І. факултет по хуманитарни науки проекти за финансиране на научно изследванеДата02.01.2018
Размер127.64 Kb.
#40454
І. ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Проект


Ръководител


1.

Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация

РД-08-278/14.03.2014

Доц. д-р Мариана Стефанова

2.

Език и комуникация в образователната и научна сфера

РД-08-271/14.03.2014

Доц. д-р Антоанета Димитрова

3.

Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание

РД-08-277/14.03.2014

Доц. д-р Светлана Неделчева


4.

Актуални проблеми на българската русистика

РД-08-274/14.03.2014

Доц. д-р Елена Стоянова

5.

Християнството в Югоизточна Европа

(Цивилизационни и политически аспекти)РД-08-272/14.03.2014

Доц. д-р Иво Топалилов

6.

България в европейската култура, наука, образование, религия

РД-08-270/14.03.2014

Проф. д-р Росица Ангелова

7.

Езици на учебния дискурс

РД -08 -275/14.03.2014

Доц. д-р Теменуга Тенева

8.

Николай Райнов в българската култура (от теософията до идеологическия компромис)

РД-08-273/14.03.2014

Проф. д.ф.н. Добрин Добрев

9.

Нови медии, нови аудитории, нови медийни бизнесмодели

РД-08-276/14.03.2014

Доц. д-р Юрий Проданов

10.

Места на всекидневието на Балканите

РД-08-279/14.03.2014

Доц. д-р Венета Янкова2. ПРОЕКТИ за частично финансиране на научни или творчески прояви
Проект

Ръководител

11.

Финансиране на научни и творчески прояви във ФХН

РД -08 -268/14.03.2014

Проф. д.ф.н. Ивелина Савова

12.

Международен симпозиум „Християнство и книжнина”

РД -08-269/14.03.2014

проф. д-р Веселин Панайотов


ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА


  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ


Проект

Ръководител

1.

Изучаване на паралелни линии и повърхнини

РД-08-227/12.03.2014

Проф. д.м.н. Георги Георгиев

2.

Математически модели за оценка на риска

РД-08-230/12.03.2014

Доц. д-р Павлина Йорданова

3.

Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии

РД-08-235/13.03.2014

Доц. д-р Наталия Павлова

4.

Модел на паралелна стеганалитична подсистема за защита на информацията

РД-08-238/13.03.2014Доц. д-р Станимир Станев

5.

Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди

РД-08-237/13.03.2014Доц. д-р Галина Славчева

6.

Конкурентоспособност на българския бизнес

РД-08-267/14.03.2014Доц. д-р Труфка Димитрова

7.

Управление на задлъжнялостта във фирмата

РД-08-249/14.03.2014Доц. д-р Свилен Тонев

8.

Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи

РД-08-236/13.03.2014Доц. д-р Борислав Панайотов

9.

Софтуерни подходи за създаване на интерактивни инструменти при компютърно базирано обучение

РД-08-286/14.03.2014Доц. д-р Антон Моллов

10.

Практически приложения на модели и алгоритми на Изкуствения интелект

РД-08-240/13.03.2014Доц. д-р Найден Ненков

12.

Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове

РД-08-241/13.03.2014Проф. д.м.н. Иво Михайлов

13.

Изследване възможностите за оптимизация на компютърната мрежа на ФМИ чрез „тънки клиенти”

РД-08-287/17.03.2014доц. д-р Александър Милев


ІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Проект

Ръководител

1.

Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализираните алени

РД-08-208/07.03.2014

Проф. д.х.н. Валерий Христов

2.

Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен

РД-08-245/14.03.2014

Доц. д-р Милен Пенерлиев

3.

Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на тела в Слънчевата система

РД-08-226/12.03.2014

Доц. д-р Валентин Велев

4.

Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите

РД-08-239/13.03.2014

Доц. д-р Свилен Райков

5.

Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение

РД-08-218/10.03.2014

Доц. д-р Петинка Галчева

6.

Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системив лабораторни и природни условия

РД-08-213/10.03.2014

Доц. д-р Цветеслава Иванова

7.

Изследване на физични процеси в Микро-, Макро- и Био-Космоса

РД-08-244/13.03.2014

Доц. д-р Нина Архангелова  1. Проекти, свързани с частично финансиране на научни или творчески прояви
Проект

Ръководител

1.

XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”

РД-08-281/14.03.2014

Проф. д-р Добромир ЕнчевІV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Тема на проекта

Ръководител на проекта

1.

Историко-теоретичните изследвания на световната музикална литература – науча основа за оптимизиране на музикално-образователния процес

РД-08-265/14.03.2014

Проф. д.и. Мирослав Недялков

2.

Иновационни практики в социално-педагогическата работа

РД-08-260/14.03.2014

Доц. д-р Зейнур Мустафа

3.

Съответствие между невропси-хичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образо-вателни потребности

РД-08-252/14.03.2014

Проф. д.п.н. Иван Карагьозов

4.

Иновативни практики в мениджмънта на училището

РД-08-258/14.03.2014

Проф. д-р Иван Иванов

5.

Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп.Константин Преславски”

РД-08-250/14.03.2014

Доц. д-р Соня Илиева

6.

Образователни технологии

РД-08-256 /14.03.2014

Проф. д.и.к.н. Маргарита Бонева

7.

Студентско иконографско ателие: „Шуменските зографи през Възраждането”

РД-08-253/14.03.2014

Доц. д-р Ростислава Тодорова

8.

Нетрадиционно в традиционното

РД-08-259/14.03.2014

Проф. д-р Благомир Папазов

9.

Съвременни художествени практики

РД-08-254/14.03.2014

Проф. Валери Чакалов

10.

Възпитателната практика в българското училище

РД-08-257/14.03.2014

Доц. д-р Виолета Атанасова

11.

Проблеми на обучението по водни спортове

РД-08-255/14.03.2014

Проф. д.п.н. Надежда Йорданова

2.Проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художествено-творческата дейност
Проект

Ръководител

1.

„Музикален калейдоскоп” – цикъл студентски музикално-творчески дейности

РД-08-251/14.03.2014

Доц. д-р Дарина Георгиева ВасилеваV. ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Проект

Ръководител

1.

Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС РД-08-263/14.03.2014

доц. д-р Пламен Михайлов

2.

Симулационни технологии за моделиране на логистични системи

РД-08-280/14.03.2014

доц. д-р Димитър Червенков

3.

Проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване

РД-08-203/06.03.2014

доц. д-р Николай Досев

4.

WEB-лаборатория по комуникационно-информационни системи

РД-08-221/11.03.2014

проф. д.т.н. Христо Лалев


VІ. КОЛЕЖ – ДОБРИЧ  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
1.

Съвременни аспекти в обучението на студентите-колежани

РД-08-233/12.03.2014

доц. д-р Николай Николов

2.

Актуални приложения на инфор­мационното и мате­матическо моде­лиране в обучението на студентите-колежани

РД-08-234/12.03.2014

доц. д-р Николай

Иванов


Янков

VІІ. ДИКПО – ВАРНА
1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Проект

Ръководител

1.

Интерактивно обучение и квалификация на учители

ФД-03-051/14.03.2014

доц. д-р Севдалина ДимитроваVIII. общоуниверситетски проекти за 2014 г.
Проект

Ръководител

1.

Допълнителна финансова подкрепа към текущия университетски проект Еразъм и CEEPUS

РД-08-247/14.03.2014

Проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

2.

Проект за изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на професионалната подготовка на завършилите Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

РД-08-242/13.03.14

Доц. д-р Богдана Георгиева

3.

Проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ (с цел участие в международни проекти и научни прояви)

РД-08-248/14.03.2014

Доц. д-р Снежана Бойчева

4.

Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България

РД-08-285/14.03.2014

Проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница