I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в консолидирания отчет към 30. 06. 2006 г : “Дата15.10.2018
Размер36.13 Kb.
ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА ГРУПА „СОФАРМА”


I. Дъщерни предприятия на “Софарма” АД, включени в консолидирания отчет към 30.06.2006 г :

1.Фармахим Холдинг” ЕАД – седалище гр.София, ул “Илиенско шосе” № 16. Капитал 254 423 обикновени поименни акции с 10 лв. номинал всяка.Основен предмет на дейност – търговия в страната и чужбина със суровини, материали, технологии, оборудване и готова продукция на химико-фармацевтичното производство. Дял на притежавани акции от капитала – 100 %.

2.“НИХФИ” АД – седалище гр.София, бул “Кл.Охридски” № 3

Капитал – 145 942 броя акции с 1 лв номинал всяка.Основен предмет на дейност – научно – изследователска и развойна, производствена и търговска дейност в областта на лекарствените средства в хуманната и ветеринарната медицина, производство на субстанции.Дял на притежавани акции – 45,89 % и косвено – 54,11 %, притежание на “Фармахим Холдинг” ЕАД.

3.“Ростбалканфарм” ЗАО – седалище гр.Азов, Ростовская област, ул “Осипенко” № 10.Капитал – 17 600 броя акции с номинал 10 рубли всяка.Основен предмет на дейност – производство и търговия с лекарствени средства.Дял на притежавани акции – 51 %.

4.“Фармалогистика” АД – седалище гр.София, ул “Рожен” № 16. Капитал 3 030 005 броя поименни акции с 1 лв. номинал всяка.Основен предмет на дейност – вторична опаковка и отдаване под наем на недвижими имоти. Дял на притежавани акции пряко и косвено – 89 %.

5. “Българска роза – Севтополис” АД – седалище гр.Казанлък, ул. “23 Пехотен шипченски полк” № 110.Капитал 3 016 356 броя поименни акции с 1 лв. номинал всяка.Основен предмет на дейност – производство на лекарствени форми.Дял на притежаваните акции – 49 %.

6. “Софарма – Поланд” ООД – Полша – седалище гр.Варшава, ул. “Шъшкова” № 58. Капитал 50 000 злоти. Основен предмет на дейност – изследване на пазара и общественото мнение.Притежавани дялове – 60.

7.“Електронкомерс” ООД – седалище гр.София, ул “Самоковско шосе” № 1.Капитал – 200 000 лв разпределен в 200 000 дяла с 1 лв номинал всеки.Основен предмет на дейност – търговия,транспортиране и разфасофка на радиоактивни материали и ядрена техника,битова електроника и електротехника.Притежавани дялове – 100 % .

8. “Биофарм инженеринг” АД – седалище гр.Сливен, бул “Тракия ” № 75.Капитал – 374 000 лв разпределен в 935 броя акции с 400 лв номинал всяка.Основен предмет на дейност – производство и търговия с инфузионни разтвори. Дял на притежаваните акции – 51,34%.

9. „Софарма Трейдинг „ АД – седалище гр.София,ул.”Видлич” № 2

Капитал – 355 000 лв разпределен в 355 000 броя акции с 1 лв номинал всяка.Основен предмет на дейност – търговия с лекарствени средства. Дял на притежаваните акции – 85 %.


II. Консолидационни процедури

1. Консолидираният баланс и отчетите към него обобщават информацията от балансите и отчетите на изброените в т.I Дружества.

Извършено е обединяване на счетоводните отчети на дъщерните предприятия и самостоятелния отчет на предприятието – майка ред по ред на активите, пасивите, приходите, разходите, собствения капитал и паричните потоци.
2.База за преизчисляване в левова равностойност на финансовите отчети на ЗАО “Ростбалканфарм” – фиксинг на БНБ за руската рубла на 30.06.2006 г.
3.База за преизчисляване в левова равностойност на финансовите отчети на “Софарма Поланд” ООД – фиксинг на БНБ за полската злота на 30.06.2006 г .
4.При елиминиране на вътрешногруповите разчети от счетоводните отчети са приспаднати стойности от следните редове:
4.1. От отчета за доходите са елиминирани сделки и произтичащите от тях разходи и продажби в размер на 8 258 хил.лв.
4.2. От баланса са елиминирани:

- в пасива на баланса – Основен капитал, е посочен капиталът, който се притежава от предприятия и лица извън групата;

- от пасива на баланса е елиминирано акционерното участие на предприятието – майка в дъщерните предприятия;

- от пасива на баланса – Нетекущи задължения – получени дългосрочни заеми от свързани предприятия, е намалена отчетната стойност с 7 331 хил.лв


- от пасива на баланса – Текущи задължения към свързани предприятия, е намалена отчетната стойност с 14 237 хил.лв

- от актива на баланса – Инвестиции в дъщерни предприятия, е намалена отчетната стойност на съучастието на предприятието – майка в дъщерните предприятия в размер на 19 340 хил.лв.;

- от актива на баланса – Инвестиции на разположение и за продажба, е намалена отчетната стойност в размер на 1 105 хил.лв.;

- от актива на баланса – Инвестиционни имоти, е намалена отчетната стойност в размер на 321 хил.лв.;

- от актива на баланса – Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия е намалена отчетната стойност с 7 331 хил.лв

- от актива на баланса – Вземания от свързани предприятия е намалена отчетната стойност с 13 423 хил.лв

4.3.От отчета за паричния поток са елиминирани вътрешногрупови операции и сделки в размер на 10 481 хил.лв

В резултат на консолидационните процедури репутацията към 30.06.2006 г за групата „СОФАРМА” е в размер на 7 678 хил.лв.


Съставител: Изп.Директор:/Й.Петкова/ /д.и.н Огнян Донев/

25/08/2006 г
Каталог: DOCS -> docs -> 2006
docs -> Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
2006 -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “
2006 -> Доклад за дейността на софарма ад 2006г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница