І. Изисквания към изпълнениетоДата22.10.2018
Размер118.75 Kb.
#92359
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново”

І. Изисквания към изпълнението:
Услугата се извършва в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново.
При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдават действащото в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на поръчката.

Участниците следва да разполагат с лица, компетентни в поддръжката, ремонта и отстраняването на аварии по Радиотранслационни мрежи.

Участниците трябва да познават РТМ на територията на Община Велико Търново.

Участниците трябва да имат опит в осъществяване на подобна дейност (текущо поддържане, ремонт и/или отстраняване на аварии на радиотранслационни мрежи).

При извършването на текущата поддръжка и ремонта вложените консумативи (кабели и др.) са за сметка на Възложителя.

Завършването на ремонта на радиотранслационната мрежа за всяко населено място и приемането на свършената работа се удостоверява с отделни двустранно подписани приемо-предавателни протоколи.


Участниците задължително представят Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочване на конкретната методология на работа във връзка с изпълнението. Посочват се имената и телефоните на лицата, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката.

В населените места на Община Велико Търново, предмет на обществената поръчка има 4,53 км подземна мрежа. Откритата радиотранслационна мрежа (РТМ) е разположена на железобетонни стълбове и е с обща дължина 321,82 км., разпределена в съответните населени места (Приложение 1). Фидерното напрежение в подземната мрежа е 120 или 240 v, в различните населени места и се понижава посредством 161 трансформатора, описани в Приложение 1. В населените места, където не е посочено фидерно напрежение, радиофикационата линия е с напрежение 30V (от връх до връх при сунусоидален сигнал). Всички останали линии от откритата мрежа също са с това напрежение след понижаващите трансформатори.Приложение 1


Населено място

Подземна мрежа

Открита мрежа

Фидерно напрежение

Брой понижаващи трансформатори

Буковец

-----------

5152м

------------

--------

М.Чифлик

-----------

2944м

------------

--------

Капиново

50м.

12300м

120 v

6

Миндя

80м.

13600м

120v

7

Самоводене

----------

19400м

240v

16

Килифарево

1700м

31000м

240v

25

Ялово

----------

1820м

-------

--------

Ресен

30м.

35000м

240v

24

Големани

--------

3000м

-------

---------

Нацовци

--------

2500м

120v

1

В.вода

120м.

2500м

-------

---------

Дичин

-------

12000м

120v

6

Никюп

-------

19000м

120v

7

Ц. кория

80м.

18000м

120v

9

Хотница

150м.

29000м

240v

12

Велчево

-------

15000м

------

--------

Пчелище

120м

24000м

120v

8

Русаля

800м

19500м

120v

6

Водолей

-------

5600м

120v

4

Присово

-------

8200м

240v

4

Плаково

-------

14500м

120v

6

Дебелец

1400м

26000м

240v

20

Въглевци

-----

1800м

--------

--------


ІІ. Други условия:
Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта”

критерий за оценка
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най - много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.


Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 40 % + С х 20 % , където:
Ц – Ценови критерий – определя най - доброто ценово предложение. С максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниско възнаграждение (най-ниска месечна такса) за изпълнение на услугата. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най - малък бюджетен разход за възложителя. Предложението, съдържащо най-ниска цена (месечна такса) получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:
Ц min х 100, където, Ц min е минималната предложена месечна такса, а Ц n е предложената

Ц n месечна такса от n-тия участник.


Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100)

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.

Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.  • Участникът получава 100 точки, ако представената от него организация и методология съответства едновременно на всички по-долу представени твърдения.

- В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката. Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Дейностите са представени по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите, като предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката.

- Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение.

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

- В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.

- Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

- Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними.  • Участникът получава 70 точки, когато е налице едно от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение на част от планираните дейности за постигане на резултатите не са описани подробно и задълбочено.

- Предложената организация на работата или на обособените етапи, или на ресурсното обезпечаване, или на координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и/или не са обосновани.

- Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани.

- Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката.

- Представената организация и методология не е напълно обоснована и/или съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.


  • Участникът получава 40 точки, когато са налице две от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите и/или същите са просто изброени.

- Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката.

- Избраните методи за контрол, посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани и/или липсват такива.

- В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

- Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними и/или не водещи до реализиране на целите на възлагането.


  • Участника получава 10 точки, когато са налице едновременно следните условия:

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита или схематично представена, без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката и без да са отчетени условията на същата. Едновременно с това липсва каквато и да е информация относно обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса, или методите и инструментите за изпълнението на услугата. Липсват методи за отчетност и контрол или са неясно формулирани.

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка.
Забележка: За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват, както следва:

- „Подробно/Задълбочено/Детайлно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и видове дейности /при наличие на такива/, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните други дейности, имащи отношение към предмета на поръчката, взаимовръзките между отделните дейности /вкл. между етапите и поддейностите, когато има такива.

- „Адекватно” разпределение на задачите и отговорностите - съответстващо, отговарящо на изискванията на възложителя и на целените със съответната поръчка резултати

- „Обоснован” - който е подкрепен с факти и доказателства
С - Срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди /в работни дни/максимален брой точки получава участника, който предложи най - кратък срок за отстраняване на възникнали аварии /в работни дни/ след получаване на заявка. Най-доброто предложение – най-кратък срок за отстраняване на възникнали аварии /в работни дни/ получава 100т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:
С min х 100, където,

С n
С min е минималния предложен срок за отстраняване на възникнали аварии, а С n е предложения срок за отстраняване на възникнали аварии от n-тия участник.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.
Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница