I. анализ на икономическото и социалното състояние на област кърджали 9страница1/42
Дата16.10.2018
Размер6.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


group 2фс

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 6

I.АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 9

1.Обща характеристика/профил на Областта 9

1.1. Географско положение и територия 9

1.2. Природни ресурси и условия 12

1.3.Демографско състояние и тенденции 21

1.4.Изводи 31

2.Икономика и конкурентоспособност 32

2.1.Степен на икономическо развитие 32

2.2.Секторна структура 40

2.3.Приоритетни икономически сектори 78

2.4.Насоки за развитие 78

2.5. Инвестиции 81

2.6. Трансгранично сътрудничество 84

3.Социален капитал, социална интеграция и включване 85

3.1. Доходи и жизнен стандарт 85

3.2.Общо състояние и тенденции на пазара на труда 88

3.3. Безработица - динамика и структура 89

3.4. Заетост 100

3.5.Здравеопазване 104

3.6.Социални услуги 111

3.7. Образование 117

3.8.Професионално и дуално обучение 130

3.9.Култура и културно наследство 132

3.10.Изводи 138

4.Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност 140

4.1Транспортна инфраструктура 140

4.2Пътна мрежа 140

4.3Железопътна инфраструктура 147

4.4 Инфраструктура за въздушен транспорт 147

4.5Енергийна инфраструктура 147

4.6Телекомуникационна инфраструктура 152

4.7 Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 161

5Екологично състояние и рискове 172

5.1Компоненти на околната среда 172

5.2Изводи 187

6Административен капацитет, междуинституционална координация и съгласуваност на политиките 187

7SWOT и LOED анализ 189

СИЛНИ СТРАНИ 189

СЛАБИ СТРАНИ 190

ВЪЗМОЖНОСТИ 192

ЗАПЛАХИ 193

II.ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 195

1.Визия за бъдещо развитие на Областта 196

2.Главна цел и Стратегически цели 197

2.1. Главна цел 197

2.2.Стратегически цели 198

3.Приоритети, специфични цели, необходими действия/мерки/проекти за постигане на целите и приоритетите 199

III.ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА. 220

1.Оценка на риска (чувствителност към риска) и алтернативи за изпълнение на дейностите 220

2.Оценка на необходимите административни и човешки ресурси за постигане на целите и приоритетите 220

3.Оценка на необходимите финансови ресурси за постигане на целите и приоритетите 222

4.Идентифициране, оценка и приоритизиране на източници на финансиране (включително ПЧП проекти) 224

5.Очаквани резултати от изпълнението на целите и приоритетите 228

IV.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА 229

V.МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ В РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА 230

VI.НАСОКИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 233

VII.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 236

1.Мониторинг и система от индикатори за оценка на напредъка на изпълнението 236

2.Оценка на изпълнението на стратегията 237

3.Актуализация 238

4.Индикатори за изпълнение на приоритетите и целите 239

VIII.СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 244

1.Възможности за интегриране на глобални екологични цели в местното развитие 245

2.Развитие на информационното общество в общините 248

IX.ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 251

1.Информиране на обществеността и заинтересованите страни за процеса на изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране, изпълнение и оценка на ОСР 251

2.Послания и комуникационни канали за предоставяне на обществена информация 251

3.Механизъм за консултиране в хода на изпълнението на стратегията 253

3.1.Консултиране регионално ниво и иницииране на консултации на национално ниво 253

3.2.Консултиране с общините на територията на Областта 254

3.3.Консултиране със заинтересовани институ­ции, вкл. НПО и организациите на бизнеса 254

4.Участие във формални структури за наблюдение на постигнатия напредък 254

5.Публично-частно партньорство 255

VIII. Използвани източници 257

Приложение 1. СПИСЪК на ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за периода 2018-2020 г. 258
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


АДИ

Актуализиран документ за изпълнение
НПП

Нетни приходи от продажби

БВП

Брутен вътрешен продукт
НСИ

Национален статистически институт

БДС

Български държавен стандарт
НСС

Национален статистически справочник

ВЕЦ

Водноелектрическа централа
НЕК

“Национална електрическа компания” ЕАД

ВиК

Водоснабдяване и канализация
НПО

Неправителствена организация

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води
ОПР

Общински план за развитие

ГТ

Горски територии
ОПС

Областна пощенска станция

ДГФ

Държавен горски фонд
ОСР

Областна стратегия за развитие

ДЛ

Държавно лесничейство
ПД

Приходи от дейността

ДМА

Дълготрайни материални активи
ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ДРСЗ

Дирекция „Регионална служба по заетостта”
ПМП

Първична медицинска помощ

ЕС

Европейски съюз
ПП

Произведена продукция

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове
ПС

Помпена станция

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие
ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ЗЛ

Заети лица
РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

ЗЛЗ

Закон за лечебните заведения
РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

ЗМ

Защитена местност
РО НСК

Регионален отдел "Национа­лен строителен контрол"

ЗРР

Закон за регионалното развитие
РПР

Регионален план за развитие

ИСУН

Информационна система за управ­ление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020
РУГ

Регионално управление на горите

МОН

Министерство на образованието и науката
РУО

Регионално управление на образованието

МОСВ

Министерство на околната среда и водите
РЗИ

Регионална здравна инспекция

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
РЦП

Райони за целенасочена подкрепа

МСП

Малки и средни предприятия
ССФ

Селскостопански фонд

МТСП

Министерство на труда и социалната политика
ЮЦР

Южен централен район за планиране

НИМХ-БАН

Национален институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките
ТБО

Твърди битови отпадъци

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност
ТП

Териториално поделение

НЛ

Наети лица
ТСБ

Териториално статистическо бюро

НП

Напоителни системи

Каталог: images -> documents
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
documents -> Семинар (за най-малко 20 участници)
documents -> Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
documents -> Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница