I. кадрова обезпеченостДата22.07.2016
Размер219.8 Kb.
#962
ТипДоклад
ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През отчетния период Административен съд – София област (АССО) разполага по щат с 8 съдийски бройки и 2 бройки за младши съдии.

От създаването на съда, т.е. от 01.03.2007 год. до настоящия момент при Административен съд – София област има една свободна щатна бройка за магистрат, тъй като веднага след встъпване в длъжност на 15.02.2007 год., съдия Виолета Главинова бе командирована със Заповед №129 от 07.03.2007 год. на Председателя на Върховния административен съд за участие в съдебните заседание на ВАС, а след това бе избрана и назначена за съдия във Върховния административен съд с решение на ВСС, прието с протокол № 10 от 28.03.2007 год.

При така предвидените по щат осем щатни бройки за длъжността “административен съдия” от самото начало на функционирането на АССО до настоящия момент са били заети седем щатни бройки, в това число Председателят на съда и неговият заместник. Считано от началото на м. септември 2007 год., титулярът на седми състав при АССО съдия Мирела Добрева – Георгиева е в отпуск поради бременност, раждане и гледане на дете. На нейно място със Заповед №1640 от 09.10.2007 год. на Председателя на Върховен административен съд е командирован съдия Георги Златев Чолаков – зам.председател на Административен съд – Сливен, който замества титуляра за периода от 15.10.2007 год. до 15.04.2008 год.

През отчетната година не е провеждан избор за съдия на незаетата щатна бройка.

Двете бройки за младши съдии по утвърдения за АССО щат не бяха заети и са свободни през цялата година.

С решение на Общото събрание на съдиите от Административен съд – София област, проведено на 01.03. 2007 год., в съда бяха обособени осем съдебни състава, както следва :

-Първи състав – Анелия Ананиева,

-Трети състав – Албена Радославова,

-Четвърти състав - Веселин Димитров,

-Пети състав - Любомир Гайдов,

-Шести състав – Вергиния Димитрова,

-Седми състав - Мирела Добрева-Георгиева ( впоследствие заместена от Георги Чолаков ) и

-Осми състав – Мирослава Керимова.

Втори състав, предвиден за командированата във ВАС към момента на обособяване на съставите съдия Виолета Главинова, остана незает през цялата година.

Подробна и нагледна информация за дейността на Административен съд – София област като цяло, както и за количеството, качеството и ефикасността при обработка, разглеждане и приключване на административните дела по състави, може да се почерпи от приложените като неразделна част от настоящия доклада таблици и диаграми, анализирани по-долу в доклада.

По предложение на Председателя на Административен съд – София област, Висшият съдебен съвет с решение от 04 юли 2007 год. назначи съдия Албена Георгиева Радославова на длъжността „Заместник на административния ръководител - заместник - председател".

През отчетния период във всичките седем работещи съдебни състава на АССО са образувани и разгледани дела с разнообразен административно - правен характер, попадащи под действието и приложението на почти всички нормативни актове в сферата на административното право, включващи, но неизчерпващи се с : дела по ДОПК, ЗМ, ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, КСО, ЗСПЗЗ, ЗМСМА, ЗДС, ЗОбБС, ЗМИ, ЗСП, ЗЗЗО, Националният рамков договор в сферата на здравеопазването, ЗПГРРЛ, ЗАНН и др.

През отчетния период на случаен принцип или по дежурство между всички съдии са разпределяни и разглеждани дела за разкриване на данъчна и осигурителна информация, както и такива от частен характер - за допускане предварително изпълнение на административен акт и/или за спиране на допуснато по силата на разпореждане на административния орган или по силата на закона предварително изпълнение на административни актове. Всички съдии са участвали в касационни състави като са разглеждали и решавали касационни дела по ЗСПЗЗ и такива от наказателно - административен характер.

Щатната численост на съдебните служители / обща и специализирана съдебна администрация/ през отчетната 2007г. е 31 човека, от които : съдебен администратор,главен счетоводител, административен секретар, системен администратор, управител сграда, 8 бр.секретар-протоколисти, архивар, статистик, касиер, 4 бр. призовкари, 8 бр. съдебни деловодители, шофьор, 2 бр. куриер - прислужник и пазач/ работник по поддръжка.

За отчетния период в Административен съд – София област са назначени и работят общо 11 служители, от които: 1 главен счетоводител и 1 системен администратор, назначени на основание чл.111 от КТ, 1 административен секретар, назначен на основание чл. 67, ал.1, вр.чл.70, ал.1 КТ и решение на ВСС от 10.01.2007 г., 2 бр. секретар-протоколисти, назначени на основание чл. 67, ал.1, вр.чл.70, ал.1 КТ и решение на ВСС от 10.01.2007 г. и 3 бр. съдебни деловодители, двама от които са назначени на основание чл. 67, ал.1, във вр.с чл.70, ал.1 КТ и решение на ВСС от 10.01.2007 г. и един - назначен първоначално на основание чл. 68, ал.1, т.4 , а след провеждане на конкурс – назначен на безсрочен трудов договор, 1 управител сграда, 1 архивар и 1 куриер- всички назначени на основание чл. 67, ал.1, т.2, вр.чл.68, ал.1, т.4 КТ.

Всеки от деловодителите и секретарите отговаря конкретно за работата и обработва делата на два или максимум три съдебни състава.

Нагледна и подробна информация относно кадровата обезпеченост на съда / брой на съдии, брой на съдебни служители / може да се извлече от приложените като неразделна част към настоящия доклад таблици.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През отчетния период- 01.03.2007 год. до 31.12.2007 год. – в АССО са постъпили общо 779 дела, от които 598 - първоинстанционни и 181 - касационни.

6 дела от общо постъпилите 779 дела съдържат класифицирана информация, разпределени по състави, както следва : Първи състав - 1 дело, Трети състав - 1 дело, Пети състав– 1 дело и Осми състав- 3 дела.

Новообразуваните 779 броя административни дела са разпределени между съдебните състави на случаен принцип чрез ползваната от АССО компютърна система за разпределение, както следва :

Първи състав – 70 дела;

Трети състав –121 дела;

Четвърти състав – 127 дела;

Пети състав – 116 дела;

Шести състав – 119 дела;

Седми състав – 104 дела, от които – 34 дела –разпределени на титуляра на състава Мирела Добрева – Георгиева, излязла в отпуск по майчинство на 25.08.2007г. и 70 дела – разпределени на заместника й Георги Чолаков, командирован в АССО, считано от 15.10.2007г.;

Осми състав – 122 дела.

Най-много новообразувани дела през отчетния период са разпределени на Четвърти състав – 127 дела, следван от Осми състав – със 122 дела. На трето място по показател “ брой новообразувани дела” се нарежда Трети състав със 121 дела, на четвърто място е Шести състав– със 119 дела , на пето място е Пети състав със 116 дела, на шесто място се нарежда Седми състав – 104 дела, от които на съдия Мирела Добрева-Георгиева, излязла в отпуск по майчинство на 25.08.2007г. – 34 дела, а на командирования от 15.10.2007 г. съдия Георги Чолаков – 70 дела, от които 22 дела са постъпили при него като висящи от съдия Мирела Добрева-Георгиева. На Първи състав- съставът на Председателя на АССО, включен в програмата за случайно разпределение на делата при 40 % натовареност по отношение първоинстанционните дела и 100% натовареност по отношение на касационните дела - са разпределени общо 70 дела.

Приложение1

От диаграмата е видно, че всички съдии от съда са натоварени сравнително равномерно благодарение въвеждането на компютърната система за разпределяне на делата на случаен принцип. Същото е видно и от приложената към доклада Таблица 1. По този начин се избягва различното натоварване на съдиите от Административен съд – София област.

От всички новообразувани дела най-голям дял имат делата, постъпили и образувани по оспорване на Областния управител срещу актове на Общиинските съвети по реда на ЗМСМА, ЗАдм., ЗОС, ЗДС – общо 198 броя. На следващо място се нареждат делата, образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по ЗАНН – общо 160 броя, следвани от делата по ЗУТ и ЗКИР – 117 броя, частните административни дела по ДОПК и др. – 61 броя, дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 56 броя, други касационни дела – 21 броя, дела по КСО и ЗСП – 14 броя и дела по АПК– общо 150 броя, от които 2 дела – искови производства по ЗОДОВ.
В Административен съд – София област са обособени два тричленни състава, заседаващи предимно като касационни състави по ЗАНН, ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, както и като първоинстанционни състави по оспорване на нормативни административни актове.

Първи тричленен състав се състои от: Анелия Ананиева – Председател на състава и членове: Веселин Димитров и Мирослава Керимова.

Втори тричленен състав се състои от : Албена Радославова – Председател на състава и членове: Любомир Гайдов и Вергиния Димитрова, като в този касационен състав от датата на командироването си- 15.10.2007 г. участва и съдия Георги Чолаков, заместващ съдия Мирела Добрева-Георгиева.
Извън обективното постъпление на делата, два са основните показатели, по които се отчита работата на всеки съд, а именно: броят на свършените дела и съотношението между новообразувани дела в началото на отчетния период и останалите висящи дела в края на същия период. Броят на свършените дела в Административен съд – София област през отчетната 2007 година възлиза на 562 , което дава основание по този основен показател работата на съда да бъде оценена високо. В края на отчетния период – т.е. към 31.12.2007 година от всички новообразувани дела висящи са останали 217 дела.

Висящите дела на Първи състав са общо 10, от които 8 са първоинстанционни и 2 – касационни.

Висящите дела на Трети състав са общо 41, от които 31 - са първоинстанционни, а 10 -касационни дела.

Висящите дела на Четвърти състав са общо 37, от които 29 дела са първоинстанционни, а 8 - касационни.

Висящите дела на Пети състав са общо 30, от които 23 дела са първоинстанционни, а 7 – касационни .

Висящите дела на Шести състав са общо 32, от които 24 дела са първоинстанционни, а 8 - касационни.

Висящите дела на Седми състав са общо 44, от които 34 дела са първоинстанционни, а 10 - касационни.

Висящите дела на Осми състав са общо 23, от които 19 дела са първоинстанционни, а 4 - касационни.

С голям брой висящи дела е Седми състав – 44 дела, което се дължи на излизането на съдия Мирела Добрева – Георгиева в отпуск поради бременност, раждане и гледане на дете, считано от 25.08.2007г и на обстоятелството, че за период от около месец и половина същият състав бе изключен от системата за разпределение на случаен принцип, което, при повторното му включване в системата, доведе до по-голямо първоначално постъпление на новообразувани дела на този състав. Най-малко висящи дела са останали в Първи състав – 10 дела.

Един от основните проблеми, увеличаващи висящността на делата и препятстващи обявяването им за решаване след провеждане на оптималните две открити съдебни заседания, е проблемът с редовното призоваване на страните. Предвид характера и териториалния обхват на компетентността на административните органи, чиито актове са подсъдни на АССО, преобладаващият брой страни по делата следва да се призовават от населени места на територията на Софийска област, преимуществено несъвпадащи със седалищата на районните съдилища. Призоваването в тези населени места се извършва от служители на кметствата, недостатъчно осведомени и обучени за начина на редовно оформяне на призовките и изискванията на закона в тази насока. Това обстоятелство води до неправилно оформяне на призовките, нередовност на призоваването, съответно – отлагане на делата на това основание. С цел преодоляване на този проблем масовата практика на съдиите в АССО е с протоколни определения да се дават указания на връчителите на призовки по места за реда и начина на оформяне на същите.

През отчетната година в съда са свършени общо 562 дела. От тях 308 дела са приключили с разрешаване на спора по същество, а 254 дела са приключени с определения за прекратяване.

През отчетната 2007 година най-много дела е приключил ( с решения и определения ) съдията от Осми състав – 99, от които 75 първоинстанционни и 24 касационни дела. На следващо място е съдията от Четвърти състав, свършил 90 дела, от които 69 - първоинстанционни и 21- касационни дела. Следват съдиите от Шести състав с 87 дела, от които 67 - първоинстанционни и 20 - касационни дела, Пети състав с 86 дела, от които 67- първоинстанционни и 19- касационни дела, Трети състав с 80 дела, от които 62- първоинстанционни и 18 -касационни дела, Седми състав с 60, от които 48 - първоинстанционни и 12 – касационни, като за съдия Чолаков са 23 първоинстанционни и 3 касационни, а за съдия Добрева-Георгиева – 25 първоинстанционни и 9 касационни дела. Първи състав е с 60 дела, от които 42 първоинстанционни и 18 касационни дела.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад всички съдии при АССО са изготвили съдебните актове по свършените през 2007 година дела. Всички съдебни актове през отчетния период са изготвени в законоустановения едномесечен срок за произнасяне, считано от датата на обявяване на делото за решаване.

От висящите към 31.12.2007 година общо 217 дела, насрочени са 195 дела. 22 дела от отчетените като висящи са оставени без движение за отстраняване нередовностите по жалбите/ оспорванията. Висящите дела, оставени без движение, са разпределени по състави, както следва: 3 дела - на Осми състав, 4 дела - на Трети състав, 4 дела - на Седми състав, 5 дела - на Пети състав и 6 дела - на Четвърти състав.

Приложение 2
От диаграмата е видно, че съотношението постъпили - свършени е по-голямо от съотношението постъпили – висящи.

От таблици №№ 2 и 3, съставляващи неразделна част от доклада, се установява съотношението на постъпили, свършени ( с акт по същество и прекратителни определения), както и сроковете, в които са свършени делата, считано от датата на образуването им, броя на обжалваните пред ВАС съдебни актове, броя на отменените и потвърдени от ВАС такива, разпределени и групирани по съдебни състави.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЕТО, ДВИЖЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ ПО ОСПОРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ - 2007 г.
По повод проведените на 28.10.2007 год. местни избори за общински съветници, кметове на общини и кметства и постъпилите жалби против решенията на съответните ОИК, с които са обявени резултатите от същите, в Административен съд –София област са образувани общо 39 дела.

Почти всички жалби срещу решенията на ОИК, с които е обявен изборния резултат, съдържат и искане за спиране изпълнението на съответното решение на ОИК, като това искане не е отделяно за разглеждане в отделно частно административно производство. По направените искания за спиране изпълнението на обжалваните решения на ОИК се произнасяха съдиите – докладчици по оспорването. Същите искания са разглеждани незабавно, като с нарочни определения по хода на делото исканията за спиране изпълнението на оспорените решения на ОИК са оставени без уважение с преобладаващия мотив, че държавният интерес от функционирането на новоизбраните органи на местно ниво има приоритет пред частния интерес на оспорващия кандидат за кмет, кандидат за общински съветник или политическа партия или предизборна коалиция, издигнала кандидатурите на неспечелилите изборите кандидати.

Всичките 39 дела с правно основание чл. 104 от Закона за местните избори са образувани в периода 01-15.11.2007г, насрочени са в рамките на 7-10 дни от образуването им чрез призоваване на страните / в някои случаи наброяващи повече от 30 по дело / по телефон и са решени в срок.

От общия брой дела, образувани по Закона за местните избори по 21 производствата са прекратени с влезли в сила определения. Основанията, поради които са с прекратени тези производства са следните :

- поради оттегляне на оспорването – 7 броя

- присъединени – 6 броя

- недопустимост на оспорването поради липса на правен интерес или поради липса на годен за съдебен контрол администартивен акт – 8 броя

По всички дела, образувани по Закона за местните избори са проведени 48 съдебни заседания. Осемнадесет от делата са приключили с постановени съдебни решения по съществото на спора. По 7 от тях, с оглед конкретизиране възраженията на страните в съдебно заседание и/или оспорване на протоколите на секционните избирателни комисии по реда на чл. 154 от ГПК, съдът е допуснал броене на бюлетини, извършено от вещи лица по назначени по делата съдебни експертизи.

Има два касирани резултати за избор на кмет на община и за избор на кмет на кметство. По всички останали са потвърдени решенията на съответните ОИК, с които са обявени резултатите от проведените избори.

От всички постановени 18 съдебни акта по съществото на спора, са обжалвани пред ВАС решенията по осем дела. Към края на отчетния период по тези осем жалби има произнасяне от ВАС по пет от делата, като четири решения са потвърдени, а едно е отменено.


Приложение 3

От диаграмата е видно движението на делата по Закона за местните избори.

ІV. ДЕЙНОСТ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ

ПО СЪСТАВИ:

ПЪРВИ СЪСТАВ - съдия АНЕЛИЯ АНАНИЕВА


През отчетната 2007 година първи съдебен състав на Административен съд – София област е с председател съдия Анелия Ананиева. На този съдебен състав през 2007 год. са разпределени общо 70 дела, в това число първоинстанционни 50 дела и 20 касационни, от които същият за периода от 01.03.2007 год. до 31.12.2007 год. е разгледал и приключил общо 60 дела (42 - първоинстанционни и 18 – касационни). Висящи на този състав към 01.01.2008 год. са 10 дела, в това число насрочени 9 дела и по 1 дело производството е спряно.
ТРЕТИ СЪСТАВ – съдия АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
През отчетната 2007 година трети съдебен състав на Административен съд – София област е с председател съдия Албена Радославова. На този съдебен състав през 2007 год. са разпределени общо 121 дела, в това число първоинстанционни 93 дела и 28 касационни, от които същият за периода от 01.03.2007 год. до 31.12.2007 год. е разгледал и приключил общо 80 дела (62 - първоинстанционни и 18 – касационни). Висящи на този състав към 01.01.2008 год. са 41 дела, в това число насрочени 37 дела, производството по 3 дела е оставено без движение а по 1 дело производството е спряно.
ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ – съдия ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ
През отчетната 2007 година четвърти съдебен състав на Административен съд – София област е с председател съдия Веселин Димитров. На този съдебен състав през 2007 год. са разпределени общо 127 дела, в това число първоинстанционни 98 дела и 29 касационни, от които същият за периода от 01.03.2007 год. до 31.12.2007 год. е разгледал и приключил общо 90 дела (69 - първоинстанционни и 21 – касационни). Висящи на този състав към 01.01.2008 год. са 37 дела, в това число насрочени 29 дела, производството по 5 дела е оставено без движение а по 3 дела производството е спряно.

ПЕТИ СЪСТАВ – съдия ЛЮБОМИР ГАЙДОВ


През отчетната 2007 година пети съдебен състав на Административен съд – София област е с председател съдия Любомир Гайдов. На този съдебен състав през 2007 год. са разпределени общо 116 дела, в това число първоинстанционни 90 дела и 26 касационни, от които същият за периода от 01.03.2007 год. до 31.12.2007 год. е разгледал и приключил общо 86 дела (67 - първоинстанционни и 19 – касационни). Висящи на този състав към 01.01.2008 год. са 30 дела, в това число насрочени 25 дела, производството по 3 дела е оставено без движение а по 2 дела производството е спряно.

ШЕСТИ СЪСТАВ – съдия ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА


През отчетната 2007 година шести съдебен състав на Административен съд – София област е с председател съдия Вергиния Димитрова. На този съдебен състав през 2007 год. са разпределени общо 119 дела, в това число първоинстанционни 91 дела и 28 касационни, от които същият за периода от 01.03.2007 год. до 31.12.2007 год. е разгледал и приключил общо 87 дела (67 - първоинстанционни и 20 – касационни). Висящи на този състав към 01.01.2008 год. са 32 дела, в това число насрочени 30 дела и производството по 2 дела е оставено без движение.
СЕДМИ СЪСТАВ – съдия МИРЕЛА ДОБРЕВА – ГЕОРГИЕВА от 01.03.2007 год. до 25.08.2007 год. и съдия ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ от 15.10.2007 год. до 31.12.2007 год.
През отчетната 2007 година седми съдебен състав на Административен съд – София област е бил с председател съдия Мирела Добрева-Георгиева от 01.03.2007 год. до 25.08.2007 год., когато излиза в отпуск поради бременност, раждане и гледане на дете. От 15.10.2007 год. до 31.12.2007 год. председател на този състав е бил съдия Георги Чолаков, командирован от АС Сливен.

През отчетния период на този съдебен състав са разпределени общо 104 дела.

От тях на съдия Мирела Добрева-Георгиева са били разпределени 56 дела, от които 43 - първоинстанционни и 9 – касационни. Към дата 25.08.2007 год. съдия Мирела Добрева – Георгиева е приключила 34 броя дела, в това число 25 първоинстанционни и 9 касационни.

На съдия Георги Чолаков са разпределени общо 70 дела ( от които 22 висящи от съдия Добрева – Георгиева и 48 новопостъпили). От общо разпределените на съдия Чолаков 70 дела - първоинстанционни са 57 броя и касационни 13 бр. От тях същият за периода от 15.10.2007 год. до 31.12.2007 год. е разгледал и приключил общо 26 бр., от които 23 бр. първоинстанционни и 3 бр. касационни. Висящи на този състав към 01.01.2008 г. са 44 дела, в това число насрочени 40 дела, производството по 3 е оставено без движение, а по 1 дело производството е спряно.

ОСМИ СЪСТАВ – съдия МИРОСЛАВА КИРИМОВА

През отчетната 2007 година осми съдебен състав на Административен съд – София област е с председател съдия Мирослава Керимова. На този съдебен състав през 2007 год. са разпределени общо 122 дела, в това число първоинстанционни 94 дела и 28 касационни, от които същият за периода от 01.03.2007 год. до 31.12.2007 год. е разгледал и приключил общо 99 дела (75 - първоинстанционни и 24 – касационни). Висящи на този състав към 01.01.2008 год. са 24 дела, в това число насрочени 20 дела, производството по 4 дела е оставено без движение, а по 4 дела производството е спряно.


Проблем със срочността при изготвяне на съдебните актове при съдиите от АССО няма, въпреки трудностите, произтичащи от сложността на делата от фактическа и правна страна, както и липсата на работни помещения. Значителни усилия се полагат в работата на съставите за недопускане и преодоляване на възникнала противоречива практика чрез обмяна на информация между отделните състави и своевременно обсъждане на възникнали проблеми по прилагането на процесуалния и материалните закони, които ежегодно се променят. При образуване на делата председателят на състава проверява редовността на жалбите и при констатиране на нередовност дава указания на страните за тяхното отстраняване, с което се предотвратява отлагането на делата по такива причини. Образуването на делата и тяхното администриране / оставяне без движение или насрочване / се извършва в рамките на 1-2 работни дни от постъпването им в съда. Деловодителите и секретарите на съда изпълняват качествено и в срок служебните си задължения. Деловодителите докладват незабавно постъпилите жалби и обработват делата своевременно въпреки трудностите, произтичащи от недостатъчните работни помещения, налагащи от своя страна намален състав на назначените съдебни служители, обема на делата и недостатъчното оборудване. Секретарите подготвят делата за заседанията и призовават страните по предвидения в ГПК ред, като незабавно докладват на съдиите възникналите проблеми, с оглед отстраняването им и недопускане отлагане на делата по вина на съда. Протоколите от съдебните заседания се подготвят качествено и в срок.
V. БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ

Общият брой на служителите, работили през отчетния период е 11. Хронологията на тяхното постъпване и назначаване на съответната длъжност е следната:

Главният счетоводител Валентина Хранова е на постоянен трудов договор в Софийски окръжен съд. Същата е назначена на допълнителен трудов договор в Административен съд – София област, считано от 15.01.2007 год.

Административният секретар Габриела Тодорова е назначена на тази длъжност на 15.01.2007 год. като същата е преназначена на основание чл. 70, ал.1, вр. чл. 67, ал.1 КТ от длъжността съдебен секретар-протоколист в Софийски военен съд на основание решение на ВСС, прието на заседанието му на 10.01.2007 год. След изтичане на 6 - месечния изпитателен срок срочното й трудово правоотношение е трансформирано в безсрочен трудов договор, считано от 15.07.2007 год.

Системният администратор Никола Борисов е на постоянен трудов договор в Софийски окръжен съд. Същият е назначен на допълнителен трудов договор в Административен съд – София област, считано от 21.02.2007 год.

Управителят сгради Димитър Иванов е назначен на тази длъжност на 01.08.2007 год. като правното основание за възникване на трудовото му правоотношение е чл. 61, ал.1, чл.66 и чл.67, ал.1, т.2, вр.чл. 68, ал.1, т.4 и чл.90, ал.3 КТ и решение на ВСС, прието на заседанието му от 10.01.2007 год.

Съдебен секретар – протоколист -

Назначени са две от общо утвърдения щат за тази длъжност осем съдебни секретар-протоколисти.

Съдебният секретар – протоколист Гергана Кавалджиева е назначена на тази длъжност на 21.06.2007 год. като същата е преназначена на основание чл. 70, ал.1, вр. чл. 67, ал.1 КТ, от длъжността съдебен секретар-протоколист в Софийски градски съд на основание решение на ВСС, прието на заседанието му на 10.01.2007 год. След изтичане на 6 месечния изпитателен срок срочното й трудово правоотношение е трансформирано в безсрочен трудов договор, считано от 22-12-2007 год.

Съдебният секретар – протоколист Зоя Якимова е назначена на тази длъжност на 05.11.2007 год. като същата е преназначена на основание чл. 70, ал.1, вр. чл. 67, ал.1 КТ, от длъжността съдебен секретар-протоколист в Софийски градски съд на основание решение на ВСС, прието на заседанието му на 10.01.2007 год.

В периода от 21.03.2007г. до 15.11.2007г. на длъжността съдебен секретар-протоколист е била назначена Даниела Ангелова по силата на допълнително споразумение – външно съвместителство, работеща по постоянен трудов договор в Софийски окръжен съд.
Съдебен деловодител

Назначени са три от общо утвърдения щат за тази длъжност осем съдебни деловодители.Съдебният деловодител Таня Попова е назначена на тази длъжност на 01.03.2007 год. като същата е преназначена на основание чл. 70, ал.1, вр. чл. 67, ал.1 КТ от длъжността съдебен деловодител в Софийски окръжен съд на основание решение на ВСС, прието на заседанието му на 10.01.2007 год. След изтичане на 6 месечния изпитателен срок срочното й трудово правоотношение е трансформирано в безсрочен трудов договор, считано от 01.09.2007 год.

Съдебният деловодител Петя Григорова е назначена на тази длъжност на 01.07.2007 год. като същата е преназначена на основание чл. 70, ал.1, вр. чл. 67, ал.1 КТ от длъжността съдебен деловодител в Софийски градски съд на основание решение на ВСС, прието на заседанието му на 10.01.2007 год. След изтичане на 6 месечния изпитателен срок срочното й трудово правоотношение е трансформирано в безсрочен трудов договор, считано от 02.01.2008 год.

Съдебният деловодител Станислава Иванова е назначена на тази длъжност на 15.02.2007 год. като правното основание за възникване на трудовото му правоотношение е чл. 61, ал.1, чл.66 и чл.67, ал.1, т.2, вр.чл. 68, ал.1, т.4 и чл.90, ал.3 КТ и решение на ВСС, прието на заседанието му от 10.01.2007 год. След проведен конкурс Станислава Иванова е назначена на безсрочен трудов договор, считано от 19.12.2007 год.

Архиварят Владимир Кантаров е назначен на тази длъжност на 23.04.2007 год. като правното основание за възникване на трудовото му правоотношение е чл. 61, ал.1, чл.66 и чл.67, ал.1, т.2, вр.чл. 68, ал.1, т.4 и чл.90, ал.3 КТ и решение на ВСС, прието на заседанието му от 10.01.2007 год.

Куриерът Марин Докторов е назначен на тази длъжност на 01.10.2007 год. като правното основание за възникване на трудовото му правоотношение е чл. 61, ал.1, чл.66 и чл.67, ал.1, т.2, вр.чл. 68, ал.1, т.4 и чл.90, ал.3 КТ и решение на ВСС, прието на заседанието му от 10.01.2007 год.;

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА АДМИНИСТРА ТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ


СГРАДЕН ФОНД
През целия отчетен период Административен съд – София област разполага и се помещава в два кабинета, разположени на различни етажи в сградата на Съдебната палата, находяща се в гр. София, бул. “Витоша” № 2 и едно гише в общото деловодство на Софийски окръжен съд. Тази сграда е една от най-гъсто населените специализирани държавни институции в страната. Считано от 10.07.2007 г. със Заповед №ЛС-2956 на заместника на главния прокурор – г-н Валери Първанов, на АССО е предоставен за ползване и един кабинет в сградата на Софийска военноокръжна прокуратура, находяща се в гр. София, ул. “Позитано” № 24А. Поради липсата на работни помещения до момента на работа в съда са назначени само 11 съдебни служители. През изминалата година в един кабинет се помещават средно по 6 човека, което крайно затруднява работата на съдии и служители, ефективното и в срок изпълнение на служебните задължения. Въпреки този недостиг на помещения за деловодство и секретари, регистратура, архив, кабинети и съдебни зали, въпреки неотговарящите на елементарни предписания и изисквания за нормално полагане на труд работни места, административното ръководство и съдиите на Административен съд – София област, съвместно със служителите, направиха невъзможното, за да функционира съда адекватно и продуктивно.

Несъответстващите на сериозността на институцията условия на труд наложиха спешно преместване на съда в подходяща сграда. Поради липса на адекватна за нуждите и функциите на съда самостоятелна сграда, бе взето компромисното решение Административен съд – София област да се премести за срок от две години в друга сграда, заемайки под наем първия и втория етаж на сградата, находяща се в гр.София, ул. „Съборна” № 7. Предложението за подобен вариант постъпи от главния прокурор на РБ в началото на месец декември 2007 год. Същото е съгласувано и подкрепено от Министъра на правосъдието на РБългария. Към настоящия момент предоставените на АССО два етажа са в процес на преустройство и ремонт с цел промяна предназначението им и пригаждане на помещенията, за да обслужат специфичните изисквания за работата и дейността на съда. Очаква се съдът да бъде преместен в новата сграда до средата на м. февруари 2008г.Тъй като въпросът със сградния фонд намери своето решение едва в края на 2007 година, бе невъзможно и нерентабилно да се отпочват процедури по обявяване и провеждане на конкурси за назначаване на съдебни служители на свободните по утвърденото щатно разписание на съда щатни бройки.

Непосредствено след очакваното преместване на АССО в сградата, находяща се в гр.София, ул. „Съборна” № 7, предстои обявяване на конкурс за попълване на съществуващия щат и назначаване на необходимите съдебни служители.

През отчетния период съдебните състави на АС – София област провеждаха откритите съдебни заседания само в две съдебни зали, предоставени за временно ползване от Председателя на Софийски окръжен съд. Тези съдебни зали са бяха свободни само в петък следобед, което превърна този ден в единствения заседателен ден на АССО. Съдебните заседания се насрочваха по предварително установен между съдиите график, като всяка зала се ползва в петък следобед от най-малко трима съдии. Недостигът на съдебни зали, отделно от неудобството при провеждане на заседанията и взаимните изчаквания и ротации на съдебните състави, се явява и пречка делата да се разглеждат и насрочват в по-кратки срокове. Единствено при разглеждането на делата по ЗМИ ръководството на Съдебната палата предостави на АССО допълнителни съдебни зали за ползване.

Работната база беше твърде малка и ограничена, което направи практически невъзможно определянето на помещение и изграждането на регистратура за класифицирана информация.

VII. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През отчетната 2007 година Административен съд – София област разполага с 16 броя компютри, предоставени от Министерство на правосъдието. През годината бяха закупени два принтера и един скенер. През месец декември 2007 г. за нуждите на съда са закупени още 1 бр. скенер и 7 броя принтери, с което броят на принтерите в АССО вече е 9.

За безпроблемното функциониране на вътрешната мрежа на АССО са нужни 2 /два / сървъра, с които съдът на този етап не разполага.

През отчетния период от системния администратор бе извършена инсталация и настройка на системен и потребителски софтуер , с което бе осигурена възможност за безпроблемна работа на съдиите, административното ръководство и съдебните служители.

С разрешението на Председателя на Върховния административен съд г-н Константин Пенчев, Административен съд – София област ползва софтуерния продукт на ВАС. С оглед подобряване качеството на работа и професионалните умения на съдебните служители, през 2007 г. бяха организирани и осъществени курсове за обучение на съдиите, част от деловодителите и съдебните секретари с цел запознаването им с деловодната програма. Това обучение допринесе и оказа положително влияние за подобряване квалификацията им.

През месец ноември бешe създаден сайт на съда. В него е инсталирана и деловодната програма, с която работим. Това позволява страните по делата и всеки гражданин да направи справка за делата относно насрочването им и постъпилите документи, както и за всеки съдебен акт, постановен от съда.


Председател:Анелия Ананиева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница