I. Дунавска равнина Географско положение, граници, морфохидрографияДата20.09.2017
Размер336.84 Kb.
#30636
I. Дунавска равнина 1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници

Обхваща по-голямата част от северна България

а) на запад е ограничена от устието на река Тимок

б) на изток е ограничена от Черно Море

в) на север граничи с река Дунав

г) на юг граничи с Предбалкана. Границата е с условен характер и минава по северните подножия на ридовете Връшка чука, Венеца, Широка планина, Маркова могила, Деветашко плато, Търновски възвишения. Преславска долина

Б) Деление и морфохидрография

а) западна част – териториален обхват от р. Тимок до р. Вит

морфохидрографски особености:


 • равнинно-платовиден релеф

 • най-малка надморска височина

 • особености на хидрографската мрежа:

- североизточна посока на главните речни долини

- асиметрични речни долини (стръмни десни и полегати леви склонове)

- каньоновидни речни долини на запад от р. Лом

б) средна част – териториален обхват от р. Вит до р. Янтра

морфохидрографски особености:


 • хълмист релеф, разчленен от речни долини

 • преходно черти в релефа: льосови плата, асиметрични речни долини, възвишения и плата, речни меандри

 • най-изразителни форми – Плевенски възвишения, Павликенски възвишения, Свищовско плато, базалтови могили

в) източна част – териториален обхват от р. Янтра до Черно море

морфохидрографски особености: • платовидно – хълмист релеф

 • най-голяма надморска височина

 • разчлененост на релефа

 • особености на хидрографската мрежа:

 • суходолия, най-типични за добруджанското плато

 • каньоновидни речни долини

 • ветрилообразна форма на речната мрежа

 • голяма част от реките губят водите си поради добре развития карст

 • най-изразителни форми – Поповски, разградски и Самуиловски височини, Шуменско, Добруджанско и Провадийско плато, Долнокамчийско понижение

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф

а) преобладава равнинно-хълмист и платовиден релеф

б) надморска височина – 100-250м., като на юг към Предбалкана се увеличава до 300-400 м.

в) най-висока точка – в. Търнов дял (502м.) в шуменското плато

Б) Полезни изкопаеми

а) въглища – черни въглища – Добруджански басейн

б) нефт и природен газ – Горни и Долни Дъбник (Плевенско)

в) рудни полезни изкопаеми – уран, манган

г) нерудни полезни изкопаеми • каолин – Ветово, Сеново, Каолиново

 • гипс – с. Кошава

3. Природни условия и ресурси

А) Климат

а) Дунавската равнина се намира в умереноконтиненталната кл. област

б) валежи - количеството на валежите е между 500-650 мм, като намалява от запад на изток и от юг на север

в) ветрове – характерни са по-силните ветрове ссъс скорост 3-4м/с.

Б) Води – хидроложките особенисти са обусловени от умереноконтиненталния климат, равнинно-хълмистия характер на релефа, широкото разпространение на водопропускливи скали.

а) реки – реките са транзитни. Част от тях имат карстово подхранване. В най-източните и най-западните части на Дунавската равнина максимумът на оттока настъпва по-рано в сравнение с по-голямата част от равнината – през март. Реките, вливащи се в Дунав водят началото си от Предбалкана и Стара планина. Изключение прави р. Искър. Речната мрежа е по-гъста в западните и средните части.

б) езера – крайречните езера в областта с изключение на езерото Сребърна са пресушени.

В) Почви, растителноси и животински свят

а) почви – най-разпространени са черноземите – подходящи са за отглеждане на зърнени култури и слънчоглед.

б) растителност


 • естествената растителност заема ограничени пространства – територии, неизползвани за земеделие, обикновено по вододелните била

 • поради намаляването на валежите от запад на изток средноевропейските листопадни гори се заменят с лесостепна и степна растителност

 • по остатъчната растителност, представена от цер, благун, бряст, габър, липа, върба, топола се съди за естествената растителност в миналото.

в) животински свят – срещат се над 200 вида птици (яребица, пъдпъдък, дива гъска, гургулица)

4. Стопанска оценка – Равнинно-хълмистият и платовиден релеф в съчетание с умереноконтиненталния климат и черноземните почви са предпоставка за развитие на многоотраслово растениевъдство, за специализация на областта в зърнопроизводство, зеленчукопроизводство и лозарство.

А) В нея се намира житницата на България – Добруджа.

Б) На границата с предбалкана е развито овощарството.

В) Водите на р. Дунав се използват за добив на електроенергия, за напояване и като евтин воден път.

II. Старопланинска област


1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници

Има средно положение и условно разделя България на 2 части – северна и южна. Простира се от р. Тимок на запад до черно море на изток.

Б) Деление и морфохидрография

а) предбалкан (северна по-ниска част)


 • западна част – от долината на р. Тимок до долината на горното течение на р. Малък Искър. Морфохидрографски особености:

 • малка надморска височина – под 1000м.

 • посока на ридовете – северозапад - югоизток

 • разширява се в източна посока

 • разположението на главните речни долини е напречно на планинските ридове

  • средна част – от р. Малък Искър до долината на р. Стара. Морфохидрографски особености:

- Най-голяма надморска височина

- връх Васильов (1490) във Васильовска планина

- посока на ридовете - запад – изток


 • източна част – от долината на р. Стара до Черно море. Морфохидрографски особености:

- с най-малка надморска височина – под 100м.

- стеснява се в източна посока

- преобладаваща посока на ридовете запад – изток (с изключение на западните ридове Антоновски, Сланник, Лиса)

б) Стара планина (главната верига, заемаща южните части) • западна част - от Белоградчишкия проход до златишкия проход. Морфохидрографски особености:

- основна посока на билото – северозапад – югоизток

- най-висок връх е Миджур (2168) в Чипровско – Берковския дол

- разширяване на веригата на изток от Козница до Мургашкия и етрополския дял


 • средна част – от Златишкия проход до прохода Вратник. Морфохидрографски особености:

- най-тясна и най-висока част

- най-висок е Троянско-Калоферският дял с връх Ботев (2376)

- силно разчленен на отделни дялове, отделени помежду си от седловини

- силно разчленен релеф (много стръмни склонове, високи, остри била)

- основна посока на билото - запад – изток


 • източна част – от прохода Вратник до Черно море. Морфохидрографски особености:

- най-малка надморска височина

- преобладаваща посока на билото – запад – изток

- разделя се на няколко клона – южен, който е по-нисък и северен, по който е главното било.

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф

Релефът на областта е предопределен от гънковия строеж на земната кора и от геоложкото и развитие. През мезозоя тя е била дъно на воден басейн, чиито седиментни скали през неогена са обхванати от нагъвателни движения. Те са моделирали гънковите форми на Старапланина и предбалкана

а) Предбалкан – характер на релефа


 • западна част:

 • изветрително-денудационни форми

 • ерозионни форми – речни долини и речни тераси

 • карстови форми – пещери на р. Тимок до долината на горното течение на р. Искър

  • средна част:

- преобладават подземните карстови форми

 • ерозионни форми – речни долини и речни тераси

- инверсен релеф (позитивни форми в синклинали)

 • източна част:

- силно развити ерозионни форми (проломите на р. Камчия)

б) Стара планина - характер на релефа • западна част:

- изветрително-денудационни форми – сипеи и сипейни покривки

- карстови форми (класически повърхностен карст; Магарешниците; Понор; Врачанска планина)

- ерозионни форми – Искърски пролом, водопади

- Ритлите край Лютиброд в Искърския пролом • средна част:

- ерозионни форми – водопади (Райското пръскало-най-високият водопад)

- изветрително-денудационни форми – сипеи и сипейни покривки

- денудационно-гравитационни форми - срутища


 • източна част:

- изветрително-денудационни форми - сипеи и сипейни покривки

- ерозионни форми – речни долини

Б) Полезни изкопаеми

а) въглища - черни въглища – Елено-Твърдишкия балкан (около 80% от запасите)

б) руди на чевни метали – железни руди – Кремиковци и Мартиново

3. Природни условия и ресурси

A) Климат

а) обхваща планинската, умереноконтиненталната и преходноконтиненталната климатична област

б) често явление са температурните инверсии през зимата (в Севлиевската котловина е измерен минимум от -35,4°)

в) годишната сума на валежите се увеличава в посока към главната старопланинска верига – от 590 мм при станция Ловеч до 1160 мм при станция Петрохан и 140мм при х.Амбарица

г) преобладават западните ветрове. Често проявление по северните склонове има и фьонът

д) в най-източните части се наблюдава преходност в климатичните елементи. На височина под 1000м за северните и под 1500м за южните склонове на западна и средна Стара планина климатът е умереноконтинентален

Б) Води

а) голямото количество на валежите и водорегулиращата роля на горите благоприятстват образуването на подземни води • карстови извори (западна Стара планина и западен и северен Предбалкан)

 • минерални извори (Вършец, Шипково, Вонеща вода, Върбица) – използват се за балнеолечение

б) Стара планина е оказала голямо влияние върху формирането на основното направление на реките. По билото и минава главният вододел на България

В) Почви, растителноси и животински свят

а) почви


 • най-разпространени са сивите горски почви

 • проблем за предбалкана е почвената ерозия поради голямата обезлесеност в някои райони

 • в долините на реките има алувиално-ливадни почви

 • в Стара планина почвите са височинно зонирани

б) растителен свят

 • предимно дървесна растителност – широколистна (благун, цер, габър, бук, липа) и храстова (дрян, глог, шипка). Също има и тревна растителност – естествени ливади

 • растителността е височинно зонирана

- до 800м са разпространени дъбовите и габъровите гори

- по най-високите части на планината са иглолистните гори (смърч), а по билото и – високопланинските ливади. • в областта има много защитени природни обект, резервати и природни паркове (“Джендема”, “Стара река”, “Стенето”, “Боатин”, “Царичина”)

в) животински свят

 • предбалкана обитават глиганът, благородният елен, сърната, орелът, совата, гургулицата, дроздът и др.

 • във високите части на планината се срещат дивата коза, усойницата, орелът и др.

4. Стопанска оценка

А) Природните условия и ресурси са предпоставка за развитие на пасищното животновъдство, дърводобивната, дървообработващата и миннодобивната промишленост.

Б) В ниските части на предбалкана се отглеждат зърнени култури, лозя, а в по-високите – фуражни култури и овощия.

В) Високите части на Стара планина са пречка за развитие на транспорта. През нея са прокарани само 3 жп линии, въпреки че нуждите са по-големи.

Г) Със своя релеф, високопланински климат, естествена растителност и изградена материална база Стара планина благоприятства развитието на летния и зимния туризъм.

III. Задбалкански котловини. Софийско поле


1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници

а) простират се в посока запад - изток

б) разположени между Стара планина на север и Средногорие на юг

Б) Деление и морфохидрография

а) ниските южни склонове до 800 м н.в. - оградни части на котловините

б) Поради в разлики в проявлението на природните компоненти, различна надморска височина, ортографска затвореност - разделение на компонентите на 2 групи:

 високи (западни) - Бурелска, Софийска, Саранска, Камарска, Златишко-Пирдопска. Котловинните им дъна имат надморска височина между 540 и 800 м.

 ниски (източни) - Карловска, Казанлъшка, Сливенска, Карнобатска, Айтоска. Котловинните им дъна имат надморска височина между 100 и 400 м.

в) Равнинен релеф на дъната - котловините се наричат полета.

г) Софийска котловина (най-голямата по размери)

 елипсовидна форма с дълга ос на простиране северозапад - югоизток.

 на северозапад до Сливнишките височини, на югоизток - до Ихтиманска средна гора, на североизток - до Западна Стара планина, на югозапад - до Витошкото средногорие

 дъното на котловината (площ 1200 км2) с наклон на североизток. Равнинен релеф с надморска височина от 550 до 625 м.

 продължителната езерна фаза (абразионните тераси в подножията на оградните планини на височина до 750 м) - причина за отлагането на дебели пластове, предимно от пясъци и глини.

 висока сеизмичност, обусловена от разломния характер на котловината - свързаност с многобройните минерални извори в и около София.

д) преобладаващи ерозионно - акумулативни форми на релефа - речни тераси и наносни конуси, добре изразени по витошкото и старопланинското подножие

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф

а) задбалканските котловини - образувани в резултат на разломни движения на земната кора през неогена и хлътване на ивицата между Стара планина и Средна гора. Това определя и високата сеизмичност на Задбалканските котловини.

б) най-ясно изразените форми на релефа - ерозионно-акумулативните: заливни и надзаливни речни тераси, наносни конуси в оградените подножия на планините, на места - остатъци от абразионни тераси.

Б) Полезни изкопаеми

а) въглища: лигнитни - Софийска котловина

3. Природни условия и ресурси

А) Климат

а) Задбалканските котловини - в две климатични области:

- умереноконтинентална (Западните котловини)

- преходноконтинентална (Източните котловини)

б) влияние на надлъжното простиране на котловините за формирането на климата - непосредственото съседство с верижно простиращите се планини, различията в надморската височина и затвореността

в) характерна по-висока средна юлска температура (между 22-23°), по-висока средна януарска температура (от -1° до 1,5°), по-ниски стойности на годишната температурна амплитуда (до 21-21,5°)

г) валежни суми: между 550-600 мм с тенденция за изравняване на сезонните валежни суми

Б) Води


а) подземни (богатство на подземни води при котловините)

 Софийска, Карловска, Казанлъшка и Сливенска котловина - голямо участие в подземните води на грунтовите и минералните води

 грунтовите води - формирани в наносните конуси на старопланинското подножие в Софийската котловина.

б) реки


 транзитно протичащи през котловините различни по големина реки

 формиране на речния режим извън котловините - по южните склонове на Стара планина и северните склонове на Средногорието (запазване на особеностите и в котловините)

 реките, извиращи от високите части на Стара планина и Витоша - пролетен максимален отток (април-май) и снежно-дъждовен режим

 Средногорските реки и тези, извиращи от по-малка надморска височина - по-ранен пролетен максимален отток (март-април)

 малките реки в източните котловини формиране на режима от течните валежи => следва годишен ход

В) Почви и растителност

а) почви

 в западните котловини - главно смолници, а в източните - канелените горски почви

 по заливните тераси на реките - широко разпространение на алувиално-ливадните почви

б) Растителност

 по склоновете на високите западни котловини - бук и габър

 на изток - дъбът и тревната растителност

 край реките - влаголюбиви гори

4. Стопанаска оценка

А) Благоприятните природни условия - предпоставка за стопанската усвоеност на котловините още от древността

Б)Индустриализирането на селищата през последните 50 години -концентрация на промишлени мощности и население в тях

Б)Най-остър - екологичният проблем

 чести температурни инверсии - причина понякога за образуване на смог (Софийската котловина - най-вече)

 промишлени води - замърсяване на реките

IV. Средногорие. Витоша, Средна гора

1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници – Средногорие е система от планински вериги с почти паралелно направление. От запад на изток в нея се включват планините Завалска, Вискяр, Люлин, Витоша, Плана, Лозенска планина, Средна гора (Ихтиманска, Същинска и Сърнена гора), Бакаджици и хисарски възвишения.

Б) Деление и морфохидрография

а) Отделните части на Средногорие имат морфохидрографски различия, поради което то се разделя на три части: западна, централна и източна

б) най-масивен характер и най-добро орографско изложение има Витоша. Най-голяма площ има Средна гора

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф

а) образуването на планините от Средногорието е подобно на образуването на Стара планина и Предбалкана. Нагъвателните движения, обхванали седи-ментните скали на Средногорския воден басейн са започнали значително по- рано–през мезозоя. Под скалите застиват магмени тела с различна големина.

б) Витоша


 • Такова магмено тяло е и Витоша. Тя има куполообразна форма. Разломена е от концентрично и радиално разположени разломи. Витоша продължава да се издига и сега със скорост 2 мм годишно.

 • По северния склон на планината, във вулканичните скали се намира “каменното море”, образувано в резултат на мразово изветряне.

 • Изветрителни форми са и каменните реки Морените.

 • Разпространени са сипеите и сипейните покривки, твърдиците – Копитото, Комините,Ушите, Лъвчето и др.

в) Средна гора

 • Средна гора е разположена успоредно на Стара планина между долините на р. Искър и р. Тунджа

 • въз основа на морфографси различия тя се разделя на 3 части: Ихтиманска, Същинска и Сърнена.

 • Най-висок дял е Същинска средна гора с най-висок връх Богдан (1604)

г) Голямото вертикално разчленение на Средногорието обуславя развитието на денудационно-гравитационни форми – главно срутища.

д) Ерозионните форми са представени от проломи, всечени меандри, речни тераси, а акумулативните – от наносни конуси в подножията.

е) Неколкократните издигания през неогена са образували денудационни заравнености, най-обширна от които е Витошкото плато (1700-1800м).

Б) Полезни изкопаеми

а) медна руда: Медет – Асарел (Панагюрско)

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф

а) климатичните условия са в зависимост от различията в надморската височина, разчленеността, експозицията на склоновете

б) почти цялата област попада в умереноконтиненталната климатична област – до 1000 м. н.в. за северните склонове и до 1500м. н.в. за южните

в) в Сърнена гора, Бакаджиците и Хисарските възвишения климатът е преходноконтинентален. Типичен планински климат има Витоша

г) на юг и на изток средните зимни температури се повишават, а броят на дните със снежна покривка намалява.

д) с увеличаване на надморската височина нараства количеството на твърдите валежи

е) често явление в котловините на Средногорие през зимата са температур-ните инверсии. В Ихтиман са измерени едни от най-ниските температури

ж) ветровете са предимно западни. Фьонът е характерен за северните склонове на Витоша

Б) Води

а) Реките, протичащи през Средногорие, образуват проломи – Урвичкият на р. Искър между Плана и Лозенска планина, на р. Тополница между Ихтиманска и същинска Средна гора.

б) диференциацията на климатичните условия обуславя и различията в режима на реките.


 • Витошките високопланински реки са с ясно изразен пролетен максимум на оттока поради интензивното снеготопене

 • в западните и в централните части на Средногорие реките са с раннопролетен максимум на отока, обусловен от малкото снегозадържане

 • в Сърнена гора и най-източните части на областта реките са с типичен дъждовен режим и той следи хода на валежите. Част от малките реки имат временен отток, а в обезлесени и ерозирали водосбори показват и краткотрайно поройно оттичане.

 • летните прииждания на реките причиняват наводнения

в) наносните конуси в планинските подножия са богати на грунтови води. В южните склонове на Витоша има карстови води, а в цялата област широко са разпространени привързаните към разломните линии минерални извори

В) Почви, растителноси и животински свят

а) почви


 • в Средна гора преобладават плитките кафяви горски почви

б) растителност

 • в най-ниския височинен пояс е разпространен дъбът.

 • с увеличаване на надморската височина, при по-влажен и по-студен климат се е развила буковата растителност.

 • Над нея върху тъмнокафяви горски почви е иглолистната растителност – ела, смърч, бяла мура.

в) животински свят

 • планините в Средногорие се обитават от представители на европейската провинция на палеоарктичната зоогеографска област – сърна, дива свиня, блягороден елен, лисица, вълк, мечка

 • Витоша е обявена за народен парк. Там са резерватите “Торфено бранище” и “Бистришко бранище”

4. Стопанска оценка

А) Природният потенциал на Средногорие се използва изцяло.

Б) В ниските планини се развиват животновъдството и горското стопанство. Котловинните дъна са стопански усвоени. Там са неголемите аграрни и промишлени селища като Ихтиман, Панагюрище, Стрелча и др.

В) силно негативно въздействие върху природата оказва рудодобивът при Медет и Асарел, където почвите, растителният и животинският свят са се-риозно пострадали и се налагат рекултивационни и защитни мероприятия.


V. Краище
1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници

а) Краище е сравнително малка природногеографска подобласт от Краищенско-Средногорската област.

б)На юг граничи с Осогово, на север и на изток – със Западното Средногорие, на запад е ограничена от държавната ни граница с Република Македония и СР Югославия

Б) Морфохидрографски особености

а) Краище е със сложен релеф – мозайка от планински и котловинни редици със северозападно-югоизточно простиране

б) изключение правят само най-южните котловини, които имат посока на разположението запад-изток

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф

а) релефът на краището е отражение на мозаичния строеж на земната кора – по разломните линии са потънали блоковете на котловинните редици, а в съседство са се издигнали блоковете на планинските редици

б) мозаичният характер на краището е дал отражение върху релефа и най-вече върху конфигурацията на съвременната речна мрежа и формирането на проломи по течението на р. Струма

в) в подножията на планините са образувани наносни конуси, а в дъната на котловините – заливни речни тераси

г) в резултата нба неколкократни издигания и и периоди на затишие са образувани денудационни заравнености и речни тераси

д) варовиковите скали обуславят широкото разпространение на карстови форми – кари, ували, валози, въртопи, в Голо бърдо, Земенска, Конявска планина.

Б) Полезни изкопаеми

а) горивно-енергийни • лигнитни въглища – Самоковска котловина, Кюстендилско

 • кафяви въглища – Пернишко и Бобовдолско

б) рудни - наносно злато (Трън)

в) нерудни • варовик – Радомир, Земен

 • слюда – Дупница

 • барит – Трънско

3. Природни условия и ресурси

А) Климат

а) тип


 • умереноконтинентален – Трънско, Брезнишко, Радомирско, Пернишко

 • преходноконтинентален – Земенска и Конявска планина, Голо бърдо и ниските котловини, Кюстендилска котловина

б) температура

 • Средна януарска температура: – 2 до – 4 градуса, планините – до –6

 • средна юлска – 15-25 градуса

в) валежи – годишно 800 мм

г) Ветрове – западни и северозападни, фъони – Пернишка, Радомирска и Брезнишка котловина

Б) Води – областта се отводнява от изцяло от р. Струма и нейните притоци, Самоковска котловина – р.Искър, Долнобаканска котловина – р. Марица

В) Почви, растителност и животински свят

а) почви – разнообразие на хидроклиматични условия


 • смолници – дъната на Пернишка, Радомирска и Трънска котловина

 • алувиално-ливадни – в/у речните тераси

 • канелени горски – в останалите котловини, в нископланинските и хълмистите райони

 • кафяви горски – по-високите планински части

 • рендзини – Голо бърдо

б) растителност – мозаично разположение на растителната покривка

 • липса на естествена растителност в котловините – стопанска усвоеност

 • покрай реките – върба, топола

 • сухите места на реките – дъб и полски бряст

 • планинските склонове – храсти от люляк, келяв габър

в) животински свят – дива свиня, сърна, лисица, заек, невестулка, кос, полска чучулига, дрозд, горска ушата сова, пепелянки

4. Стопанско значение - развитие на енергетиката и металургията

VI. Горнотракийска низина
1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници

а) Горнотракийската низина е част от тракийско-странджанската област.

б) разположена е на изток от Краище, между Средногорието на север и родопите на юг.

в) северната и граница е по-неясна, докато южната е добре очертана от северното подножие на Родопите.

Б) Деление и морфохидрография

а) Горнотракийската низина е най-голямата и най-добре изразената низина в България. Тя е наклонена в посока изток – югоизток.

б) през цялата низина в посока северозапад – юггоизток протича р. Марица

в) низинният релеф на места е разнообразен от вътрешни възвишения, като Бесапарските ридове, Овчите хълмове, Пловдивските тепета, Татаревските височини

в) Чирпанските възвишения разделят низината на две части: Пазарджишко-Пловдиско и Старозагорско поле.

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф

а) Горнотракийската низина е образувана по начин, сходен с образуването на Задбалканските котловини. През неогена между Средна гора и Родопите се извършват разломни движения, в резултат на което територията хлътва. Това е причина и за висока сеизмичност на Горнотракийската низина

б) релефът е слабо разчленен – низинно-равнинен. Това обуславя и преобладаването на алувиално-акумулативните форми – заливни речни тераси, наносни конуси в подножието на Родопите и Средногорието и меандри по р. Марица.

в) билото на Бесапарските ридове е окарстено. Във възвишенията са запазени и остатъци от денудационни заравнености.

Б) Полезни изкопаеми

а) въглища – лигнитни въглища – Марица-изток, Марица-запад, Елховски басейн

3. Природни условия и ресурси

А) Климат

а) климатът на горнотракийската низина е преходноконтинентален

б) специфична климатична особеност на областта е засилването на вторичния есенно-зимен максимум на валежите от запад на изток и от север на юг

в) средните температури се повишават от северозапад на югоизток. Особено чести са състоянията на температурните инверсии в Пловдивско-Пазарджишкото поле. С голяма честота на проявление там са южните ветрове.

Б) Води

a) през низината преминават транзитно Марица и долните течения на притоците и, а в източните части – Съзлийка и десните и притоциб) преходноконтиненталният климат формира преходните черти в режима на речния отток

в) в източните части влиянието на Средиземно море е по-осезателно поради отвореността на низината на юг

г) режимът на оттока има изразени средиземноморски елементи. Максимумът на оттока на р. Марица е пролетен, но в източна посока се увеличаа и зимният отток.

д) областта е богата на подземни води. В най-южната част на низината, в подножието на Родопите има големи карстови извори

В) Почви, растителност и животински свят

а) почви


 • почвената покривка е представена предимно от смолници, а по долините на реките – от алувиално-ливадни почви

 • в северозападните части на Пловдивско-Пазарджишкото поле са разпространени канелените горски почви

 • в съчетание с изкуственото напояване продуктивността на почвите е фактор за интензивно растениевъдство

б) растителност и животински свят

 • горнотракийската низина е усвоена стопански и във флористично и във фаунистично отношение е доста бедна.

 • в нея са най-старото дърво в България – дъбът в с. Гранит, както и защитената местност “Черната гора” край Чирпан

 • типични за областта са някои влечуги, птици и гризачи, като гущери, тракийска скалия, яребица, колхидски фазан, воден плъх и др.

4. Стопанска оценка

А) Благоприятните природни условия са предпоставка за развитие на интензивно земеделие.

Б) Низинно-равнинният релеф, преходноконтиненталният климат и плодородните почви дават възможност да се отглеждат зеленчуци, зърнени култури, ориз, памук и други по-топлолюбиви култури.

В) Проблем за областта са малкото количество на валежите и засушаванията, които налагат изкуствено няпояване.

VII.Осоговско-беласишки планини и долината на р. Струма
1. Географско положение, граници, деление и морфохидрография

А) Географско положение, граници

a) част от Рило-Родопската област – най-северна периферия

б) разположена е на север от Краище

в) на изток до Рила и Пирин

г) на юг и запад преминава територията на Македония и Гърция

Б) Деление и морфохидрография

а) обхваща поредица от средновисоки и и високи планини: • Осоговска

 • Влакино-Беласишка

 • Струмска

б) поредица от средновисоки и високи планини – Осоговска, Влахина, Малешевска, Огражден и Беласица

в) близо 40% от планините – в средновисокоия планински пояс

г) северните и източните склонове – добре очертани, стръмно спускащи се към долината на р. Струма

д) долините на реките Бистрица, Новоселска, Елешница, Лебница набраздяват планините

2.Геоложки строеж и геоморфоложко развитие

А) Релеф – обусловен от блоково-разломния строеж на земната кора

а)планините – блокове, отделени един от друг от разломни линии

б)съвременна речна мрежа – разломните линии

в) добре очертани речни тераси, по р.Струма – проломите

Б) Полезни изкопаеми

а)горивно-енергийни

кафяви въглища (Симитлийска котловина)

б)рудни

оловно-цинкова руда – Осоговска планина

в)нерудни

планина Огражден

3. Природни условия и ресурси

А).Климат

а)Типове


 • планински

- нетипично изразен

- влияние на въздушните маси, нахлуващи по долината на р. Струма • континентално-средиземноморски

- Сандански и Петричко поле

 • преходноконтинентален

-на север от Кресненския пролом

б)ср. зимни температури • увеличение от север на юг

в)годишна сума на валежите

 • 700-800 мм

Б) Води

а) Осоговско-Беласишката планинска верига – формиране на оттока на много, но малки реки – често пресъхват през лятото

б) подземни води – сравнително ограничени поради слабата водопропускливост на изграждащите областта допалеозойски матемарфити

в) термоминерални води – разломен характер на областта

В) Почви,растителност и животински свят

а) почви


 • алувиално-ливадни – долината на р.Струма

 • канелени горски – планините

б) растителност – бук, габър, горун, бреза, бял бор – Осогово, смърч, ела; субалпийска растителност – сибирска хвойна и тревни видове, кестенови гори и др.

в) животински свят • птици

 • влечуги

4. Стопанско значение

А) Добив на полезни изкопаеми

Б) Животновъдство

В) Растениевъдство – отглеждане на зеленчуци, тютюн, лозя, овошки, бадеми, смокини, фъстъци и др.

VIII. Рила, Пирин и долината на река Места
1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници

а) Рила е свързана със съседните планини чрез седловини, високи от 1000 до 400 метра.


 • с Родопите я свързват Аврамова седловина (1295м.) и седловината Юндола (1375м.)

 • със Средногорие – Боровецката седловина (1305м.) и Клисурската седловина (1025м.)

 • с Пирин – седловината Предел – (1140м.)

Б) Деление и морфохидрография

a) Рила


 • източен дял

- най-обширен по площ

- на изток достига до р. Яденица, а на запад – до р. Бели Искър

- речните долини са с меридионална посока. Ридовете са високи и стръмни

- Има 2 главни била:  • Мусаленско с меридионална посока и най-високи върхове Мусала, Ястребец, Иречек

  • Ибърско с паралелна посока и най-високи върхове Белмекен, Равни чал, Голям Ибър, Малък Ибър.

- от този дял извират Марица и Места

 • централен дял

- най-малък по площ, но няй-трудно достъпен

- простира се от р. Бели Искър на изток до реките Леви Искър и Рилска на запад. На юг достига до р. Илийна

- Подчертан алпийски характер. Има 2 била:


  • Скакавишко – с меридионална посока

  • Рилецко – с с паралелна посока

- в този дял са върховете Голям Скакавец, Малък Скакавец, Канарата и др.

 • северозападен дял

- разположен е между долините на реките Леви искър и Рилска

- южното било има типичен алпишски характер

- в този дял са върховете Злия зъб, Мальовица (2729), седемте рилски езера. Най-висок е връх Голям Купен (2731)


 • югозападен дял

- втори по площ след източния, но с най-малка надморска височина. Най-висок е Ангелов връх (2716)

- добре оформен от долините на реките Рилска, Илийна, Белишка

б) Пирин


 • северен дял

- разположен е между Предела на север и Тодорова поляна на юг. Тесен дял с остро мраморно било

- най-високите върхове са Вихрен, Кутело, Бански суходол, Боюви дупки

- на 2800м. височина е седловината Кончето, чието било е широко 0,5м.


 • среден дял

- на юг достига седловината Попски престол. Алпийският характер се губи поради по-малката надморска височина

- най-малък е по площ. Най-висок връх е Орелек (2099) • южен дял

- той е с най-малка надм. височина. На юг достига Парилската седловина.

- билата и върховете са заоблени. Най-висок връх е Свещник (1973)

2. Геоложки строеж и морфоложко развитие

А) Релеф


а) обща характерискика

 • Рила, Пирин и долината на р. Места са част от най-старата суша на България

 • образуването им започва още през докамбрия, когато са дъно на воден басейн. През палеозоя протича магмена дейност, вследствие на което в седиментите застиват много и големи по размер магмени тела

 • областта се издига и осушава

б) Рила

 • Рила е куполообразно тяло, прорязано от радиална речна долинна мрежа

 • Планинските склонове са много стръмни, обусловени от от разломните структури в подножието на планината: Сапаревски разлом, Северноро-допски разлом, Пределски разлом, Лакатишки разлом и др.

в) Пирин

 • Пирин е хорст, ограден отвсякъде с разломни седловини и грабенови котловини. Има меридионално разположение.

 • склоновете на Пирин също са ного стръмни. Голяма част от речните долини са и тектонски заложени. Типични разломни долини например са тези на реките Демяница, Бъндерица и др.

 • формата на планината е определила посоката на речните долини – на запад към долината на р. Струма и на изток към долината на р. Места

г) долината на р. Места

 • оформена е върху Местенския грабен, образуван през терциера

 • склоновете на долината са изградени от стари скали, покрити от вулканични палеогенски скали и неогенски седиментни скали

 • по речната долина са се оформили 2 котловини:

- Разложка (800м.) с леко нахълмено дъно

- Гоцеделчевска (500м.) с равно дъно, наклонено към долината на р. Места

3. Природни условия и ресурси

А) Климат

а) Рила има типичен плнински климат. С увеличаване на надморската височина се променят и характеристиките на климатичните елементи –

средната годишна температура намалява, а годишната сума на валежите се увеличава.

б) географското пложение на Пирин е причина за средиземноморското климатично влияние, което не е силно изразено поради високопланинския релеф на планината

в) долината на р. Места се характеризира с континентално-средиземноморски климат • поради по-голямата надморска височина температурите са значително по-ниски, а валежините количества – по-големи

 • режимът на валежите се характеризира с летен минимум и есенно-зимен максимум

 • сравнително ниските януарски температури се дължат на местните температурни инверсии през зимата

Б) Води

а) Рила и Пирин са най-многоводните планин. Голям е и техният хидроенергиен потенциал

б) от Рила извират най-големите реки в България: Искър, Марица, Места.


 • Режимът им се определя от климатичните условия. Той е предимно снежен и снежнодъждовен във високопланинските и среднопланинските части и дъждовно-снежен в нископланинските части

 • максимумът на оттока е пролетно-летен, а минимумът – зимен за високо-планинските части и летно-есенен за средно- и нископланинските части

 • поради продължителното снегозадържане и по-късното снеготопене средиземноморският ход на валежите в посножията към Разложката и Благоевградската котловина не влияе върху режима на оттока

в) Развитието на хидрографската мрежа в Пирин е обусловено от спецификата на нейния релеф

 • реките, извиращи от билните части текат на запад към р. Струма или на изток към р.Места.

 • независимо от средиземноморския ход на валежите в по-голямата част от Пирин реките имат пролетно-лятно пълноводие вследствие на снегозадър-жането и по-късното снеготопене във високите пояси

 • изключение правят югозападните склонове, където есенно-зимният максимум на валежите предизвиква нарастване на оттока още през ноември – декември и формиране на есенно-зимно пълноводие

 • характерни за Пирин са карстовите води в северния мраморен дял. Те се дренират от речните води и бликат като карстови извори.

 • в подножието на Пирин има и минерални води – Добринище, Огняново.

В) Почви, растителност и животински свят

а) почви


 • почвената и растителната покривка са височинно зонирани

 • на височина от 800 до 1500м. се срещат кафявите горски почви

 • на височина 1600-2300м. се срещат тъмноцветнопланинско-горски почви

 • по билните части се наблюдават планинско-ливадни почви

б) растителност

 • в Рила и Пирин има много резервати, защитени природни обекти и територии, в които се охраняват специфична растителност

 • горите от черна мура се срещат единствено в Пирин и Славянка (резерватът “Алиботуш”)

 • по долината на р. Места и притоците и има гори от чинар. Средиземно-морските видове са представени от смокиня, пърнар, червена хвойна.

 • до 2200м. н.в. е разпространена бялата мура

 • в Рила са разпространени смърч, ела, бял бор, а над 2000м. – клек. С важно стопанско значение са и високопланинските пасища

 • по-големи и известни резервати в Рила са “парангалица”, “Риломана-стирска гора”, “Скакавица-Скакавец”, “централен Рилски резерват”

 • Рила и северен Пирин са обявени за национални паркове

в) животински свят – планините са обитавани от диви свине, сърни, мечки, диви кози, орли и някои средиземноморски видове в Пирин

4. Стопанска оценка

А) Природните условия в Рила и Пирин са предпоставка за развитие на туриз-ма, курортното дело, зимните спортове, алпинизма, скалното катерене и др.

Б) Въз основа на иглолистната растителност се развиват дърводобивната и дървообработващата промишленост в близките селища.

IX. Родопи
1. Географско положение, граници, морфохидрография

А) Географско положение, граници

a) Северна граница – Горнотракийска низина


 • Северозападна граница - течението на р. Яденица, пресича седловината Юндола (1375м), Аврамова седловина (1295 м), долината на р. Дрещенец - ляв приток на р. Черна места

б) южна и югоизточна граница – Долнотракийска низина и крайбрежните полета на Егейско поле - Югозападна граница – долината на р. Места

Б) Деление и морфохидрография

а) Западни Родопи


 • високо заравнени била и дълбоко всечени речни долини

 • средна надморска височина – 1150м.

 • части:

- Баташко Дъбрашка част (ридове: Баташки, Дъбраш, Алабак, Къркария),

вътрешнопланински котловини: Чепинска, Баташка, Девинска и Доспатска

- Переликско-Преспанска част (главни ридове: Переликски, Преспански и Чернатица), притоци на реките Въча, Чепеларска и Арда

б) Източни Родопи • хълмист и нископланински релеф

 • средна надморска височина – 320 м

 • деление

- Ардинска част: ридове: Чуката и Гората, от запад на изток – поредица от долинни разширения и дълбоки проломи, язовири – Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград

- Върбишко-Кримовишка - ридовете: Жълти дял, Стръмни рид, Сърд; поречия на реките Върбица и Крумовица

- Гюмюрджисо-Мъгленишка: северните склонове на ридовете Мъгленик и Гюмюрджински снежник, най-висок връх – Вейката (1463м)

2. Геоложки строеж и геоморфоложко развитие – с блоково-разломен строеж на земната кора

А) Релеф

а) Западни Родопи – • денудационни заравнености

 • ерозионно-акумулативни форми

 • речни долини

 • речни тераси

 • добре изразени наносни конуси по северното подножие

  • Особеност на речните долини в северното подножие – слабо всечени и широки в горните си части, дълбоки и със стръмни склонове и тесни легла – в средните, на места приличат на проломи

б) Източни Родопи

 • Широки речни долини

 • Дълбоко разчленен релеф със стъпаловиден характер поради слабата устойчивост на скалите на физично изветряване

 • Ерозионно-акумулативните – широко разпространени

Б) Полезни изкопаеми

а) Горивно-енергийни • рудни

- Оловно-цинковите руди с жилен произход (Мадан, Рудозем, Лъки, Маджарово, Златоград)

- Полиметални руди: хромова Руда (Крумовградско и Асеновградско), Уранова руда (Смолянско), волфрам (Велинградско)

б) нерудни

- флуорит (Михалково), мрамори (Велинградско), азбест, трас, перлит, зеолити (Източни Родопи)

3. Природни условия и ресурси

А) Климат

а) температури


 • Западни Родопи

 • Средна януарска температура – около -3° C до -6° C

 • Средна годишна температура – между 5° C до 10° C

 • Средна юлска температура – от 22° C-23° C в подножията до 12° C

 • Годишни температурни амплитуди (18° C-20° C)

 • Източни Родопи

 • Средни януарски температури – над 0° C, в ниските части до 2° C

 • Средни юлски температури – между 21,5° C-23° C, а в по-високите части намаляват с 1° C-2° C

 • Годишни температурни амплитуди – до 23° C

б) Валежи

  • Западни Родопи

 • Годишни валежи – от 750 до 1100мм

 • максимум на валежите – през пролетта

 • Видове валежи

 • Течни (80-90%) – в ниските и котловинни части

 • Твърди – с увеличаване на височината

 • Снежната покривка се задържа от 3 до 6 месеца

  • Източни Родопи

 • Годишни валежи – от 800 до 1200мм

Б) Води

а) Западни Родопи  • oтток от 4л/с/км2 до 28/л/с/км2

  • пролетно–летен максимум

б) Източни Родопи – една от най-водоносните територии в България

 • oтток

  • значително неравномерно разпределение

  • маловодие => някои по-малки реки засъхват

  • р. Арда –най-значителна река в източните Родопи

   • значителни количества карстови подземни води (Клептуза, извори при с. Три водици, 40 карстови извора източно от Асеновград)

   • естествени езера – почти няма

   • езера, образувани от свлачищен релеф (ез. Милушевски дол – дълго 150м и дълбоко 3м)

В) Почвена покривка, растителност и животински свят

а) Почви и растителност • Западни Родопи

  • Нисък пояс

   • Канелени госки почви

   • дъб

- По-голямата част от източни Родопи

   • кафяви и тъмноцевтни горски почви

   • букови и иглолистни гори: смърч, бял бор

- високи части - планинско-ливадни почви

- ендемити -родопска ръж, Родопски магарешки бодил, родопски крем • Източни Родопи

 • Канелени горски почви при по-сух климат - нискостеблена горска и храстова растителност

 • Ерозирани почви – в обезлесените терени

 • Ендемични и редки растения (силивряк, храстовиден, очиболец, бяла мура, орхидея)

- Ендемити (юрушки лопен и вечнозелен тракийски дъб, родопски крем)

б) Животински свят • Западни Родопи

 • По най-високите места – алпийски видове: трипръст кълвач и белогуш дрозд

 • Останалата част на високопланинския пояс – европейски видове горски бозайници (сърна, благороден елен, дива свиня, дива котка и мишка)

 • Иглолистни гори (мечка, горска полевка, глухар,дива коза и снежна полевка – по скалистите места)

 • земноводни: дъждовник и горска жаба

 • птици - балкански кеклик, сойка, кълвач, дрозд и др.

 • Източни Родопи

- преобладават средиземноморски видове: елен лопатар, мишевиден сънливец, кеклик, червенокръста лястовица, змиок гущер и вдълбнаточелен смок

- насекоми: скакалец, голяма сага, виолетов бръмбар бегач

- по скалните склонове на р. Арда: редки хищни птици – белоглав лешояд, египетски лешояд артал, орли и др., европейски видове (дива свиня, таралеж, катерица и обикновена полевка)

4. Стопанско значение

А)Природни ресурси

а) полезни изкопаеми - развитие на рудодобив и цветната металургия

б) горски масиви – 65% от площта на Западните Родопи е заета от горски фонд. 75 980хил м3 дървесни изапаси, от които 80% са иглолистни - развитие на дървообработване

Б).Водни ресурси

а) хидротехнически съоръжения

б) Агро-климатични условия, вегетационен период – 200-210 дни, температурна сума – 3800° C - 4000° C - развитие на селскостопански култури (ориенталски тютюн)

В) Природно-рекреационен потенциал:.минерални басейни – балнеолечение,

туристически центрове – Чепеларе, Пампорово, Велинград
Каталог: store


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница