I. Мащаби. Разграфка и номенклатураДата25.07.2016
Размер213.92 Kb.
#4992


Приложение № 1

към чл. 7, ал. 1


Разграфка и номенклатура на кадастралната карта.

Цифров и графичен вид на кадастралната карта

I. Мащаби. Разграфка и номенклатура

1. Мащаби


1.1. Основните мащаби за изчертаване на кадастралната карта в графичен вид са:

  • М 1:1000 - за урбанизирани територии;

  • М 1:5000 - за всички останали територии.

1.2. При изискване с техническото задание могат да се ползват и следните мащаби:

- М 1: 500 или М 1: 2000 – за урбанизирани територии в зависимост от площта на поземлените имоти и гъстотата на застрояването им;  • М 1: 2000 или М 1:10000 - за неурбанизирани територии в зависимост от площта на поземлените имоти.

2. Разграфка и номенклатура

2.1. Разграфката и номенклатурата на листовете на кадастралната карта в координатна система 1970 са съгласно Инструкцията за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10000 и 1:5000, отпечатана в специализирано издание на Главно управление по геодезия, картография и кадастър при МССУ, 1985 г.

2.2. Разграфката на картните листове се извършва по правоъгълната координатна мрежа. Картните листове са с размери 5050 cm независимо от мащаба на картата.

2.3. Разграфката на картните листове в М 1:2000 е свързана с тази на картните листове в М 1:10000, като всеки картен лист в М 1:10000 се разделя на 25 картни листа в М 1:2000.

2.4. Разграфката на картните листове в М 1:1000 е свързана с тази на картните листове в М 1:5000, като всеки картен лист в М 1:5000 се разделя на 25 картни листа в М 1:1000.

2.5. Разграфката на картните листове в М 1:500 се получава, като всеки картен лист в М 1:1000 се разделя на 4 картни листа в М 1:500.

2.6. Номенклатурата на картните листове в М 1:1000 се получава, като към номенклатурата на листа в М 1:5000 се добави в скобите номерът на листа в М 1:1000, изписан с римски цифри (от I до XXV). Например картен лист № XIII, показан на чертежа, има номенклатура К-9-35-(120-XIII).
М 1:5000 - K-9-35-(120)

М 1:1000 - K-9-35-(120-XIII)I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XIIXIII

XIV

XV

XVI

XVIІ

XVIІІ

XIX

XX

XXI

XXIІ

XXIІІ

XXІV

XXV
3. Свободна разграфка


3.1. Кадастралната карта за отделен имот или за група имоти, както и за части от землища може да бъде изчертавана в свободна разграфка.

3.2. Свободната разграфка обхваща само определена част от кадастралната карта, която се изобразява в съответния мащаб върху един или минимален брой еднакви по размери листове. Картните листове се номерират по последователни редове, като се започва от северoзапад и се спазва посоката на номерация от запад на изток. Допуска се картата за отделен имот или група имоти да бъде изчертавана и на листове с формат А3 или А4.ІІ. Условни знаци за точки от геодезическата основа и гранични точки

Табло 1

Наименование

Изображение

Забележка

1
2,0


2,0
.

Точка от държавната или с местно предназначение геодезическа мрежа
1623

Във всички мащаби

2
1,6

.


Точка от РГО
15

Във всички мащаби

3
1,6

.


Нивелачен репер
22

Изобразява се само в специализирани карти

4


3,0


3,0
.

Пресичане на координатни линии
Във всички мащаби

5
1,0

.


Подробна точка, определена с геодезически измервания
Визуализира се само в цифров вид

6
1,6


3,0

.


Изходна точка за определяне на морската граница
Във всички мащаби


ІІІ. Условни знаци за граници

1. Държавна и административни граници

Табло 2
Наименование

Изображение

Забележка

7

2,0


1,0


0,50


5,0
.

Държавна границаВъв всички мащаби

8

5,0


4,0

0,50

.


Областна граница
Във всички мащаби

9
5,0


3,0


0,50

.


Общинска граница
Във всички мащаби

1
5,0


2,0


0,50

0.


Землищна граница, граница на административен район
Във всички мащаби

2. Граници на поземлени имоти

Табло 3
Вид граница

Граница с кадастрално ниво имот

Граница с кадастрално ниво район

Забележка

1

0,5


0,25

10,0


0,50

1.


Трайно материализирана

Отменена граница

зелена


1


10,0


0,25


0,50

2.


Трайно материализирана общаОтменена граница зелена

1
0,50


10,0


0,5


0,25

3.


Нетрайно материализиранаОтменена граница зелена

1
10,0


0,25


0,50

4.


Нетрайно материализирана общаОтменена граница зелена

1
0,25


0,50

5.


НематериализиранаОтменена граница зелена

1
0,25


0,50

6.


Граница между части на поземлен имот - линеен обектОтменена граница зелена

1
0,25

7.


Спорна
Не може да бъде граница

Отменена граница зелена

1
0,25


0,50

8.


ПроектнаНе се съхранява


ІV. Изобразяване на територии съгласно трайното им предназначение
Табло 4
Наименование

Цвят

Оцветяване

19.

Урбанизирана територия

Не се оцветява20.

Територия за транспорт

Светлосив
21.

Земеделска територия

Жълт
22.

Горска територия

Светлозелен
23.

Водна територия

Светлосин
24.

Защитена територия

Бледолилав
25.

Нарушена територия

Кафяв

V. Очертание на сгради
Табло 5
Наименование

Изображение

Забележка

2
0,1
6.

Наземна сграда
Във всички мащаби

2
0,1

7.


Подземна сграда

Тераси, външни стълби и рампи с височина над 1,2 m, проход в сграда


Във всички мащаби;

съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба2

8.

Сграда, на която наземният етаж не е ограден със стени
Във всички мащаби;

съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба
VІ. Надписи и шрифтове

1. Надписи, съдържащи техническа информация

Табло 6
Вид надпис

Шрифт

Изображение

Параметри на надписа

29.

Номер на кадастрален район

Литературен курсив с десен наклон

135


H = 3 mm

D = 0,35 mm30.

Номер на поземлен имот

Блоков курсив с десен наклон

125

H = 1,8 mm

D = 0,2 mm31.

Номер на сграда

Блоков курсив с десен наклон

2

H = 1,6 mm

D = 0,1 mm
32.

Номер на точка от геодезическата основа

Литературен курсив с десен наклон

165

H = 1,6 mm

D = 0,1 mm33.

Номер на подробна точка

Тесен наклонен курсив

13

H = 1,6 mm

D = 0,1 mm34.

Етажност и предназначение на сграда

Блоков курсив с десен наклонСамо в специ-ализирани карти

H = 2,0 mm

D = 0,1 mm

2. Наименования и пояснителни надписи


Табло 7
Вид надпис

Шрифт

Изображение

Параметри на надписа

35.

Наименование на улица, булевард, площад

Литературен прав

ул. "Св.Никола"

H = 2 mm

D = 0,2 mm36.

Административен номер

Блоков широк


132а


Н = 1,6 mm

D = 0,2 mm37.

Съседна държава

Литературен прав

Гърция

H = 4 mm

D = 0,35 mm38.

Водна площ

Литературен прав

ез. Окото
H = 1,6 mm

D = 0,1 mm39.

Наименование на местност

Литературен широк

M O M A M A P A
H = 3 mm

D = 0,2 mm40.

Надпис на землищна граница

Литературен прав

с. Яна, общ. Плевен

Н = 1,6 mm

D = 0,1 mm41.

Пояснителен надпис за поземлен имот

Блоков тесен

Е 75

резерват


H = 1,6 mm

D = 0,1 mm42.

Пояснителен надпис за сграда

Блоков тесен

х-л “Морски звуци”

H = 1,6 mm

D = 0,1 mm
VIІ. Пояснения

1. Условни знаци за точки от геодезическата основа и гранични точки

1.1. Точките от държавната геодезическа мрежа и от геодезическите мрежи с местно предназначение се изобразяват по един и същ начин независимо от класа, метода на определяне и начина на стабилизиране. Номерът на точката се надписва по възможност от дясната страна на знака.

1.2. С условен знак № 2 се изобразяват точките от РГО. Посоки на визурите към съседни точки не се изобразяват. Номерът на точката се надписва по възможност от дясната страна на знака.

1.3. Със знак № 5 се означават само точки от граници на имоти или от очертания на сгради, които са определени с геодезически измервания. Знакът се визуализира само в цифровия вид на кадастралната карта.

2. Условни знаци за граници


2.1. Държавните и административните граници се изобразяват непрекъснато по цялото им протежение независимо от начина на означаване на съвпадащите с тях имотни граници.

2.2. Границата на кадастрален район се изобразява удебелено според колона 4 от табло 3.

2.3. Отменени (заличени) граници на поземлени имоти се изобразяват само на ниво “история” в цифровия вид на кадастралната карта или в комбинирани скици. Видът на съответния условен знак се запазва, но цветът от черен става зелен.

2.4. Като трайно материализирани граници се изобразяват границите, които са стени на сгради, огради, изпълнени от бетон, зидани камъни, тухли, метал с бетонна или каменна подземна основа, зидани или бетонни подпорни стени, суха зидария с височина на зида над 1,20 m и стени на масивни съоръжения или означени с трайни знаци по образец.

2.5. Като нетрайно материализирани граници се изобразяват границите, които са огради - градински мрежи, бодлива тел, жив плет, но с бетонирани бетонни / метални колове между тях или граници на обекти на техническата инфраструктура.

2.6. Като нематериализирани граници се изобразяват границите, които са определени с влезли в сила план или карта, одобрени или определени по реда на закон или представляващи структурни линии на естествени и изкуствени форми на релефа.

2.7. Всички останали граници, които не могат да се отнесат към горните два вида, или когато границата на поземления имот съвпада изцяло или с част от очертание на сграда, която е предмет на кадастралната карта, се изобразяват с условен знак № 15.

2.8. Поземленият имот на линеен обект (улици, пътища, железопътни линии, водни течения и др.) се разделя на отделни поземлени имоти (части) с междинни граници (знак № 16) при спазване на следните правила:  • в един кадастрален район поземленият имот на линейния обект се разделя на един или минимален брой имоти – това правило се прилага за улици от I до IV клас;

  • не се допуска в един поземлен имот да се обединяват два или повече линейни обекти с различни наименования (например наименования на реки), дори и да са от един вид или клас;

  • при пресичане на линейни обекти зоната на пресичане (кръстовището) трябва да е в контура на обекта с по-висок клас; железопътните прелези влизат в имота на железопътната линия; при пресичане на различни нива (мостове, тунели, пътни детелини) кръстовището влиза в поземления имот на наземния обект, дори и да е с по-нисък клас, а границите на другия обект се изобразяват със знак № 27;

  • в контура на железопътна линия, пътища от републиканската мрежа, улици, площади и водни течения се поставя пояснителен надпис за наименованието на обекта.

2.9. Условен знак № 17 – спорна граница, се използва само при заведен в съда спор. Спорна граница не може да е граница на кадастрален район.

2.10. Условен знак № 18 - проектна граница, се изчертава с червен цвят само в скица проект. В кадастралната карта тя не се изобразява.

2.11. Поземлените имоти се оцветяват в зависимост от трайното им предназначение, както е показано в табло 4. Границите на територии с еднакво трайно предназначение се разпознават по различното оцветяване на поземлените имоти от двете им страни.

3. Изобразяване на сгради

3.1. Сграда се изобразява със застроената й площ така, както е построена в действителност, независимо от собствеността, законността и местоположението й спрямо имотните граници. Ако очертанието на сградата пресича граница на поземлен имот, сградата не се разделя на отделни части.

3.2. Знак № 26 се използва за изобразяване на очертанията на наземни или полуподземни сгради, на които горната част е изцяло на земята (видима).

3.3. Знак № 27 се използва за изобразяване на подземни сгради, както и на вътрешната линия към сградата, отделяща проходи, тераси, външни стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина над 1,20 m от средното ниво на прилежащия терен. С този знак се изобразяват и очертанията на надземни и подземни съоръжения със самостоятелни обекти на собственост в тях.

3.4. Знак № 28 се използва за изобразяване на очертанието на сграда, определено като ортогонална проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният етаж не е ограден със стени.

3.5. С условни знаци № 26, 27 и 28, изчертани в зелен цвят, се изобразяват заличени сгради от кадастралната карта. Данните за заличените сгради се съхраняват на ниво “история” в цифровия вид на кадастралната карта.

4. Надписи и шрифтове

4.1. Номерът на кадастрален район се надписва ограден в кръг. Надписът се поставя на подходящо място, по възможност приблизително в центъра на контура.

4.2. Ако номерът на поземления имот не може да се побере в контура, той се изнася със стрелка (чертичка). Aкo номерът на поземления имот е заличен, при извеждане на справка “история” от кадастъра той се изчертава в зелен цвят, като съответните параметри на шрифта се запазват. Проектният номер на поземления имот се изчертава с червен цвят в скицата проект.

4.3. Номерът на сградата се надписва в горния десен ъгъл в контура й. Ако сградата е заличена, при извеждане на справка “история” номерът й се изобразява в зелен цвят, като съответните параметри на шрифта се запазват.

4.4. Номерът на точка от геодезическата основа се надписва по възможност вдясно от условния знак.

4.5. Номерът на подробната точка се извежда по принцип вдясно от точката.

4.6. Предназначението и етажността на сградите от кадастралната карта се надписват само в специализирани карти. Етажността се надписва с цифра, определяща броя на етажите, когато са повече от един етаж, а предназначението се надписва съкратено.

4.7. Името на улицата се поставя в контура й и се ориентира по дължината й така, че да се чете от южната или източната страна.

4.8. Административният номер на имота се поставя от вътрешната страна на границата, ориентиран по направление на улицата.

4.9. Името на съседна държава се изписва ориентирано на север.

4.10. Имената на водните течения се изписват ориентирани по посока на теченията така, че да се четат от южната или източната страна, а наименованията на водните площи се изписват ориентирани на север.

4.11. Наименованието на местност се изписва ориентирано на север.

4.12. Наименованията на по-значимите поземлени имоти и сгради, като училище, железопътна гара, община, съд, църква, болница, театър, стадион, парк и др., се надписват с пояснителни надписи. При необходимост пояснителният надпис може да се изпише със съкращение при спазване изискванията на Списъка на условните съкращения за наименованията в кадастралните планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 от Условните знаци за кадастралните планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500, отпечатани в специализирано издание на Главно управление по кадастър и геодезия при МТРС, 1993 г.VІІІ. Традиционни картни носители и оформление на картен лист

1. Картни носители

За одобряване и съхранение кадастралната карта се изчертава задължително на полиестерна недеформируема материя, с дебелина не по-малка от 0,11 mm, като се вземат специални мерки за запазване трайността на изчертаното съдържание. В процеса на създаване на кадастралната карта за проверка, контрол и приемане тя може да се изчертава на хартия или на друг подходящ носител.

2. Извънрамково оформяне на кадастрална карта

Извън рамките на кадастралната карта се записват:

2.1. горе вляво - координатна система (H = 2 mm, литературен прав);

2.2. горе в средата - на два реда: "Кадастрална карта" (H = 6 mm) и номенклатура на картния лист (H = 3 mm, литературен прав);

2.3. горе вдясно - последователно на редове се записват: код по ЕКАТТЕ, име на населено място, община, област (блоков прав, тесен, H = 2 mm);

2.4. долу вляво - МРРБ - Агенция по кадастъра (H = 2 mm, литературен прав);

2.5. долу в средата - мащаб (H = 2 mm, литературен прав) и 1 cm = ... m;

2.6. долу вдясно - на два реда: дата на одобряване на картата и дата на отпечатване (H = 2 mm, литературен прав);

2.7. в средата на полетата между двете рамки се изписват номенклатурите на четирите съседни картни листа (H = 2 mm, литературен прав);

2.8. дебелината на ограничителната рамка на съдържанието на картата е 0,1 mm, а на външната рамка - 0,35 mm; разстоянието между двете рамки е 8 mm;

2.9. разтоянието между външната рамка и края на картния лист е не по-малко от 5 сm.

3. Извънрамково оформяне на кадастралната карта в свободна разграфка

Извън съдържанието на картата се записват:

3. 1. надпис: Кадастрална карта - част № …;

3. 2. име на населено място, община, област, код по ЕКАТТЕ;

3. 3. мащаб на картата;

3. 4. надпис: МРРБ - Агенция по кадастъра;

3. 5. дата на одобряване;

3.6. в свободното поле се показват схематично разположението и номерата на частите на кадастралните листове;3.7. в краищата на всяка отделна част се оставят празни ивици не по-тесни от 5 сm.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница