплащат след приемане на работата с протокол за извършени и подлежащи на заплащане СМР и представяне на фактура. Протоколът се подписва от представители на учебното заведение, Възложителя /Инвеститорски контрол/ и. Изпълнителя.

При изпълнение на строителството Изпълнителят следва да спазва следните нормативни документи:

1. Закон за устройство на територията;

2. Закон за техническите изисквания към продуктите;

3. Наредба № Із-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

5. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

6. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката и такива, посочени в обяснителните записки към инвестиционните проекти.
РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
11. Общи изисквания към участниците

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.


12. Специфични изисквания към участниците

Кандидатите, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, следва да отговарят на следните минимални изисквания, покриването на които е задължително, за да бъдат допуснати до участие:


12.1. Участникът следва да докаже, че през предходните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата, има успешно изпълнен най-малко един договор сходен с предмета на поръчката.

Под обект сходен с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР или СРР – изграждане и/или основен ремонт на частни и обществени сгради (училища, болници, детски заведения, административни сгради и други подобни).

За доказване на горното изискване Участника следва да представи списък декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.


12.2.Участникът трябва да предложи технически лица, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, ангажиран за изпълнението на строителството, а именно:
12.2.1. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) има минимум 2 (две) години стаж на позиция технически ръководител обект,


12.2.2. Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) притежава валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.


За удоволетворяване на горното изискване по т. 12.2 участника представя:


  • Декларация съдържаща данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството;

  • Декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експертите;

  • Професионални автобиографии;

Забележка: Автобиографията се попълва от всеки ключов експерт, ангажиран в изпълнението на обществената поръчка, съгласно изисканите ключови позиции за -технически състав.

  • Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност.


Забележка: Едно и също лице не може да съвместява едновременно функциите на технически ръководител и координатор/специалист по безопасност и здраве.
12.3. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи, попадащи в обхвата на - І-ва група, ІІІ-та категория.
12.4. Участниците да имат внедрени Система за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда ISO 14001:2005 и Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентни с обхват сходен с предмета на поръчката, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.
Ако даден кандидат не отговаря на посочените по-горе специфични изисквания, същият се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата и не участва в класирането.
РАЗДЕЛ ІV

Методика за определяне на комплексна

оценка на офертите
13. Критерии и методика за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта".
Показатели за формиране на комплексната оценка

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.
Комплексната оценка" се определя на база следните показатели:


Показател - П ( наименование )

Максимално възможен бр. точки

Относителна тежест в КО

1. Техническо предложение - П1

100

60%

2.Срок на изпълнение – П2

100

10%

3. Ценово предложение – П3

100

30 %Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка"за всеки участник е:
КО = П1х 60 %+ П2х 10 %+ П3х 30 %
Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.
П1-Определяне на оценка по техническите критерии (ТО1, ТО2 и ТОЗ)
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 60 %. Изчислява се по формулата:
П1 = ТО1+ Т02 + ТОЗ, където:


Съкращение

Подпоказател

Макс. бр. точки

TO1

ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

35

TO2

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

45

ТОЗ

ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

20


ПОКАЗАТЕЛ TO1:

ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ПРИ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 35


TO1 ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ТОЧКИ

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Предложението включва описание на генералния подход и планиране на предвидените дейности и компоненти от обхвата на поръчката, организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други дейности, необходими за изпълнение на всички етапи на поръчката, с което се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности и тяхното изпълнение в срок.

Като минимум предложението за стратегия за изпълнението на поръчката трябва да съдържа:

- Конституиране на работна група, създаване на йерархична конфигурация в работната група и комуникационни модели между участниците в нея и извън нея. Разпределение и възлагане на отговорностите между ключовите експерти;

- Организация на транспорт и логистика;

- Организация и подход на изпълнение на предвидените СМР и дейности по етапи.

- Организация и планиране на срокове за доставка на необходимите материали;

- Организация на контрола на качеството.

Участникът трябва да опише своето виждане за начина и подхода за изпълнение на строителството, създаването на организационна схема, включваща разпределение на отговорностите по съответните нива на йерархичната структура и описание на предвидените за създаване комуникационни модели вътре в работната група, както и такива, насочени извън нея, план за работа, съобразен с конкретните условия на обекта и етапите от него за качественото и срочно изпълнение с разпределение на техническите ресурси /механизация и оборудване/ и човешки ресурси, организация в етапа на подготовка на строителната площадка, като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на строителните работи: разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя и другите участници в строителния процес, като ги идентифицира, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности, както и описание на предвижданата организация; осигуряване на механизация и работна сила за изпълнение на СМР и осъществяване на контрол на качеството; Договаряне и планиране на транспорт и доставка на суровини и материали, необходими за изпълнението на всички етапи на поръчката, както и предвиждане на сроковете за това; Описание на предвидените дейности по осъществяване контрол по качеството.За съответното описание на генералния подход и планиране на предвидените дейности и компоненти от обхвата на поръчката, организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други дейности, необходими за изпълнение на строителството, с което се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности и тяхното изпълнение в срок, както и описание на предвижданата организация, е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описано е конституиране на работна група, създаване на йерархична конфигурация в работната група и комуникационни модели между участниците в нея и извън нея, както и разпределение и възлагане на отговорностите между ключовите експерти;Описана е организация на транспорт и логистика;

  • Описана е организация и подход на изпълнение на предвидените дейности за всички етапи на поръчката;

  • Описана е организацията и са планирани срокове за доставка на необходимите материали за различните етапи на изпълнение;

  • Описана е организацията на контрола на качеството.

Описаните предложения за изпълнението на дейностите по този показател отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат само едно преимущество спрямо изскванията на Възложителя:

- детайлизиране на действителните управленски и административни дейности и процедури, фактически действия, съпътстващи конституирането на конкретна работна група и създаване на йерархична конфигурация в работната група и комуникационни модели между участниците в нея и извън нея, или

-разпределение и възлагане на отговорностите между ключовите експерти, мобилизацията и разпределението на предвидените за използване от участника ресурси, или

  • пълнота и изчерпателността при провеждането на конкретните дейности по организация на транспорт и логистика и взаимообвързаността им с планираните дейности, или

  • същественост на стратегията при организацията и подхода на изпълнение на предвидените дейности за всеки от етапите на поръчката, или

аргументираност, пълнота и реалистичност при създаване на организацията и планиране на срокове за доставка на необходимите материали, или

пълнота и детайлизиране по време и място на дейностите по организация на контрола на качеството.

15 точки

За съответното описание на генералния подход и планиране на предвидените дейности и компоненти от обхвата на поръчката, организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други дейности, необходими за изпълнение на строителството, с което се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности и тяхното изпълнение в срок, както и описание на предвижданата организация, е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описано е конституиране на работна група, създаване на йерархична конфигурация в работната група и комуникационни модели между участниците в нея и извън нея, както и разпределение и възлагане на отговорностите между ключовите експерти;

- Описана е организация на транспорт и логистика;

- Описана е организация и подход на изпълнение на предвидените дейности за всички етапи на поръчката;

- Описана е организацията и са планирани срокове за доставка на необходимите материали за различните етапи на изпълнение;

- Описана е организацията на контрола на качеството.

Описаните предложения за изпълнението на дейностите по този показател отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като в тях се съдържат две или повече преимущества спрямо изскванията на възложителя по отношение на:

- Детайлизиране на действителните управленски и административни дейности и процедури, фактически действия, съпътстващи конституирането на конкретна работна група и създаване на йерархична конфигурация в работната група и комуникационни модели между участниците в нея и извън нея, и/или

-разпределение и възлагане на отговорностите между ключовите експерти, мобилизацията и разпределението на предвидените за използване от участника ресурси, и/или

- пълнота и изчерпателността при провеждането на конкретните дейности по организация на транспорт и логистика и взаимообвързаността им с планираните дейности, и/или

- същественост на стратегията при организацията и подхода на изпълнение на предвидените дейности за всеки от етапите на поръчката, и/или

аргументираност, пълнота и реалистичност при създаване на организацията и планиране на срокове за доставка на необходимите материали, и/или

- пълнота и детайлизиране по време и място на дейностите по организация на контрола на качеството.


25 точки

За съответното описание на генералния подход и планиране на предвидените дейности и компоненти от обхвата на поръчката, организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други дейности, необходими за изпълнение на строителството, с което се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности и тяхното изпълнение в срок, както и описание на предвижданата организация, е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Описано е конституиране на работна група, създаване на йерархична конфигурация в работната група и комуникационни модели между участниците в нея и извън нея, както и разпределение и възлагане на отговорностите между ключовите експерти;

- Описана е организация на транспорт и логистика;

- Описана е организация и подход на изпълнение на предвидените дейности за всички етапи на поръчката;

- Описана е организацията и са планирани срокове за доставка на необходимите материали за различните етапи на изпълнение;

- Описана е организацията на контрола на качеството.

Описаните предложения за изпълнението на дейностите по този показател отговарят в най-голяма степен на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като в тях се съдържат всички преумищества спрямо изскванията на Възложителя, изразяващи се в:

- детайлизиране на действителните управленски и административни дейности и процедури, фактически действия, съпътстващи конституирането на конкретна работна група и създаване на йерархична конфигурация в работната група и комуникационни модели между участниците в нея и извън нея, и

-разпределение и възлагане на отговорностите между ключовите експерти, мобилизацията и разпределението на предвидените за използване от участника ресурси, и

- пълнота и изчерпателността при провеждането на конкретните дейности по организация на транспорт и логистика и взаимообвързаността им с планираните дейности, и

- същественост на стратегията при организацията и подхода на изпълнение на предвидените дейности за всеки от етапите на поръчката, и

аргументираност, пълнота и реалистичност при създаване на организацията и планиране на срокове за доставка на необходимите материали, и

- пълнота и детайлизиране по време и място на дейностите по организация на контрола на качеството


35 точкиПОКАЗАТЕЛ Т2:

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - ПРИ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 45
Преди да пристъпи към оценяване на програмата, комисията проверява дали същата е подготвена и представена в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил строителна програма, която не съдържа някой от задължително изискуемите елементи и/или не кореспондира еднозначно с графика за изпълнение


Т02 ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ТОЧКИ

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Предложението включва изпълнението на строително-монтажните работи в съответствие с техническите и работни проекти и спецификации, включително дейности по въвеждане в експлоатация и отстраняване на дефекти през гаранционния срок, както и други съпътстващи строителството спомагателни дейности. Всички дейности, в тяхната последователност, продължителност и взаимосвързаност, трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на поръчката, техническите спецификации и утвърдените работни проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета и целта на поръчката.

Като минимум предложението за организация на строителния процес на поръчката трябва да съдържа:

- организация на работната площадка;

- описание на дейностите, необходими за изпълнението, отчитайки времето за подготвителни дейности, дейности по изпълнение на етапите, като се отчита спецификата на настоящата поръчка;

- подробно описание на видовете СМР, както и тяхната последователност на изпълнение, взаимообвързаност на предвидените дейности за постигане целите на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност, като създаденият модел е съобразен с техническата спецификация и утвърдените проекти;

- технологичните етапи на строителните дейности;

- описание на действията и мерките за въвеждане на обекта в експлоатация и са предвидени организационни мероприятия за гаранционна поддръжка на извършените дейности.

- линеен календарен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на материалите за всички етапи.

Участникът описва организацията на работната площадка, като определя места за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката при нужда, както и санитарно и битово обслужване на личния състав. Участникът трябва да опише своето виждане за необходимите за извършване дейности през различните етапи на осъществяване на поръчката, като същите се описват последователно, в зависимост от представения технологичен подход за постигане целите на поръчката. Следва да се обхванат всички дейности по изпълнение на СМР, въвеждане на обекта в експлоатация, дейности по отстраняване на дефекти през гаранционния срок. Участникът описва видовете СМР в тяхната последователност, съобразно етапите на поръчката, като определя и продължителността на изпълнение на всяка една дейност, тяхната взаимообвързаност и значението им за постигане целите на поръчката, като създаденият модел е съобразен с техническата спецификация, утвърдените проекти и спецификата на настоящата поръчка. Участникът представя виждането си за технологичните етапи на строителните дейности, като подробно описва технологичните методи и анализира техния резултат в съответствие с целите на поръчката.


За съответното описание на изпълнението на строително-монтажните работи в съответствие с техническите и работни проекти и спецификации, включително дейности по въвеждане в експлоатация и отстраняване на дефекти през гаранционния срок, както и други съпътстващи строителството спомагателни дейности, на всички дейности, в тяхната последователност, продължителност и взаимосвързаност, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на поръчката, техническите спецификации и утвърдените работни проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и съобразени с предмета и целта на поръчката, е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- представена е организация на работната площадка;

- описани са дейностите, необходими за изпълнението, отчитайки времето за подготвителни дейности, дейности по изпълнение на етапите, като се отчита спецификата на настоящата поръчка;

- подробно са описани видовете СМР, както и тяхната последователност на изпълнение, взаимообвързаност на предвидените дейности за постигане целите на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност, като създаденият модел е съобразен с техническата спецификация и утвърдените проекти;

- описани са технологичните етапи на строителните дейности;

- описани са действията и мерките за въвеждане на обекта в експлоатация и са предвидени организационни мероприятия за гаранционна поддръжка на извършените дейности.

- представен е линеен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на материалите за всички етапи.

Описаните предложения за изпълнението на дейностите по този показател отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат само едно преимущество спрямо изскванията на Възложителя:

- Подробното представяне на организацията на работната площадка при определято на места за престой на хора и техника през всички различните етапи на изпълнение и съобразяването с оптималното разположение на техниката в зависимост от извършващите се във всеки един момент конкретни действия и оптимално управление на терена при образуването на временни депа от земни маси, суровини и материали, предназначени за влагане, организацията за охрана на обекта и техниката при нужда, както и на санитарно и битово обслужване на личния състав, или

- Изчерпателност и адекватност при описанието на дейностите, необходими за изпълнението на СМР и аргументираност при отчитането на времето за подготвителни дейности и дейностите по изпълнение на отделните етапи, или

- Подробност, изчерпателност и аргументираност при описанието на отделните конкретни видове СМР и на тяхната последователност на изпълнение, взаимообвързаността на предвидените дейности за постигане целите и адекватното съотнасяне на така създаденият модел към техническата спецификация и утвърдените проекти, и спецификата на поръчката; или изчерпателност и адекватност при описанието на отделните технологичните етапи на строителните дейности; или

- Детайлност при описанието на действията и мерките за въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на предвидените организационни мероприятия за гаранционна поддръжка на извършените дейности, или

- Точност и подробност при изготвянето на линейния график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на материалите и пълното му съответствие с обхвата на дейностите, предвидени в описанието на конкретните отделни видове СМР, и техните срокове, съобразена с описаната технологична последователност, или

- Точност и съотносимост на заложените в линейния график работна ръка и материали с предложените и заложени в програмата конкретни единици човешки ресурси и механизация, и реалистичност на заложената последователност и продължителност, предвид технологичните норми за последователност и времетраене на предвидените дейности и срок на изпълнение.20 точки

За съответното описание на изпълнението на строително-монтажните работи в съответствие с техническите и работни проекти и спецификации, включително дейности по въвеждане в експлоатация и отстраняване на дефекти през гаранционния срок, както и други съпътстващи строителството спомагателни дейности, на всички дейности, в тяхната последователност, продължителност и взаимосвързаност, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на поръчката, техническите спецификации и утвърдените работни проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и съобразени с предмета и целта на поръчката, е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- представена е организация на работната площадка;

- описани са дейностите, необходими за изпълнението, отчитайки времето за подготвителни дейности, дейности по изпълнение на етапите, като се отчита спецификата на настоящата поръчка;

- подробно са описани видовете СМР, както и тяхната последователност на изпълнение, взаимообвързаност на предвидените дейности за постигане целите на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност, като създаденият модел е съобразен с техническата спецификация и утвърдените проекти;

- описани са технологичните етапи на строителните дейности;

- описани са действията и мерките за въвеждане на обекта в експлоатация и са предвидени организационни мероприятия за гаранционна поддръжка на извършените дейности.

- представен е линеен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на материалите за всички етапи.

Описаните предложения за изпълнението на дейностите по този показател отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като в тях се съдържат две или повече преимущества спрямо изискванията на възложителя:

- Подробното представяне на организацията на работната площадка при определято на места за престой на хора и техника през всички различните етапи на изпълнение и съобразяването с оптималното разположение на техниката в зависимост от извършващите се във всеки един момент конкретни действия и оптимално управление на терена при образуването на временни депа от земни маси, суровини и материали, предназначени за влагане, организацията за охрана на обекта и техниката при нужда, както и на санитарно и битово обслужване на личния състав, и/или

- Изчерпателност и адекватност при описанието на дейностите, необходими за изпълнението на СМР и аргументираност при отчитането на времето за подготвителни дейности и дейностите по изпълнение на отделните етапи и/или

- Подробност, изчерпателност и аргументираност при описанието на отделните конкретни видове СМР и на тяхната последователност на изпълнение, взаимообвързаността на предвидените дейности за постигане целите и адекватното съотнасяне на така създаденият модел към техническата спецификация и утвърдените проекти, и спецификата на поръчката; и/или

- Изчерпателност и адекватност при описанието на отделните технологичните етапи на строителните дейности; и/или

- Детайлност при описанието на действията и мерките за въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на предвидените организационни мероприятия за гаранционна поддръжка на извършените дейности, и/или

- Точност и подробност при изготвянето на линейния график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на материалите и пълното му съответствие с обхвата на дейностите, предвидени в описанието на конкретните отделни видове СМР, и техните срокове, съобразена с описаната технологична последователност, и/или

- Точност и съотносимост на заложените в линейния график работна ръка и механизацията с предложените и заложени в програмата конкретни единици човешки ресурси и механизация, и реалистичност на заложената последователност и продължителност, предвид технологичните норми за последователност и времетраене на предвидените дейности и срок на изпълнение.


30 точки

За съответното описание на изпълнението на строително-монтажните работи в съответствие с техническите и работни проекти и спецификации, включително дейности по въвеждане в експлоатация и отстраняване на дефекти през гаранционния срок, както и други съпътстващи строителството спомагателни дейности, на всички дейности, в тяхната последователност, продължителност и взаимосвързаност, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на поръчката, техническите спецификации и утвърдените работни проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и съобразени с предмета и целта на поръчката, е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- представена е организация на работната площадка;

- описани са дейностите, необходими за изпълнението, отчитайки времето за подготвителни дейности, дейности по изпълнение на етапите, като се отчита спецификата на настоящата поръчка;

- подробно са описани видовете, както и тяхната последователност на изпълнение, взаимообвързаност на предвидените дейности за постигане целите на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност, като създаденият модел е съобразен с техническата спецификация и утвърдените проекти;

- описани са технологичните етапи на строителните дейности;

- описани са действията и мерките за въвеждане на обекта в експлоатация и са предвидени организационни мероприятия за гаранционна поддръжка на извършените дейности.

- представен е линеен график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на материлите за всички етапи.

Описаните предложения за изпълнението на дейностите по този показател отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като в тях се съдържат всички преимущества спрямо изскванията на Възложителя, изразяващи се в:

- Подробното представяне на организацията на работната площадка при определято на места за престой на хора и техника през всички различните етапи на изпълнение и съобразяването с оптималното разположение на техниката в зависимост от извършващите се във всеки един момент конкретни действия и оптимално управление на терена при образуването на временни депа от земни маси, суровини и материали, предназначени за влагане, организацията за охрана на обекта и техниката при нужда, както и на санитарно и битово обслужване на личния състав, и

- Изчерпателност и адекватност при описанието на дейностите, необходими за изпълнението на СМР и аргументираност при отчитането на времето за подготвителни дейности и дейностите по изпълнение на отделните етапи и

- Подробност, изчерпателност и аргументираност при описанието на отделните конкретни видове СМР и на тяхната последователност на изпълнение, взаимообвързаността на предвидените дейности за постигане целите и адекватното съотнасяне на така създаденият модел към техническата спецификация и утвърдените проекти, и спецификата на поръчката; и

- Изчерпателност и адекватност при описанието на отделните технологичните етапи на строителните дейности; и

- Детайлност при описанието на действията и мерките за въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на предвидените организационни мероприятия за гаранционна поддръжка на извършените дейности, и

- Точност и подробност при изготвянето на линейния график с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на материалите и пълното му съответствие с обхвата на дейностите, предвидени в описанието на конкретните отделни видове СМР и техните срокове, съобразена с описаната технологична последователност, и

Точност и съотносимост на заложените в линейния график работна ръка и механизацията с предложените и заложени в програмата конкретни единици човешки ресурси и механизация, и реалистичност на заложената последователност и продължителност, предвид технологичните норми за последователност и времетраене на предвидените дейности и срок на изпълнение.


45 точкиПОКАЗАТЕЛ ТОЗ:

ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА - ПРИ МАКСИМАЛЕН БРОЙ 20 ТОЧКИ


ТОЗ ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ТОЧКИ

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Оценка на анализа на основните рискове, гарантиращи избягване допускането на забава или некачествено изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за тяхното преодоляване. Участниците, следва да опишат потенциални рискове, като изброените по-долу, но без да се ограничават до тях, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и да предложат стратегия за управление на рисковете.

Като минимум предложението трябва да съдържа;

Рискове, свързани с изпълнението на договора:

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

• Закъснение началото на започване на работите;

• Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

• Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или ниска степен на координация и/или липса/недостатъчна информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация:

• Рискове продиктувани от спецификата на поръчката, като едновременно изпълнение на дейности по изграждане на клетка 1 на регионалното депо, продължаващо депониране на отпадъци и изпълнение на дейностите по поръчката

• Непълноти в проектната документация

• Неточности в проектната документация

За всеки един от посочените рискове трябва да са:

• Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

• Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска,съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

• Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.За съответното описание на дефинираните рискове е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани са като такива, разгледани са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са мерки за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, набелязани са мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им.

Описаните тези по този показател отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и са съобразени с предмета на поръчката, но те но съдържат само едно преимущество

спрямо изскванията на възложителя, по отношние на:

- детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на риска, или

- детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на сферите му на въздействие, или

- конкретна идентификация на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, или

- точно и аргументирано оценяване на неговата вероятност и степен на отрицателно въздействие върху процесите, или

- адекватност, реалистичност, ефективност на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването на риска.


10 точки

За съответното описание на дефинираните рискове е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани са като такива, разгледани са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са мерки за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, набелязани са мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им.

Описаните тези по този показател отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и са съобразени с предмета на поръчката, като в тях се съдържат две или повече преимущества спрямо изискванията на възложителя, по отношение на:

- детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на риска, и/или

- детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на сферите му на въздействие, и/или

- конкретна идентификация на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, и/или

- точно и аргументирано оценяване на неговата вероятност и степен на отрицателно въздействие върху процесите, и/или

- адекватност, реалистичност, ефективност на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването на риска, и/или

- аргументираност при определяне приемливостта на остатъчния риск.


15 точки

За съответното описание на дефинираните рискове е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани са като такива, разгледани са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са мерки за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, набелязани са мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им.

Описаните тези по този показател отговарят в най-голяма степен на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и са съобразени с предмета на поръчката, като в тях се съдържат всички преимущества спрямо изскванията на възложителя, по отношение на:

детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на риска, и

- детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на сферите му на въздействие, и

- конкретна идентификация на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, и

- точно и аргументирано оценяване на неговата вероятност и степен на отрицателно въздействие върху процесите, и

- адекватност, реалистичност, ефективност на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването на риска, и

- аргументираност при определяне приемливостта на остатъчния риск.


20 точки


Определяне на оценка по показателя „Срок за изпълнение" (П2).


Показател

Указания за определяне на оценката

Срок на изпълнениеОценката се определя съгласно формула:
П2: Оценка на показателя =

Където:

Smin - най – краткият предложен срок за изпълнение на поръчката

Sсъотв – срок за изпълнение, предложен от оценявания участник


Определяне на оценка по показателя „Предлагана цена" (П3).
Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 30%.
Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 100.
П3 = (П3 min /П3 п) х 100

където:


П3 - финансовата оценка на оценяваната оферта, която се изчислява до втория знак след десетичната запетая

П3 min - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС

П3 п - е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС).
Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване правилото, че при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

Комисията попълва и подписва таблица за финансова оценка.
Крайно класиране на Участниците
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който е предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по показателя. Ако и в този случай няма разлика между оценките на класираните, комисията определя изпълнителя чрез публичен жребий.
***ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница