І. Информация за контакт с възложителя : име, контакт, номер и седалище на юрид лицеДата11.02.2018
Размер98.45 Kb.
#57991
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС
І. Информация за контакт с възложителя :
1. име, контакт, номер и седалище на юрид. лице

„ЯНА” АД гр. Бургас , ул. „Индустриална” № 90 завод Панагюрище BG 1020042582. Пълен пощенски адрес :

„ЯНА” АД гр. Панагюрище , ул. „Братя Дейкови „ № 23. телефон, факс и e-mail

Teл. 0357 63449 , факс 035763229 , yanap@mbox.contact.bg4. лице за контакт

Инж. Георги Ненов – тел. За контакт 0889305609


ІІ. Характеристики за инвестиционното предложение


 1. Резюме на предложението

Към настоящият момент всички багрила и химикали се пренасят и внасят ръчно в неръждаеми съдове. Същите са към комплектацията на „работещи „ багрилни машини -5 бр.

Инвестиционното намерение има за цел вкарването на тези продукти да се извършва по автоматичен път, като за целта е необходимо да се изгради пристройка, в която да се монтират автоматичните станции за захранването на багрилните машини.Горепосочените багрила и химикали след реализацията на проекта за автоматична подготовка на багрила няма да се вкарват в багрилните машини ръчно, а посредством автоматични станции производство на световно известна фирма “Thies” - Швейцария


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение

 • когато една фирма държи да се движи на гребена на вълната /върхови технологии/ задължително в своите цехове за багрене на платове или прежди изгражда автоматична подготовка на багрилата, с която се постига рязко повишаване качеството на обагрената продукция за сметка на намаляване на ръчният и нерядко зависещ от индивидуалните качества труд на операторите „бояджии”

 • горепосоченото само по себе си доказва необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
 • връзката със съществуващ цех „Багрене на хавл. платове” /Апретура/ е 100 % доколкото бъдещото инв. предложение се явява като технологично обновление и подобрение на съществуващият цех реализирано в постройка явяваща се като строително разширение на настоящият цех „Апретура”
 1. Подробна информация на разгледани алтернативи
 • разгледани са алтернативи за автоматична подготовка със самостоятелни тръби за всеки химикал към рез. съдове което много усложнява тръбните разпределителни мрежи поради което е избран методът за транспорт на химикалите и багрилата в една тръба посредством вода и въздух. Управлението на такъв процес се извършва от контролер на много високо технологично ниво/ на фирма Setex / и специални трипътни управляеми вентили.

 • алтернативата да продължава внасянето на химикали и багрила в рез. съдове на багрилните апарати ръчно е остаряла и безперспективна, поради което е отхвърлена от нас.

 1. Местоположение на площадката , включително необходима площ за временни дейности по време на строителството .
 • местоположението на площадката е допълнително указано от скицата с виза за строеж + допълнителен чертеж

 • тъй като се предвижда поетапно изграждане по дължина на площадката за временни дейности по съхранение на материали, араматури, кофражи ще се използва самата площадка

 1. Описание на основните процеси / по проспектни данни/ , капацитет
 • към автоматичните станции химикалите от к. +2.90 отиват на самотек , след което с помпа и разходомер се дозира количеството и същото се вкарва в рез. съдове на багрилните апарати.

Броят на автоматичните станции е 2 бр. с по 10 входа за химикали и един изход и за 2 –те авт. станции.Миксерната станция за багрила е 1 бр. в която се поставят различни видове багрила ръчно след което автоматично по програма се транспортират към рез. съдове 5 бр. на багрилните апарат за хавлиен плат.

Натриевият хлорид /Na Cl/ се транспортира към багрилните машини с напорна помпа, отделен разходомер и отделна тръбна линия със специални трипътни вентили управляеми от контролер за химикали / ф-ма Setex –Швейцария /Калцинираната сода се претегля ръчно на електронна везна /зарежда се/ механизирано и се вкарва в миксера за багрила, а в последсвие по програма към рез. съдове на багр. апарти 5 бр.

 • капацитетът на автоматичните станции 2 бр. е за 20 бр. химикали с приблизителни количества съгласно приложено месечно извлечение №1 от счетоводната програма Ажур за последните месеци

 • капацитетът на миксера за багрила е максимум 200 l багрилен разтвор , а когато в процеса на багрене е необходимо по голямо количество багрило същото се разтваря в няколко миксера и се вкарва по програма в рез .съдове на багрилните апарати

 • капацитета на багрилата е приблизително количество съгласно приложено месечно извлечени № 2 от счетоводна програма Ажур за последните месеци
 1. схема на нова или промяна на съществуващата инфраструктура
 • в приложение № 3 е указано, че пътното платно в зоната на бъдещата постройка за автоматичана подготовка на багрила се измества с мин. 2 м. наляво към брега на прилежащият в нашият имот терен. Така се осигурава мин. 6м. широчина на пътното платно за безпроблемен вътрешно заводски транспорт.
 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлотация и фазите за закриване, възстановвяване и последващо използване.
 • планът за строителство включва оформяне на площадката – фундамени, + 0,85 м до средата на м. октомври

 • оформяне на метална конструкция плоча к. +2,9 м краят на м. октомври

 • затваряне на постройката с фасадни панели – началото на ноември

 • мантаж на автоматичните станции и пробен пуск средата на ноември

 • последващо използване края на ноемрви , началото на декември включително възстановяване на околният прилежащ терен от строителни отпадъци, които ще бъдат положени в подходящи места в прилежащият ни имот .
 1. Прилагани методи за строителството
 • стандартни методи съпроводени с модерни методи по сухото строителство в областта на изграждането на брандмауерните стени и др.
 1. Природни ресурси по време на строителството и експлоатацията
 • предвижда се ползването на вода от собствен водопроводен щранг свързан към собствен водоизточник с водотръбни кладенци. Предполагаемото количество е около 1÷3 m³/ ден
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, видове количества и начин на третиране.
 • очакват се да се генерират скални неравноделни отломки при изкопните работи, с които ще запълним неравности по терена към прилежащия ни имот без същите да се извозват извън завода

 • количествата да са не повече от 15 ÷25 m³ за целият проект

- по време на междинни почиствания се предполага , че ще се генерират мътни води , които чрез собствената канализация ще преминават през собствената пречиствателна станция към градската мрежа . ( количествата се очакват да бъдат от 1 ÷ 3 м³ денонощно )

12 . Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда :

- с изграждането на проекта се ликвидират възможностите за разливане на определени химикали , соли , соди , багрила по подовете на цех „Багрене на платове „ , намалява се възможността леките багрила да се реят по въздуха , с което се очаква подобряване на показанията на отпадните води и околния въздух .


13. Други дейности свързани с инвестиционното предложение - например : добив на строителни материали , нов водопровод , добив или пренасяне на ел.енергия , жилищно стоителство , третиране на отпадни води .

- не се налага добив на стоителни материали

- не е нужен нов водопровод

- не е нужен добив или пренасяне на ел .енергия

- жилищно строителство не е необходимо

- третирането на отпадните води се извършва в собствена пречиствателна станция .(тъй като ще намалеят количествата отпадна вода при багрене от грешки при ръчно опериране с химикали и багрила ще последва и подобряване на общите показатели на отпадните води от завода към градската канализационна мрежа )


14. необходимост от други разрешителни свързани с инвестиционното проектиране
- не се налага да се издават такива
15. Замърсяване и дисконфорт на околната среда

- не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда , а напротив очаква се обратното.


16.Риск от инциденти.

- рискът от инциденти на този етап чрез ръчното пренасяне на багрила и химикали в рамките на цех „Багрене на платове” е многократно по-голям от възможността за инцидент при автоматичната подготовка на багрила и химикали , която ще се осъществи чрез новото инвестиционно предложение .


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение


 1. План , карти и снимки указващи границите на инвестиционнота представяне

 • съгласно приложената скица с виза за строеж и ситуация се вижда , че инвестиционното предложение се планира да се реализира в центъра на съществуващият имот успоредно на вътрешния транспортен път по дължината на имота .

 • както е видно инвестиционното предложение няма да граничи с елементи от Националната екологична мрежа

 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

 • съществуващите ползватели на земята около площадката е фирма „Яна” АД и приспособяването се явява в това , че същата ще се яви като технологично и строително разширение на съществуващия цех „Багрене на платове” (Апретура)

 • бъдещи други ползватели на земята не се планират

 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

-не се предвижда зониране или земеползване на земята около инвестиционното предложение само и единствено с индустриална цел ( предстоящи нови инвестиционни проекти тангиращи около предмета на дейност на фирма „Яна” АД )

4. Чувствителни територии , в т.ч. чувствителни зони , уязвими зони , защитени зони , санитарно – охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

- зоната за реализирането на инвестиционното предложение е наличната фирма „Яна” АД , в центъра на същата фирма , индустриалната зона на града и в нито една от горепосочените зони .
5. Качество и регенеративна способност на природните ресурси .

- в случай на реализация на инвестиционното предложение не променяме качеството и регенеративната способност на природните ресурси6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение .

- разглеждали сме варианта пристройката да бъде напречно в цех „Багрене на платове” , което се оказва неудачно поради оформяне на дълъг тръбен път към резервните съдове на багрилната система

- вариантът автоматична подготовка на багрилата се осъществява в пространството между последният багрилен апарат и стригалната машина също не е удачен поради необходимостта от транспортен коридор от цеха навън и навътре с цел монтаж или демонтаж на машини и съоръжения

- вариантът да се изпълни пристройката докосната надлъжно до самият багрилен цех откъм северната страна смятаме за най – удачен поради минималният брой тръбни връзки към багрилните апарати , лесно зареждане с багрила и химикали , бързо осъществяване на инвестициония процес без да пречим на действащото производство


ІV.

Характеристики на потенционалното въздействие ( кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение )


 1. Въздействието върху хората и тяхното здраве , материалните активи , атмосферния въздух , атмосферата , водите и почвите

 • реализацията на инвестиционното предложение ще се отрази благоприятно за здравето на хората , материалните активи ще се използват по рационално , атмосферният въздух , водите ще бъдат с по-добри показатели ; природните обекти и биологичното разнообразие няма да бъдат засягани , не биха се увеличили отпадъците от разливи и разпиляване на багрила , а по-скоро обратното , не се очакват вибрации , радиации и др.

 1. въздействие върху елементи на националната екологична мрежа , включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

 • реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши в рамките на фирма „Яна” АД и няма да окаже никакво отрицателно въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа .

 1. вид на въздействието ( пряко , непряко , вторично , комулативно , краткотрайно , средно и дълготрайно , постоянно и времено , положително и отрицателно )

4. Обхват на въздействието – географски район засегнато население ; населени места ( наименование , вид – град, село , курортно селище , брой жители и др. )

- района в фирма „Яна” АД – багрилен цех , хората работещи в цеха на фирмата са от гр.Панагюрище , брой на хората – до 10 работника

5. Вероятност за поява на въздействието

Вероятността за положително въздействие по т.3 от гл. ІV е по-голяма от 95% още от момента на реализация на инвестиционното предложение.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

- тъй като съоръженията /автоматичните станции/ са дълготрайни активи положителното въздействие ще се оказва дългосрочно, почти постоянно.

Обратимост на въздействието /връщане в старото статукво на ръчно –преносимите операции/ е възможно при тежки производствени аварий и изваждане на съоръженията от употреба за продължителен период от време.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околното среда.

- самата реализация на този модел на автоматична подготовка на химикалите и багрилата и високото ниво на технология и вкарани в нея водят до драстично намаляване вероятността за отрицателни въздействия върху околната среда до процент клонящ към 0 %.

- заедно с реализацията на ИП ще бъдат премахнати всички контейнери, кашони с багрила и бидончета, манипулацията с които в момента в цех „Багрене на платове „ /Апретура” създава безпорядък, замърсяване на подове, въздух и донякъде отпадните води

-монтажът на бъдещ противопожарен хидрант в западната част на пристройката ще елиминира възможността за последващи пожари поради бърза реакция при необходимост от гасене.8. Трансграничен характер на въздействията – не се очаква трансграничен характер на въздействията.

Изготвил: Утвърдил:

/инж. Г. Ненов/
Директор:

/инж. С. Дапчев/
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница