Хронограма за частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас и кметство Джулюница, община ЛясковецДата23.10.2018
Размер235.12 Kb.ХРОНОГРАМА

за частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас и кметство Джулюница, община Лясковец,

област Велико Търново на 29 юни 2014 г.
Основни процедури, събития и действия

Основание

от ИКВреме

(дни/часове) спрямо изборния денСрок до дата

(вкл.)


1.

Президентът на републиката насрочва частичен избор за кмет на кметство

Чл. 463, ал. 5

Указ № 113 от 29.04.2014 г. (ДВ, бр. 40/13.05.2014 г.) и Указ № 115 от 08.05.2014 г. (ДВ, бр. 41/16.05.2014 г.)

2.

ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за частичния избор за кмет
Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

3.

ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРР

Чл. 57, ал. 1, т. 35

Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

4.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРР

Чл. 57, ал. 1, т. 36

Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

5.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции

Чл. 57, ал. 1, т. 16

Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

6.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРР в съответната област

Чл. 8, ал. 2

Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

7.

Извършената в ЦИК регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си.

Партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство.

Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии и коалиции се регистрират в ЦИК.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в частичния изборЧл. 464, т. 1

Чл. 464, т. 3Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

8.

ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрираните и допуснати до участие коалиции за частичния избор за кмет на кметство

Чл. 144, ал. 1

Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

9.

Кметът на общината образува избирателните секции

Чл. 464, т. 7

Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

10.

ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК

Чл. 8, ал. 8

Не по-късно от 35 дни

24.05.2014 г.

11.

Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции

Чл. 8, ал. 6

Не по-късно от 34 дни

25.05.2014 г.

12.

ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните и допуснати до участие партии и коалиции, както и информация за извършените промени в състава на коалициите незабавно след приключване на регистрацията в частичния избор за кмет на кметство
Не по-късно от 34 дни

25.05.2014 г.

13.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдателиЧл. 57, ал. 1, т. 14


Не по-късно от 31 дни

28.05.2014 г.

14.

Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК

Чл. 41, ал. 3

Не по-късно от 31 дни

28.05.2014 г.

15.

Предварителните избирателни списъци, включително част I, се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция

Чл. 41, ал. 1

Не по-късно от 30 дни

29.05.2014 г.

16.

Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичния избор за кмет на кметство и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоястваЧл. 408, ал. 1

Чл. 408, ал. 2Не по-късно от 30 дни

29.05.2014 г.

17.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредникЧл. 187

Чл. 180, ал. 1Не по-късно от 30 дни

29.05.2014 г.

18.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК


Чл. 91, ал. 3

Не по-късно от 30 дни

29.05.2014 г.

19.

Партиите и коалициите се регистрират в ОИК

Чл. 464, т. 5

Не по-късно от 30 дни

29.05.2014 г.

20.

ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРР данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2

30 дни

29.05.2014 г.

21.

ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването

Чл. 57, ал. 1, т. 33


Не по-късно от 30 дни

29.05.2014 г.

22.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 44

Не по-късно от 30 дни

29.05.2014 г.

23.

Кметът на общината прави предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите.

Когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите, кметът на общината изпраща документите на ОИКЧл. 91, ал. 9

Чл. 91, ал. 7Не по-късно от 27 дни

01.06.2014 г.


24.

Кметът на общината прави предложение до ОИК за състава на СИК

Чл. 464, т. 9

Не по-късно от 27 дни

01.06.2014 г.

25.

Коалициите подават заявление за настъпили промени в състава на коалицията. Промените, настъпили в състава на коалиция, се отбелязват в регистъра на ЦИК

Чл. 144, ал. 5


Не по-късно от 25 дни

03.06.2014 г.

26.

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й

Чл. 144, ал. 6

Не по-късно от 25 дни

03.06.2014 г.

27.

Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК

Чл. 144, ал. 8??

Не по-късно от 25 дни

03.06.2014 г.

28.

Инициативните комитети предават на ОИК списък, заедно с другите документи, за участие в частичния избор за кмет на кметство. ОИК предава незабавно подписката на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРР за проверка

Чл. 416, ал. 4

Чл. 418, ал. 1Не по-късно от 25 дни

03.06.2014 г.

29.

Кандидатите за кметове се регистрират в ОИК

Чл. 464, т. 6

Не по-късно от 25 дни

03.06.2014 г.

30.

ОИК назначава СИК

Чл. 464, т. 9

Не по-късно от 25 дни

03.06.2014 г.

31.

ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и обявява резултатите от жребия

Чл. 87, ал. 1, т. 10

Не по-късно от 24 дни

04.06.2014 г.


32.

ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати

Чл. 196, ал. 3

Не по-късно от 24 дни

04.06.2014 г.


33.

ГД “ГРАО” в МРР извършва проверка на списъците, представени от новорегистриращите се партии за участие в частичен избор за кмет на кметство
Не по-късно от 23 дни

05.06.2014 г.

34.

Съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРР извършва проверка на списъците

Чл. 418, ал. 2

Не по-късно от 23 дни

05.06.2014 г.

35.

ОИК установява резултата за списъците въз основа на извършената от съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРР проверка. При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2.

Чл. 418, ал. 4

Не по-късно от 23 дни

05.06.2014 г.

36.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове)

Чл. 198, ал. 4


Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

37.

Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРР. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част II, се предават от кмета на общината не по-късно от 35 дни преди изборния ден

Чл. 26, ал. 2

Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

38.

Обявява се част II на избирателните списъци, като в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях

Чл. 41, ал. 2

Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

39.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции

Чл. 57, ал. 1, т. 25

Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

40.

ОИК обявява кандидатите за кмет на кметство

Чл. 464, т. 6

Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

41.

Обявяват се избирателните списъци

Чл. 464, т. 8

Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

42.

Условията, редът и тарифите се изпращат на Сметната палата и се предоставят на ЦИК – за електронна медия с национален обхват, и на ОИК – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания

Чл. 198, ал. 5

Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

43.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес

Чл. 37, ал. 1

Не по-късно от 20 дни

08.06.2014 г.

44.

Откриване на предизборната кампания

Чл. 464, т. 10

20 дни

От

09.06.2014 г.

45.

Общинската администрация изпраща копие от част II на избирателния списък на ЦИК.

Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациитеЧл. 410, ал. 1

Чл. 410, ал. 2Не по-късно от 19 дни

09.06.2014 г.

46.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за кмет на кметство партията или коалицията може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 417, ал. 4

Не по-късно от 19 дни

09.06.2014 г.

47.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Чл. 417, ал. 5, изр. второ

Не по-късно от 19 дни

09.06.2014 г.

48.

При кмета се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2, изр. първо

- 18 дни

10.06.2014 г.

49.

Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2, изр. второ

Не по-късно от 15 дни

13.06.2014 г.

50.

ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРР данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

Не по-късно от 15 дни

13.06.2014 г.

51.

Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка

по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени местаЧл. 36, ал. 1

Чл. 36, ал. 2Не по-късно от 14 дни

14.06.2014 г.

52.

Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРР за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

Не по-късно от 12 дни

16.06.2014 г.

53.

ОИК назначават подвижните СИК при гласуване с подвижни избирателни кутии не по-късно от 10 дни преди изборния ден

Чл. 89, ал. 2

Не по-късно от 10 дни

18.06.2014 г.

54.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден

Чл. 417, ал. 5, изр. първо

Не по-късно от 7 дни

21.06.2014 г.

55.

ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

Не по-късно от 7 дни

21.06.2014 г.

56.

ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден

Чл. 202, ал. 2

Не по-късно от 7 дни

21.06.2014 г.

57.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник

Чл. 43, ал. 1

Чл. 43, ал. 2
Не по-късно от 7 дни

21.06.2014 г.

58.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия

Чл. 37, ал. 2

Не по-късно от 5 дни

23.06.2014 г.

59.

Край на предизборната агитация (кампания)

Чл. 182, ал. 4

24 часа преди изборния ден

До 24,00 ч. на 27.06.2014 г.

60.

Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден

Чл. 205, ал. 5

- 24 часа преди изборния ден

От 00,00 ч. на 28.06.2014 г. до обявяване края на изборния ден на 29.06.2014 г.

61.

ОИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Чл. 87, ал. 1, т. 18
28.06.2014 г.

62.

СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването.

Чл. 218, ал. 3
28.06.2014 г.

63.

ИЗБОРЕН ДЕН29.06.2014 г.

64.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания

Чл. 204, ал. 3
След 19,00 ч. на

29.06.2014 г.

65.

ОИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 20,00 ч. на 29 юни 2014 г.

Чл. 87, ал. 1, т. 25
29.06.2014 г.

66.

СИК преброява гласовете и изготвя протокол с изборните резултати в секцията

Чл. 100, ал. 1, т. 4

Веднага след обявяване края на гласуването

29.06.2014 г.

67.

СИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите при поискване ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК

Чл. 442

Веднага след изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК
68.

СИК предават протоколите с резултатите от гласуването за кмет на кметство на ОИК

Чл. 444, ал. 1

Веднага след предаване на копията

30.06.2014 г.

69.

СИК предават останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

Веднага, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването

30.06.2014 г.

70.

ОИК съставя протокол и решение и обявява резултатите от гласуването по партии, коалиции и независими кандидати. Издава удостоверение на избрания кмет на кметство.

Чл. 447

Чл. 452, ал. 2

Чл. 87, ал. 1, т. 26


Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването

01.07.2014 г.

71.

ОИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите при поискване ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ЦИК

Чл. 455, ал. 2

Чл. 87, ал. 1, т. 28Веднага след изготвяне на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
72.

ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК

Чл. 45673.

ОИК сканира протоколите на СИК и своя протокол за избор на кмет на кметство, изпраща ги в ЦИК и ги публикува на интернет страницата си

Чл. 87, ал. 1, т. 27

Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
74.

ОИК предава в ЦИК документите съгласно изискванията на чл. 457, ал. 1 и 2 от ИК за частичния избор за кмет на кметство

Чл. 457, ал. 1

Чл. 457, ал. 2Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК
75.

ОИК насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат
Веднага след обявяване на резултатите

01.07.2014 г.

76.

Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже

от участие.Чл. 452, ал. 8

В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур
77.

ОИК предава на ТЗ „ГРАО” избирателните списъци
Не по-късно от 3 дни след изборни ден
78.

Произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на кметство

Чл. 452, ал. 4

+ 7 дни

06.07.2014 г.

79.

ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от изборите за кмет на кметство, решението си и копие от протоколите на СИК


80.

ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите

Чл. 87, ал. 1, т. 33+ 7 дни

06.07.2014 г.

81.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

+ 7 дни

06.07.2014 г.

82.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 41

  • За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата

28 декември 2013 г. включително.

  • Общинска избирателна комисия започва своята работа от 19 май 2014 г. (40 дни преди изборния ден)

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница