І. кратко описание на предмета на поръчкатастраница1/3
Дата26.08.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

от община Трявна, ул. "Ангел Кънчев” № 21,

интернет адрес: www.obtryavna.org
за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на фабрично нов цифров ехографски апарат окомплектован с 2 броя трансдюсери/ за кардиологични и абдоминални изследвания / и принтер при условията на лизинг с право на закупуване за нуждите на МБАЛ „ Д-р Теодосий Витанов” -община Трявна”
Процедурата е открита със заповед № 149 / 06.04.2015г. на Кмета на община Трявна. Публичната покана е публикувана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) с номер 9040574 от 07.04.2015г.
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Осем а“ от ЗОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията на възложителя посочени в поканата.
І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е доставката на фабрично нов цифров ехографски апарат окомплектован с 2 броя трансдюсери/ за кардиологични и абдоминални изследвания / и принтер при условията на лизинг с право на закупуване за нуждите на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Теодосий Витанов” намираща се в град Трявна. Задължителните технически характеристики на които трябва да отговаря ултразвуковата система са посочени в техническата спецификация към документацията за участие. Доставяния апарат трябва да отговаря на изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация на публичната покана или да представя по-висококачествено решение. Апарата трябва да отговаря на изискванията за качество, нормативно приети в Република България и на европейските норми и стандарти. Апарата трябва да е произведен не по-рано от 01.01. 2015 г., да не е ползван като демонстрационен, да не е рециклиран, и да фигурира в продуктовата листа на производителя.

Срока за изплащане на погасителните вноски е 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение и заплащане на първоначалната вноска. След изплащане на последната лизингова вноска се прехвърля правото на собственост от изпълнителя на възложителя. Гаранционната поддръжка на апаратурата осигурявана безплатно от изпълнителя трябва да обхваща срок поне от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на доставка, монтиране и въвеждане в експлоатация. Срока за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на апарата и обучение трябва да е до 15 06.2015г.. Участник който представи оферта за апарат който не отговаря на някоя от характеристиките посочени в техническата спецификация не се допуска до класиране.

Изплащането на лизинговите вноски става съобразно погасителния план приложен към ценовото предложение на участника и съобразно изискванията на възложителя посочени в раздел ІІ „Прогнозна стойност и източник на финансиране“.
ІІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Прогнозна стойност на обществената поръчка е 40 000 (четиридесет хиляди лева) с ДДС, 33 333, 33 лв. (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. Първоначалната вноска ще се заплати до 25.06.2015г., след доставката, монтирането, въвеждането в експлоатация на апарата, обучението за работа с него и представяне на фактура, в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) и включва целия размер на ДДС върху стойността на доставената вещ. Останалите лизингови вноски ще се плащат съобразно предложения погасителен план на спечелилия участник на 18 (осемнадесет) равни месечни вноски и след представяне на фактура като първата лизингова вноска ще се заплати до 15.07.2015г. Със заплащането на последната вноска правото на собственост върху апарата преминава върху възложителя.

В предложената от участниците цена следва да се включва ДДС, фиксираната лихва за целия период на лизинга, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на апарата и обучение за работа с него. Изпълнителят не може да иска плащането на допълнителни разходи.

Финансирането на поръчката е от общинския бюджет.

Участник, който предложи цена за изпълнение по-висока от прогнозната стойност или чийто погасителен план не отговаря на изискванията на възложителя не се допуска до класиране.

IІI. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, посочени в поканата, се оценяват и класират по критерия „икономически най-изгодна оферта“, съгласно посочените по-долу показатели за оценяване и правила за определяне на точките по всеки показател.
  1. Показател 1 ( П1) – предлагана цена

Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 40 точки.

Оценяването по този показател се извършва въз основа на предложената обща цена за изпълнение на поръчката с включена цена за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и провеждане на обучение за работа по следната формула:
Ц = Ц мин х 40, където:

Ц уч.
Ц мин е най-ниската предложена цена

Цуч. е цената, предложена от оценявания участник.
Максимален брой точки по този показател получава офертата с предложена най-ниската цена за изпълнение на поръчката.


  1. Показател 2 ( П2) – технически характеристики на предлагания ехографски апарат.

Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 50 точки.

Оценяват се само оферти, които отговарят на техническите изисквания на възложителя описани в техническата спецификация. По всяка от петте технически характеристики посочени по-долу участниците се оценяват по следната формула, съобразно стойностите на параметрите надвишаващи посочените по всяка характеристика стойности и съобразно броя на допълнително посочените характеристики съществено значими за техническите или диагностични възможности на апарата и за работата на медицинския персонал:
П2 = Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5
Х е броя точки който участника получава по всяка една характеристика. Изчислява се по следната формула: Х1 = Х уч. х 12; Х2 = Х уч. х 12; Х3 = Х уч. х 6;

Х макс. Х макс. Х макс.

Х4 = Х уч. х 12; Х 5 = Х уч. х 8.

Х макс. Х макс


Х уч. е стойността посочена от съответния участник.

Х макс. е максималната стойност по съответната характеристика, посочена от участник.


Характеристики които се оценяват:
Х1 - За дълбочина на скaниране над 38 см. – до 12 т.

Х2 - Видео памет с капацитет над 8000 кадъра или 130 сек. – до 12 т.

Х3 - Вградено архивиращо устройство на HDD с повече от 300 GB за запис на статични и динамични образи – до 6 т.

Х4 - Увеличение на образа – кратност/пъти и увеличение на образа спрямо площа на екрана – до 12 т.

Х5 - Допълнителни възможности на апарата добавящи нови режими, функции или други ползи – до 8 т.
Максимален брой точки по този показател получава офертата с предложени най-високи параметри на техническото предложение по посочените характеристики.


  1. Показател 3 ( П3) – оценка на оскъпяването / олихвяването.

Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 10 точки

Оценява се размера на лихвата за лизинговия период като процент или стойност. Оценяването по този показател се извършва по следната формула:
П3 = П мин. х 10

П уч.
П мин. е минималната стойност на лихвата, посочена от участник.

П уч. е стойността на лихвата, посочена от съответния участник.
Максимален брой точки по този показател получава офертата с предложена най-ниска лихва за лизинговия период.
Комплексната оценка се изчислява по формулата:
К = П1 + П2 + П3
Максималния брой точки, който участник може да получи е 100 (сто).
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че и по този начин не може да се определи изпълнител, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Срока за подаване на офертите е до 23. 04. 2015г., 17 00ч. в сградата на общинска администрация Трявна, намираща се в гр. Трявна, на адрес ул.”Ангел Кънчев” № 21, на първия етаж, в стая 102.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще проведе заседание за отваряне на офертите на 24.04.2015г. в 1400 часа, в стая 403 в сградата на община Трявна. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. На заседанието ще бъдат обявени ценовите предложения на участниците и подписани ценовите и технически предложения. Комисията ще извърши проверка на представените документи и на съответствието на участниците с изискванията на възложителя и ще състави протокол за дейността си с класиране на участниците в срок до 12.05.2015г.

Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. В срокът на валидност на офертите, участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти и са задължени да сключат договор с възложителя при спечелването на обществената поръчка. В случай, че спечелилият участник не сключи договор, възложителят не възстановява гаранцията му за участие. В случай, че работата на комисията не е приключила в срока на валидност на офертите, възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си и в случай, че те не удължат срока, не се допускат до класиране.

ІV. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
При подаване на офертите участниците представят гаранции за участие в размер на 400 (четиристотин) лева. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Паричната сума се превежда по банковата сметка на община Трявна:

Банка: БАНКА ДСК ЕАД ТРЯВНА

IBAN: BG81STSA93003304591237

ВIС: STSABGSF

като се посочва основанието, за което се представя гаранцията, или се внася на касата на община Трявна на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, стая 307.

Представената банкова гаранция за участие, следва да бъде безусловна и неотменяема, издадена в полза на възложителя със срок на валидност най-малко 90 (деветдесет) дни след крайния срок за подаване на оферти. В банковата гаранция следва да се посочи наименованието на обществената поръчка, данни за възложителя, в полза на когото е учредена гаранцията, както и срока на валидност на гаранцията.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Освобождаването на гаранциите за участие става съобразно разпоредбите на чл. 62 от ЗОП.

Гаранция за добро изпълнение се внася преди сключване на договора от спечелилия обществената поръчка участник. Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3 (три) процента от стойността на поръчката и служи за обезпечение на изпълнението на задълженията на изпълнителя по договора. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Паричната сума се превежда по банкова сметка на община Трявна, както следва

Банка: БАНКА ДСК ЕАД ТРЯВНА

IBAN: BG81STSA93003304591237

ВIС: STSABGSF

като се посочва задължително основанието, за което се представя гаранцията, или се внася на касата на община Трявна на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, стая 307.

Представената банкова гаранция за изпълнение на договора, следва да бъде безусловна и неотменяема, издадена в полза на възложителя със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. В банковата гаранция следва да се посочи предмета на договора, чието изпълнение се обезпечава, данни за възложителя, в полза на когото е учредена гаранцията, както и срока на валидност на гаранцията. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в договора.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не могат да бъдат самостоятелни участници свързани лица или свързани предприятия.

Участниците трябва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, освен ако не са производители, установени на територията на република България. Когато участниците са производители трябва да представят документ, доказващ, че са лицензирани за производството на такава техника.

Когато участникът е юридическо лице или обединение трябва да има сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

Участниците трябва да са оторизирани от производителя на апарата за разпространение/търговия на територията на България.

Участникът трябва да има изградена оторизирана сервизна структура, да може да осигури оторизиран сервиз за поддръжка и поправка на апарата на територията на България или да има собствен такъв.

Участникът трябва да разполага с квалифициран екип за изпълнението на поръчката - лица, които извършват техническо ръководство и технически правоспособни експерти отговорни за доставката, монтажа, пускането в експлоатация, обучението на персонала и сервизното обслужване на ехографския апарат.Участникът трябва да докаже, че ще може да ангажира при изпълнението на поръчката най-малко двама обучени и сертифицирани от производителя сервизни специалисти.

Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 47 / ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

За доказване изискванията на възложителя по чл. 47 / ал.1, т.1 от ЗОП, наличието на технически възможности и наличието на сертификат за съответствие на участника със система за управление на качеството, участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз.VІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.
Апаратът да е пригоден за работа както в стационара така и при леглото на болния. Да е със съвременен компактен дизайн с висока мобилност.Ако е тип”лаптоп” да е оборудван с количка на четири независими колела със спирачки.

Да е изработен с максимално здрава конструкция.Контролният панел да има защита против изливане на течности. Да може да се регулира осветеността на бутоните и чувствителността на trackball-а. Контролният панел да има поне 4 бутона с програмируеми функции. 15" цветен LCD-монитор с висока разделителна способност и голям ъгъл на виждане – поне 85 °. Възможност за регулиране на яркостта на екрана. Време за стартиране на системата – под 1 минута. За стартиране от standby режим - да е под 15 сек. Дълбочина на скaниране поне до 38 сm. - оценява се. Минимум 8 сегментен TGC. Минимум 8 сегментен LGC. Поне 8-beam forming. Автоматична настройка на честотата на трансдюсерите според вида изследване. Функция за оптимизиране на образа с натискане на един бутон за режимите В, PW и CW. Режим на наслагване на изображения, получени от сканиране под различен ъгъл – да може да се включва /изключва. Да има минимум следните режими на изобразяване – В, 2В, 4В, М, Color M, Color Doppler, Power Doppler, мощностен доплер с указване на посоката на кръвотока, PW (с регулируем „прозорец“: 0.5-20mm на стъпки от 0.5-5mm), PW с HPRF, Трапецовидно изобразяване. Да има Continuous wave Doppler с мерене на скорости от поне до 5500cm/s. Софтуер за намаляване на зърнистите артефакти („отблясъците“), в изображението – регулируемо на степени. Тъкано хармонично изображение с променлива честота на най-малко две стъпки. Да има технология подобряваща тъканните хармоници. Възможности за постобработка на запаметените изображения и клипове в В, Color Doppler, PW и CW режими за минимум следните параметри: Увеличение, Завъртане, Ротация, Динамичен обхват, Цветни карти, Сиви карти, Базова линия, Корекция на ъгъла и др. Дуплекс режим и Триплекс режим в реално време – В, цветен и спектрален доплер. Колоризация на двуразмерния образ с цветни скали. Максимална скорост на смяна на кадрите (frame rate) поне 600 f/sec. Непрекъснато динамично фокусиране с минимум 4 фокусни зони. PW – да е с поне 24kHz PRF и да мери скорости до поне около 900 cm/s. Видео памет с капацитет минимум 8000 кадъра или 130 сек – оценява се. Вградено архивиращо устройство на HDD - мин 300 GB за запис на статични и динамични образи - оценява се. Най-малко 2 бр. USB изходи за директно записване на статични образи и клипове на външна flash памет. Специализиран програмен пакет за измервания и изчисления за Абдомен, ретроперитонеум и Кардиология, Auto LV function, възможност за добавяне от потребителя на нови формули и измервания. В 2D режим да имаме измерване B Histogram. Автоматично трасиране на доплеровата крива с възможност за избор на автоматично показваните параметри. Панорамно и избрано зоново увеличение на образа, колкото се може по-голямо, както и увеличаване на полезния образ (B/Color/PW) до колкото се може по-голяма част от екрана. – оценява се. Директен печат на образи и рапорти на РС принтер без нужда от DICOM протокол. Включен софтуер за компютър за съхраняване на базата данни от апарата, извършване на измервания и печат от компютъра на протоколите от прегледите с включени измерванията, избраните образи и коментарите на български на преглеждащия специалист. Архивираща система за пациентни данни и образи с възможност за:

-архивиране и обработка на пациентни данни;

-търсене в записаните пациенти по име и други критерии

-off-line извършване на измервания и калкулации на запаметени ехографски образи;

- автоматично генериране на стандартен рапорт за изследването с възможност за добавяне на ехографски образи и коментари;

-формати на архивиране на образи и клипове позволяващи отварянето им на стандартен компютър; възможност за надграждане с DICOM 3.0 формат;

Да има регулируема функция за удължаване експлоатационния режим на трансдюсерите и за пестене на енергия, когато апарата временно не се ползва. Възможност за осъществяване на директна връзка с компютър, възможност за remote control. Минимум 2 активни трансдюсерни порта (1 за стандартен трансдюсер и един за сонда тип „писалка“).
ОКОМПЛЕКТОВКА
Вградена сменяема батерия, позволяваща работа в В режим поне 1,5 часа и в standby режим поне 60 часа. Принтер-1 бр. Конвексен трансдюсер с честотна зона от около 2.0 – 5.0 MHz, видима зона поне до около 90 градуса -1 бр. Ръчен избор на минимум 3 различни базови честоти в “B” режим, минимум 2 в режим на хармоници и минимум 2 доплер честоти. Възможност за работа с биопсийни водачи и различни ъгли.

Фазов трансдюсер с честотна зона от поне 2.0 – 4.0 MHz, FOV поне 90 градуса, апертура около 23 mm × 15mm. -1 бр. Ръчен избор на минимум 3 различни базови честоти в “B” режим, минимум 2 в режим на хармоници, минимум 2 доплер честоти и минимум 2 честоти в опционалния TDI. Възможност за работа с биопсийни водачи и различни ъгли.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ
Да може да се надгради с Тъканен доплер, включващ TVI, TEI, TVD и TVM. TDI Quantification Analysis софтуер. Stress Echo (със стандартни протоколи за велоергометър, бягаща пътека и фармакологичен стрес-тест). Да може да се надгради с поне 3 активни трансдюсерни порта. Анатомичен М-режим по поне 3 произволни прави. Анатомичен М-режим по поне 3 произволни криви. Софтуер за автоматично измервание дебелина на комплекс интима/медия. Софтуер за прецизно изобразяване на иглата по време на биопсии и други интервенции с избираем ъгъл на иглата поне +/-50°, +/-40°, +/-30°, +/-20°. Софтуер за панорамно изобразяване с индикатор за скоростта на движение на трансдюсера за визуализация на дълги структури (поне 100см ) на един екран. Софтуер за 3/4D изобразяване. Възможност за надграждане с модул за ЕКГ. Възможност за DICOM модул за свързване към болничната мрежа.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на доставената апаратура в оторизиран от производителя сервиз.

Гаранционния срок на апарата трябва да бъде най-малко 36 (тридесет и шест) месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционното сервизно обслужване включва всички разходи за труд, резервни части, консумативи, транспорт на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване.

Гаранционното обслужване следва да включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

По време на гаранционния срок участникът е длъжен да отстранява възникналите повреди, да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

Участникът се задължава да осигурява резервни части за предлаганата апаратура за срок най-малко от 5 (пет) години след изтичане на гаранционния срок срещу заплащане.

Участникът се задължава да осигурява и следгаранционно обслужване след изтичане на гаранциония срок срещу заплащане.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО
Участникът трябва да осигури обучение на медицинския персонал за работа с доставената апаратура на място съгласно препоръките на производителя. Обучението обхваща минимум 4 лекари за минимум 2 работни дни.

Участникът трябва да предостави при доставка в рамките на оферираната цена пълно ръководство за употреба на производителя на хартиен и електронен носител в превод на български език, в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения

Участникът трябва да осигури необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.

Участникът трябва да извърши обучение на съответните лица от персонала за работа със съответната апаратура и издаде документ за извършеното обучение.


Предлаганият апарат трябва да отговаря на минимално изискваните технически характеристики описани в техническата спецификация или да предлага по-добри параметри по една, няколко или всяка една от тях.

Преди доставката, монтирането и привеждането в експлоатация на ехографския апарат, доставчика трябва да представи всички документи и инструкции на производителя, включително гаранционна карта и инструкция за работа.


СРОКА ЗА ДОСТАВКА на ехографския апарат трябва да е до 15.06.2015г.

ГАРАНЦИОННИЯ СРОК за апарата трябва да е според документите на производителя, но не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца. В този срок изпълнителят се задължава да осигурява безплатно сервизно обслужване (поддръжка и ремонт) в посочените в проекта на договора срокове.VІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всеки участник има право да подаде само една оферта. Офертата трябва да се подаде в плътен, запечатан и непрозрачен плик върху който е изписано наименованието на обществената поръчка, наименованието, адреса, вкл. адреса за кореспонденция, телефонен номер, факс номер, електронен адрес на участника.

Офертата трябва да е изготвена съобразно образците от документацията и да съдържа следните документи:

1. Оферта съдържаща срок на валидност на офертата, срок на изпълнение на поръчката, декларация за липса на свързаност с друг участник по смисъла на чл. 55, ал. 7 от ЗОП, декларация за приемане на условията в проекта на договор и декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 33 / ал. 4 от ЗОП в случай, че изпълнителя иска част или цялата информация свързана с изпълнението на поръчката да бъде пазена като поверителна от възложителя.

2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП.

4. Заверено от участника копие от сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 за доставка на медицинска апаратура или еквивалентен.

5. Документи от производителя, удостоверяващи техническите характеристики на ехографския апарат, модел и дата на производство, снимка на изделието, пълно описание на апарата, брошури и други документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура, както и документи удостоверяващи техническите характеристики на ехографския апарат, заложени в техническата спецификация и в описанието на предмета на поръчката. Тези документи трябва да са представени като копие на оригиналите и в превод на български език.

6. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото да се търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава или документи доказващи че производителят е лицензиран за производството на такава техника в случай, че участникът е производител.

7. Документ доказващ, че участникът е оторизиран от производителя на предлаганата апаратура за разпространение/търговия и сервизно обслужване на територията на България (в случай че участника не е производител и производителя не е установен в България) - копие на оригинала и превод на български език.

8. Документ/и доказващ,/и че участника има изградена оторизирана сервизна структура, че ще може да използва услугите на оторизиран сервиз за поправка на апаратурата на територията на България или има собствен такъв - копие на оригинала и превод на български език.

9. Списък с имената, адресите и телефонните номера на квалифицираните специалисти, които ще отговарят за техническото ръководство и на технически правоспособните експерти, които ще отговарят за доставката, монтажа, пускането в експлоатация, обучението на персонала и сервизното обслужване на ехографския апарат и копия от документи доказващи тяхната квалификация.

10. Документ доказващ съответствие на апаратурата с Директива 93/42/ЕЕС/СЕ-марка/ за предлагания апарат /нанесена маркировка върху медицинското изделие,в съответствие с изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ)/.

11. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала и превод на български език.

12. Сертификат от европейския съюз за оценка на съответствието или еквивалентен, издаден от упълномощен орган - в оригинал и в превод на български език.

13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

14. Ценово предложение с приложение за погасителен план по образец на възложителя.

Всички копия на документи следва да са заверени с надпис: „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция и декларации по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Доказателствата за техническите възможности (сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за доставка на медицинска апаратура, документите, удостоверяващи техническите характеристики на ехографския апарат, списъка на квалифицираните специалисти с документите доказващи квалификацията им и разрешението за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото да се търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответна държава или документи за производство на апаратурата в случай, че производителя е установен на територията на република България се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на възложителя за изпълнението на поръчката. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а копието от документа за регистрация или единен идентификационен код, при участници обединения – документа, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, декларацията по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и копието от документа, удостоверяващ правото да се търгува с медицински изделия / документа за лицензиране на производителя, когато участника е производител, се представят в официален превод. Останалите документи, които са на чужд език, се представят в оригинал и в превод.

Офертите трябва да бъдат със срок на валидност най-малко 90 ( деветдесет) дни от крайния срок за получаването им.

Участниците може да искат разяснения по документите с писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Разясненията ще се публикуват на следващия ден в профила на купувача.
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва с класирания на първо място участник. Преди сключване на договора избрания участник трябва да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47 / ал.5 от ЗОП и гаранция за добро изпълнение в размер на 3 (три) процента от стойността на поръчката.

За чуждестранни лица - когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за обстоятелствата по чл. 47 / ал.1, т.1 от ЗОП или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

При отказ на първия класиран участник да сключи договор, непредставяне на необходимите документи за сключването му или когато се установи, че участникът не отговаря на изискванията на чл. 47 / ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП възложителят може да предложи сключване на договор с класирания на второ място участник и следващите в низходящ ред до изчерпване на класираните участници.

Обменът на информация в хода на процедурата може да се извърши по пощата, по факс и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Приложения:

- образец от № 1 до № 6

- проект на договорОбразец № 1
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница