I. лична информация име: Йордан Андреев Стоев Номиниран отДата20.08.2018
Размер199 Kb.
#81240


ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
на
ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ
Кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание


I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


1. Име: Йордан Андреев Стоев

2. Номиниран от: Волен Николов Сидеров и парламентарна група „Обединени патриоти“

3. Подкрепа: Частно висше училище - Колеж по туризъм Благоевград.

Източник: Интернет страница на Народното събрание.

4. Дата и място на раждане: Роден на 10.05.1966 г. в гр. София.

Източник: www.comdos.bg


5. Семейно положение
: Женен. Съпругa Силвия Стоянова Стоева.

Източници: Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС.

6. Владеене на чужди езици: Владее руски (много добре) и английски език (добре).

Източник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

7. Образование: През 1993 г. завършва специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността с професионална квалификация „Право“ във ВИПОНД – МВР.

Източник: Диплома за висше образование, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

8. Продължаващо обучение (участия в семинари, дискусии):

Участие в обучителни семинари на тема:

2016 „Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешккото или унизително отнасяне или наказание (КИП), с фокус въру реформата върху затворите“

2014 „Атестиране и конкурси на магистрати“

2012 „Етика на магистратите“

2012 „Разследване на корупционни престъпления с висок обществен интерес“

2012 „Борба с корупцията“

2010 Семинар по проект за повишаване професионалния капацитет на специализираните звена към МВР и правоприлагащите органи (съд и прокуратура) за ефективно противодействие на организираната престъпност, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на културно-исторически ценности, част от културното наследство на Република България

2010 Обучение на потребителите на Шенгенската информационна система (издаден сертификат)

2009 Провеждане на компютърно обучение на прокурори и служители от Прокуратурата на Република България по оперативна програма „Административен капацитет“

2008 „Първоинстанционното производство в общия исков процес и основания за допустимост на касационното обжалване по новия ГПК“

2007 „Противодействие на нелегалната миграция и търговия с хора“

2007 „Организирана престъпност, международни организирани структури, престъпни връзки, престъпления, свързани с упойващи вещества, пране на пари, престъпления против културното и историческото наследство“

2006 „Модернизиране на българската полиция и повишаване на ефективността на работата чрез усъвършенстване на специализираните структури на полицейското разследване в МВР“ – „Престъпления против личността и собствеността“

Източник: Кадрова справка, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

9. Стаж:

В органите на съдебна власт: 

20.11.2013 – към настоящия момент Заместник-апелативен прокурор, Апелативна прокуратура София

04.04.2013 – 20.11.2013 Изпълняващ функциите на Апелативен прокурор, Апелативна прокуратура София

03.10.2011 – 04.04.2013 Заместник-апелативен прокурор, Апелативна прокуратура София

01.06.2006 – 03.10.2011 Прокурор в Апелативна прокуратура София

08.07.2004 – 01.06.2006 Заместник-директор на Столична следствена служба

01.10.2001 – 30.06.2004 Адвокат, Софийска адвокатска колегия

01.02.1994 – 15.11.2000 Следовател, Столична следствена службаИзточник: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1. Текуща длъжност: Заместник на апелативния прокурор, Апелативна прокуратура София


2. Кариерно израстване:
Йордан Стоев завършва висшето си образование през 1993 г. във ВИПОНД – МВР. Специалността му е „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ с професионална квалификация „Право“. Кариерата си започва като следовател в Столичната следствена служба през 1994 г. През 2001 г. напуска системата на съдебната власт и до 2004 г. работи като адвокат към Софийската адвокатска колегия.

На 08.07.2004 г. Йордан Стоев се завръща в съдебната система като заместник-директор на Столичната следствена служба. От 2006 до 2011 г. е прокурор в Апелативна прокуратура София. През септември 2011 г. е назначен за заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София (Протокол №29/19.09.2011 г. ВСС). През 2012 г. Йордан Стоев е кандидат за админстративен ръководител – апелативен прокурор на София. При гласуването във ВСС той получава 10 гласа „за“, но никой от тримата кандидати не е избран за апелативен прокурор на София (Протокол №11/15.03.2012 г. ВСС). През април 2013 г. по предложение на Главния прокурор е определен от ВСС за изпълняващ функциите на административен ръководител – апелативен прокурор на АП София (Протокол № 13/04.04.2013 г. ВСС). От ноември 2013 г. отново е заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София, на която длъжност е и към настоящия момент.

С решение на ВСС по Протокол № 39/15.10.2009 г. на ВСС Йордан Стоев е повишен на място в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. Комплексната оценката от атестацията му през 2014 г. е „много добра“ (Протокол №19/24.04.2014 г. ВСС).

Източници: Подробна автобиография, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание; Протоколи от заседания на ВСС.

3. Дисциплинарни наказания и поощрения: На Йордан Стоев не са налагани дисциплинарни наказания и не е получавал поощрения.

Източници: Кадрова справка, представена съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): В декларацията си по ЗПУКИ от 22.01.2009 г. в качеството си на прокурор в Апелативна покруратура – София Йордан Андреев Стоев е декларирал, че има задължения над 5000 лв.

Източник: Декларация по ЗПУКИ достъпна на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата:

Представените данни са актуални към датата на издигане на кандидатурата –19.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 07.08.2017 г.

Името на Йордан Андреев Стоев не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: • 2006 г.

 • 2007 г.

 • 2008 г. – уведомление

 • 2019 г.

 • 2010 г.

 • 2011 г.

 • 2012 г.

 • 2013 г. – уведомление

 • 2014 г.

 • 2015 г.

 • 2016 г. – вече декларация по чл. 175в, ал.1, т.2 от ЗСВ, публикувана на интернет страницата на Инспектората към ВСС.

Други данни за имущественото състояние на Йордан Андреев Стоев се съдържат в Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС (стр. 10 и следващите).

3. Имотен регистър

3.1 Служба по вписванията – Елин Пелин за периода от 01.01.1992 г. до 31.07.2017
Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2012 

Страни

Продавач - ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ  

Купувач(Частна собственост) – физическо лице  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 500.000 кв. м., с.Байлово, ЗАЕДНО С ПАЯНТОВА ЖС , обл. СОФИЯ, общ. ГОРНА МАЛИНА, с.Байлово 

Пореден № по справката

2

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за доброволна делба 

Година

2011 

Страни

Други – физическо лице

Съделители - ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ


Изключителен собственик (Частна собственост) - ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 500.000 кв. м., с.Байлово, обл. СОФИЯ, общ. ГОРНА МАЛИНА, с. Байлово 

3.2 Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 31.07.2017
Пореден № по справката

1

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека 

Година

2017 

Свързани актове

Тип на отношението:Подновяване на ипотека, Тип на акта:Покупко-продажба на недвижим имот

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831663282 "ИНВЕСТБАНК" АД  

Ипотекарен длъжник – ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ
Ипотекарен длъжник – физическо лице   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 83.530 кв. м., гр.София, заедно с МАЗЕ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Пореден № по справката

2

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Свързани актове

Тип на отношението:Подновяване на ипотека, Тип на акта:Учредяване на договорна ипотека

Страни

Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 203847117 ВЕСТ ГРУП 21  

Купувач(Частна собственост) - ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ  

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 83.530 кв. м., гр.София, заедно с МАЗЕ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Пореден № по справката

3

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Страни

Продавач - ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ  

Купувач (Частна собственост), идеални части:2/3 – физическо лице
Купувач(Частна собственост), идеални части:1/3 – физическо лице

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 61.270 кв. м., гр.София, ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Пореден № по справката

4

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека 

Година

2015 

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК  

Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВИмот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 43.400 кв. м., гр.София,обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Пореден № по справката

5

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2015 

Страни

Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 201920637 СТРОЙСИТИ - ИД  

Купувач(Частна собственост) – ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ
Купувач(Частна собственост) – физическо лице

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 43.400 кв. м., гр.София, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София ул. КОСТУР

Пореден № по справката

6

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за доброволна делба 

Година

2011 

Страни

Съделители – ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ
Съделители – физическо лице

Изключителен собственик (Частна собственост) - ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВИмот

Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 61.270 кв. м., гр.София, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Страни

Съделители – ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ
Съделители – физическо лице
Изключителен собственик(Частна собственост) – физическо лице

Имот

Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, площ по док. - 77.060 кв. м., гр.София, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Пореден № по справката

7

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

2002 

Страни

ПРОДАВАЧ – физическо лице

ПРОДАВАЧ – ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВКУПУВАЧ – физическо лице

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 680.000 кв.м., гр.София, Описание: ДВОРНО МЯСТО; Тип на имота: Градски, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

3.3 Служба по вписванията – Хасково за периода от 01.01.1992 г. до 31.07.2017

Пореден № по справката

1

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Заличаване на договорна ипотека 

Година

2015 

Свързани актове

Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Учредяване на договорна ипотека

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 "БАНКА ДСК" ЕАД  

Ипотекарен длъжник – физическо лице
Ипотекарен длъжник – ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ

Имот

Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 63.240 кв. м., гр.Хасково, ВЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ от 4,66 кв.м., обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, гр. Хасково

Пореден № по справката

2

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека 

Година

2010 

Свързани актове

Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 1218306161428 БАНКА ДСК " ЕАД СОФИЯ  

Ипотекарен длъжник, условие:кредитополучател – ЙОРДАН АНДРЕЕВ СТОЕВ
Ипотекарен длъжник, условие:кредитополучател - физическо лице

Имот

Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 63.240 кв. м., гр.Хасково, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО

4. Участие в НПО и други организации: Няма данни.


5. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия:
На Йордан Андреев Стоев са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Първата е направена на 27.05.2009 г. в качеството му на прокурор, а втората – на 28.10.2009 г., в качеството му на следовател. Заключенията от проверките са за неустановена принадлежност.

Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Публикация (заглавие и връзка)

Източник (издание, дата, автор)

Сидеров и ДПС – историята на една голяма любов

Dw.com, 23.06.2017, Иван Бедров

Пак изненада! Патриотите погрешка номинирали прокурора Стоев за съдийската колегия на ВСС, бил за прокурорската

Defacto.bg, 20.06.2017

Сидеров предлага за съдийска колегия прокурора, отказал проверка на Пеевски

Clubz.bg, 19.06.2017

Общото събрание на прокурорите избра председател

Novini.bg, 27.05.2017, Росица Валентинова

Какво общо има между отказа на прокуратурата да разследва Пеевски и създаването на нов орган срещу високата корупция под ръководството на Цацаров?

Judicialreports.bg, 09.03.2015, Галина Гиргинова

Отново неуспешен избор за апелативен прокурор на София

Legalworld.bg, 15.03.2012

2. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на Йордан Стоев за преглед и коментар на 30 август 2017 г. Към 05 септември няма получен отговор.
Каталог: cdir -> bili-bg.org -> files
cdir -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
cdir -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
files -> Публично представяне на пламена цветанова апостолова
cdir -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение
files -> Публично представяне на калина чапкънова-кючукова
files -> На марина михайлова дойчинова
files -> На маринела панкова тотева
files -> Публично представяне на ангелинка николова николова
files -> На мирослав александров джеров


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница