I. Да бъде подобрено функционирането на вътрешния пазар и да бъде предотвратено нарушаването на конкуренцията в банкирането на дребностраница1/6
Дата28.02.2018
Размер389.08 Kb.
#60104
  1   2   3   4   5   61.Въведение


Всеки гражданин на Европейския съюз следва да има право на достъп до основни банкови услуги в целия ЕС независимо от националността и/или мястото си на пребиваване, тъй като този достъп се е превърнал в съществено условие за участие в икономическия и обществения живот. Не всички имат достъп до такива услуги. Подобряването на достъпа до основни банкови услуги би позволил на всеки потребител да се възползва изцяло от предимствата на вътрешния пазар, тъй като така например се насърчава свободното движение на хора и се улеснява купуването на стоки в други държави членки.

Освен това поради неясната информация за банковите такси за потребителите е трудно да изберат банкова сметка, която да бъде най-изгодна за тях. Тъй като офертите са трудни за съпоставяне, потребителите в ЕС са склонни да се въздържат от прехвърлянето на платежни сметки, при която биха могли да открият по-точно отговаряща на техните нужди сметка. Накрая, потребителите от ЕС, които искат да ползват банкови услуги в други държави членки, често са възпрепятствани от изисквания или практики на вътрешните пазари, които поставят в неизгодно положение чуждестранните лица. Вследствие на това се ограничава конкуренцията в сектора на банкиране на дребно. Ясно е, че тези проблеми и последиците от тях са взаимно свързани, както за отделния гражданин, така и за икономиката като цяло. Настоящата оценка на въздействието е предназначена за разрешаване на тези проблеми и съответно за постигане на следните цели:i. Да бъде подобрено функционирането на вътрешния пазар и да бъде предотвратено нарушаването на конкуренцията в банкирането на дребно. Неравнопоставеността между пазарните участници води до по-слаба конкуренция и до пропуснати възможности. Без намеса съществува риск от по-нататъшно разпокъсване в предлагането на платежни сметки, а това застрашава дългосрочната интеграция на пазара.

ii. Да се предоставят повече права на потребителите, като им се даде възможност да правят информиран избор. На конкурентен и ефективно функциониращ единен пазар с високо равнище на защита на потребителите гражданите на ЕС ще разполагат с всички необходими средства и по този начин ще получат възможността да търсят най-добрия продукт спрямо потребностите си, независимо дали в своята собствена или в друга държава членка.

iii. Да се даде възможност на всички европейски граждани да се възползват от вътрешния пазар чрез насърчаване на икономическото и финансовото приобщаване и чрез осигуряване на достъп до основни банкови услуги в целия ЕС. Чрез осигуряването на достъп до основна сметка и съответните услуги ще бъде улеснено финансовото приобщаване, а това ще позволи на всички потребители да участват на вътрешния пазар и да се възползват от него (включително от цифровата му среда). Подобряването на достъпа до тази ключова услуга представлява действие в рамките на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване (водеща инициатива по стратегията „Европа 2020“), която е предназначена за борба със социалното изключване1.

Настоящата оценка на въздействието е съсредоточена върху платежните сметки на потребители. Сметките на предприятия, включително на малки или микропредприятия, освен ако се притежават в лично качество, са извън обхвата на настоящата оценка на въздействието. Настоящата оценка на въздействието не обхваща спестовните сметки, които могат да имат по-ограничени платежни функции.


2.Контекст


Усилия за справяне с тези проблеми са полагани и преди. През 2007 г. Комисията поиска от Комитета на европейската банкова индустрия (EBIC) да улесни потребителите при прехвърлянето на сметки от една банка в друга. В отговор EBIC разработи Общи принципи за прехвърляне на банкова сметка2. Въвеждането от националните банкови асоциации трябваше да бъде завършено до края на 2009 г. Проучванията обаче показват, че тези Общи принципи не са въведени адекватно3 и не представляват подходящо средство за премахване на всички препятствия пред презграничната мобилност.

През август 2010 г. Комисията поиска от EBIC да повиши яснотата, съпоставимостта и прозрачността на таксите във връзка със сметките и да гарантира, че информацията за таксите е леснодостъпна за потребителите. Въпреки значителните усилия, които бяха положени до края на 2011 г. за постигане на споразумение за кодекс за саморегулиране на доставчиците на платежни услуги, основаващ се на определени принципи, инициативата не доведе до никакви резултати.

През юли 2011 г. Комисията прие Препоръка относно достъпа до основна разплащателна сметка4, в която са изложени принципите, осигуряващи на потребителите достъп до сметка в целия ЕС. Макар че от държавите членки беше поискано да изпълнят Препоръката до януари 2012 г., само в три от тях5 нормативната уредба е съобразена с нея. Достъпът до услуги във връзка с платежна сметка е от съществено значение и за борбата срещу социалното изключване6.

На фона на тези неуспехи в саморегулирането и регулирането Европейският съвет и Парламентът подчертаха колко важно е да се гарантира, че единният пазар функционира за всички граждани. По-специално, в своята Резолюция относно единния пазар за европейците7 Европейският парламент призова Комисията да представи до юни 2011 г. законодателно предложение за осигуряването на достъп до определени основни банкови услуги и за повишаване на прозрачността и съпоставимостта на банковите такси до края на 2011 г. През март 2012 г. Европейският съвет приветства намерението на Комисията да предложи нов кръг от мерки за платежните сметки, предназначени да разкрият нови области на растеж на единния пазар. Също така в скорошен доклад на Европейския парламент с препоръки към Комисията за достъп до основни банкови услуги8 от Комисията се изисква да представи законодателно предложение в тази област до януари 2013 г.

Освен това в Акта за единния пазар (АЕП) II, приет на 3 октомври 2012 г., законодателната инициатива относно банковите сметки в ЕС бе определена като едно от дванадесетте приоритетни действия за практическо постигане на реални резултати и за укрепване на увереността на гражданите и предприятията да използват единния пазар в своя полза9. Нейната цел е „предоставяне на достъп на всички граждани на ЕС до основна разплащателна сметка, осигуряване на прозрачност и сравнимост на банковите такси и улесняване на прехвърлянето на банкови сметки“10. Освен това като част от работната си програма за 2013 г. Комисията обяви предложения в областта на прозрачността и съпоставимостта на банковите такси и прехвърлянето на банкови сметки11.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница