(от table data), който се записва между .... Например :

-Ако искаме да създадеме таблица, съдържаща 1 ред и 3 клетки, трябва да въведем следното :

Html заглавия и параграфи ЗаглавияДата06.03.2017
Размер99.86 Kb.
#16353
... (от table row), който се записва между
HTML уроци

HTML - заглавия и параграфи

Заглавия


Ако искате някой текст да бъде изведен като заглавие, трябва да го оградите със следните тагове: непосредствено преди началото на заглавието сложете

, а след края

:

Челно заглавие

Ако искате да се изведе подзаглавие, използвайте

,

и т.н. до

- с нарастване на номера след h в   големината на заглавието намалява. Можете да избирате между 6 големини за текста, но на практика се използват

,

и

.


Параграфи


Параграфите се ограждат с таговете  
и
:

Параграф

Всеки нов параграф се извежда на нов ред, но можете да прекъснете реда по средата и да отправите останалия текст на нов ред без да прекъсвате параграфа, като използвате таг

HTML изображения


Изображения се декларират със следния таг: Ето и един пример за вмъкване на изображение:

Това е центрирано изображение:


</b>куче<b>

Като атрибут на се задават следните параметри: • името на изображението-файл. Използва се фразата

  src="адрес-на-файла"

  където "адрес-на-файла" е пътя до директорията (считан от настоящата директория), където се намира изображението и самото му име. Не забравяйте да укажете точно адреса на изображението, ако то се намира в папка,  различна от настоящата - тази на html документа. • широчина и височина на изображението. Задават се съответно с

  width="широчина" и

  height=
  "височина".

  На мястото на широчина и височина сложете съответния размер на изображението (в пиксели).alt="алтернативно име".

Това е текстът, който ще се покаже на мястото на изображението ако то по една или друга причина не може да бъде заредено.


Препратки


Препратките се добавят с маркера <а>.... Основният му атрибут е href="стойност" като стойността е адресът, към който води препратката.

 • Препратка към чужди сайтове. Например :

<а href="http://www.google.bg">GOOGLE

В браузъра ще се вижда само GOOGLE като при кликване върху надписа, ще се отвори страницата http://www.google.bg.NB! Посочването на целия URL (с http://) e задължително, защото иначе страницата няма да се отвори. • Препратка към страница от вашия сайт. В този случай просто записваме като стойност на href "име на страницата.html" (aко са в една и съща папка) или "горна или под директория/име на страницата.html" (ако са в различни папки). Например:

<а href="kontakti.html">Свържи се с мен • Препратка към част от страницата. За да се осъществи този тип препратки, е нужно :

  • Първо - да се окаже цел (целта е наименовано място в дадена web страница).Това става чрез атрибута name="стойност" като стойността е някакъв текст. Например:

name="sudurjanie" >Съдържание

  • Ако искаме да окажем цел на заглавие , просто дописваме атрибута id="стойност" в маркера .... Например :

id="zaglavie">Заглавие  • Второ - да се окаже друга препратка, която да превърти до дадената цел. Това става чрез атрибута href="стойност" като стойността e "#име на целта" . Например :

href="#sudurjanie">Препратка,водеща към Съдържанието

Oсвен текст, препратката може да бъде и изображение. За да направите това, трябва просто между маркера за препратки <а>... да въведете маркера за добавяне на изображение. Например :<а href="http://bg.wikipedia.org/wiki/Медуза_(животно)">
meduza

Ще изглежда така :
По подразбиране изображението-препратка се пуказва с рамка. Ако не искате да има рамка или пък искате да е с определена дебелина, трябва да включим в маркера за добавяне на изображение атрибута border="стойност". Например :

<а href="http://bg.wikipedia.org/wiki/Медуза_(животно)">
meduzaborder="0"
>  

Ще изглежда така :
Препратките могат да се отварят и в нов прозорец. Това става чрез атрибута target и неговата стойност  "_blank" . Например :

target="_blank" >Пробвай!


Списъци

Неномериран списък


указва се с
  ...
   (от unordered list) като всеки елемент от списъка се вмъква с маркера
  • ...
  • (от list item). Знакът, който се появява пред всеки ред в списъка, по подразбиране е черен запълнен кръг. Ако искате да използвате други символи, трябва към
    ...
   да добавите атрибута type="стойност" като негови стойности  могат да бъдат : 

   • "disk" - запълнено кръгче като това, което е по подразбиране

   • "circle" -незапълнен кръг

   •  "square" - запълнен квадрат 

   Например :   • Елемент 1

   • Елемент 2

   • Елемент 3

   • Елемент 4
   •  

   Ще изглежда така :   • Елемент 1

   • Елемент 2

   • Елемент 3

   • Елемент 4

   Номериран списък 


   указва се с
    ...
   (ordered list) като всеки елемент от списъка се вмъква отново с маркера
  • ...
  • . Знакът, който се появява пред всеки ред в списъка по подразбиране е цифра. Ако искате да използвате други символи, трябва към
    ...
   да добавите атрибута type="стойност" като неговите стойности  тук могат да бъдат :

   • "А" - ще се извеждат главни латински букви;

   • "а" - ще се извеждат малки латински букви;

   • "I" - ще се извеждат главни римски букви;

   • "i" - ще се извеждат малки римски букви;

   Друг атрибут, който може да се добави в маркера
    ...
   e start="стойност" като стойността е първото число или буква, с която искаме да започва списъка. Ако се пропусне по подразбиране се почва от първото число или буква.

   Ето ви един пример :    start="3">

   1. Елемент 1

   2. Елемент 2

   3. Елемент 3

   4. Елемент 4
   5.  

   Ще изглежда така :   1. Елемент 1

   2. Елемент 2

   3. Елемент 3

   4. Елемент 4

   Таблици


   Много важни за оформлението на една уеб стрнаница са таблиците. В тях можете лесно и бързо да разположите всички HTML елементи и така да създадете една прилично изглеждаща страница.

   Маркерът за указване на таблици е ...
   . Таблиците се състоят от редове, които съдържат клетки. Редовете се указват с маркера

...
. Клетките от своя стрaна се указват с маркера
...

 


 


 
 
 

клетка1 клетка2 клетка3

Ще изглежда така :клетка1

клетка2

клетка3

-Aко искаме да създадеме таблица, съдържаща 3 реда с по 2 клетки, трябва да въведем следното :

border="1">

 


 


 
 

 


 


 
 

 


 


 
 

клетка1 клетка2
клетка3 клетка4
клетка5 клетка6

Ще изглежда така :клетка1

клетка2

клетка3

клетка4

клетка5

клетка6

В последния пример в маркера ...
е използван познатият ни вече атрибут border="стойност". Други атрибути, които могат да се вмъкнат в маркера ...
са
:Освен маркера ...
,
атрибути имат и маркерите ... и ... Атрибутите на маркера ... са : 

Атрибутите на маркера ... са :

Ако вече сте се объркали, погледнете примера : 

align="center" border="2" width="500" height="400" cellspacing="4" cellpadding="4">

 


 


 
 
 

 

align="center">


 
 
 

 


 


 

rowspan="3">Клетка,обединяваща 3 реда bgcolor="red">Клетка с червен фон background="primer.jpg">Клетка с изображение за фон
valign="top">Клетка с атрибут valign="top" valign="bottom">Клетка с атрибут valign="bottom"
colspan="2">Клетка, обединяваща 2 колони

Ще изглежда ето така:Клетка,обединяваща 3 реда

Клетка с червен фон

Клетка с изображение за фон

Клетка с атрибут valign="top"

Клетка с атрибут valign="bottom"

Клетка, обединяваща 2 колони

Формуляри

Формулярите са важен HTML елемент. Служат за получаване на информация от вашите посетители или им осигурява възможност да изразът мнение по определен въпрос (например анкетите).

Началният маркер за създаване на формуляр е

...
. Между него се разполага еденичния маркер като всеки един формуляр се добавя чрез този маркер. Например, трябва да разположим в
...
два маркера , за да добавим 2 формуляра. Ето и как ще изглежда кода :

 type="стойност" />


 type="стойност" />Задължителен елемент на  е атрибута type="стойност", който задава типа на формуляра. Някои от основните типове формуляри са :

 type="text" />Ще изглежда така:

Top of Form

Bottom of Form

По подразбиране полето е празно и с дължина 20 символа. Може да промените това като в вмъкнете и атрибутите size="число,равно на броя символи" (за да определите дължината) и value="текст" (за да се вижда текст). Също така можете да ограничите броя на въвеждащите символи чрез атрибута maxlenght="число,равно на броя символи".

Препоръчва се употребата и на атрибута name="стойност", където стойността е някакъв текст описващ полето(не се вижда от посетителите) . За да обясните на посетители за какво служи тектовото поле трябва да въведете поясняващия текст преди маркера . Например :Вашето име: 


type="text" name="ime" size="45" maxlenght="40" value="Не повече от 40 символа"/>

Ще изглежда така :

Вашето име:


Коя марка кола предпочитате?


 type="checkbox" name="koli" value="bmw" checked="checked" />


BMW

 type="checkbox" name="koli" value="audi" />


Audi

 type="checkbox" name="koli" value="mercedes" />


Mercedes

Ще изглежда така:

Top of Form

Коя марка кола предпочитате?


BMW
Audi
Mercedes

Bottom of Form

Разглеждайки примера, сигурно сте забелязали, че на атрибутаname има зададена една и съща стойност на всички полета за маркиране. За този тип формуляр е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО стойностите на name да са еднакви. За да се различават полетата се използва атрибута value="текст"

Ако желаете едно от полетата да е маркирано по подразбиране, трябва да използвате атрибута checked като за стойност му се задава собственото му название - checked="checked" .

Коя марка кола предпочитате?


 type="radio" name="koli" value="bmw" checked="checked" />


BMW

 type="radio" name="koli" value="audi" />


Audi

 type="radio" name="koli" value="mercedes" />


Mercedes

Ще изглежда така :

Top of Form

Коя марка кола предпочитате?


BMW
Audi
Mercedes

Bottom of Form

Всички атрибути и правила са като при полетата за множествен избор!


Коя марка кола предпочитате (изберете от падащото меню)?

 <select name="koli">
   <option value="bmw">BMW</option>
   <option value="audi">Audi</option>
   <option value="mercedes">Mercedes</option>
 </select>

Ще изглежда така :

Top of Form

Коя марка кола предпочитате (изберете от падащото меню) ?Bottom of Form

Горния пример е за падащо меню с единичен избор. За да направите възможно маркирането на повече от една опция от падащото меню, е нужно в маркера да използвате атрибута multiple като за стойност му се задава собственото му название - multiple="multiple"
Каталог: files
files -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения

Изтегляне 99.86 Kb.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница